Page 4 - MEB - Bilim Kâşifleri
P. 4

%LU %LOLP .kúL¿ 1H <DSDU"

        %LOJL QHUHGH\VH SHúLQGHQ JLGHU <HQL NHúLÀHUH oÕNWÕNoD PXWOX ROXU %LOJL KD-

      ]LQHOHULQL EXOXU YH RQODUÕ WDQÕGÕ÷Õ KHUNHVOH SD\ODúÕU %|\OHFH KHP NHQGLVL ELOJL
      ]HQJLQL ROXU KHP GH VHYGLNOHUL« %LOLP NkúLÀHUL GQ\D\Õ WDQÕPDN YH RQX NRUX-

      PDN LVWHU øQVDQODUÕ YH GR÷DGDNL EWQ FDQOÕODUÕ oRN VHYHU

        +HUNHV GH ELOLP NkúLÀHULQL oRN VHYHU

      2
   1   2   3   4   5   6   7   8   9