BAKAN ÖZER, 2023 YILI BÜTÇESİ ÜZERİNDE TBMM GENEL KURULUNA HİTAP ETTİ  
BAKAN ÖZER, 2023 YILI BÜTÇESİ ÜZERİNDE TBMM GENEL KURULUNA HİTAP ETTİ

BAKAN ÖZER, 2023 YILI BÜTÇESİ ÜZERİNDE TBMM GENEL KURULUNA HİTAP ETTİ

Millî Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Bakanlığın 2023 yılı bütçesi üzerinde TBMM Genel Kuruluna hitap etti.


Bakan Özer, TBMM Genel Kurulunda, Millî Eğitim Bakanlığının 2023 yılı bütçesine ilişkin konuşmasına, Gaziantep Karkamış'ta terör saldırısında hayatını kaybeden öğretmen Ayşenur Alkan'a rahmet dileyerek başladı. Özer, konuşmasında; ülkelerin en önemli ve sürdürülebilir sermayesinin beşeri sermayesi olduğunu belirterek beşeri sermayelerinin niteliğini artırmada sahip oldukları en önemli aracın da eğitim olduğunu söyledi.

 

Ülkemizin hedeflediği sürdürülebilir kalkınmayı sağlamanın ve rekabetçi ekonomiye sahip bir bilgi toplumuna dönüşmenin yolunun bilişsel ve bilişsel olmayan becerileri yüksek, kültürünü içselleştirmiş ve evrensel kültüre sahip sağlıklı bir nesil yetiştirmekten geçtiğini ifade eden Özer, "Bu inançla, okul öncesi eğitimden başlayarak eğitim ve öğretimin her kademesinde bütün bireylerin nitelikli eğitime eriştiği bir eğitim sistemi oluşturmayı hedeflemekteyiz. Bütün çalışmalarımızı bu hedefe uygun olarak yürütmekte, eğitim politikalarımızı bu doğrultuda şekillendirmekteyiz." dedi.

 

Türkiye'nin, Cumhurbaşkanı Erdoğan öncülüğünde 2000'li yıllardan itibaren eğitim sisteminin birçok bileşeninde eş zamanlı olarak gerçekleştirilen tarihi bir dönüşüm sürecine girdiğini kaydeden Özer, şunları söyledi: "Eğitimin tüm kademelerinde bir taraftan okullaşma oranlarının artırılması aracılığıyla eğitim kitleselleştirilirken diğer taraftan derslik başına ve öğretmen başına düşen öğrenci sayısı önemli ölçüde azaltılarak OECD ortalamasına ulaştırılmıştır. Dolayısıyla bu dönüşüm, bir yandan eğitim sisteminde evrenselleşmeyi sağlarken diğer yandan da niteliğin artmasına imkân vermiştir yani son yirmi yıldaki eğitimdeki kitleselleşme kaliteye rağmen değil, kalite merkezli, kalite odaklı bir şekilde gerçekleşmiştir. Yaşanan bu dönüşüm sürecinde ana hedeflerden bir tanesi eğitimde fırsat eşitliğini artırmaktır. Eğitimde fırsat eşitliğini güçlendirmek için 2000'li yıllardan itibaren çok sayıda sosyal politika kararlı bir şekilde yürürlükte, uygulanıyor. Bunlar, şartlı eğitim yardımından pansiyon kapasitesinin ve burslarının artırılmasına, ücretsiz yemek hizmetinden ücretsiz ders kitapları ve yardımcı kaynaklara kadar çok kapsamlı sosyal politikalar olarak ifade edilebilir. Bu sosyal politikaların son yirmi yıldaki rakamlarının günümüze uyarlanmış miktarı yaklaşık 525 milyar TL'dir. Bu sosyal politikaların uygulanması çeşitli dezavantajlara sahip öğrenciler ve başta kızlarımız olmak üzere, toplumun tüm kesimlerinin eğitim faaliyetlerinden eşit bir şekilde, kapsayıcı bir şekilde yararlanmasını sağlamıştır."

 

"Eğer AK Parti hükûmetleri neoliberal eğitim politikalarını uygulamış olsaydı bu sosyal politikalara yer vermezdi" diyen Bakan Özer, "Biz biliyoruz ki neoliberal politikalarda eğitimde fırsat eşitliğini sağlamak için yapılan sosyal yardımlar kamu zararı olarak değerlendirilir. Ama son yirmi yılda kapsayıcılık, eğitimde fırsat eşitliği ve kalite odaklı bir şekilde büyümeyle toplumun sosyoekonomik seviyesi en dezavantajlı kesimler ve kızlarımız bu sosyal politikalardan yararlanmıştır. Bu politikaların desteğiyle bu politikaların desteğiyle cumhuriyet tarihinde ilk kez eğitim kademelerinin tümünde okullaşma oranları yüzde 95'in üzerine çıkmıştır."  diye konuştu.

 

Kız çocukların okullaşma oranı yüzde 39.2'den yüzde 95'e çıktı

2000'li yıllarda eğitimdeki okullaşma oranları bugünle karşılaştırıldığında 2000'li yıllarda 5 yaşındaki okullaşma oranını sadece yüzde 11 olduğuna dikkati çeken Bakan Özer, "100 çocuğun 11'i sınıfta yer bulurken 89 çocuk neredeydi? Ortaöğretimde okullaşma oranı yüzde 44'tü yani lise çağ nüfusunda 100 öğrencinin sadece 44'ü liselerde kendisine yer bulabiliyordu, 56'sı neredeydi? Ortaöğretimdeki kız çocuklarının okullaşma oranları yüzde 39,2'ydi,  bugün gelinen noktada bu rakam yüzde 95'e çıkmıştır. Kız çocuklarının okullaşmasıyla ilgili gerçekten son yirmi yılda çok önemli politikalar devreye girmiştir." değerlendirmesini yaptı.

Başörtüsü yasağı nedeniyle bir taraftan kız çocuklarının eğitime erişimi engellenirken bir taraftan da muhafazakâr kesimin kız çocuklarını okula göndermemekle suçlandığını kaydeden Özer, son yirmi yılda yapılan eğitim yatırımlarıyla ve sosyal politikalarla eğitimin tüm kademelerinde kız çocuklarının okullaşma probleminin kökünden çözüldüğünü söyledi.

 

Bakan Özer, şöyle devam etti: "Ülkemizde eğitimin tüm kademelerinde, kız çocuklarımızın okullaşma sorununu çözmede en önemli atılım son yirmi yılda gerçekleşmiştir. 2022-2023 eğitim öğretim yılında resmî ve özel toplam 71.818 okulumuzda 1 milyon 200 bin öğretmenimiz ve 19 milyon 100 bin öğrencimizle eğitim ve öğretime devam ediyoruz. Görüleceği üzere eğitim sistemimizdeki toplam öğrenci ve öğretmen sayımız günümüzde birçok ülkenin toplam nüfusundan bile fazladır. Bu ölçekte bir eğitim sisteminde büyük bir dönüşümü gerçekleştirebilmek sadece bütçede en büyük payı ayırmayı değil, çok ciddi bir kararlılığı gerektirir. Türkiye'de eğitim sisteminde yaşanan dönüşümün anahtar kavramları kapsayıcılık, eğitimde eşitlik ve kalitedir."

 

Öğrenci başarı araştırmalarında Türkiye son yirmi yılda sürekli puanını artırdı

Türkiye'nin eğitim sisteminde gerçekleştirdiği somut iyileşmelerin uluslararası kuruluşlar tarafından çok rahat bir şekilde görüldüğüne dikkati çeken Özer, "Öğrenci başarı araştırmasıyla ilgili OECD'nin 15 yaşında yapmış olduğu tüm araştırmalarda Türkiye son yirmi yılda sürekli her döngüde puanını artırmıştır. Hatta en son döngüdeki ifade şudur: 15 yaşındaki çağ nüfusunda en fazla öğrenci sayısını artıran ülke Türkiye olmasına rağmen okuduğunu anlama, matematik ve fen okuryazarlığında puanını en fazla 1'inci artıran ülke Türkiye olmuştur. Türkiye 4'üncü ve 8'inci sınıflarda TIMSS başarı araştırmasında puanlarını sürekli artırmıştır yani sonuç olarak 2000'li yıllardan çok daha iyi bir noktadayız. Hem erişilebilirlik anlamında hem kapsayıcılık anlamında hem de eğitimde kalite anlamında." ifadelerini kullandı.

 

Son bir yılda beş yaşta yüzde 65 olan okullaşma oranı yüzde 99'a ulaştı

Bakanlık olarak öncelik verdikleri politikalardan birinin eğitimde fırsat eşitliğinin güçlendirilmesi amacıyla gerçekleştirdikleri çalışmalardan söz eden Özer, şöyle devam etti: "Eğitimde fırsat eşitliği günümüzde tüm eğitim sistemlerinin ana odağını oluşturmaktadır. Eğitimde fırsat eşitliğinin sağlanması, eğitime tam erişimin sağlanması ve eğitim imkânlarından tüm paydaşların eşit faydalanması için destek mekanizmalarının geliştirilmesi gerekmektedir. Okul öncesi eğitim bu bağlamda uzun vadeli, getirisi maksimum ama yatırım maliyeti minimum olan eğitim kademesine karşılık gelmektedir. Biz Millî Eğitim Bakanlığı olarak son bir yıl içerisinde okul öncesi eğitim kademesindeki okullaşma oranını OECD ortalamasına çıkartmak için 3 bin yeni anaokulu yapmak için yola çıktık. Biz yola çıktığımız zaman tüm Türkiye'de 2 bin 782 tane anaokulu vardı. Bir yıl tamamlanmadan 5 bin 541 bağımsız anaokulunu yaptık yani bir yılda hedefimize ulaştık. 3 yaşta okullaşma oranını yüzde 9'dan yüzde 16'ya, 4 yaşta yüzde 16 olan okullaşma oranını yüzde 37'ye, 5 yaşta yüzde 65 olan okullaşma oranını da yüzde 99'a ulaştırdık. 2023 yılında 3 yaşta okullaşma oranını yüzde 16'dan yüzde 50'ye, 4 yaşta okullaşma oranını da yüzde 37'den yüzde 70'e çıkarmayı hedefliyoruz."

Ortaöğretimdeki okullaşma oranlarının bir yıl önce yüzde 90 olduğuna dikkati çeken Özer, son bir yılda özellikle ortaöğretimde devamsızlık ve terk oranlarının azaltılmasına odaklandıklarını belirterek bu kapsamda çok sayıda projeyi, erken uyarı sistemini ve takip sistemini devreye sokarak bir yılda ortaöğretimdeki okullaşma oranını yüzde 90'dan yüzde 95'e çıkardıklarını kaydetti.

 

Bakan Özer, şöyle devam etti: "Özellikle mesleki eğitim merkezlerinin yaygınlaştırılması, öğrencilerin sürekli devamsızlık ve terk oranlarının azaltılmasında önemli katkılar sağladı. 2023 yılında ortaöğretimde okullaşma oranını yüzde 100'e ulaştırmak için çok kapsamlı bir projeyi devreye aldık. Bu kapsamda, 2023 yılında tüm eğitim kademelerinde okul terk riski taşıyan öğrencilerimizin tespitine yönelik erken uyarı ve kayıt dışı öğrenci çağ nüfusu içinde takip sistemi kurduk. Ortaöğretim çağ nüfusunda okullaşmayan tüm gençlerimize tek tek ulaşarak koşullarına uygun okullaşma seçeneklerinden faydalanmalarını sağlıyoruz. 2023 yılında ortaöğretimde 10.000 Okul Projesi'ni başlatarak okullar arası imkân farklılıklarını azaltmayı hedefleyen projemiz de destek verdiğimiz ortaöğretim kurumlarının sayısını daha da artıracağız."

 

4 milyon öğrenciye ücretsiz yemek müjdesi

Bakanlık olarak eğitimde fırsat eşitliğini artırmak için tüm okul, sınıf ve kademelerde ders kitaplarının yirmi yıldan beri ücretsiz bir şekilde dağıtıldığını hatırlatan Bakan Özer, "Bakanlığımız bu süre içerisinde yaklaşık 3,5 milyar ders kitabı dağıtımını gerçekleştirmiştir. 2022-2023 eğitim öğretim yılında 153 milyon ders kitabı öğrencimize ücretsiz olarak dağıtıldı. Bakanlık olarak bu kapsamda bir yeni uygulamayı daha başardık, özellikle Covid-19 salgını sonrası önemli öğrenme kayıplarını telafi etmeye destek olmak üzere tüm eğitim kademelerini kapsayan yardımcı kaynakları hazırlamaya başladık. 2022-2023 eğitim öğretim yılı başı itibarıyla 153 milyon ücretsiz ders kitabına ilave olarak 160 milyon yardımcı kaynağı da tüm öğrencilerimize ulaştırdık. 2022 yılında da ücretsiz yemek uygulamasına kapasitesini artırarak devam ettik. Ağırlıklı olarak taşımalı eğitim kapsamındaki ve pansiyonlarda kalan öğrencilerimizin yararlandığı bu imkândan 2022 yılının başlarında 1,5 milyon öğrencimiz yararlanırken özellikle okul öncesi eğitimdeki öğrencilerimize öncelik vererek bu sayıyı 1,8 milyona çıkardık. 2023 yılının sonuna kadar bu imkândan okul öncesi tüm öğrencilerimizi yararlandıracağımızı dolayısıyla, bu sayıyı yaklaşık 4 milyona çıkaracağımızın müjdesini de buradan vermek istiyorum." açıklamasında bulundu.

 

Okul kütüphanelerindeki kitap sayısı 28 milyondan 105 milyona ulaştı

Eğitimde fırsat eşitliğini güçlendirmek için ilk kez yaz uygulamasını yürürlüğe soktuklarını hatırlatan Özer, "Yaz okulu uygulamaları özellikle Covid-19 salgını dolayısıyla öğrencilerin yaşadığı akademik ve sosyal beceri kayıplarını telafi etmek için farklı ülkelerde de uygulanmaktadır. Bu kapsamda, bilim ve sanat merkezlerinde bilim ve sanat alanlarında 2 farklı yaz kursu açtık. Ayrıca, matematik seferberliğinin ilk uygulaması olan ilk kez matematik yaz okulunu açtık. Yine, İngilizce yaz kursu açarak yabancı dil öğrenimine destek verdik. Böylece, yaz okullarından 1 milyon öğrencimiz ücretsiz bir şekilde yararlanmış oldu. Okullar arası imkân farklılıklarını azaltmak için 26 Ekim 2021 tarihinde 'Kütüphanesiz okul kalmayacak' diye yola çıktık. 2021 yılının sonuna kadar 16 bin 361 kütüphane yaparak eğitim sistemimizdeki tüm okullara kütüphaneyi yapmış olduk. 2022 yılında mevcut yaptığımız kütüphanelerdeki kitap sayısını 28 milyondan 100 milyona çıkartmayı hedefliyorduk, şu an itibarıyla 105 milyonluk kitap olan bir kütüphane sistemine sahip bulunuyoruz." diye konuştu.

 

152 bin vatandaş köy yaşam merkezinden yararlandı

Aktif olarak kullanılmayan köy okullarını yeniden açtıklarını hatırlatan Bakan Özer, "Köy okullarının açılmasıyla ilgili sadece köy anaokulları ve köy ilkokulları değil, aynı zamanda köyde yaşayan vatandaşlarımızın tarımla ilgili, hayvancılıkla ilgili veya istedikleri hangi kurs varsa onları yerinde vermek için 2 bin 200 tane köy okulunu tamirattan geçerek eğitim öğretime aldık. İnşallah bu köy yaşam merkezleriyle sadece çocuklarımızı değil, aynı zamanda oradaki köylü vatandaşlarımızın da sürekli hayat ve öğrenme kapsamında istedikleri kursları ilçeye gitmeden, köylerde, ayaklarında vermeye devam edeceğiz. Şu ana kadar 152 bin köylü vatandaşımızı bu eğitimlerden yararlandırdık. İnşallah 2023 yılında 1 milyon köylü vatandaşımızı bu eğitimlerden yararlandırmayı hedefliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

 

2022-2023 eğitim öğretim yılında çok önemli bir hamle yaptıklarına dikkati çeken Özer, "Yıllardan beri eğitim sisteminde bağışla ilgili, okulların kendi ihtiyaçlarını karşılamayla ilgili spekülasyonlar yapılıyordu. İşte, ilk kez tüm okullara temizlik, kırtasiye, küçük onarım ve donatım ihtiyaçlarını karşılamak için şu ana kadar 7 milyar lira bütçe gönderdik. Bu bütçeyi gönderirken ihtiyacı fazla olan okula fazla, az olan okula az bütçe gönderdik. 2023 yılında da bu uygulamaya kaldığımız yerden devam edeceğiz." dedi. Bakan Özer, 2023 yılında tüm öğretmenevleri, uygulama otelleri ve hizmet içi eğitim enstitülerini yenileme çalışmaları kapsamına alarak ISO 9001 kalite belgesiyle belgelendireceklerini belirtti.

 

Bir zamanlar kimsenin gitmek istemediği meslek liselerinden yüzde 1'lik dilimden öğrenci alan meslek liselerine

Öncelik verdikleri en önemli alanlardan bir tanesinin de mesleki eğitimin güçlendirilmesi olduğuna işaret eden Özer, konuşmasına şöyle devam etti: "Geçmişte 28 Şubat sürecinin katsayı uygulaması sadece mesleki eğitim değil imam hatip liselerinin de yükseköğretime erişimini kısıtlamıştı. 1999'da yürürlüğe giren bu uygulama ancak 2012 yılında kaldırılabildi. 2012 yılından sonra tüm Millî Eğitim Bakanlarımız, tüm bürokratlarımız mesleki eğitimi güçlendirmek için elinden gelen çabayı sarf ettiler. Hepsine minnettarız. Biz Son iki üç yıl içerisinde farklı bir uygulama yaptık. Mesleki eğitim iki kanaldan verilmekte; bir meslek liseleri biri de mesleki eğitim merkezleri, Almanya'daki dual mesleki eğitim, bizdeki ahilikteki çıraklık, kalfalık, ustalık eğitiminin karşılığı. Meslek liselerinde eğitim verdiğimiz tüm meslek alanlarında sektörün güçlü temsilcileriyle süreçlerin tamamını birlikte yönetmeye yönelik olarak yeni bir yaklaşım gerçekleştirdik ve bu yaklaşım sonucunda müfredatı birlikte güncelledik, öğrencilerin işletmedeki beceri eğitimlerini birlikte planladık ve alan ve atölye öğretmenlerimizin işbaşı ve mesleki gelişim eğitimlerini birlikte planladık. Bir yıl gibi kısa sürede, iki yıl gibi kısa sürede ilk kez meslek liseleri yüzde 1'lik başarı diliminden öğrenci almaya başladı. Yani 28 Şubat sürecinin meslek liselerinden uzaklaştırmış olduğu öğrenci profilini, akademik olarak başarılı öğrencileri tekrar meslek liselerine kazandırdık. Meslek liseleri üretmeye başladı. Yıllardan beri hep konuşuluyor, 'En iyi öğrenme yaparak öğrenme, üreterek öğrenme.' deniyor, biz de mesleki eğitimde yaparak öğrenmeyi merkeze koyarak yeni bir yaklaşım geliştirdik ve 200 milyonluk bir üretim kapasitesinden 2021 yılında 1 milyar 162 milyonluk bir üretim kapasitesine ulaştık. Eğer o meslek liselerinin üretim kapasitesi olmasaydı Covid-19 salgınında maske bulmak bu kadar kolay olmazdı, solunum cihazını bulmak bu kadar kolay olmazdı; dezenfektanı, tek kullanımlık önlüğü hastanelerde bulmak bu kadar kolay olmazdı. İşte, bu Gazi Meclisten mesleki eğitimin o kara gün dostu tüm meslek lisesi öğretmenlerimize, öğrencilerimize en içten şükranlarımı sunuyorum. Mesleki eğitimde AR-GE merkezleri kurduk ilk kez. Bir ülkenin kalkınmasında en önemli şey fikrî mülkiyettir ve sınai haklardır. Meslek liselerinde, o kimsenin gitmediği meslek liselerinde AR-GE üretimi başladı; patent, faydalı model, marka tasarım tescilleri başladı. Millî Eğitim Bakanlığı mesleki eğitimde yılda 3 tane tescil alırken bu sene tüm Millî Eğitim Bakanlığından 8 bin 300 ürünün tescili alındı ve bu ürünlerin 162 tanesi ticarileşti. Meslek liseleri yurt dışına ihracat yapmaya başladı. İşte bu uluslararası deneyimler ve meslek liselerindeki bu deneyimleri kendi gönül coğrafyamızla da paylaşmak için ilk kez 7 tane uluslararası meslek lisesi kurduk ve ilk kez öğrenci almaya başladık. Yani bir zamanlar hiç kimsenin gitmek istemediği meslek liselerinden Ankara Fen Lisesine, İstanbul Fen Lisesine gidecek öğrencinin aldığı puandan daha fazla puan alan öğrencilerin gittiğini görmekteyiz. Meslek liseleri, üretim kapasitesiyle, iş gücü piyasasının ihtiyaç duymuş olduğu insan kaynağını karşılamakla yetinmeyip olağanüstü koşullarda toplumun ihtiyacı olduğu tüm ürünleri de üretebilecek duruma gelmiştir."

 

Mesleki eğitim merkezlerine kayıtlı çırak ve kalfa sayısı 1 milyon 152 bine ulaştı

 Mesleki eğitimdeki asıl dönüşümü mesleki eğitim merkezlerinde gerçekleştirdiklerini kaydeden Özer, "25 Aralık 2021 tarihinde yüce Meclis'in oylarıyla 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunu'nda çok önemli bir değişiklik yaptık. Çıraklık, kalfalık ve ustalıkla ilgili özellikle küçük ve orta ölçekli işletmelerin insan kaynağı ihtiyacını gidermek için büyük bir dönüşüm başlattık. Sayın Cumhurbaşkanımız 2022 yılının sonuna kadar 1 milyon çırak ve kalfanın eğitim sistemine dâhil olma hedefini koydu önümüze. Bugün Meclise gelirken rakama baktım, 1 milyon 152 bin çırak ve kalfanın olduğu bir eğitim sistemimiz oldu." bilgisini paylaştı.

 

Katsayı uygulamasının tarumar ettiği mesleki eğitimden bir Anka kuşu

 

Bakan Özer, 2012 yılından bu yana -on yıl aradan sonra- ilk defa toplanan OECD Eğitim Bakanları Zirvesi'ne üç gün önce katıldığına dikkati çekerek; Fransız Bakanın, 'Macron'un mesleki eğitimle ilgili en büyük projesi, ilk beş yılda 300 bin olan çırak sayısını 800 bine çıkarmak...' dediğini aktararak şunları söyledi: "Harcanan miktar 13 milyar euro. Türkiye, 159 binden aldığı çırak-kalfa sayısını bir yıl dolmadan 1 milyon 152 bine ulaştırmıştır. O katsayı uygulamasının tarumar ettiği mesleki eğitimden bir Anka kuşu gibi, bu ülkenin her türlü ihtiyacını karşılayacak bir eğitim sistemini inşa etmiş olduk. 2023 yılında da mesleki eğitimi güçlendirmeye devam edeceğiz. 1 milyon 152 bin çırak ve kalfanın yüzde 81'i 18 yaş üzeri... İşte, mesleki eğitim merkezi bu ülkedeki genç işsizliği gidermeyle ilgili en önemli enstrüman olarak işlev görüyor."

 

Hedef, öğretmen başına 300 eğitim saati

Bakanlık olarak en öncelik verdikleri alanlardan bir tanesinin de öğretmenlerin mesleki gelişimi olduğuna dikkati çeken Özer, Millî Eğitim Bakanlığı olarak öğretmenlerin kişisel gelişimlerini, mesleki gelişimlerini önemsediklerini kaydederek, "Biz Millî Eğitim Bakanlığı olarak öğretmenimizin güçlenmesi için 2 adım attık. Bir: Bakanlık olarak öğretmenlerimizi mesleki gelişim programına tabi tutmadık, ilk kez okul temelli mesleki gelişim programına geçtik yani bir okul yöneticisi okulundaki öğretmenler için hangi eğitimi istiyorsa o eğitim artık düzenlenebiliyor. İlk kez 210 milyon TL'lik bütçeyi tüm okullarımıza gönderdik öğretmenlerimiz istediği eğitimi alsınlar diye. Öğretmen Bilişim Ağı'nı kurduk; mesleki gelişim topluluklarını inşa ettik. İlk kez, öğretmenlerimiz ve okul yöneticilerimiz için, iyi örneklerin yerinde görülmesi için Hareketlilik Mobilite Programı'nı başlattık. Bir yılda rakamlar inanılmaz değişti. 2020 yılında bu ülkede öğretmen başına düşen eğitim saati sadece 44 saatti, 2021 yılında 94 saate çıkardık, 2022 yılındaki hedefimiz öğretmen başına 120 saat, şu anda 205 saate ulaştık ve 2022 yılı sonuna kadar da bunu 250 saate çıkaracağız; 2023 yılındaki hedefimiz 300 saat." ifadelerini kullandı.

 

Özer, Öğretmenlik Meslek Kanununun, altmış yıllık özlem olduğunu belirterek "Tüm müdahalelere rağmen, siyasi liderlerin boykot çağrısına rağmen, Amasra'daki faciada Cumhurbaşkanımız da dâhil olmak üzere sendikalar tüm programlarını iptal ederken o sendikalar eylem etmeye devam etmesine rağmen, sonraki iş bırakma eylemlerine rağmen yüzde 99,74 öğretmen sınava girmiştir." dedi.

 

Millî Eğitim Bakanlığı olarak kapsayıcılık, eğitimde fırsat eşitliği ve kalite odaklı bir şekilde eğitim sistemini güçlendirmeye 2023 yılında da devam edeceklerini belirten Özer, "Yükseköğretim Kurulumuz, tüm üniversitelerimiz, Yükseköğretim Kalite Kurulumuz, ÖSYM el ele vererek, kafa kafaya vererek Türkiye yüzyılı vizyonu çerçevesinde eğitimi çok daha güçlü hâle getireceğiz." diye konuştu.

 

Özer, bir soru üzerine "Negatif neti olan birisinin puanı kesinlikle ÖSYM tarafından hesaplanmaz, yerleştirme yapılması mümkün değildir. İki, ilk 500'de 25 tane üniversitemiz bulunmaktadır." diyerek eğitimin bu noktaya gelmesine katkı veren herkese teşekkür etti, bütçenin hayırlara vesile olmasını diledi.

 

Bakan Özer, eleştirilere TBMM kürsüsünden yanıt verdi

Millî Eğitim Bakanı Mahmut Özer, TBMM Genel Kurulundaki bütçe görüşmelerinde bazı milletvekillerin Bursa'daki bir öğretmenin, Alevi cemaatine karşı aşağılayıcı yaklaşımlarda bulunduğu halde hakkında işlem yapılmadığı eleştirisi üzerine, Milli Eğitim Bakanlığı olarak olayın vuku bulduğu andan itibaren soruşturma açıldığını belirterek, söz konusu öğretmenin en üst ceza olan Kademe İlerlemesinin Durdurulması cezasının verildiğini kaydetti. Bakan Özer, ayrıca Konya'daki bir öğrencinin cinsel istismara uğradığı olayla ilgili de gerekli soruşturma işlemi başlatıldığını söyledi.

 

Özer, eğitim kademelerindeki öğrenci sayısına ilişkin spekülasyonlara değinerek, "Tekrar etmeme rağmen sürekli '1,2 milyon öğrenci kayıt dışı, 680 bin kız öğrenci eğitime erişemiyor.' iddiası hiçbir veriye dayanmayan bir retoriktir. Rakamları ben size tek tek söyleyeceğim. İlkokulda ilkokul çağı nüfusu 5 milyon 219 bin 459'dur. Şu anda ilkokulda kayıtlı öğrenci sayısı 5 milyon 200 bin 144'tür. Okullaşma oranı yüzde 99,63'tür. Sadece 11 bin 654 öğrenci kayıt dışıdır. Ortaokulda 5 milyon 60 bin 300 çağ nüfusu vardır. Bunların 5 milyon 31 bin 879'u eğitim sisteminin içerisindedir. Şu anda 28 bin 421 öğrencinin kaydı yoktur, okullaşma oranı yüzde 99,44'tür. Lisede 5 milyon 84 bin 264 çağ nüfusu vardır, bunun 4 milyon 843 bin 596'sı kayıtlıdır, 240 bin 668'i kayıt dışıdır; okullaşma oranı da yüzde 95,06'dır. Dolayısıyla ilkokul, ortaokul ve lisede kayıt dışı kalan toplam rakam 280.743'tür; 1,2 milyon değildir, 688 bin veya 670 bin kız çocuğunun okula erişimiyle ilgili sorun hiçbir veriye dayanmamaktadır. Biz Millî Eğitim Bakanlığı olarak 280 bin 473 öğrencimizi de bir şekilde eğitime katmak için MERNİS kayıt sistemini de çok aktif bir şekilde kullanarak, çağrı merkezi kurarak, tek tek ailelere ulaşarak eğitimin içerisine dâhil etmeye çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

 

Açık öğretimle ilgili de spekülasyon yapıldığını kaydeden Özer,  "Açık ortaokulda toplam öğrenci sayısı 142 bin 326'dır, bunun 18 yaş altısı sadece 7 bin 774'tür; geriye kalan 134 bin 552'si 18 yaş üstüdür. Açık lisede 1 milyon 112 bin 765 öğrenci vardır, bunun 18 yaş altısı 232 bin 152'dir, 18 yaş üstü ise 880 bin 613'tür; 18 yaş altı 232 bin 152'nin de sadece 111 bin 739'u kız çocuklarımızdan oluşmaktadır. Dolayısıyla verilen rakamlar, sürekli tekrarlanan, veri karşılığı olmayan rakamlardır." dedi.

 

 

Özer, mesleki eğitimin işçi, öğrenci veya çocuk işçiliğiyle karıştırılmasıyla ilgili de yapılan eleştirilere cevap vererek, "Tüm dünya çocuk işçiliğini önlemek için mesleki eğitimi enstrüman olarak kullanır. İşte, geçen haftaki OECD'deki Eğitim Bakanları Zirvesi'nde de konuşulan ana konu buydu. Mesleki eğitimi yaygınlaştırarak, çırak kalfalığı yaygınlaştırarak kayıt dışı çocuk işçiliğinin önüne geçmek. Türkiye, OECD bu alanda çok ciddi mesafe almadan mesafe almıştır. 1 milyon 152 bin çırak kalfanın bir sene içerisinde ulaştığı rakamın yüzde 81'i zaten 18 yaş üstüdür. 18 yaş altı öğrenciler de zaten ortaokuldan sonra kanunda açık bir şekilde zorunlu eğitim kapsamında eğitimini almaktadır." değerlendirmesinde bulundu.

 

Millî Eğitim Bakanlığı olarak sadece taşımalı eğitimde 1 milyon öğrencinin ücretsiz yemekten faydalandığını hatırlatan Özer, "Geriye kalan diğer öğrenciler okul öncesinde,  pansiyonlarda veya Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfının yardımından yararlanan ailelere verilmektedir. Bu 1,5 milyonu biz 1,8 milyona çıkardık. 2023 yılındaki hedefimiz -okul öncesine öncelik verdiğimiz için- okul öncesi tüm öğrencilerin ücretsiz olarak yemek yemesini sağlayacağız ve ücretsiz yemek yiyen öğrenci sayısını 4 milyona çıkaracağız." ifadelerini kullandı.


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MEB © - Tüm Hakları Saklıdır. Gizlilik, Kullanım ve Telif Hakları bildiriminde belirtilen kurallar çerçevesinde hizmet sunulmaktadır.