Page 24 - MEB 2019-2023 Stratejik Planı
P. 24

Durum Analizi

        Bakanlığın geleceğe yönelik amaç, hedef ve stratejiler geliştirebilme-   Kurumsal Tarihçe
        si için geçmişte neleri başardığı, hangi alanlarda hedeflerine ulaştığı   Eğitimin devlet hizmeti olduğu düşüncesi, dünyadaki gelişmelere
        ya da ulaşamadığı ve bunların nedenleri; mevcut durumda hangi        paralel olarak gerçek anlamda ilk kez II. Mahmut döneminde gün-
        kaynaklara sahip olduğu; hangi yönlerinin gelişmeye açık olduğu;      deme gelmiş, Tanzimat Dönemi’nde ise gelişme kaydetmiştir. Tan-
        kontrolü dışındaki olumlu ya da olumsuz gelişmelerin neler olduğu-     zimat’a kadar süregelen eğitim kurumlarından doğrudan doğruya
        nun değerlendirildiği durum analizi bölümünde kurumsal tarihçe,       devlete memur yetiştirenler devletin çeşitli kademelerine, diğerleri
        uygulanmakta olan stratejik planın değerlendirilmesi, mevzuat ana-     vakıflara ya da dini topluluklara bağlıdır. Bu döneme kadar devlet,
        lizi, üst politika belgeleri analizi, faaliyet alanları ile ürün ve hizmet- vakıflar ve dini topluluklar tarafından yürütülmüş olan eğitim ve
        lerin belirlenmesi, paydaş, kuruluş içi, PESTLE ve GZFT analizleri-     öğretim hizmetleri, Islahat Fermanı’nda (1856) alınan gerekçeli ka-
        ne özet olarak yer verilmiştir.                       rar doğrultusunda 17 Mart 1857 tarihinde kurulan “Eğitim Bakan-
                                              lığı (Maarif-i Umumiye Nezareti)” uhdesine verilmiştir. Böylelikle
                                              eğitim-öğretim hizmetleri daha derli toplu bir biçimde yürütülmeye
                                              başlanmıştır.
                                              “Eğitim Bakanlığı (Maarif-i Umumiye Nezareti)” tarafından, kuru-
                                              luşundan dört yıl sonra, 3 Mart 1861 tarihinde Bakanlığın görevleri
                                              ile ilgili bir yönerge (talimat) hazırlanmıştır. Yönergeye göre; Bakan-
                                              lığın görevleri özet olarak aşağıdaki gibi sıralanmıştır:
                                              • Yüksekokul olan Harbiye, Tıbbiye ve Bahriye dışında kalan tüm
                                               okullar Maarif Nezareti’ne bağlanmıştır,
                                              • Eğitim kurumları, ilkokul (sıbyan mektebi), ortaokul (rüşdiye)
                                               ve yüksekokullara ayrılmıştır,
                                              • İlkokul, Müslüman ve Müslüman olmayanlara göre ayrı ayrı ola-
                                               cak, öteki eğitim kurumları ortak olacak ve Türkçe eğitim yapa-
                                               caktır,
                                              • Bir ileri öğrenime sınavla geçilecektir,
                                              • Öğretmenlik bir meslek olarak kabul edilecektir,
                                              • Önceden kurulan Eğitim Kurulu yanında değişik amaçlı, sürekli
                                               ve geçici kurullar da kurulabilecektir.


    8
   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29