Page 20 - MEB 2019-2023 Stratejik Planı
P. 20

Stratejik Plan Hazırlık Süreci

                                              2019-2023 dönemi stratejik planı için Millî Eğitim Bakanlığı Strate-
                                              jik Planlama Modeli kullanılmıştır. Bu modelde, durum analizinin
                                              gerçekleştirilerek geleceğe bakış bölümünün tasarlanması, stratejik
                       Hazırlık
                      programı                    planın yıllık uygulama dilimleri olan performans programının ha-
                                              zırlanması ve uygulama sonuçlarının izlenip değerlendirilmesi Millî
             Planlama               Kurul ve
             sürecinin              ekiplerin          Eğitim Bakanlığı Stratejik Planlama Modeli’nin ana hatlarını oluş-
            organizasyonu             oluşturulması
                                              turmaktadır.
                                              Stratejik plan hazırlık çalışmalarının başladığı, Bakanlık merkez ve
                                              taşra birimlerine 2018/16 sayılı Genelge ile duyurulmuştur. Genel-
                                              gede stratejik yönetim anlayışının öneminden bahsedilmiş, MEB’in
                       MEB
                     2019-2023                    2010-2014 ve 2015-2019 Stratejik Planları ile gösterdiği gelişim üze-
          Planın                                 rinde durulmuş, taşra teşkilatında bugüne kadar stratejik yönetim
        sahiplenilmesi     Stratejik PLan         Genelge
                    Hazırlık Süreci                   felsefesinin benimsenmesi ve geliştirilmesi konusunda gerçekleşti-
                                              rilenler özetlenmiştir. Strateji geliştirme kurul ve ekipleri ile Millî
                                              Eğitim Bakanlığı 2019-2023 Stratejik Plan Hazırlık Programı’na Ge-
                                              nelge eki olarak yer verilmiştir. Millî Eğitim Bakanlığı 2019–2023
                                              Stratejik Planı, literatür taraması, üst politika belgelerinin analizi,
                                              geniş katılımlı çalıştaylar, kapsamlı durum analizi raporu, iç ve dış
                                              paydaşların görüşleri ile merkez ve taşra birimlerinin katkıları doğ-
        Stratejik planlama uygulamalarının başarılı olması önemli ölçüde      rultusunda hazırlanmıştır. Hazırlık Programının yayınlanmasının
        plan öncesi hazırlık çalışmalarının iyi planlanmış olmasına ve süre-    ardından kurul ve ekip oluşturulmuştur.
        ce katılımın üst düzeyde sağlanmasına bağlıdır. Hazırlık dönemin-
        deki çalışmalar Strateji Geliştirme Başkanlığınca yayınlanan “Millî     Strateji Geliştirme Kurulu: Strateji geliştirme kurulu stratejik plan-
        Eğitim Bakanlığı 2019-2023 Stratejik Plan Hazırlık Programı”nda       lama çalışmalarını takip etmek ve ekiplerden bilgi alarak çalışma-
        detaylı olarak ele alınmıştır.                       ları yönlendirmek üzere ilgili Bakan Yardımcısının başkanlığında
        Bu program özetle aşağıdaki konuları içermektedir:             Bakanlık Birim Amirleri ve Ankara İl Millî Eğitim Müdürünün
        • Stratejik plan hazırlık çalışmalarının başladığının duyurulması     katılımıyla kurulmuştur.
        • Stratejik plan geliştirme kurul ve ekiplerinin oluşturulması       MEB Stratejik Planlama Ekibi: Strateji Geliştirme Başkanlığının
        • Stratejik planlama ekiplerine eğitimler düzenlenmesi           koordinasyonunda, merkez birimlerin temsilcilerinin katılımıyla
        • Stratejik plan hazırlama takviminin oluşturulması            oluşturulmuştur. Bu ekibe Tablo 1’de yer verilmiştir.    44
   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25