Page 15 - MEB 2019-2023 Stratejik Planı
P. 15

Özel Yetenekli Çocuklar: Yaşıtlarına göre daha hızlı öğrenen, ya-      Zorunlu Eğitim: Dört yıl süreli ve zorunlu ilkokullar ile dört yıl
        ratıcılık, sanat, liderliğe ilişkin kapasitede önde olan, özel akademik   süreli, zorunlu ve farklı programlar arasında tercihe imkân veren
        yeteneğe sahip, soyut fikirleri anlayabilen, ilgi alanlarında bağımsız   ortaokullar ve imam-hatip ortaokullarından oluşan ilköğretim ile
        hareket etmeyi seven ve yüksek düzeyde performans gösteren bi-       ilköğretime dayalı, dört yıllık zorunlu, örgün veya yaygın öğrenim
        reydir.                                   veren genel, mesleki ve teknik ortaöğretim kademelerinden oluşan
                                              eğitim sürecini ifade eder.
        Tanılama: Özel eğitime ihtiyacı olan bireylerin tüm gelişim alan-
        larındaki özellikleri ile yeterli ve yetersiz yönlerinin, bireysel özel-
        liklerinin ve ilgilerinin belirlenmesi amacıyla tıbbî, psiko-sosyal ve
        eğitim alanlarında yapılan değerlendirme sürecidir.


        Ulusal Dijital İçerik Arşivi: Öğrenme süreçlerini destekleyen be-
        ceri destekli dönüşüm ile ülkemizin her yerinde yaşayan öğrenci ve
        öğretmenlerimizin eşit öğrenme ve öğretme fırsatlarını yakalamala-
        rı ve öğrenmenin sınıf duvarlarını aşması sağlamaya yönelik eğitsel
        dijital içerik ambarıdır.


        Uzaktan Eğitim: Her türlü iletişim teknolojileri kullanılarak zaman
        ve mekân bağımsız olarak insanların eğitim almalarının sağlanma-
        sıdır.


        Yaygın Eğitim: Örgün eğitim sistemine hiç girmemiş ya da örgün
        eğitim sisteminin herhangi bir kademesinde bulunan veya bu ka-
        demeden ayrılmış ya da bitirmiş bireylere; ilgi, istek ve yetenekleri
        doğrultusunda ekonomik, toplumsal ve kültürel gelişmelerini sağ-
        layıcı nitelikte çeşitli süre ve düzeylerde hayat boyu yapılan eğitim,
        öğretim, üretim, rehberlik ve uygulama etkinliklerinin bütününü
        ifade eder.

                                                                               xiii
                                                                               xiii
   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20