Page 14 - MEB 2019-2023 Stratejik Planı
P. 14

Tanımlar


        Bütünleştirici Eğitim (Kaynaştırma Eğitimi): Özel eğitime ihtiyacı     Okul-Aile Birlikleri: Eğitim kampüslerinde yer alan okullar dâhil
        olan bireylerin eğitimlerini, destek eğitim hizmetleri de sağlanarak    Bakanlığa bağlı okul ve eğitim kurumlarında kurulan birliklerdir.
        akranlarıyla birlikte resmî veya özel örgün ve yaygın eğitim kurum-
        larında sürdürmeleri esasına dayanan özel eğitim uygulamalarıdır.      Ortalama Eğitim Süresi: Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı-
                                              nın yayınladığı İnsani Gelişme Raporu’nda verilen ve 25 yaş ve üstü
        Coğrafi Bilgi Sistemi (CBS): Dünya üzerindeki karmaşık sosyal,       kişilerin almış olduğu eğitim sürelerinin ortalaması şeklinde ifade
        ekonomik, çevresel vb. sorunların çözümüne yönelik mekâna/ko-        edilen eğitim göstergesini ifade etmektedir.
        numa dayalı karar verme süreçlerinde kullanıcılara yardımcı olmak
        üzere, büyük hacimli coğrafi verilerin; toplanması, depolanması,      Öğrenme Analitiği Platformu: Eğitsel Veri Ambarı üzerinde çalı-
        işlenmesi, yönetimi, mekânsal analizi, sorgulaması ve sunulması       şacak, öğrencilerin akademik verileriyle birlikte ilgi, yetenek ve mi-
        fonksiyonlarını yerine getiren donanım, yazılım, personel, coğrafi     zacına yönelik verilerinin de birlikte değerlendirildiği platformdur.
        veri ve yöntem bütünüdür.
                                              Örgün Eğitim Dışına Çıkma: Ölüm ve yurt dışına çıkma haricin-
        Destekleme ve Yetiştirme Kursları: Resmî ve özel örgün eğitim        deki nedenlerin herhangi birisine bağlı olarak örgün eğitim kurum-
        kurumlarına devam eden öğrenciler ile yaygın eğitim kurumları-       larından ilişik kesilmesi durumunu ifade etmektedir.
        na devam etmekte olan kursiyerleri, örgün eğitim müfredatındaki
        derslerle sınırlı olarak, destekleme ve yetiştirme amacıyla açılan     Örgün Eğitim: Belirli yaş grubundaki ve aynı seviyedeki bireyle-
        kurslardır.                                 re, amaca göre hazırlanmış programlarla, okul çatısı altında düzenli
                                              olarak yapılan eğitimdir. Örgün eğitim; okul öncesi, ilkokul, ortao-
        Eğitsel Değerlendirme: Bireyin tüm gelişim alanlarındaki özellik-      kul, ortaöğretim ve yükseköğretim kurumlarını kapsar.
        leri ve akademik disiplin alanlarındaki yeterlikleri ile eğitim ihtiyaç-
        larını eğitsel amaçla belirleme sürecidir.                 Özel Politika veya Uygulama Gerektiren Gruplar (Dezavantajlı
                                              Gruplar): Diğer gruplara göre eğitiminde ve istihdamında daha faz-
        İşletmelerde Meslekî Eğitim: Meslekî ve teknik eğitim okul ve ku-      la güçlük çekilen kadınlar, gençler, uzun süreli işsizler, engelliler gibi
        rumları öğrencilerinin beceri eğitimlerini işletmelerde, teorik eği-    bireylerin oluşturduğu grupları ifade eder.
        timlerini ise meslekî ve teknik eğitim okul ve kurumlarında veya
        işletme ve kurumlarca tesis edilen eğitim birimlerinde yaptıkları
        eğitim uygulamalarını ifade eder.

    xii
    xii
   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19