Page 12 - MEB 2019-2023 Stratejik Planı
P. 12

Kısaltmalar


        AB       : Avrupa Birliği
        ABİDE     : Akademik Becerilerin İzlenmesi ve Değerlendirilmesi
        BT       : Bilişim Teknolojileri
        CİMER     : Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi
        CK       : Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi
        DYS      : Doküman Yönetim Sistemi
        EBA      : Eğitim Bilişim Ağı
        FATİH     : Fırsatları Artırma ve Teknolojiyi İyileştirme Harekâtı
        IPA      : Instrument for Pre-Accession Assistance (Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı)
        MEB      : Millî Eğitim Bakanlığı
        MEBBİS     : Millî Eğitim Bakanlığı Bilişim Sistemleri
        MEBİM     : Millî Eğitim Bakanlığı İletişim Merkezi
        MEİS      : Millî Eğitim İstatistik Modülü
        OECD      : Organisation for Economic Co-operation and Development (İktisadi İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı)
        OSB      : Organize Sanayi Bölgesi
        PESTLE     : Politik, Ekonomik, Sosyolojik, Teknolojik, Yasal ve Ekolojik Analiz
        PDR      : Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik
        PISA      : Programme for International Student Assesment (Uluslararası Öğrenci Değerlendirme Programı)
        RAM      : Rehberlik Araştırma Merkezi
        STK      : Sivil Toplum Kuruluşu
        TIMSS     : Trends in International Mathematics and Science Study (Matematik ve Fen Bilimleri Uluslararası Araştırması)
        TİKA      : Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı
        TÜBİTAK    : Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurulu
        TYÇ      : Türkiye Yeterlikler Çerçevesi

    x
   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17