ETİK NEDİR :

Etik kelimesi köken olarak Eski Yunan'a kadar gider  Ahlak, ahlakla ilgili demektir ama aralarında farklar vardır.
Ahlak ve Etik arasındaki  fark : Etik daha çok ahlak üzerinde konuşur, sorgular, tartışır, düşünür, yargılar, Ahlak yöresel, Etik evrenseldir. Evrensel kabul gören kurallardır             

MEB ETİK KOMİSYONU KURULUŞ AMACI :
5176 Sayılı Kanun ve “Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri ile Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik” in 29 maddesi  gereği kurulmuştur. Bakanlığımızda Etik Kültürünü yerleştirmek ve geliştirmek, personelin etik davranış ilkeleri konusunda karşılaştıkları sorunlarla ilgili olarak tavsiyelerde ve yönlendirmelerde bulunmak ve etik uygulamaları değerlendirmektir.

ETİK KOMİSYONU:

Başkan          :  Recep IŞIK                 Müsteşar Yardımcısı

Üye                : Necmettin YALÇIN    Personel Genel Müdürü

Üye                : Hüseyin ÇALIK          Yükseköğretim Genel Müdürü

Üye                : Dr. Ruhi KILIÇ          Özel Eğitim Reh. ve Dan. Hiz. Genel Müdürü

Sekreterya    :                                       Personel Genel Müdürlüğü

Yüksel ÖZDAMGACI                         Şube Müdürü

ETİK EĞİTİCİLERİ:
Bakanlığımız personeline eğitim vermek amacıyla Başbakanlıkça düzenlenen Etik Liderlik Eğitimi ve Etik Eğiticiliği  eğitimlerine katılan ve Eğitici Sertifikası alan personel:
Yüksel Özdamgacı  ( Personel Genel Müdürlüğü Şube Müdürü)
Yıldız Barsbay         (Ortaöğretim Genel Müdürlüğü)
Müge Ekici               (Ortaöğretim Genel Müdürlüğü)
Niyazi Kaya              (İlköğretim Genel Müdürlüğü )

ETİK MEVZUATI :
KANUNLAR

YÖNETMELİK

 • Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri İle Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik
ETİK İLKELER
 • Görevin yerine getirilmesinde kamu hizmeti bilinci
 • Halka hizmet bilinci
 • Hizmet standartlarına uyma
 • Amaç ve misyona bağlılık
 • Dürüstlük ve tarafsızlık
 • Saygınlık ve güven
 • Nezaket ve saygı
 • Yetkili makamlara bildirim
 • Çıkar çatışmasından kaçınma
 • Görev ve yetkilerin menfaat sağlamak amacıyla kullanılmaması
 • Hediye alma ve menfaat sağlama yasağı
 • Kamu malları ve kaynaklarının kullanımı
 • Savurganlıktan kaçınma
 • Bağlayıcı açıklamalar ve gerçek dışı beyan
 • Bilgi verme, saydamlık ve katılımcılık
 • Yöneticilerin hesap verme sorumluluğu
 • Eski kamu görevlileriyle ilişkiler
 • Mal bildiriminde bulunma

 

İLETİŞİM BİLGİLER:

MEB: Etik Komisyonu Sekreterya
Yüksel ÖZDAMGACI  
Tel: 4131764  Fax: 4181449
E.Mail: yozdamgaci©hotmail.com

Adres: Personel Genel Müdürlüğü
Kat: 4 B.Blok  (Merkez Bina) Kızılay –ANKARA                                

LİNK: etikkurul©basbakanlik.gov.tr

     ETİK EĞİTİMİ  STRATEJİLERİ:

 • 2009 Yılında MEB Etik Eğitimi Standart Eğitim Seti’nin oluşturulması
 • Hedef Gruplara göre, farklı  konular, gruplara özel örnek olaylar ve değişik öğretim yöntemleri izlenmesi.. 
 • 2009 yılında MEB Merkez Teşkilatı personeli için Etik Eğitimlerine Başlanması
 • 2009-2010 Öğretim Yılından itibaren Taşra Teşkilatı personeline yönelik Etik Eğitimlerine başlanması
 • Bu Eğitimlerin sürekli hale getirilmesi, belirli aralıklarla tekrarlanması.
 • Özellikle İlköğretimin ilk 5 sınıfında Etik Davranışların kazandırılması açısından Bakanlığımız birimleri arasında koordineli çalışmalar çapılması.
 • Merkez Teşkilatı Yöneticilerinin Eğitiminde Başbakanlık Kamu Görevlileri Etik Kurulundan Eğitici Desteği alınması
 • Merkez Teşkilatı Yöneticilerinin Eğitiminin Mevcut Formatörlerce yürütülmesi
 • İl Formatörlerinin (Eğiticiler)  Yetiştirilmesi,.
 • Birimlerin  Hizmet içi Eğitim Kurs ve seminerlerinde  2 Saatlik  ETİK EĞİTİMİ verilmesi
 • Eğitimlerde katılımcıların eğitimlerde aktif olarak yer alacağı öğretim yöntemlerinin kullanılması ve göze ve kulağa hitap eden son teknolojik araçlardan yararlanılması,
 • Eğitimlerde Yetişkin Eğitimine yönelik yöntem ve tekniklerin uygulanması
 • Bu Eğitimlerin  2 yılda bir tekrarlanması ve sürekli hale getirilmesi

 

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI ETİK KOMİSYONU ÇALIŞMALARI (ÖZET)
                                                              

 • Başbakanlığa bağlı olarak Kamu Görevlileri Etik Kurulu Kurulması ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun ve bu doğrultuda çıkarılan “Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri ile Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik” gereği 15.7.2005 tarihinde MEB Etik Komisyonu oluşturulmuştur. Etik Komisyonu Sekreteryası olarak  Personel Genel Müdürlüğü (Şube Müdürü Yüksel ÖZDAMGACI) görevlendirilmiştir.
 • Kamu Görevlilerine Etik Davranış İlkelerinin tanıtılması,  benimsetilmesi ve uygulanması ve bu konuda yapılacak etkinlikler, Etik Günü ve Haftası kutlanması vb   konularda Bakanlığımız merkez ve taşra teşkilatına genelgeler gönderilmiştir. Etik Günü Belirli Gün ve Haftalar içerisinde yer almıştır. Yönetmelik gereği her kamu görevlisi için (Merkez ve Taşra) Etik Sözleşmesi doldurtularak  sicil dosyalarına konulması sağlanmıştır.
 • Etik Komisyonu gerektiğinde toplanarak gündemdeki konuları görüşmektedir..
 • Bakanlığımız personelinin eğitimi için Başbakanlıkça açılan Etik Eğitici Sertifika programına Bakanlığımızdan dört  eğitici katılmış ve sertifikalarını almışlardır. Başbakanlık ve ilgili tüm kurumlarca Standart Eğitim Modülü hazırlanmıştır.
 • Başbakanlığın emirleri doğrultusunda personelin eğitimi için Bakanlığımız Eğitim Stratejileri hazırlanmıştır.
 • 25 Mayıs 2009 Etik Günü’nde Bakanlığımız Üst düzey yöneticilerine yönelik   Etik Bilgilendirme Toplantısı yapılmıştır.
 • 30 Mayıs 2009 Tarihinde İl Milli Eğitim Müdürlerine yönelik Etik Bilgilendirme Toplantısı gerçekleştirilmiştir.
 • Bakanlığımız merkez ve Taşra Teşkilatı personelinin Etik konusunda eğitimi çalışmaları planlandığı şekilde sürdürülmektedir. Bakanlığımız Etik Komisyonu Başbakanlık Kamu Görevlileri Etik Kurulu  ile işbirliği içerisinde çalışmalarını sürdürmektedir.