Taşınır Mal Yönetmeliği

GENELGE
 ( 2007 / 24 )


  
5018 sayılı Kanunun 44'üncü maddesine dayanılarak, hazırlanan Taşınır Mal Yönetmeliği 18 Ocak 2007 tarihli Resmi Gazetede yayımlanmış olup; 10'uncu maddesinin (1) numaralı fıkrasının (a), (f), (g) bentleri, 13'üncü maddesinin (3) numaralı maddelerinin hükümleri yayımı tarihinde, 34 ve 35'inci madde hükümleri 31/12/2007 tarihinde, diğer hükümler 01/07/2007 tarihinde yürürlüğe girecektir.

Taşınır Mal Yönetmeliğinin geçici birinci maddesinde "Kamu idareleri, bu yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren üç ay içinde bu yönetmelikle belirlenen esaslara göre harcama birimlerini ve bunlara bağlı ambarların kod numaralarını tespit ederek Sayıştay'a bildirmek zorundadırlar." hükmü gereği Bakanlığımıza bağlı birim, okul ve kurumların ve bunlara bağlı ambarların kodlarının 18 Nisan 2007 tarihine kadar Sayıştay'a bildirilmesi gerekmektedir. Bu bilgilerin bildirilmesinde aşağıdaki süreç izlenecektir.

Öncelikle her birim / okul / kurumun en üst yöneticisi tarafından yönetmelik gereği bir Taşınır Kayıt ve Kontrol Yetkilisi belirlenecektir. Örneğin; okullarımızda okul müdürü, Merkez Teşkilatı birimlerinde birim amiri tarafından belirlenecektir. Dış temsilciliklerde taşınır kayıt ve kontrol yetkilisi misyon şefleri tarafından görevlendirecektir. Her ilçe, il, merkez teşkilatındaki birim yöneticisi işin yoğunluğuna göre en az bir veya daha fazla kişiyi taşınır kayıt ve kontrol yetkilisi olarak belirleyebilecektir.

Ayrıca her ilçe, il ve merkez teşkilatındaki birimlerin en üst yöneticisi kendisine hiyararşik açıdan en yakın, bir kişiyi Taşınır Konsolide Görevlisi olarak  belirleyecek ve belirlenen kişilerin isim ve unvanları elektronik ortamda gösterilecektir..

İşlemlerin İlsis Üzerinden  ( elektronik ortamda) Gerçekleştirilmesi
:

İlsis kullanıcı adı ve şifresi olmayanlar ilde bulunan ilsis yöneticisinden kullanıcı adı ve şifre alacaklardır.

İnternet üzerinden http://www.ilsis.meb.gov.tr adresine girildikten sonra daha önce edinilmiş olan ilsis kullanıcı adı ve şifresi ile sisteme giriş yapılacak ve sisteme girildikten sonra ekranın sol tarafında bulunan MEİS modülüne tıklanacak ve tıklandıktan sonra birimin, okulun / kurumun bilgileri ekranda görülecektir.

Kendi kurumunuzun bilgilerini; ekranda temel bilgiler, onun altında iletişim bilgileri ve onunda altında Taşınır Mal Yönetmeliğine Göre Kurum Bilgilerini göreceksiniz. Taşınır Mal Yönetmeliğine Göre Kurum Bilgilerinin altında aşağıda boş bulunan hücreler birim / okul / kurum tarafından doldurulacaktır.

Say2000i Birim Kodu:
Bu hücreye Maliye Bakanlığı tarafından verilen Say2000i Birim Kodu yazılacaktır.

Ambar kodu1: Bu hücrede birimin / okulun / kurumun taşınırlarının konulduğu yer (Depo) kastedilmektedir. Biriminizde, okulunuzda, kurumunuzda bir tek ambar (depo) var ise 01 kodu ve karşısındaki hücreye ambar1'açık adresi yazılacaktır. Eğer biriminizde birden fazla ambar mevcut ise ikinci ambara ( Ambar kodu2 karşısındaki hücreye ) 02 kodu verilecek ve Ambar Açık Adresi2 hücresinin içine ambarın açık adresi yazılacaktır. Eğer üçüncü bir ambar var ise yine aynı şekilde işlem yapılacaktır.

Ambarın açık adresi
ile birimin / okulun / kurumun açık adresi aynı olsa dahi ambarların açık adresi, adres hücresine tekrar mutlaka yazılacaktır.

Yönetmelik gereği her birimin / okulun ve kurumun en az bir Taşınır Kayıt ve Kontrol Yetkilisi olacaktır.  Taşınır Kayıt ve Kontrol Yetkilisi o birimin / okulun / kurumun en üst yöneticisi tarafından belirlenen kişidir. Belirlenen bu kişinin ismi ve unvanı sistem üzerinde  Taşınır Kayıt ve Kontrol Yetkilisinin Adı Soyadı / Unvanı1'in karşısındaki hücreye yazılacaktır. Eğer; birim / okul ve kurum tarafından birden fazla Taşınır Kayıt ve Kontrol Yetkilisi belirlenmiş ise aynı şekilde sisteme söz konusu kişilerin isim ve unvanları yazılacaktır.
             
Her ilçe milli eğitim müdürlüğünde, Taşınır Kayıt ve Kontrol Yetkilisinin dışında belirlenen, Taşınır Konsolide Görevlisinin isim ve unvanıda aynı şekilde sisteme işlenecektedir. İlçe konsolide görevlisi, okul ve kurumların, Taşınabilir Mal Yönetmeliğine göre Kurum Bilgilerinin Sisteme doğru ve eksiksiz olarak girip girmediklerini kontrol ederek gerekli düzeltmeleri yaptıracaklardır. İlçe Taşınır Konsolide Görevlisi; okul ve kurumlar tarafından sisteme girilen bilgilerin doğruluğunu ve sisteme girmeyen okul ve kurumun olup olmadığını, sistem üzerinde alacağı rapor ile kontrol edecektir. İlçe Taşınır Konsolide Görevlisi; bu rapora erişmek için aşağıdaki süreci izleyecektir. (Aynı süreci İl ve Merkez Teşkilatındaki Taşınır Konsolide Görevlileri de izleyecektir. )

http://ilsis.meb.gov.tr adresin  ilsis kullanıcı adını ve şifresini girdikten sonra, tamam butonuna veya enter tuşuna basılacak. Açılan ekranın sol tarafında bulunan Devlet Kurumları Modülüne tıklanacak, ekrana gelen kurum bilgileri ekranından yazdır butonuna basarak modül raporlarına ulaşılacaktır. Daha sonrada listeler yazdırılarak Taşınır Konsolide Görevlisi tarafından kontrol edilecektir.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünde Taşınır Kayıt ve Kontrol Yetkilisinin dışında belirlenen, İl Taşınır Konsolide Görevlisinin isim ve unvanını aynı şekilde sisteme işleyecektir. İl Konsolide Görevlisi; ilçe konsolide görevlisi tarafından kontrol edilen listeleri ilçeler bazında kontrol ederek varsa gerekli düzeltmeleri ilçe konsolide görevlisine yaptıracaktır.

Yurt dışı teşkilatı olan birimler konsolide görevlisi belirlemeyecektir. Yurt dışı teşkilatı olan birimlerin konsolide işlemleri bağlı bulundukları merkez konsolide görevlileri tarafından yerine getirilecektir.

Bakanlık Merkez Teşkilatındaki her birim; Taşınır Kayıt ve Kontrol Yetkilisinin dışında belirlenen, Taşınır Konsolide Görevlisinin  isim ve unvanını aynı şekilde sisteme işleyecektir. Merkez Teşkilatı birimlerinde taşrada okul ve kurumu olan birimler, birimlerine bağlı okul ve kurumların il konsolide görevlileri tarafından sistem üzerinden gönderilen listeleri kontrol edecek varsa gerekli düzeltmeleri yapacaktır. Merkez Teşkilatı birimlerinden taşrada okulu olan birimler sistem üzerinden aldıkları raporları kontrol ettikten sonra Sayıştay Başkanlığına gönderilmek üzere, Strateji Geliştirme Başkanlığına listelerin doğru olduğunu telefon ile bildirecek ve kesinlikle evrak olarak listeleri göndermeyecektir.

İşlem süreci ekli iş takvimine uygun olarak gerçekleştirilecektir. Sistem 19 Mart 2007 tarihinden itibaren kullanıcılara açılacaktır. Bu genelge kapsamındaki uygulamalarda çıkabilecek tereddütler için  nejlasara@meb.gov.tr adresine yazılabilir.

Bilgilerinizi ve gereğini önemle rica ederim.

 

                                                                                                         Prof. Dr. Necati BİRİNCİ
                                                                                                                      Bakan a.
                                                                                                                      Müsteşar

Ek    : 1 Adet iş takvimi cetveli

 

İŞ TAKVİMİ

S.No

YAPILACAK ÇALIŞMA

TARİH

1

 Taşınır Kayıt ve Kontrol Yetkilisinin ve Konsolide Görevlilerinin en üst yönetici tarafından belirlenmesi

22-23 Mart 2007

2

 Birim/okul/kurum tarafından Say2000i Birim kodunun, Ambar kodlarının, Ambarın açık adreslerinin Taşınır Kayıt ve Kontrol Yetkilisinin ve Konsolide görevlilerinin sisteme girilmesi

 24 Mart 1 Nisan 2007

3

 Okul ve kurumlar tarafından girilen bilgilerin İlçe Konsolide Görevlisi tarafından kontrol edilmesi

2-3 Nisan 2007

4

 Okul, kurumlar ve ilçeler tarafından sisteme girilen bilgilerin il konsolide görevlileri tarafından kontrol edilmesi

4-5 Nisan 2007

5

 Sistem üzerinden il konsolide görevlileri tarafından kontrol edilen bilgilerin Merkezdeki konsolide görevlileri tarafından kontrol edilmesi

6-7 Nisan 2007

6

 Merkez Teşkilatı konsolide görevlileri tarafından kontrol edilen listelerin Strateji Geliştirme Başkanlığına telefonla bildirilmesi

8-15 Nisan 2007

7

 Strateji Geliştirme Başkanlık tarafından listelerin kontrol edilmesi

15-18 Nisan 2007

8

 Listelerin Strateji Geliştirme Başkanlığı tarafından Sayıştay'a  bildirilmesi.

18 Nisan 2007