MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI (EKİM 2006)
KURUM İDARÎ KURULU ÇALIŞMA RAPORU


Millî Eğitim Bakanlığı Kurum İdari Kurulu EKİM 2006 toplantısı 9/11/2006 tarihinde başlamış, yetkili sendika tarafından Bakanlığa sunulan teklifler, oluşturulan alt komisyonca değerlendirilmiştir. Kurul 17/1/2007 tarihinde yeniden toplanmış ve yetkili sendikanın 20 maddelik yeni önerileri için yeniden alt komisyon çalışması yapılmıştır. 31/1/2007 tarihinde yapılan toplantıda EKİM 2006 Kurum İdari Kurulu Çalışma Raporu aşağıdaki şekilde sonuçlandırılmıştır.

Yetkili sendikanın önerilerinde yer alan Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmen ve Yöneticilerinin Ders ve Ek ders Saatlerine İlişkin Esaslarda da benimsenen ;

a) Örgün öğretim kurumlarında; ilgili mevzuatında belirtilen sosyal etkinlik faaliyetlerinde danışman öğretmen olarak görevlendirilenlere ek ders ücreti ödenmesi,

b- Öğretmenlerin; çeşitli mevzuatla verilen kurul ve komisyon üyeliği görevinin yarı yıl ve yaz tatillerinde de devam etmesi halinde bu günlerle sınırlı olmak kaydıyla bu görevlerinin ek ders görevinden sayılması,

c- Öğretmenlere, ilgili mevzuatına göre öğretim yılı başında ve sonunda yaptıkları meslekle ilgili çalışmalar için ek ders ücreti ödenmesi,

ç- Müdür yetkili öğretmenlere yarı yıl ve yaz tatillerinde haftada üç saat olarak ödenen ek ders ücretinin artırılması,

d-Tesis Müdürlerine de ek ders ödenmesi,

e-Hafta sonlarında eğitim-öğretim çalışmalarında görev yapan idarecilere ücret ödenmesi,
konularının yürürlüğe konulmuş olmasıyla önemli bir rahatlamanın sağlandığı anlaşılmıştır.

Ayrıca;

1-   Bakanlığımızda, yetkili olan  sendikaya tören, toplantı, kutlama vb. çalışmalarda
protokolde yer verilmesinin usul haline getirilmesi,

2-  Bakanlık ve bağlı iş yerlerindeki   iş yeri sendika temsilcileri için imkanlar ölçüsünde
uygun ölçekte temsilci odası tahsisinin sağlanması,

3-  Bakanlık, eğitim-öğretim sistemini yakından ilgilendiren geliştirme çalışmalarında
sendikaların da görüşlerinden yararlanılması.

4-  Hizmetiçi Eğitim Dairesi Başkanlığı ve il milli eğitim müdürlükleri tarafından her
kademe ve türdeki yöneticiler için açılan kurs ve seminerlerde, 4688 sayılı Kamu Görevlileri
Sendikaları Kanunu ve bu Kanuna   bağlı mevzuatın kurs/seminer programında yer verilmesi,

5-  Kurum İdari Kurulu Çalışma Raporu'nun Bakanlık Web sayfasında yayımlanmasının
sağlanması,   

6-  Banka  promosyonları   ile  ilgili   anlaşmalardan   önce   sendika  temsilcilerinin   de
görüşlerinin alınması, sendika teklifi doğrultusunda promosyonların 12/12/2006 tarih ve 3910
sayılı Bakanlık Emri uyarınca ödenmesine devam edilmesi,

7-    Sağlık    Meslek    Liselerinin    Bakanlığımıza    devrinden    dolayı        yöneticilerin
mağduriyetlerinin giderilmesi için gerekli tedbirlerin alınması,                                          

8- Devralınan Sağlık Meslek Lisesi öğretmenlerinden eğitim enstitüsü mezunu olanlarına
Lisans tamamlama imkanının verilmesinin sağlanması,

9-  Sağlık   giderlerinin   zamanında   ödenmesi   için   gerekli   tedbirlerin   alınmasının
sağlanması,

10-  Ek ders ücretlerinin geciktirilmeden zamanında ödenmesi için gerekli tedbirlerin
alınması,

11-  Engelli öğretmen ve personelin çalıştıkları işyerlerine giriş ve çıkışları kolaylaştırıcı
tedbirlerin alınmasının sağlanması,

12-  Öğretmen eşlerin nakil başvurularının birbirinden bağımsız olarak değerlendirilmesi
usulünün uygulamaya konulması,

13-  Fransızca ve Almanca Öğretmeni olarak atanan, ancak branşlarında ihtiyaç olmaması
nedeniyle maaş karşılığı Türkçe dersini okutan öğretmenlerin, istekleri de dikkate alınarak bir
defaya mahsus olmak üzere Türkçe branşına atanabilmeleri için 119 sayılı Karar da değişiklik
yapılması için Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığına bildirilmesi

14-  Özellikli ve öncelikli okullara ihtiyaç duyulan güvenlik görevlisi kadroları tahsis
edilmesi yolunda gerekli çalışmaların yapılması,


önerileri üzerinde görüş birliğine varılmıştır.

1-  Millî Eğitim Bakanlığı çalışanları (Şube Müdürü, Öğretmen, Şef, Memur, Hizmetli ve
diğer personel) ile diğer Bakanlık ve kurumlarda çalışan personel arasındaki maaş, ek ödeme,
fazla çalışma ücreti ve ikramiye gibi ödemeler arasındaki farkın giderilmesi,

2-  Hizmetli, teknisyen ve memurlara verilen giyecek yardımının, günün şartlarına göre
artırılması ve nakit olarak ödenmesi için gerekli yasal düzenlemenin yapılması,

3-  Her yıl eğitim-öğretim yılı başında ödenen "Eğitim-Öğretime Hazırlık Ödeneği" nin
uygun ölçeklerle tüm eğitim çalışanlarına ödenmesi, Eylül ayında uzun süreli ücretsiz izine
ayrılanlara da izin dönüşünde ödenmesi için yasal düzenlemenin yapılması,

4-  Eğitim-Öğretim Hizmetleri sınıfında görevli olanların ek göstergeleri en düşük 800, en
yüksek 3600 olması için düzenleme yapılması,

5-  Kamuda görev yapan şoför ve benzeri risk taşıyan görevlerde bulunan personele
sigorta gibi koruyucu düzenlemenin getirilmesi,

6-  Çalışanların, bir mecburiyet olması halinde (sevk, geçici görevlendirme vb.) muayene
olduğu ilde katkı payını ödemek şartı ile ilaçlarını ücretsiz almasının sağlanması.

7-  Memurların bakmakla yükümlü olduğu aile fertlerinin doğrudan sağlık karnesi ile
sağlık kurumlarına gidebilmesi usûlünün getirilmesi için çalışmaların başlatılması.

8-  Devlet Memurları Kanunu'nun "İkamet Mecburiyeti" Başlıklı Ek-20 nci maddesinin
yürürlükten kaldırılması,

hususlarındaki önerilerinin ise, 2007 yılında Yüksek İdari Kurul'unda görüşülecek konular arasına alınması için Makama arz edilmesi konusunda görüş birliğine varılmıştır.

Bu Çalışma Raporu Bakanlık Makamına sunulmak ve yetkili sendika Türkiye Eğitim, Öğretim ve Bilim Hizmetleri Kolu Kamu Çalışanları Sendikası (TÜRK EĞİTİM-SEN)'e verilmek üzere iki örnek halinde düzenlenmiş ve Kurum İdari Kurulu Üyelerince 31/1/2007 tarihinde imza altına alınmıştır.