İ Ç İ N D E K İ L E R

 

BöLÜM I

Millî Eğitim Bakanlığı Teşkilâtı

Türk Millî Eğitim Sistemi

Strateji Geliştirme Başkanlığı

BöLÜM II

Ocak 

Şubat

Mart

Nisan

Mayıs

Haziran

Temmuz

Ağustos

Eylül

Ekim

Kasım

Aralık

Sürekli

BöLÜM III

MEB 2001-2005 Çalışma Programı

OCAK

Pt

S

Ç

P

C

Ct

Pz

 

 

 

 

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23/30

24/31

25

26

27

28

29

 

Belirli Gün ve Haftalar

 1. Veremle Savaş Haftası

02-06 Ocak

 1. Enerji Tasarrufu Haftası

09-13 Ocak

 1. Gazeteciler Günü

10 Ocak

 1. Kurban Bayramı

10-14 Ocak

 

SORUMLU BİRİM

YAPILACAK ÇALIŞMALAR

BAŞLAMA/
BİTİŞ
TARİHİ

OCAK

Strateji Geliştirme Başkanlığı

 1. Ulusal Gıda ve Beslenme Eylem Planı kapsamında, Bakanlığımızın görev alanı ile ilgili ve sorumlu olduğu çalışma konularına ilişkin, ilgili birimlerce hazırlanan raporların, Devlet Planlama Teşkilâtı Müsteşarlığına gönderilmek üzere, Strateji Geliştirme Başkanlığına gönderilmesi

02 Ocak

Öğretmen Yetiştirme ve Eğitimi Genel Müdürlüğü

 1. I. üç aylık burs ödeneğinin valiliklere gönderilmesi

02 Ocak
13 Ocak

Strateji Geliştirme Başkanlığı

 1. MEB yatırım harcamalarının, Millî Gelir hesaplarında kullanılmak üzere, Türkiye İstatistik Kurumuna gönderilmesi (IV. üç aylık dönem)

02 Ocak
20 Ocak

Strateji Geliştirme Başkanlığı

 1. 2005 Yılı Yatırımlarının 4. Dönem Gerçekleşme Durum Raporunun, DPT Müsteşarlığına gönderilmesi

02 Ocak
20 Ocak

Strateji Geliştirme Başkanlığı

 1. Güneydoğu Anadolu Bölgesi kapsamındaki illerin yatırım durumlarının, 4. Dönem sonu itibarıyla Başbakanlık GAP İdaresi Başkanlığına bildirilmesi

02 Ocak
20 Ocak

Öğretmen Yetiştirme ve Eğitimi Genel Müdürlüğü

 1. Anadolu öğretmen lisesi öğrencilerinin sınıf, cinsiyet, paralı-parasız yatılı ve gündüzlü durumlarına göre dağılımlarının tespit edilmesi

02 Ocak
31 Ocak

Öğretmene Hizmet ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı

 1.  Bakanlığımıza bağlı boş ve boşalacak olan lojman dairelerinin merkez teşkilâtı personeline duyurulması, başvuruların alınması

02 Ocak
31 Ocak

İlköğretim Genel Müdürlüğü

 1. 2000 yılında imzalanan Herkes İçin Eğitim Projesi kapsamında çalışmalara devam edilmesi

02 Ocak
31 Ocak

İlköğretim Genel Müdürlüğü

 1. İlköğretim kurumları 2006 Yılı Yatırım Programı Genelgesinin Yatırımlar ve Tesisler Dairesi Başkanlığı ile koordineli olarak hazırlanması ve yayımlanması

02 Ocak
31 Ocak

Ortaöğretim Genel Müdürlüğü

 1. 2006 Devlet Parasız Yatılılık ve Bursluluk Sınav Kılavuzunda yer alan Genel lise kontenjanlarının Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğüne bildirilmesi

02 Ocak
31 Ocak

Ortaöğretim Genel Müdürlüğü

 1. Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığınca kabul edilen ve baskıya hazır hâle getirilen kitapların incelenmesi, eksikliklerin giderilmesi ve CD'leri ile birlikte basılmak üzere Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığına sunulması

02 Ocak
31 Ocak

Ortaöğretim Genel Müdürlüğü

 1. 4 yıllık lise uygulaması çerçevesinde 2006 yılında Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığınca kabul edilen, 2005-2006 öğretim yılında uygulamaya konulan Dil ve Anlatım, Türk Edebiyatı, Coğrafya, Matematik, ikinci yabancı dil (İngilizce) ders kitapları ile öğretmen kitapları ve öğrenci alıştırma kitaplarının yazdırma usulüne göre hazırlattırılması ve kitaplara paralel ses kasetlerinin düzenlenmesi

02 Ocak
31 Ocak

İlköğretim Genel Müdürlüğü

 1. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı-İmpeq ve ABD Çalışma Bakanlığı ile "Çalışan Çocuklar Eğitim İnisiyatifi Tarladan Okula Projesi" kapsamında projenin tanıtımının yapılıp gerekli desteğin sağlanması

02 Ocak
31 Ocak

Yatırımlar ve Tesisler Dairesi Başkanlığı

 1. 2006 Yılı Yatırım Programının incelenmesi ve değerlendirilmesi

02 Ocak
31 Ocak

Din Öğretimi Genel Müdürlüğü

 1. "Dini Terimler Sözlüğü"nün hazırlanması

02 Ocak
31 Ocak

Yatırımlar ve Tesisler Dairesi Başkanlığı

 1. Pansiyonlu eğitim kurumları hizmet binalarının depreme karşı tahkik edilmesi işlerinin, Danışmanlık hizmet alımı ihalesi hazırlık çalışmalarının yapılması

02 Ocak
31 Ocak

Yükseköğretim Genel Müdürlüğü

 1. 1416 sayılı Ecnebi Memleketlere Gönderilecek Talebe Hakkında Kanuna göre yurtdışında resmî burslu statüde öğrenim gören öğrencilerin harcamaları için eğitim müşavirlikleri/ ataşeliklerine açılacak avans ve kredilerle ilgili ödenek ihtiyaçlarının tespit edilmesi

02 Ocak
31 Ocak

Eğitim Araçları ve Donatım Dairesi Başkanlığı

 1. 2006 Yılı Yatırım Programında yer alan makine-teçhizat ve donatım projeleri ile ilgili Detaylı Uygulama Programlarının, program sahibi Bakanlık ilgili birimleri ile koordine sağlanarak hazırlanması

02 Ocak
03 Şubat

Ortaöğretim Genel Müdürlüğü

 1. Türkiye'de öğrenim görecek yabancı uyruklu ve soydaş öğrencilerin iş ve işlemlerinin ilgili diğer dairelerle  koordineli olarak yürütülmesi

02 Ocak
28 Şubat

Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü

 1. Kültür Anlaşmaları, Kültürel Değişim Programları vb. anlaşmalar çerçevesinde, hükûmetimizce yabancı hükûmetler emrine verilen burslara ait kontenjan, şartname ve başvuru formlarının dış temsilciliklere bildirilmek üzere Dışişleri Bakanlığına gönderilmesi

02 Ocak
28 Şubat

Yurt Dışı Eğitim Öğretim Genel Müdürlüğü

 1. Türk Cumhuriyetleri Sınavı (TCS) ile ilgili hazırlık çalışmalarının yapılması

02 Ocak
28 Şubat

Öğretmen Yetiştirme ve Eğitimi Genel Müdürlüğü

 1. III. Uluslararası Öğretmen Yetiştirme Sempoz-yumu'na ilişkin olarak ilgili birim, kurum ve kişilere gerekli duyuruların yapılması

02 Ocak
28 Şubat

Yatırımlar ve Tesisler Dairesi Başkanlığı

 1. Ödenekleri toplu verilen onarım ödeneklerinin detay programına bağlanması

02 Ocak
28 Şubat

Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü

 1. 2006 yılında ülkemizin burs kontenjanından yaralanan yabancı öğrencilere ödenecek burs tutarları ve diğer ödemeler Maliye Bakanlığınca belirlendikten sonra, il millî eğitim müdürlüklerine bildirilmesi

02 Ocak
28 Şubat

Projeler Koordinasyon Merkezi Başkanlığı

 1. Meslekî Eğitim ve Öğretim Sisteminin Güçlendirilmesi Projesi kapsamında, ulusal eğitim standartlarının basımı ve dağıtımının yapılması

02 Ocak
28 Şubat

Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü

 1. 2005-2006 eğitim-öğretim yılında burs, öğrenim ve katkı kredisi tahsisi yapılan öğrencilerin listelerinin öğretim kurumlarına gönderilerek taahhüt senedi istenmesi, teslim alınan senetlerin kontrolü ve bilgisayar ortamına aktarılması işlemlerinin yapılması

02 Ocak
31 Mart

Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü

 1. Katkı kredisi alan eski öğrencilerin listelerinin öğretim kurumlarına gönderilmesi

02 Ocak
31 Mart

Yatırımlar ve Tesisler Dairesi Başkanlığı

 1. I. üç aylık serbest ödeneklerin mahalline intikalinin sağlanması

02 Ocak
31 Mart

Öğretmen Yetiştirme ve Eğitimi Genel Müdürlüğü

 1. Bakanlığımız ile Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi iş birliğinde,  09-11 Eylül 2004 tarihleri arasında İstanbul'da gerçekleştirilen,  VI. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi'nde sunulan bildiriler ile Ülkelerin Öğretmen Yetiştirme Sistemlerine ilişkin dokümanlarından oluşan kitapların basımı ve eğitim kuruluşlarına dağıtımının yapılması

02 Ocak
31 Mart

 

Öğretmen Yetiştirme ve Eğitimi Genel Müdürlüğü

 1. Bakanlığımız ile Anadolu Üniversitesi Rektörlüğü iş birliğinde yürütülen "İngilizce Öğretmeni Yetiştirme Projesi" çalışmaları kapsamında; 2006-2007 eğitim-öğretim yılı öğrenci kontenjanlarının belirlenmesi

02 Ocak
31 Mart

Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü

 1. 2005-2006 eğitim-öğretim yılında ilk defa burs ve kredi almaya hak kazanan öğrencilere ödenmek üzere, burs ve öğrenim kredilerinin ilgili banka şubelerine, katkı kredisinin ise öğrenci adına öğretim kurumları hesabına aktarılması. Burs, öğrenim ve katkı kredisi almaya hak kazanan öğrencilerin listelerinin öğretim kurumlarına gönderilmesi

02 Ocak
31 Mart

İlköğretim Genel Müdürlüğü

 1. Talim Terbiye Kurulu Başkanlığınca kabul edilen; Türkçe 6-8. sınıflar, Matematik 6-8. sınıflar, Fen Bilgisi 6-8. sınıflar, Sosyal Bilgiler 6-8. sınıflara ait Ders Kitapları, Öğretmen Kılavuz Kitapları, Öğrenci Çalışma Kitaplarının yazımına devam edilmesi

02 Ocak
10 Nisan

Yükseköğretim Genel Müdürlüğü

 1. 1416 sayılı Ecnebi Memleketlere Gönderilecek Talebe Hakkında Kanuna bağlı Türk Öğrencilerin Yabancı Ülkelerde Öğrenimleri Hakkında Yönetmelik gereğince, 02/01/2006 tarihinden itibaren yurt dışında özel öğrenci statüsünde yükseköğrenim (önlisans, lisans ve lisansüstü) göreceklerin öğrencilik tanıtma başvurularının kabul edilmesi, belgeleri eksiksiz olanların öğrenciliklerinin tanınması, öğrenimini bırakan, askerlik kanunundaki yaş sınırı sonuna gelen, başarısız olanların öğrencilikle ilişiklerinin kesilmesi, master-doktora öğrenimi görenlerin (31 Mart 2006 celp dönemi) askerlik sevk tehiri ve uzatımı işlemlerinin yapılması

02 Ocak
28 Nisan

Tâlim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı

 1. Okutulma süreleri sona eren Bakanlık baskısı ders kitapları ile süreleri uzatılacak ders kitaplarının tespit edilerek listelerinin ilgili birimlere bildirilmesi

02 Ocak
31 Mayıs

Tâlim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı

 1. Bakanlığımıza bağlı öğretim kurumlarında 2006-2007 eğitim-öğretim yılında okutulacak ders kitapları listesinin hazırlanması, Tebliğler Dergisinde  yayımlanmak üzere, Yayımlar Dairesi Başkanlığına  gönderilmesi

02 Ocak
31 Mayıs

Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü

 1. Avrupa Konseyi Eğitim Bakanları 2007  İlkbahar Konferansı'nın ülkemizde yapılacak olması nedeniyle gerekli çalışmaların yapılması

02 Ocak
31 Mayıs

Eğitimi Araştırma ve Geliştirme Dairesi Başkanlığı

 1. Temel Eğitim Projesi (TEP) kapsamında; Türkçe, Matematik, Fen Bilgisi ve Sosyal Bilgiler alanlarında 4., 5., 6., 7. ve 8. sınıf düzeylerinde, 81 ilde 12 Mayıs 2005'te yapılan Öğrenci Başarılarının Belirlenmesi Sınavı'nın değer-lendirme ve raporlaştırma çalışmalarının yürütülmesi

02 Ocak
31 Mayıs

Eğitimi Araştırma ve Geliştirme Dairesi Başkanlığı

 1. Avrupa Birliği'nce desteklenen Temel Eğitime Destek Programı (TEDP) kapsamında, ilköğretim okullarının 6. sınıflarında okutulan Türkçe, Matematik, Sosyal Bilgiler ve Fen ve Teknoloji derslerine ait öğretim programlarının,  2006 yılında 9 ilde ve 120 ilköğretim okulunda başlatılan pilot uygulama çalışmalarının değerlendirilmesi

02 Ocak
31 Mayıs

İlköğretim Genel Müdürlüğü

 1. İlköğretim; Teknoloji ve Tasarım,  Beden Eğitimi, Müzik, Yabancı Dil, Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi derslerinin  programlarının  Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığınca  koordineli olarak  geliştirilmesi

02 Ocak
30 Haziran

Projeler Koordinasyon Merkezi Başkanlığı

 1. Meslekî Eğitim ve Öğretim Sisteminin Güçlendirilmesi Projesi kapsamında, Ulusal Yeterlilikler Kurumu  yöneticilerinin eğitilmesi

02 Ocak
30 Haziran

Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü

 1. Avrupa Konseyi Eğitim Yönetimi Komitesi'nin İlkbahar ve Sonbahar Toplantılarına hazırlık, katılım ve sonuçlarının değerlendirilmesi

02 Ocak
30 Haziran

Özel Eğitim Rehberlik ve Danışma Hizmetleri Genel Müdürlüğü

 1. İşitme engellilerin eğitiminde kullanılmak üzere sözlük hazırlanması

02 Ocak
30 Haziran

İlköğretim Genel Müdürlüğü

 1. İlköğretimde Çağı Yakalama 2000 Projesi hedeflerine göre derslik, okul ve yatırım hedeflerinin gerçekleşmesi için Türkiye İstatistik Kurumu verileri ile Bakanlığımız öğrenci-derslik sayısal verilerinin birlikte değerlendirilmesi sonucu 2007 Yılı İlköğretim Kurumları Yatırım Programı Teklifi hazırlık çalışmalarının yürütülmesi

02 Ocak
30 Haziran

Özel Eğitim Rehberlik ve Danışma Hizmetleri Genel Müdürlüğü

 1. İlköğretim ve Ortaöğretim rehberlik programlarının geliştirilmesi

02 Ocak
30 Haziran

Eğitimi Araştırma ve Geliştirme Dairesi Başkanlığı

 1. 30 ilde resmi ilköğretim okulları arasında Matematik-Fen Bilimleri alanında Bilimsel Proje Çalışmasının yürütülmesi

02 Ocak
30 Haziran

Eğitimi Araştırma ve Geliştirme Dairesi Başkanlığı

 1. Avrupa Birliğince desteklenen Temel Eğitime Destek Programı kapsamında Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığınca hazırlanan Türkçe, Matematik, Fen ve Teknoloji, Hayat Bilgisi ve Sosyal Bilgiler derslerine ait öğretim programlarının genel uygulamasının değerlendirilmesi

02 Ocak
30 Haziran

Okul Öncesi Eğitimi Genel Müdürlüğü

 1. Okul Öncesi Veli-Çocuk Eğitim Programı Projesinin yürütülmesi

02 Ocak
30 Haziran

Strateji Geliştirme Başkanlığı

 1. Bakanlık Bütçe Kesin Hesabının hazırlanması

02 Ocak
30 Haziran

Özel Eğitim Rehberlik ve Danışma Hizmetleri Genel Müdürlüğü

 1. 5378 sayılı Özürlüler Kanunu gereği, Özel Eğitim Değerlendirme Kurulu Yönetmeliğinin hazırlanması

02 Ocak
31 Temmuz

Özel Eğitim Rehberlik ve Danışma Hizmetleri Genel Müdürlüğü

 1. Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu Olan Çocukların Eğitimi Projesi kapsamında olan bireylerin tanılanması ve tespitinin yapılması

02 Ocak
31 Temmuz

Kız Teknik Öğretim Genel Müdürlüğü

 1. Geleneksel El Sanatlarını Geliştirme Projesi kapsamında,

-   Tanıtım ve bilgilendirme toplantılarının yapılması
- Okulların arşivlerinde bulunan geleneksel ve       antika değer taşıyan giysi ve işlemelerin kayıt altına    alınarak kataloglarının hazırlanması

02 Ocak
31 Temmuz

Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı

 1. Sağlık Meslek Liseleri Yönetmeliğinin günün şartlarına uygun yeniden hazırlanması

02 Ocak
29 Ağustos

Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı

 1. Sağlık Meslek Liseleri programlarının güncellenmesi

02 Ocak
29 Ağustos

Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı

 1. Sağlık Meslek Liseleri ders kitaplarının yeniden yazdırılarak Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının onayına sunulması

02 Ocak
29 Ağustos

İlköğretim Genel Müdürlüğü

 1.  Avrupa Yatırım Bankası kredisiyle 1.400 ilköğretim okuluna bilgi teknolojisi sınıfı kurulması

02 Ocak
31 Ağustos

Özel Eğitim Rehberlik ve Danışma Hizmetleri Genel Müdürlüğü

 1. Bilim ve Sanat Merkezlerinde eğitim alacak öğrencilerin tanılama çalışmalarının yapılması

02 Ocak
29 Eylül

Strateji Geliştirme Başkanlığı

 1. Başbakanlığa bildirilmek üzere hazırlanacak Bakanlık haftalık faaliyet raporuna esas olmak üzere, birimlerin faaliyetlerinin her hafta Çarşamba günleri Strateji Geliştirme Başkanlığına gönderilmesi

02 Ocak
29 Aralık

Strateji Geliştirme Başkanlığı

 1. Bakanlık faaliyetlerinin, stratejik plan, performans programı ve bütçeye uygunluğunun izlenmesi ve değerlendirilmesi

02 Ocak
29 Aralık

Strateji Geliştirme Başkanlığı

 1. Millî Eğitim Bakanlığı Okul Pansiyonları Kanununun 13. maddesi uyarınca pansiyon ücretlerinden kesilen ve Merkez Saymanlık Müdürlüğünde toplanan % 12'lerle ilgili ödeneğin dairelerin ihtiyaçları doğrultusunda dağıtımının yapılması konusundaki işlemlerin yürütülmesi

02 Ocak
29 Aralık

Strateji Geliştirme Başkanlığı

 1. Mali istatistiklerin hazırlanması

02 Ocak
29 Aralık

Strateji Geliştirme Başkanlığı

 1. Mali konular ve diğer sosyal politikalara ilişkin mevzuatın uygulanması konusunda üst yöneticiye ve harcama yetkililerine gerekli bilgilerin sağlanması ve danışmanlık yapılması

02 Ocak
29 Aralık

Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğü

 1. Özel Öğretim Kurumları Odası Kanun Taslağının hazırlanması

02 Ocak
29 Aralık

Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğü

 1. Kurum açma ve öğretime başlama izin işlemlerinin gerçekleştirilmesi

02 Ocak
29 Aralık

Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğü

 1. Özel Öğretim Kurumlarında ilk defa görev alacak yabancı öğretmen, uzman öğretici, usta öğretici ve yöneticilere ait iş ve işlemlerin yürütülmesi

02 Ocak
29 Aralık

İlköğretim Genel Müdürlüğü

 1. Kardeş okul uygulamalarına ilişkin iş  ve işlemlerin yürütülmesi

02 Ocak
29 Aralık

Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü

 1. Avrupa Konseyi tarafından yürütülen "Okulda Avrupa Projesi" çerçevesinde yapılacak çalışmalara katılımın sağlanması, etkinliklerin düzenlenmesi ve sonuçların değerlendirilmesi

02 Ocak
29 Aralık

Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü

 1. Avrupa Konseyi tarafından eğitimcilere yönelik olarak yürütülen "Eğitim Personeli Hizmet içi Eğitim Programı"na yönelik duyuruların yapılması, katılımın sağlanması ve sonuçlarının değerlendirilmesi

02 Ocak
29 Aralık

Yükseköğretim Genel Müdürlüğü

 1. 2547 sayılı kanunun 39'uncu maddesi gereğince Türk Cumhuriyetlerinde görevlendirilen öğretim elemanlarına  ilişkin Makam onayı alınması

02 Ocak
29 Aralık

Projeler Koordinasyon Merkezi Başkanlığı

 1. Meslekî Eğitim ve Öğretim Sisteminin Güçlendirilmesi Projesi kapsamında, yeni alanlarla ilgili modül yazımları ve basımının yapılması

02 Ocak
29 Aralık

Projeler Koordinasyon Merkezi Başkanlığı

 1. Temel Eğitim Projesi 2. faz kapsamında, 300 okul öncesi sınıfının yapılması

02 Ocak
29 Aralık

Projeler Koordinasyon Merkezi Başkanlığı

 1. Temel Eğitim Projesi 2. faz kapsamında, özel eğitim yönetici ve öğretmenlerinin eğitiminin sağlanması

02 Ocak
29 Aralık

Projeler Koordinasyon Merkezi Başkanlığı

 1. Temel Eğitim Projesi 2. faz kapsamında, 3.000 İlköğretim Okuluna  4.002 BİT sınıfının kurulması ve eğitim yazılımlarının satın alınması

02 Ocak
29 Aralık

Okul Öncesi Eğitimi Genel Müdürlüğü

 1. 36-72 Aylık Çocuklar İçin Okul Öncesi Eğitim Programının yeniden hazırlanması, basılması ve dağıtılması

02 Ocak
29 Aralık

Okul Öncesi Eğitimi Genel Müdürlüğü

 1. Bakanlığımız ile Anadolu Üniversitesi Rektörlüğü arasında Okul Öncesi Öğretmenlerinin Lisans Tamamlama Programına Alınmaları ile ilgili protokol gereği, okul öncesi eğitim kurumlarında görevli ön lisans mezunu 2.720 öğretmenin lisans tamamlamalarının sağlanması

02 Ocak
29 Aralık

Okul Öncesi Eğitimi Genel Müdürlüğü

 1. 36-72 Aylık Çocuklar İçin Okul Öncesi Eğitim Programına yönelik Öğretmen Kılavuz Kitabının hazırlanması, basılması ve dağıtılması

02 Ocak
29 Aralık

İlköğretim Genel Müdürlüğü

 1. İlköğretim okullarında açık bulunan okul müdürlüklerinin belirlenmesi ve müdür ataması ile ilgili iş ve işlemlerin yürütülmesi

02 Ocak
29 Aralık

İlköğretim Genel Müdürlüğü

 1. İlköğretim okullarında çağdaş rehberlik ve denetim tekniklerinin belirlenerek uygulanma-sının sağlanması

02 Ocak
29 Aralık

İlköğretim Genel Müdürlüğü

 1. Yatılı ve pansiyonlu ilköğretim okullarına alınacak öğrencilerle ilgili planlama, kontenjan tespiti, dağıtımı, yerleştirilmesi, nakil, kayıt-kabul vb. iş ve işlemlerin yapılması

02 Ocak
29 Aralık

İlköğretim Genel Müdürlüğü

 1. YİBO ve PİO'ların pansiyon bütçesi gelir-gider cetvellerinin Bütçe Kanununa bağlı "M cetveli"ndeki limitler ve Pansiyon Kanunundaki hükümlerine göre hazırlanması için valiliklere açıklayıcı yazı gönderilmesi

02 Ocak
29 Aralık

İlköğretim Genel Müdürlüğü

 1. Taşımalı İlköğretim uygulaması ile ilgili çalışmaların planlanması, değerlendirilmesi ve uygulanması. Bu konuda düzenlenecek raporların sürekli güncelleştirilmesi

02 Ocak
29 Aralık

Kız Teknik Öğretim Genel Müdürlüğü

 1. Beslenme ve Gıda Alanında Eğitim ve iş Gücü Yetiştirme Projesine ilişkin çalışmaların sürdürülmesi

02 Ocak
29 Aralık

İlköğretim Genel Müdürlüğü

 1. İlköğretim kurumlarına ait bina, tesis, arsa ve arazilerin başka kurum ve kuruluşlara tahsisi ile diğer kurum ve kuruluşlardan sağlanan bina, tesis, arsa ve arazilerin ilköğretim kurumlarına devredilmesi ile ilgili işlemlerin yürütülmesi

02 Ocak
29 Aralık

İlköğretim Genel Müdürlüğü

 1. Temel Eğitime Destek Programı kapsamında; İlköğretim okulu yöneticilerine yönelik kılavuz kitapçık hazırlık  çalışmasının sürdürülmesi, 11 ilde (Erzurum, Ardahan, Kars, Muş, Bingöl, Ağrı, Adıyaman, Siirt, Diyarbakır, Şanlı Urfa, Sakarya) ek derslik, lojman ve yurt binası yapımı ile ilgili ihale sonucu yer teslimi yapılması, İstanbul ilinde Risk Altındaki Çocukların İlköğretime erişimi için YİBO yapım ihale sonucu yer tesliminin yapılması

02 Ocak
29  Aralık

Okul Öncesi Eğitimi Genel Müdürlüğü

 1. T.C. Hükümeti-UNICEF 2006-2010 İşbirliği Programı Erken Dönem Çocuk Bakımı ve Eğitimi Projesi kapsamında, Çocuk Hakları Sözleşmesi gereği çocukların yaşama, gelişim, koruma ve katılımları konusunda proje hazırlanması

02 Ocak
29 Aralık

Okul Öncesi Eğitimi Genel Müdürlüğü

 1. Açık öğretim Fakültesi Okul Öncesi Eğitimi Öğretmenliği Ön Lisans Programını tamamlayanların kadrolu usta öğretici  olarak atanabilmeleri için kadro sağlanması konusunda çalışmaların yapılması

02 Ocak
29 Aralık

Özel Eğitim Rehberlik ve Danışma Hizmetleri Genel Müdürlüğü

 1. İşitme engellilerin eğitiminde kullanılmak üzere okuma-yazma öğretimi el kitabının hazırlanması

02 Ocak
29 Aralık

Özel Eğitim Rehberlik ve Danışma Hizmetleri Genel Müdürlüğü

 1. AB Katılım Öncesi Matra Projesi çerçevesinde zihinsel engelli öğrencilere yönelik materyal geliştirme çalışmasının sürdürülmesi

02 Ocak
29 Aralık

Özel Eğitim Rehberlik ve Danışma Hizmetleri Genel Müdürlüğü

 1. Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu Olan Çocukların Eğitimi Projesi kapsamında, temel hizmet sunucularının eğitimine yönelik el kitabı hazırlanması

02 Ocak
29 Aralık

Özel Eğitim Rehberlik ve Danışma Hizmetleri Genel Müdürlüğü

 1. Ulusal Uyuşturucu ve Uyuşturucu Bağımlılığı İzleme Merkezinin Oluşturulması ve Ulusal Uyuşturucu ile Mücadele Stratejisinin Geliştirilerek Uygulanması Twinnig (Eşleştirme) Projesi kapsamında; Uluslar arası uyuşturucu ve uyuşturucu bağımlılığı izleme ve değerlendirme standart tablolarının oluşturulması

02 Ocak
29 Aralık

Özel Eğitim Rehberlik ve Danışma Hizmetleri Genel Müdürlüğü

Umut Adımları Projesi kapsamında; Engelli çocukların ailelerine götürülecek psikososyal destek programlarının oluşturulması ve eğitimlerinin yapılması

02 Ocak
29 Aralık

Yayımlar Dairesi Başkanlığı

 1. Millî Eğitim Basımevi Döner Sermayesi Müdürlüğü demirbaşı ile Devlet Kitapları Döner Sermayesi Müdürlüğüne devredilmiş olup bu iki  müdürlüğün "Millî Eğitim Basım Yayım Üretim Merkezi Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü" adı altında birleştirilmesi için kanunî düzenlemenin yapılması

02 Ocak
29 Aralık

Yayımlar Dairesi Başkanlığı

 1. Çocuk ve Gençlik yayınları bağlamında başlatılan "Bir Yazar Bir Eser" projesi çerçevesinde yayımlanması karalaştırılan eserlerin baskısının yapılması

02 Ocak
29 Aralık

Yayımlar Dairesi Başkanlığı

 1. Bilim ve Aklın Aydınlığında Eğitim adlı derginin aylık olarak yayımlanması

02 Ocak
29 Aralık

Yayımlar Dairesi Başkanlığı

 1. Millî Eğitim adlı derginin üçer aylık dönemler hâlinde yayımlanması

02 Ocak
29 Aralık

Kız Teknik Öğretim Genel Müdürlüğü

 1. Geleneksel El Sanatlarını Geliştirme Projesi kapsamında, öncelikli olarak canlandırılması planlanan 12 geleneksel el sanatını çalışacak pilot okulların donanım ve personel açısından yeterli duruma getirilmesi.
 2. 12  geleneksel el sanatının yaşatılmasına yönelik alan araştırma çalışmalarının yapılması ve envanterlerinin oluşturulması,
 3. Kaybolmaya yüz tutmuş ve kaybolmuş el sanatlarına ilişkin (ilk etapta 12 geleneksel el sanatının) katalogların, kılavuzların ve tanıtım filmlerinin oluşturulması, basılması ve dağıtımının sağlanması,
 4. 12 mesleğin analiz çalışmalarının gerçek-leştirilerek meslek kurs programlarının hazırlanması, yazımı, basımı ve dağıtımının yapılması,
 5. Yurt içi ve yurt dışı fuar, sergi, sempozyum, seminer, konferans vb. faaliyetlerin takip edilmesi ve katılımın sağlanması

02 Ocak
29 Aralık

Projeler Koordinasyon Merkezi Başkanlığı

 1. Temel Eğitim Projesi II. Faz kapsamında;

Okul öncesi eğitimde görevli 4.000 öğretmen ve okul yöneticisine, ilköğretimde görevli 600 eğitici formatöre, özel eğitimde görevli 6.350 öğretmen ve okul yöneticisine, BİT hizmet içi eğitiminin verilmesi

02 Ocak
29 Aralık

İdarî ve Malî İşler Dairesi Başkanlığı

 1. Millî eğitim müdürlüklerinin carî, yatırım, taşıt, yemek ve stajyer öğrencilere ait  ödeneklerinin gönderilmesi

02 Ocak
29 Aralık

İdarî ve Malî İşler Dairesi Başkanlığı

 1. İl ve ilçe millî eğitim müdürlüklerinin ödeneklerinin gönderilmesi, bina kiralama işlemlerinin yapılması

02 Ocak
29 Aralık

İdarî ve Malî İşler Dairesi Başkanlığı

 1. 14.02.2005 tarih ve 2005/8502 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile kamu kurum ve kuruluşlarında, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4. maddesinin    (c) fıkrası hükümlerine uygun olarak, geçici mahiyetteki işleri yürütmek üzere, millî eğitim müdürlüklerine atamaları yapılan geçici personelin ücretlerinin gönderilmesi

02 Ocak
29 Aralık

İdarî ve Malî İşler Dairesi Başkanlığı

 1. İl milli eğitim müdürlüklerinde görevli teknik personel  ve şoförlere seyyar görev tazminatı ödenebilmesi için Maliye Bakanlığından adam/gün hesabıyla vize alınması, Bakanlık onayı ile birlikte illere dağıtımının yapılması

02 Ocak
29 Aralık

İdarî ve Malî İşler Dairesi Başkanlığı

 1. Bakanlık merkez teşkilatında çalışan personele 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre yapılacak giyim yardımı ihalesinin yapılması

02 Ocak
29 Aralık

Ortaöğrenim Burs ve Yurtlar Dairesi Başkanlığı

 1. Eğitime %100 Destek Projesi kapsamında Belediye, İl Özel İdaresi, hayırsever vatandaşlar ve diğer kuruluşların yaptırdığı pansiyonların, Bakanlığımıza devir işlemlerinin yapılması

02 Ocak
29 Aralık

Ortaöğrenim Burs ve Yurtlar Dairesi Başkanlığı

 1. Özel öğrenci yurtlarının denetimlerinin etkin ve verimli bir şekilde yürütülmesi, sonuçlarının izlenmesi

02 Ocak
29 Aralık

Eğitimi Araştırma ve Geliştirme Dairesi Başkanlığı

 1. OECD'nin  PISA 2006 Projesinin esas test ve anketlerinin İngilizce'den Türkçe'ye çevrilmesi, seçilen okullarda  uygulanması, test kitapçıklarındaki açık uçlu soruların puanlaması, bilgisayara veri girişinin yapılması  ve ulusal raporun hazırlanması

02 Ocak
29 Aralık

Tâlim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı

 1. İkili kültürel antlaşmalar doğrultusunda komşu ve yabancı ülke ders kitaplarının incelenmesi

02 Ocak
29  Aralık

Tâlim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı

 1. İlköğretim Teknoloji ve Tasarım Dersi Programının hazırlanması

02 Ocak
29 Aralık

Tâlim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı

 1. Öğretmenliğe Atanacakların Atamalarına Esas Olan Alanlar ile Mezun Oldukları Yüksek Öğretim Programları ve Aylık Karşılığı Okutacakları Dersleri belirleyen 12.07.2004 tarih ve 119 sayılı Tâlim ve Terbiye Kurulu Kararının uygulanması ve sonuçlarının değerlendirilmesi

02 Ocak
29  Aralık

Tâlim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı

 1. İlköğretim Halk Kültürü Dersi Öğretim Programının hazırlanması

02 Ocak
29 Aralık

Eğitimi Araştırma ve Geliştirme Dairesi Başkanlığı

 1. IEA'nın TIMSS 2007 Projesinin pilot test ve anketlerinin İngilizce'den Türkçe'ye çevrilmesi, seçilen okullarda uygulanması, test kitapçıklarındaki açık uçlu soruların puanlaması, bilgisayara veri girişinin yapılması, veri analiz ve tablolarının incelenmesi

02 Ocak
29 Aralık

Tâlim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı

 1. Demokrasi Eğitimi ve Okul Meclisleri Projesinin yurt genelinde yaygınlaştırılması kapsamında;
 2. İnsan Hakları, Demokrasi ve Vatandaşlık Eğitimini Geliştirme Projesi,
 3. Orta Öğretim Projesi 1-a Bileşeni,
 4. Tarih Eğitiminin Avrupa Boyutu Projesi, 
 5. Kadına Karşı Ayrımcılık Siddet Konusunda İmam ve Öğretmenlerin Eğitilmesi Projelerine ilişkin çalışmalarının sürdürülmesi

02 Ocak
29 Aralık

Tâlim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı

 1. Yurt dışından gelen heyet ve kişilere Başkanlıkça verilecek eğitim sistemi ile ilgili brifing çalışmalarının yürütülmesi

02 Ocak
29 Aralık

Tâlim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı

 1. Yeni geliştirilen ilköğretim düzeyindeki programların vizyonuna ve felsefesine uygun olarak bölgesel çalışmalarda bulunulması, öğretmenlerin hizmet içi eğitimlerinin gerçekleştirilmesi, bu alanda formatör öğretmenlerin yetiştirilmesi, interaktif televizyon çalışmaları, uzaktan öğretim metodları ve bilgisayar imkânlarından faydalanılarak gerekli bilgilendirme çalışmalarının yapılması

02 Ocak
29 Aralık

Tâlim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı

 1. İlköğretim 6. sınıf  Fen ve Teknoloji, Türkçe, Matematik, Sosyal Bilgiler  derslerine ait pilot uygulamaların yapılması

02 Ocak
29 Aralık

Tâlim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı

 1.  Yeni uygulamaya konulan ve pilot uygulaması yapılan  öğretim programlarıyla ilgili materyal ve bilgilendirme çalışmalarına yönelik olarak  yönetici, öğretmen, öğrenci, veli, bilim adamı gibi ilgililerle etkileşimi sağlayacak eğitim portalı (http://ttkb.meb.gov.tr/ogretmen) çalışmaları-nın yapılması

02 Ocak
29 Aralık

Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü

 1.  MEB ile Sakarya Üniversitesi (SAU) işbirliğinde düzenlenen meslek edindirme sertifika programı kayıtlarının yapılması

02 Ocak
29 Aralık

Din Öğretimi Genel Müdürlüğü

 1. Evin Okula Yakınlaştırılması  ve Değişen Anne ve Baba Rolleri Projesi'nin yaygınlaştırarak  yürütülmesi

02 Ocak
29 Aralık

Strateji Geliştirme Başkanlığı

 1. Kamu Yönetimi Reformu çalışmalarına bağlı olarak Millî Eğitim Bakanlığının yeniden yapılandırılması çalışmalarının sürdürülmesi

02 Ocak
29 Aralık

Strateji Geliştirme Başkanlığı

 1. Acil Eylem Planı kapsamında, Bakanlığımızın görev alanı ile ilgili ve sorumlu olduğu çalışma konularına ilişkin, ilgili birimce hazırlanan raporların, Devlet Planlama Teşkilâtı Müsteşarlığına gönderilmek üzere, Strateji Geliştirme Başkanlığına gönderilmesi

04 Ocak

 

 1. 2005-2006 öğretim yılı birinci kanaat döneminin sona ermesi

06 Ocak

Yurt Dışı Eğitim Öğretim Genel Müdürlüğü

 1. Türk Cumhuriyetleri ile Türk ve Akraba Topluluklarına 2006-2007 öğretim yılında tahsis edilecek kontenjanların belirlenmesi

06 Ocak
13 Ocak

Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü

 1. Açık İlköğretim Okulu I. dönem sonu sınavlarının yapılması

07 Ocak
08 Ocak

Yurt Dışı Eğitim Öğretim Genel Müdürlüğü

 1. Bakanlığımızca yurt dışında açılan öğretim kurumlarında görevlendirilecek öğretmenlerin sınav başvurularının İl millî eğitim müdürlüklerinde ve merkez teşkilatında kurulan Değerlendirme Komisyonunca incelenmesi ve onaylanması

09 Ocak
23 Ocak

Strateji Geliştirme Başkanlığı

 1. Bakanlığımızın 2006 Yılı Yatırım Programında yer alan toplu projelerin detaylandırılarak Bakan Onayı ile yürürlüğe konulması

09 Ocak
31 Ocak

Strateji Geliştirme Başkanlığı

 1. 2006 Yılı Yatırım Programı'nda yer alan projelerin incelenmesi ve yanlış-doğru cetvelinin, DPT Müsteşarlığına gönderilmesi

09 Ocak
31 Ocak

Strateji Geliştirme Başkanlığı

 1. Bir proje numarası ile ödenekleri toplu olarak verilmiş büyük onarım ve makine-teçhizat ödeneklerinin, Makam Oluru ile ayrıntılı uygulama programlarına bağlanarak, Maliye Bakanlığı, Sayıştay Başkanlığı ve DPT Müsteşarlığına gönderilmesi

09 Ocak
09 Şubat

Hizmetiçi Eğitim Dairesi Başkanlığı

 1. 2006 Yılı Hizmet içi Eğitim Planında yer alan faaliyetlere katılmak isteyen personelin başvuru formlarının birimlerine gönderilmesi

10 Ocak
11 Mart

Strateji Geliştirme Başkanlığı

 1. I. üç aylık döneme ait ödenek gönderme belgelerinin onaylanması

15 Ocak
31 Mart

Strateji Geliştirme Başkanlığı

 1. Seyahat kartı listelerinin vize edilmesi

15 Ocak
31 Mart

Strateji Geliştirme Başkanlığı

 1. Seyyar Görev Tazminatı Cetvellerinin vize edilmesi

15 Ocak
31 Mart

Strateji Geliştirme Başkanlığı

 1. Geçici işçi pozisyonlarının vize edilmesi

15 Ocak
31 Mart

Strateji Geliştirme Başkanlığı

 1. Yan ödeme kararnamesi eki cetvellerinin vize edilmesi

15 Ocak
31 Mart

Strateji Geliştirme Başkanlığı

 1. Sözleşmeli personel sayı ve sözleşmelerinin vize edilmesi

15 Ocak
31 Mart

Strateji Geliştirme Başkanlığı

 1. Yurtdışı kira katkılarının kontrol edilmesi

15 Ocak
31 Mart

Ortaöğrenim Burs ve Yurtlar Dairesi Başkanlığı

 1. Devlet parasız yatılılık ve bursluluk sınavları ile ilgili başvuru işlemlerinin yapılması

16 Ocak
10 Şubat

Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü

 1. Aday çırak ve çırak öğrencilerin sözleşmelerinin imzalanması

16 Ocak
17 Şubat

Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü

 1. Aday çırak ve çırak öğrencilerin yarı yıl tatili

16 Ocak
19 Şubat

Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü

 1. Açık İlköğretim Okulu II. eğitim-öğretim dönemi

16 Ocak
28 Nisan

Strateji Geliştirme Başkanlığı

 1. Harcama birimleri ile aylık risk değerlendirme toplantılarının yapılması

16 Ocak
29 Aralık

Strateji Geliştirme Başkanlığı

 1. Ödenek aktarma işlemlerinin kontrolünün yapılması

16 Ocak
29 Aralık

Yatırımlar ve Tesisler Dairesi Başkanlığı

 1. Devam eden projelerden 2006 yılı yatırım programlarında sehven yer almayanların 2006 yılı programına dâhil edilmesi

17 Ocak
23 Ocak

Strateji Geliştirme Başkanlığı

 1. Harcama birimleri tarafından yapılacak ön mali kontrol ve süreci konusunda bilgilendirme toplantısının yapılması

20 Ocak

Personel Genel Müdürlüğü

 1. Özür durumuna bağlı yer değiştirme atamalarının yapılması, sonuçların duyurulması

20 Ocak
28 Şubat

Yurt Dışı Eğitim Öğretim Genel Müdürlüğü

 1. 2006-2007 eğitim-öğretim yılında ülkemize gelecek öğrencilerin, Değerlendirme Kurulu Kararına göre Koordinasyon Kurulunda yapılan dağılımının ilgili ülkelere bildirilmesi

23 Ocak
27 Ocak

Yurt Dışı Eğitim Öğretim Genel Müdürlüğü

 1. Yurt dışında görevlendirilecek öğretmenlerin seçimine esas olmak üzere, merkez teşkilâtı ve illerde başvuru şartlarını taşıyanların başvuru evraklarının, Yurt Dışı Eğitim Öğretim Genel Müdürlüğüne teslim edilmesi

23 Ocak
06 Şubat

Teftiş Kurulu Başkanlığı

 1. 1. Genel Denetim Turnesi

23 Ocak
10 Şubat

Strateji Geliştirme Başkanlığı

 1. Ayrıntılı harcama ve finansman programlarının hazırlanması ve konsolide edilmesi

23 Ocak
24 Şubat

Strateji Geliştirme Başkanlığı

 1. Millî Eğitim istatistikleri ile ilgili kitabın basımı ve dağıtımının yapılması

23 Ocak
28 Şubat

Personel Genel Müdürlüğü

 1. 2006/1 Atama Dönemi öğretmen başvurularının alınması ve atamaların yapılması

25 Ocak
08 Şubat

Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü

 1. Açıköğretim Lisesi I. dönem sonu sınavlarının yapılması

28 Ocak
29 Ocak

Strateji Geliştirme Başkanlığı

 1. 2006 Yılı Yatırım Programı detayında yer alan projelerin iller düzeyinde dökümünün yapılması ve değerlendirilmesi

30 Ocak
10 Şubat