İ Ç İ N D E K İ L E R

 

BöLÜM I

Millî Eğitim Bakanlığı Teşkilâtı

Türk Millî Eğitim Sistemi

Strateji Geliştirme Başkanlığı

BöLÜM II

Ocak 

Şubat

Mart

Nisan

Mayıs

Haziran

Temmuz

Ağustos

Eylül

Ekim

Kasım

Aralık

Sürekli

BöLÜM III

MEB 2001-2005 Çalışma Programı

2001-2005
MEB ÇALIŞMA PROGRAMI 

2001-2005 MEB ÇALIŞMA PROGRAMI'NDA YER ALAN VE
DEVAM EDEN ÇALIŞMA KONULARI

SORUMLU -KOORDİNATÖR BİRİM

 

ÇALIŞMA KONULARI

SÜRE

Teftiş Kurulu Başkanlığı

5.1.

Genel denetimin uzmanlık denetimlerine    dönüştürülmesi

1 Yıl

5.7.

Özel öğretim okullarında Toplam Kalite Yönetimi'nin uygulanması

Strateji Geliştirme Başkanlığı

1.3.

Zorunlu eğitimin 12 yıla çıkarılması hedefi doğ-rultusunda; 1739, 222, 4306, 4702, 2547 ve 3308 sayılı yasalar ile bu yasalarla ilgili yönetmeliklerde değişiklik yapılması, yeni yönetmeliklerin hazırlanması

6.1.

İl eğitim planlarının hazırlanması

6.2.

MEB eğitim istatistiği sürecinin ve eğitim planlaması kapasitesinin geliştirilmesi

Okulöncesi Eğitimi Genel Müdürlüğü

1.14.

Okulöncesi Eğitimi Kanun Tasarısı'nın hazırlanması

3.1.

Okulöncesi eğitiminin yaygınlaştırılması ve geliştirilmesi

6.3.

Milli Eğitim Bakanlığı ve Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim  Fakültesi işbirliği çerçevesinde başlatılan Okulöncesi Eğitim Kurumlarına öğretmen yetişti-rilmesi

7.1.

Okulöncesi eğitim kurumlarının donatım mal-zemelerinin belirli bir standarda kavuşturulması ve programlar çerçevesinde eğitim araç-gereçlerinin hazırlanması için proje geliştirilmesi

 

 

İlköğretim Genel Müdürlüğü

 

1.27.

İlköğretim okullarının yapım, onarım ve kullanımı ile arsa konularındaki tüm yetkinin illerde kurulacak geniş tabanlı yerel yönetim komisyonuna devredilmesi

3.2.

 "Çocuk Hakları Sözleşmesi" tanıtımının yaygın-laştırılması

6.5.

Çalışan ve sokak çocuklarının ilköğretime kazan-dırılması

6.6.

İlköğretim okullarında Fen Bilgisi, Matematik, Sosyal Bilgiler alanlarında proje yarışmalarının düzenlenmesi

6.7.

Üstün zekalı ve yetenekli çocuklara uygun eğitim ortamlarının hazırlanması

7.2.

Mevcut YİBO ve PİO'ların, öğrencilerin Yeni Okul Gelişim Modeli Standartları doğrultusunda, yaş ve fiziki özelliklerine uygun olarak çağdaş donanımlı bir  yapıya kavuşturulması

Erkek Teknik Öğretim Genel Müdürlüğü

2.7.

Denizcilik  sektörünün gereksinim duyduğu gemi adamlarının, uluslararası standartlarda yetiştirilmesi

2.8.

Sivil havacılık alanında ülkemizin gereksinim duyduğu teknik ara insan gücünün, uluslar arası standartlara göre yetiştirilmesi

6.11.

Mesleki ve teknik öğretimin uluslar arası stan-dartlarda geliştirilmesine yönelik iç ve dış kaynaklı çeşitli işbirliği projelerinin hazırlanması ve uygulanması için ilgili birim, kurum ve kuruluşlarla işbirliği ve koordinasyonun sağlaması

Kız Teknik Öğretim Genel Müdürlüğü

6.9.

Anne Baba Çocuk Eğitimi Projesi uygulamalarının sürdürülmesi

8.1.

Kadınların gelir getirici faaliyetlere yönlendirilmesi, girişimcilik ve el emeğinin değerlendirilmesi amacıyla gerekli tedbirlerin alınması

Ticaret ve Turizm Öğretimi Genel Müdürlüğü

2.1.

Ticaret ve Turizm Öğretimi Okullarındaki meslek dersleri öğretmeni ihtiyacının karşılanması

Öğretmen Yetiştirme ve Eğitimi Genel Müdürlüğü

4.1.

İlköğretim ve genel ortaöğretim ile mesleki ve teknik eğitim öğretmenlerinin özel alan bilgisi yeterliliklerinin belirlenmesi

6.13.

Uzaktan ve yüz-yüze eğitim yöntemiyle İngilizce öğretmeni yetiştirilmesi

Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü

8.2.

Ülke genelinde zorunlu eğitim çağı dışında kalmış okuma yazma bilmeyen, okur-yazar olup ilköğretim diploması olmayan yetişkin nüfusun okur-yazar duruma getirilmesi ve ilköğretim diploması almaları için çalışmaların sürdürülmesi

8.3.

Herkes için yaşam boyu eğitim yaklaşımı (sürekli eğitim; yaşam boyu eğitim; sınırsız eğitim) ile bilgiye ulaşmanın yol ve  yöntemlerini öğreten, etkin rehberlik hizmetini içeren üretime dönük eğitime ağırlık veren bir anlayışla  yaygın eğitim faaliyetlerine devam edilmesi

8.4.

Çırak, kalfa ve ustaların sayı ve niteliklerinin arttırılması ve çıraklık eğitiminin istihdam imkanı bulunan bütün mesleklere yaygınlaştırılması

8.5.

Yaygın eğitim faaliyetlerinde koordinasyon sağlanarak, kurum, kuruluş ve sivil toplum örgütlerinin, çıraklık ve yaygın eğitime katılımlarının teşvik edilmesi, ortak faaliyetlerin gerçekleştirilmesi

8.6.

Aile eğitiminde anne-baba eğitiminin etkinliğinin artırılması ve anne-çocuk eğitimi programının yaygınlaştırılması

Yükseköğretim Genel Müdürlüğü

3.6.

Öğretim elemanı yetiştirilmesi amacıyla, lisansüstü eğitim görmek üzere  5.000 öğrencinin yurt dışına gönderilmesi

Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü

6.14.

Uluslar arası kuruluşlara üye ülkeler arasında Okullararası  Değişim projesinin geliştirilmesi

9.1.

Ülkemiz ile yabancı ülkeler arasında yapılan kültür anlaşmaları ve kültürel değişim programları çerçevesinde kardeş okul ilişkilerinin teşvik edilerek güçlendirilmesi

9.2.

Yurtdışında yaşayan vatandaşlarımızın çocuklarının kullandıkları eğitim-öğretim materyallerinin geliştirilmesi ve  güncelleştirilmesi

9.3.

Yurt dışında bulunan Türk çocukları ve gençlerinin eğitim-öğretim sorunlarının çözümü için çalışmalar yapılması

9.4.

Yurt dışında bulunan Türk vatandaşlarının yoğun olduğu bölgelerde Türk Eğitim ve Kültür Merkezlerinin kurulması

Yurtdışı Eğitim Öğretim Genel Müdürlüğü

9.5.

Türk Cumhuriyetlerindeki okul kütüphanelerinin desteklenmesi

9.6.

Türk Cumhuriyetleri ile eğitim-öğretim ilişkilerinin yürütülmesi ve geliştirilmesi, Türk ve Akraba Topluluklar ile eğitim ve kültür amaçlı ortak programların yürütülmesi

Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğü

1.15.

625 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu'nda değişiklik yapılması

1.16.

Özel Öğretim Kurumları Odası Kanunu'nun hazırlanması

5.8.

Özel öğretim okullarında Toplam Kalite Yönetimi'nin uygulanması

Özel Eğitim Rehberlik ve Danışma Hizmetleri Genel Müdürlüğü

 

 

2.10.

Rehberlik Araştırma Merkezleri ile kurumlar ve okullardaki Rehberlik ve Psikolojik Danışma Servisleri arasında bilgisayar ağı oluşturulması

2.11.

Rehberlik ve Psikolojik Danışma alanındaki yurtdışındaki gelişmeleri ve yenilikleri eğitim sistemimize kazandırmak amacıyla, Rehberlik ve Psikolojik Danışma Bölümü mezunu olup halen görev yapan rehber öğretmenlere yurtdışı lisansüstü eğitim olanağı sağlanması

3.4.

Avrupa Birliği ülkelerindeki Rehberlik ve Psikolojik Danışma hizmetleri alanında yapılan uygulamalar incelenerek gerekli olanların ülkemize kazandırılması

3.5.

Otistik Çocuklar Eğitim Merkezinin (OÇEM) yay-gınlaştırılması

4.2.

Değişik okul ve kurumlar ile rehberlik araştırma merkezlerinde görev yapan rehber öğretmenlerin, ek ders ücretlerindeki farklılıkların giderilmesi ve iyileştirilmesi amacıyla ilgili yönetmeliklerde düzenleme yapılması

4.3.

Farklı alan mezunlarından rehber öğretmen branşında görev alanların kadro ve derecelerindeki farklılıkların giderilmesi

4.4.

Rehber öğretmenlerin niteliklerinin artırılması amacıyla Yüksek Öğretim Kurumu ile işbirliği yapılması ve ilgili bölümlerin kontenjanlarının artırılması

5.16.

Her tür ve kademedeki eğitim-öğretim kurum yöneticilerinin rehberlik alanında seminer düzenlenmesi

6.18.

Tüm Rehberlik Araştırma Merkezleri için Web sitesi hazırlanması

6.24.

Okulöncesi Dönemde Dil ve Konuşma Güçlüğü Olan Çocukların Sağaltımına ve Kaynaştırma Uy-gulamalarına Yönelik Eğitim Modelleri Geliştirme Projesi

 

Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü

 

2.5.

Bilgi teknolojisi araçlarından yararlanılarak eğitim teknolojisinin düzeyinin yükseltilmesinin sağlanması;
Eğitim ve öğretim programlarına, çağdaş bilgi tek-nolojisi araçlarının kullanılmasına olanak sağlayacak şekilde esneklik kazandırılması

2.6.

Bilgisayar eğitimi programlarının güncelleştirilmesi

4.5.

Öğretmenlerin, bilgisayar destekli eğitimle verim-liliklerinin artırılması

6.15.

Milli Eğitim Bakanlığı Bütünleşik Yönetim Bilgi Sistemi (MEBSİS) Projesi içinde yer alan bütün alt sistemlerin bütünleştirilmesi ve Bakanlığımız Karar Destek Sisteminin oluşturulması amacıyla bir gelişme planının hazırlanması

6.16.

Yurt içi ve yurt dışı teşkilatının Milli Eğitim Bakanlığı Bilgisayar Geniş Alan Ağına (MEBNET) entegrasyonu

8.7.

Zorunlu eğitim çağı dışında kalan ve ilköğretimini tamamlayamayan herkese, Açık İlköğretim Okulu aracılığı ile ulaşılması ve bu uygulamanın öğrenme merkezleri ile desteklenmesi

8.8.

Açıköğretim Lisesi, Genel Lise ve Mesleki ve Teknik Açıköğretimin geliştirilmesi

8.9.

Eğitimin her kademesinde teknolojinin sağladığı imkanlardan özellikle bilgisayar teknolojisinden yararlanılması. Uzaktan eğitim ve ileri teknolojileri kullanan yeni eğitim yöntemlerinin belirlenip uygulamaya konulması

Personel Genel Müdürlüğü

1.1.

3797 sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkındaki Kanunun, Milli Eğitim Bakanlığının örgüt yapısı ve görevlerinin, günümüz eğitim gereksinimlerine yanıt verecek şekilde düzenlenmesi

 

1.18.

İhtiyaç duyulan alanlarda sözleşmeli personel istihdamının sağlanması

1.19.

Personelin çalışma koşullarının iyileştirilmesi, öğretmenlerin aldıkları hizmet içi eğitimin özlük haklarına yansıtılması ve hizmet verimliliğinin artırılması

1.26.

Taşra örgütünde; eğitim öğretim  hizmetleri sınıfının dışındaki diğer hizmet sınıflarında bulunan unvanlardaki kadrolara ilişkin "Norm Kadro Yönetmeliği"nin hazırlanması ve yürürlüğe konulması

5.9.

Yöneticilerin eğitim ihtiyacının belirlenmesi ve bu ihtiyacı karşılayacak eğitim programlarının geliştirilmesi ve uygulanması

5.11.

Evrak sevk işlemlerinde elektronik posta kanalına da yer verilmesi ve elektronik posta kanalıyla alınabilen evraka resmiyet kazandırılması

5.12.

Eğitim kurumlarının yönetim sürecine, sendika ve sivil toplum örgüt temsilcileri ile veli, öğretmen, öğrenci ve yerel yöneticilerin katılım ve katkılarının  sağlanması

5.13.

Görev analizi ve görev tanımlarının yapılması

5.14.

Kurum  kültürünün geliştirilmesi

5.15.

Bakanlık personelinin hizmet içinde yetiştirilmesinde sertifikasyon sistemine  yer verilmesi

5.20.

Okul Örgütlerinde Toplam Kalite Yönetimi ve pilot uygulamaları çalışması

6.23.

Merkez ve Taşra Teşkilatı yönetimindeki gelişmelerin değerlendirilmesi

10.2.

Doğal afetlerde zarar gören bölgelere kurtarma ve yardım amaçlı Personel gönderilmek üzere gerekli çalışmaların yapılması

Yükseköğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü

1.22.

351 sayılı Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar  Kanunu'nun yeniden düzenlenmesi

3.7.

Yükseköğretime devam eden öğrencilerin sağlıklı, düzenli ve daha modern bir ortamda barınmaları için yurt işletmeciliğinin gelişmiş ülkeler düzeyine çıkartılması

3.8.

Yükseköğrenime devam eden ihtiyaç sahibi tüm öğrencilerin kredilendirilmesi ve kredi miktarının artırılması

3.9.

Yükseköğretim kurumu bulunan ve acil yurt ihtiyacı bulunan il ve ilçelerde yurt ihtiyacının karşılanması

Okuliçi Beden Eğitimi Spor ve İzcilik Dairesi Başkanlığı

10.8.

İzcilerin sivil savunma ve çevreyi koruma konularında bilinçlendirilmesi

10.10.

Uluslararası Okul Sporları Federasyonunca düzenlenen Liseli Gençler Dünya Şampiyonası faaliyetlerine katılma (ISF)

10.11.

Ülkemizde ve dünya ülkelerinde sürdürülen halk dansları etkinliklerinin tanıtılması

Yayımlar Dairesi Başkanlığı

2.15.

2001 yayın projesi kapsamında kültür eserlerinin basımı

2.16.

Telif ve tercüme eserlerinin yeniden hazırlanması. Türk ve Dünya Klasiklerinden seçmeler yapılması

6.38.

Okul Kütüphanelerinin hizmetleri yönünden desteklenmesi ve çağdaş bir yapıya kavuşturulması

 

Hizmet İçi Eğitim Dairesi Başkanlığı

 

1.31.

Hizmet içi eğitim faaliyetlerini  "yetişkinler ve yaşam boyu eğitim kapsamında" yeniden yapılandırılmasını sağlayacak yasal düzenlemelerin oluşturulması. Bu yolla herkes için yaşam-boyu eğitime yönelik örgün ve yaygın eğitim programlarının bir plan bütünlüğü içerisinde geliştirilmesi

1.32.

Hizmet içi eğitim faaliyetlerini sürdürmek üzere; bölgelerde hizmet içi eğitim enstitüleri; illerde hizmet içi eğitim merkezleri ve ilçelerde hizmet içi eğitim şubelerinin oluşturulması

5.17.

Yöneticilerin hizmet öncesi ve hizmet içi eğitimlerini, üniversiteler ve diğer kuruluşlarla işbirliği yapılarak planlı ve sürekli hale getirilmesi

5.18.

Okul yöneticilerinin, üniversitelerle işbirliği yapılarak 5 yıl içerisinde  bir proje kapsamında eğitim ve okul yöneticiliği sertifika programı ve bunu izleyen lisans üstü programlarına katılmalarının sağlanması

Öğretmene Hizmet ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı

1.20.

Öğretmenevleri ile sosyal tesislerin kurumsal statülerinin yeniden düzenlenerek "İşletme Müdürlüğü" şeklinde yapılandırılması

Projeler Koordinasyon Merkezi Başkanlığı

6.25.

Mesleki ve Teknik Eğitim Kurumlarının Moder-nizasyonu Projesi

6.26.

Türkiye'de Mesleki Eğitim ve Öğretim Sisteminin Güçlendirilmesi Projesi

6.27.

Temel Eğitimin Desteklenmesi Projesi

6.28.

Temel Eğitim Programı uygulamasının sürdürülmesi

6.29.

Karayollarının  İyileştirmesi ve Trafik Güvenliği Projesi

İşletmeler Dairesi Başkanlığı

 

1.28.

MEB Döner Sermaye İşletmeleri Kanun Tasarısı yasalaştığında, tasarıda belirtilen yönetmelik tas-laklarının hazırlanması

1.29.

Döner sermaye işletmelerinde alınan siparişler için gerekli üretim faaliyetlerinde daha çok öğrencinin çalışmasını sağlayıcı düzenlemelerin yapılması

2.17.

Ders Araçları Yapım Merkezi'nde klasik ders araçları üretimi ile birlikte modern ders araç ve gereçlerinin üretiminin hızlandırılması

6.39.

İşletmeler Dairesi Başkanlığı ile döner sermaye işletmeleri arasında iletişim ağının kurulması

10.3.

Döner sermaye ürünleri tanıtım ve satış ünitelerinin oluşturulması

10.4.

Benzer mal ve hizmet üreten döner sermaye işletmeleri arasında bölgesel düzeyde üretim ağı kurulması

10.5.

Öğrenci ve kursiyerlerde girişimcilik çalışmalarının ruhunun gelişmesini sağlayıcı düzenlemelerin yapılması

10.6.

Döner sermaye işletme faaliyetlerinin internet WEB sayfasında yayınlanması, döner sermaye işlet-melerimizde üretilen ürünlerin, WEB sayfasında tanıtımı ve pazarlanması

10.7.

Ders Araçları Yapım Merkezi'nde ISO 9001 çalışmalarının yapılması ve uygulamaya konulması

Yatırımlar ve Tesisler Dairesi Başkanlığı

7.5.

Endüstrinin yoğun olduğu yerleşim birimleri ile  gelişimin hızlı olduğu yörelerde, ihtiyaç duyulan yeni mesleki ve teknik öğretim okulları ve kurumlarının açılması, mevcut okul ve kurumların fiziki kapasitesinin artırılması ve iyileştirilmesi; bu kapasiteden azami ölçüde yararlanabilme olanaklarının araştırılması, değerlendirilmesi ve uygulamaya konulması. Okul ve kurumların atölye ve laboratuarlarının yeni teknoloji ürünü teçhizatla donatılmasına yönelik yatırım programlarının hazırlanması, donatım ihtiyaçlarının belirlenmesi

Eğitim Araçları Ve Donatım Dairesi Başkanlığı

2.9.

Yeni meslek alanlarında uygulamaya konulan programlara dayalı olarak, atölye ve laboratuar donanım standartlarının belirlenmesi

Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı

6.30.

Madde Bağımlılığı ile Savaşım Projesi (Gençlerin sigara, alkol ve uyuşturucu gibi sağlığa zararlı maddelerden korunması)

6.31.

Ergenlik Dönemindeki gençlerin karşılaştıkları sorunlara çözüm aranması ve uygulanması

6.32.

Sağlık Eğitimi Güçlendirme Projesi

6.35.

Gençlerin Üreme Sağlığı Bilgilerinin Geliştirilmesi

Ortaöğrenim Burs ve Yurtlar Dairesi Başkanlığı

3.10.

Ortaöğretim öğrencilerinin burs ve yurt hizmetlerinin iyileştirilerek yaygınlaştırılması ve donatımının sağlanması

3.11.

Merkez ve taşra teşkilatları arasındaki işbirliğinin, burs ve yurt hizmetlerinin iyileştirilmesi amacıyla güçlendirilmesi

3.12.

Pansiyonlu liselerin Avrupa Birliği standartları doğrultusunda modernizasyonun sağlanması

3.13.

Özel yurtlarda hizmet verimliliğinin artırılması ve denetiminin  sağlanması

Eğitimi Araştırma ve Geliştirme Dairesi Başkanlığı

2.12.

Meslek Standartları ve Modüler Programlama

2.13.

Öğrenci Merkezli Eğitim Uygulama Modeli'nin geliştirilmesi ve pilot uygulamanın yapılması

5.19.

Teftişte Performans Değerlendirme Modelinin geliştirilmesi ve pilot uygulamanın gerçekleştirilmesi

6.19.

Eğitim Araştırmalarını derlemek üzere bir bilgi bankasının oluşturulması

6.20.

Öğrenci başarısını ölçmeye yönelik "Milli Eğitimde Durum Tespiti" çalışmaları

6.21.

OECD'nin Uluslar Arası öğrenci Değerlendirme Projesi (PISA) kapsamında Network A (Öğrenci Başarı-sı Göstergeleri) programının hazırlanması.

6.22.

Planlı Okul Gelişim Modeli modelinin uygulanması ve yaygınlaştırılması

6.36.

AB-Türkiye işbirliği çerçevesinde yürütülen  proje ve faaliyetlerin, belirlenen hedefler  doğrultusun-da gerçekleştirilmesi

6.37.

İstihdama yönelik araştırma ve geliştirme çalışmaları