T.C.
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI
Öğretmen Yetiştirme ve Eğitimi Genel Müdürlüğü

Sayı  : B.08.0.ÖEG.0.13.02.04-50/1783                                                        11 NİSAN 2006
Konu : Cumhuriyet Eğitim Gezileri Projesi

İlgi   : 21/02/2006 tarihli ve B.08.0.ÖEG.0.13.03.02-96/744 sayılı Makam Onayı.

Çanakkale Eğitim Gezileri Projesi kapsamında öğrencilerimizin Çanakkale Destanının önemini kavramalarına ve bu yolla millî şuurlarının güçlenmesine katkıda bulunmak, farklı coğrafî bölgelerdeki öğrencilerimizin birbirleriyle tanışıp kaynaşmalarını sağlamak, başarılı öğrencilerin ödüllendirilerek diğer öğrencilerin özendirilmesini teşvik etmek vb. amaçlarla 2004-2005 yıllarında Bakanlığımızca 16.000 (onaltı bin) öğrencinin iki yıl boyunca söz konusu gezilere katılması sağlanmıştır.
Bakanlığımızca Çanakkale Eğitim Gezileri Projesi adı altında yürütülen ve çok olumlu sonuçlar alındığı gözlenen söz konusu uygulamanın, Millî Mücadele Destanının sonuç bölümünü teşkil eden Sakarya ve 30 Ağustos Başkumandanlık Zaferlerinin kazanıldığı vatan topraklarını ve bütçe imkânlarının el vermesi halinde, ileriki yıllarda millî mücadelenin başlangıcından başlayarak diğer evrelerinin geçtiği illeri de kapsayacak şekilde genişletilmesi kararlaştırılmıştır.
Böylece Çanakkale Eğitim Gezileri Projesi kapsamının Milli Mücadele Destanının yazıldığı vatan topraklarını da içerecek şekilde genişletilmesi amacıyla "Cumhuriyet Eğitim Gezileri Projesi" hazırlanmış ve ilgi Onayla yürürlüğe konulmuştur.
Buna göre söz konusu Proje kapsamında, aşağıda belirtilen tarihlerde toplam 8320 öğrenci ile 416 yönetici ve öğretmenin Çanakkale, Afyonkarahisar, Kütahya İlleri ile Ankara-Polatlı İlçesinin gezdirilmesi ve tekrar alındıkları yerlere götürülmesi plânlanmıştır:

Çanakkale iline götürülecek öğrenciler

Tarih                       Katılacak Olanlar
29 Mayıs-02 Haziran 2006

1000 öğr.+50 Yön.-Öğrt.

04-09 Haziran 2006

1000 öğr.+50 Yön.-Öğrt.

12-16 Haziran 2006

1040 öğr.+52 Yön.-Öğrt.

19-23 Haziran 2006

1120 öğr.+56 Yön.-Öğrt.

Toplam

4160öğr.+208 Yön.-Öğrt.

Afyonkarahisar ve Kütahya illerine götürülecek öğrenciler                                         

Tarih                      Katılacak Olanlar
04-09 Haziran 2006

1520 öğr.+76 Yön.-Öğrt.

12-16 Haziran 2006

1520 öğr.+76 Yön.-Öğrt.

19-23 Haziran 2006

1120 öğr.+56 Yön.-Öğrt.

Toplam

4160öğr.+208 Yön.-Öğrt.

Çanakkale, Afyonkarahisar ve Kütahya'ya uzak illerden geziye katılacak toplam 4200 öğrenci 29 Mayıs-02 Haziran, 4-9, 12-16 ve 19-23 Haziran 2006 tarihleri arasında gezi başlangıcında Ankara ilinde bir gece konaklayacaklar, Anıtkabir, Etnografya Müzesi ve Polatlı Duatepe tören alanını ziyaret ettikten sonra Polatlı üzerinden Afyonkarahisar, Kütahya ve Çanakkale illerine gideceklerdir.

Söz konusu Projeden beklenen faydanın en üst seviyede ve kısa sürede sağlanması, organizasyonun bir program dahilinde yürütülmesi, uygulamada meydana gelecek aksaklıkların giderilmesi amacıyla; önceki uygulamalarda ortaya çıkan sorunlar da dikkate alınarak aşağıda belirtilen hususlara gereken hassasiyetin gösterilmesinde yarar görülmektedir.

1- Cumhuriyet Eğitim Gezilerinin giderlerini karşılamak amacıyla;

* İlköğretim Genel Müdürlüğü Bütçesine 900.000.00 YTL, (% 30)
* Ortaöğretim Genel Müdürlüğü Bütçesine 900.000.00 YTL, (% 30)
* Erkek Teknik Öğretim Genel Müdürlüğü Bütçesine 210.000.00 YTL, (% 7)
* Kız Teknik Öğretim Genel Müdürlüğü Bütçesine 180.000.00YTL, (% 6)
* Ticaret ve Turizm Öğretimi Genel Müdürlüğü Bütçesine 210.000.00 YTL, (% 7)
* Öğretmen Yetiştirme ve Eğitimi Genel Müdürlüğü Bütçesine 300.000.00 YTL, (% 10)
* Din Öğretimi Genel Müdürlüğü Bütçesine 300.000.00 YTL (% 10)    olmak üzere toplam KDV dahil 3.000.000.00 YTL ödenek konmuştur. Bu sebeple, Bakanlıkça geziler için illere sağlanan öğrenci kontenjanları belirlenirken ilgili Genel Müdürlüğün katkı payı oranlarına dikkat edilecek ve söz konusu öğrencilerin kendi türleri içinde de (İl ve ilçelerdeki okullardan) dengeli seçilmesine özen gösterilecektir.

2- Proje ekinde gönderilen formlar eksiksiz ve verilen süre içinde doldurularak gönderilecektir.

3- Öğrencilere rehberlik etmek üzere; Tarih, Türkçe, Türk Dili ve Edebiyatı ile Beden Eğitimi Öğretmenlerinin görevlendirilmesine öncelik verilecektir. Görevli öğretmenler yolculukları sırasında ve uygun zamanlarda gezilecek yerlerin tarihî ve turistik özellikleri hakkında öğrencileri bilgilendireceklerdir.

4- Öğretmen ve öğrenci isimleri bildirildikten sonra kesinlikle isim değişikliği talebinde bulunulmayacaktır.

5- Tereddüte düşülen konularla ilgili olarak aşağıda belirtilen telefon numaralarıyla irtibat kurulacaktır.

6- Geziye ilişkin diğer çalışmalar Proje metni çerçevesinde yürütülecektir.

Gezilere ilişkin ihale süreci 2006 Mayıs ayı içerisinde tamamlanacaktır. İhale süreci tamamlanıncaya kadar İlinizden geziye katılacaklara ait listelerin hazır hale getirilmesi gerekmektedir. İllere gezi başlama tarihleri kesin olarak bildirildiğinde zaman kaybına sebep olmamak için hazırlıklar bitirilmiş olacaktır. Bu sebeple hazırlanan listeler ikinci bir emre kadar gönderilmeyecektir.

29 Mayıs ve 23 Haziran 2006 tarihlerinde gerçekleştirilmesi plânlanan "Cumhuriyet Eğitim Gezileri"nin belirlenen amaçlara ulaşması için gerekli hassasiyetin ve titizliğin gösterilmesi ve hazırlıkların en kısa zamanda tamamlanması hususlarında gereğini rica ederim.

Cevdet CENGİZ
Bakan a.
Müsteşar Yardımcısı

 

EKLER   :

1 - Proje

2 - İl Kontenjanları

3 - Form


İrtibat Telefonları      :
Öğretmen Yetiştirme ve Eğitimi Genel Müdürlüğü
0 ( 312) 418 63 99
0 (312) 417 50 70/ 41 65
0 (312) 417 50 70/ 41 57