MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ANADOLU ÖĞRETMEN LİSELERİ
YÖNETMELİĞİ

 

 Yayımlandığı Resmî Gazete                           : 06/09/1998 - 23455
Değişikliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete : 20/10/2000 - 24206
                                                                          02/02/2005 - 25715
                                                                          25/08/2005 - 25917
                                                                          12/08/2006 - 26257

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Genel Hükümler

Amaç
Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı, Anadolu öğretmen liselerinin kuruluş ve işleyişine ait esasları düzenlemektir.

Kapsam
Madde 2- Bu Yönetmelik hükümleri, Anadolu öğretmen liselerini kapsar.

Dayanak
Madde 3- Bu Yönetmelik, 1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu ile 3797 sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilât ve Görevleri Hakkında Kanun hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar
Madde 4- Bu Yönetmelikte geçen;
a) Bakanlık: Millî Eğitim Bakanlığını,
b) Bakan: Millî Eğitim Bakanını,
c) Okul: Anadolu öğretmen liselerini,
d) Dönem: Ders yılının başladığı tarihten dinlenme tatiline, dinlenme tatili bitiminden ders kesimine kadar geçen süreyi,
e) Ders yılı: Derslerin başladığı tarihten kesildiği tarihe kadar geçen ve iki dönemi kapsayan süreyi,
f) (12/08/2006 tarihli ve 26257 sayılı R.G. yayımlanan  Yönetmeliğin 1 inci maddesi ile yürürlükten kaldırılmıştır)
g) Giriş sınavı:  Merkezî sistemle yapılan Orta Öğretim Kurumları Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sınavını,
h) Sınav kılavuzu: Orta Öğretim Kurumları Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sınavı Kılavuzunu,
ı) Veli: Öğrencinin annesini, babasını veya kanunen sorumluluğunu üstlenen kişiyi
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Kuruluş ve Görevler

Kuruluş ve Görevler
Madde 5- (02/02/2005 tarihli ve 25715 sayılı R.G. yayımlanan Yönetmeliğin 1 inci maddesi ile değişik) Anadolu öğretmen liseleri, Millî Eğitimin genel amaç ve temel ilkelerine uygun olarak;

 1. Öğretmen yetiştiren yüksek öğretim kurumlarına öğrenci hazırlamak,
 2. Öğrencilerine;
 3. Öğretmenlik mesleğini sevdirmek,
 4. Öğretmenlik mesleğinin gerektirdiği bilgi, beceri, tutum ve davranışları kazandırmak,
 5. Orta öğretim düzeyinde ortak bir genel kültür vermek,
 6. Ülke kalkınmasına sosyal, kültürel ve ekonomik yönden katkıda bulunma bilincini ve gücünü kazandırmak,
 7. Dünyadaki gelişme ve değişmeleri izleyebilecek düzeyde yabancı dil öğrenmelerini sağlamak,
 8. (12/08/2006 tarihli ve 26257 sayılı R.G. yayımlanan Yönetmeliğin 2 nci maddesi ile değişik) Öz güven, öz denetim ve sorumluluk duygularının geliştirilmesi, her bireyin farklı ve ayrı bir değer olduğu ve ekip çalışmasıyla ortak başarının elde edilmesinde önemli katkı sağlayacağı inancının verilmesine yönelik çağdaş bir eğitim ortamı hazırlamak amacıyla ilköğretimden sonra öğrenim süresi dört yıl olan paralı-parasız yatılı ve gündüzlü ortaöğretim kurumlarıdır.

Bu okullarda, bütün karar süreçlerinde öğretmen, öğrenci, veli ve diğer ilgililerin katılımıyla eğitim-öğretim hizmetlerinin en etkin ve verimli bir şekilde yürütülmesi sağlanır. Eğitim-öğretim ve yönetime ilişkin gelişme ve değişmeler, bu amaçla hazırlanan mevzuata göre oluşturulan kurul, komisyon ve ekipler tarafından izlenir ve uygulanır.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Programlar

Öğretim Programları
Madde 6- (02/02/2005 tarihli ve 25715 sayılı R.G. yayımlanan Yönetmeliğin 2 nci maddesi ile değişik) Bu okullarda Bakanlıkça uygun görülen haftalık ders çizelgesi ve öğretim programları uygulanır.
Öğretim Programları;

 1. Ortak genel kültür derslerinden,
 2. Öğrencilerin bireysel ilgi ve yeteneklerini tanıyıp anlamalarına, geliştirmelerine ve yöneldikleri alanlarda derinleşmelerine imkân sağlayan derslerden,
 3. Öğretmenlik mesleği ile ilgili derslerden

oluşur.
Öğretim programlarının, öğrencilerin ilgi, istek, yetenek, gelişim seviyeleri ve bireysel farklılıkları ile bilimsel gelişmeler ve ihtiyaçlar göz önünde bulundurularak sürekli geliştirilmesi esastır.
Madde 7- (02/02/2005 tarihli ve 25715 sayılı R.G. yayımlanan Yönetmeliğin 9 uncu maddesi ile yürürlükten kaldırılmıştır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

 1. Öğrenci İşleri
 2.  

Başvuru Şartları
Madde 8- (20/10/2000 tarihli ve 24206 sayılı R.G. yayımlanan Yönetmeliğin 3 üncü maddesi ile değişik) Bu okulların giriş sınavına başvuracak öğrencilerde aranacak şartlar şunlardır:

 1. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.
 2. İlköğretim okulu sekizinci sınıf öğrencisi olmak.
 3. İlköğretim okulunun altıncı, yedinci ve sekizinci sınıflarında sınıf tekrar etmemiş olmak.

d) Evli olmamak.
e) Bulunduğu ilköğretim okulunun öğretmenler kurulunca Ek-1'deki "Anadolu Öğretmen Liselerine Aday Gösterilen Öğrencilere Ait Öğretmenler Kurulu Karar Özeti"ne göre aday gösterilmiş olmak.

Aday Seçimi
Madde 9- Bulunduğu ilköğretim okulunun öğretmenler kurulunca aday seçimi yapılırken öğrencinin;

 1. Çalışkanlığı,
 2. Öğretmenlik mesleğine karşı ilgisi ve yatkınlığı,
 3. Konuşma, kavrama ve ifade yeteneği,

            d) Kendine olan güven duygusu,
e) Ahlâkî durumu,
f) Fizikî görünüşü itibarıyla, bilinen bir bedenî ve ruhî bozukluğunun bulunup bulunmadığı (kekemelik, körlük, şaşılık, sağırlık, yürümeye engel derecede topallık, cücelik, bulaşıcı kellik ve benzeri özrü olup olmadığı),
gibi hususlar göz önünde bulundurulur.
Bu maddenin (a), (b), (c), (d) bentlerinde yer alan hususların tespitinde ilgi envanteri, tutum ölçeği ve kişilik tasarımı gibi objektif ölçme araçları kullanılır.

Öğrenci Kontenjanı
Madde 10- (12/08/2006 tarihli ve 26257 sayılı R.G. yayımlanan Yönetmeliğin 3 üncü maddesi ile  değişik) Anadolu öğretmen liselerine alınacak öğrenci kontenjanı ile nakillere esas olacak boş öğrenci kontenjanının belirlenmesi amacıyla; okul müdürünün başkanlığında, bir müdür yardımcısı, bir rehber öğretmen, öğretmenler kurulunca seçilen bir öğretmen, okul-aile birliğini temsilen bir veli ve okul öğrenci meclisi başkanının katılımıyla bir komisyon kurulur.
Komisyon, üye sayısının salt çoğunluğu ile toplanır. Kararlar, katılanların oy çokluğu ile alınır. Oyların eşitliği hâlinde başkanın oyu iki oy sayılır.
Kontenjanın belirlenmesinde, okulun fiziki imkânı, donanımı ve öğretmen sayısı dikkate alınır.
Okula alınacak öğrenci sayısına ilişkin komisyon tutanağının bir örneği, valilikçe onaylandıktan sonra Mayıs ayının son haftası içinde Bakanlığa gönderilir. Bakanlıkça yapılan değerlendirme sonunda belirlenen kontenjan, sınav kılavuzunda ilan edilir. İlandan sonra kontenjanda herhangi bir değişiklik yapılamaz.

Başvuru, Yerleştirme ve Kayıt-Kabul
Madde 11- (02/02/2005 tarihli ve 25715 sayılı R.G. yayınlanan Yönetmeliğin 4 üncü maddesi ile değişik) Bu okullara merkezî sistem sınavı ile öğrenci alınır. Başvuru, tercih, yerleştirme ve kayıt-kabul ile ilgili usul ve esaslar, Bakanlıkça yayımlanan kılavuzda belirtilir.

Madde 12- (02/02/2005 tarihli ve 25715 sayılı R.G. yayımlanan Yönetmeliğin 9 uncu maddesi ile yürürlükten kaldırılmıştır.)

BEŞİNCİ BÖLÜM

Öğrenci Başarısının Tespiti

Seviye Belirleme Sınavı Sonucu Dokuzuncu Sınıfa Devam Etme ve Öğrenci Başarısı
Madde 13- (02/02/2005 tarihli ve 25715 sayılı R.G. yayımlanan Yönetmeliğin 5 inci maddesinde ile değişik) Bu okullarda, seviye belirleme ve 9 uncu sınıfa devam işlemleri ile öğrenci başarısının tespiti Millî Eğitim Bakanlığı Orta Öğretim Kurumları Sınıf Geçme ve Sınav Yönetmeliği hükümlerine göre yapılır.

ALTINCI BÖLÜM

Öğrenci Nakilleri ile İlgili Esaslar

Öğrenci Nakilleri
Madde 14-.(02/02/2005 tarihli ve 25715 sayılı R.G. yayımlanan Yönetmeliğin 6 ncı maddesi ile değişik) Bu okullar arasında öğrenci nakilleri, öğrencilerin nakledilmek istediği okulun aynı sınıf ve alanında açık kontenjanın bulunması ve öğrencinin okula giriş puanının, naklen gitmek istediği okula aynı yılda kayıt yaptıran giriş puanı en düşük öğrencinin puanından az olmaması şartı ve puan üstünlüğü esasına göre ilgili okul müdürlüklerince 10 uncu madde hükümlerine göre oluşturulan komisyonca yapılır.
Nakil işlemlerinde aşağıdaki hususlar göz önünde bulundurulur.

 1. Nakil için başvurular, öğrencinin öğrenimine devam ettiği okul müdürlüğüne velisi tarafından yapılır.
 2. Okullara kayıt yaptıran öğrencilere ait en düşük puanlar ile boş kontenjanlar okul ile il/ilçe millî eğitim müdürlüklerinin web sayfasında güncelleştirilerek ilân edilir.
 3. Okul müdürlükleri, nakil için başvuran öğrencilerden puanı yeterli olanlara ait Öğrenci Nakline Esas Durum Belgesini (EK- 2), nakil istenen okul müdürlüğüne en geç bir hafta içinde gönderir. Puanı yetersiz olanların naklinin mümkün olamayacağını öğrenci velisine bildirir.
 4. Naklen gidilmek istenen okul müdürlükleri nakil taleplerini, kontenjan durumuna göre her haftanın son iş günü topluca değerlendirir. Değerlendirme sonuçları en geç bir hafta içinde öğrencinin öğrenimine devam ettiği okula, bu okul müdürlüğünce de bildirim yazısının okula giriş tarihinden itibaren bir hafta içinde öğrenci velisine yazılı olarak bildirilir. Naklinin yapılması uygun bulunan öğrencinin tasdiknamesi ve öğrenci dosyası okulundan istenir.
 5. Öğrencinin naklinin uygun görüldüğünün bildirilmesinden sonra, kayıtlı bulunduğu okul müdürlüğünce en geç bir hafta içinde tasdiknamesi düzenlenerek okulla ilişiği kesilir.
 6. Nakil başvurusu gelen öğrencilerin durumları değerlendirilirken, (d) ve (e) bentlerinde belirtilen süreler de dikkate alınarak, daha önce naklinin uygun görüldüğü bildirilen öğrencilerin durumu göz önünde bulundurulur. Nakil taleplerinin değerlendirilmesinde okula giriş puanı eşit olan öğrenciler arasında kura çekilerek nakli yapılacak öğrenci belirlenir.

Diğer Orta Öğretim Kurumlarından Nakil
Madde 15- Bu okullara diğer orta öğretim kurumlarından öğrenci alınmaz ve nakil yapılmaz.

Disiplin Cezasına Dayalı İlişik Kesme
Madde 16- Disiplin kurulu kararı sonucunda tasdikname ile uzaklaştırma cezası ve daha ağır ceza alan öğrencinin okulla ilişiği kesilir. Bu öğrenciler diğer lise ve dengi okullara kayıt ve kabul şartları içerisinde kayıtlarını yaptırabilirler. Ancak, tasdikname ile uzaklaştırma cezası alan öğrencilerin gideceği okullarda parasız yatılılık hakları devam eder. Bu durumdaki öğrencilerin okullara kabullerinde yaş şartı aranmaz.

YEDİNCİ BÖLÜM


Çeşitli Hükümler

Öğretmen Seçimi
Madde 17- (02/02/2005 tarihli ve 25517 sayılı R.G. yayımlanan Yönetmeliğin 7 nci maddesi ile değişik) Anadolu öğretmen liselerinde görevlendirilecek öğretmenler, Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Anadolu Liseleri Öğretmenlerinin Seçimi ve Atamalarına İlişkin Yönetmelik hükümlerine göre atanır.

Yeterlik ve İş Başarım Düzeyinin Değerlendirilmesi
Madde 18- (12/08/2006 tarihli ve 26257 sayılı R.G. yayımlanan Yönetmeliğin 4 üncü maddesi ile değişik) Her dönem sonunda okul müdürünün başkanlığında, müdür yardımcıları, rehber öğretmenler, zümreleri temsilen birer öğretmen, okul gelişimi yönetim ekibi ile kalite geliştirme ekibi başkanları, okul-aile birliği ile okul koruma derneği ve varsa vakıf yönetim kurulu başkanları, okulda görevli diğer personelden her hizmet sınıfından birer temsilci, tüm sınıfları temsilen birer öğrencinin katıldığı değerlendirme toplantısı yapılır. Toplantıda her konunun verilere dayalı olarak değerlendirilmesi esastır.
Bu toplantıda aşağıdaki konular ele alınır:

 1. Eğitim-öğretim niteliğini irdelemek ve iyileştirilmesi yönünde önerilerde bulunmak, okul çalışanlarının iş başarım düzeyini ve etkinliğini değerlendirmek, bunlara ilişkin ölçütleri belirlemek.
 2. Yıl içinde yapılan her türlü etkinliği sonuçlarıyla değerlendirmek.
 3. Okul bina ve eklentilerinin genel durumu ile eğitim araç-gereç gereksinimini tespit etmek.

Ders yılı sonunda yapılan toplantıda yıl içinde alınan kararlar ve sonuçları değerlendirilerek, hazırlanan rapor, ilgi derecesine göre ilçe/il millî eğitim müdürlükleri ile Bakanlığa bildirilir.

Sınıf Mevcudu
Madde 19- (02/02/2005 tarihli ve 25715 sayılı R.G. yayımlanan Yönetmeliğin 8 inci  maddesi ile değişik) Bu okullarda her şube için öğrenci mevcudu 30 u geçemez. Ancak seviye belirleme sınavı, sınıf tekrarı ve alanlara yönelme sonucunda şube mevcutlarının 30 u aşması hâlinde komisyon kararıyla aynı sınıf düzeyinde yeni şube açılabilir.

Parasız Yatılılığın Devamı
Madde 20- Devlet parasız yatılılık ve bursluluk sınavını kazanmak suretiyle Bakanlığa bağlı ilköğretim okullarını parasız yatılı olarak bitiren öğrencilerden, bu okulların giriş sınavını kazananların parasız yatılılık durumları devam eder.

Tasdikname İle Ayrılanlar

Madde 21- Bu okullardan tasdikname ile ayrılan öğrenciler, bir daha bu okullara alınmazlar. Ancak, bir defaya mahsus olmak kaydı ile tasdikname alınması üzerinden yedi gün geçmeden ve başka bir okula kaydını yaptırmadan tekrar eski okullarına dönmek isteyenlere bu hüküm uygulanmaz. Varsa disiplin işlemleri devam eder.

Devamsızlığı Bildirme
Madde 22- (20/10/2000 tarihli ve 24206 sayılı R.G. yayımlanan Yönetmeliğin 11 inci maddesi ile değişik) Okula sürekli olarak devam etmeyen öğrencinin durumu en geç üç gün, pansiyona devam etmeyen öğrencinin durumu ise 24 saat içinde en hızlı iletişim aracıyla velisine ve ailesine bildirilir. Ayrıca bu konuda velisine iadeli taahhütlü yazı gönderilir.

Etüt
Madde 23- (20/10/2000 tarihli ve 24206 sayılı R.G. yayımlanan Yönetmeliğin 12 nci maddesi ile değişik) Öğrencilere, günde üç ders saatinden az olmamak üzere etüt yaptırılır. Okulun imkân ve şartlarına göre sabah ve akşam saatlerinde sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif etkinliklere de yer verilir.

Disiplin İşlemleri
Madde 24- Bu okullarda öğrenci disiplin işlemleri, "Millî Eğitim Bakanlığı Orta Öğretim Kurumları Ödül ve Disiplin Yönetmeliği"ne göre yürütülür.

Yatılılık
Madde 25- Yatılılıkla ilgili işlemler, "Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı İlkokul, Ortaokul, Lise ve Dengi Okullarda Burs, Parasız Yatılılık ve Sosyal Yardımlar Yönetmeliği" ile "Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Okul Pansiyonları Yönetmeliği" hükümlerine göre yürütülür.

 

Yemek Çeşitleri ve Miktarları
Madde 26- Yatılı okullarda her gün verilecek yemeklerin çeşitleri ve miktarları bir öğrencinin gereksinim duyduğu kalori, vitamin ve mineralleri sağlayacak özellikte olmalıdır. Yemek listeleri "Yatılı ve Pansiyonlu Okullar İçin Beslenme Rehberi" dikkate alınarak ilgililerce hazırlanır ve ilân edilir. Listelerin düzenlenmesinde öğrencilerin istekleri, mevsim ve bütçe durumu da göz önünde bulundurulur.

Nöbet Görevi
Madde 27- Yeterli sayıda belleticinin bulunmaması veya gereksinim duyulması halinde pansiyonu bulunan okullarda görevli öğretmenlerin nöbet süresi 24 saattir.

Döner Sermaye İşlemleri
Madde 28- Bu okulların döner sermaye işletmelerinin işlemleri ilgili mevzuat hükümlerine göre yürütülür.

Hüküm Bulunmayan Hâller
Madde 29- Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hâllerde Bakanlığa bağlı orta öğretim kurumlarında uygulanan mevzuat hükümleri uygulanır.

Yürürlükten Kaldırılan Mevzuat
Madde 30- Bu Yönetmeliğin yayımı tarihinden itibaren, 24/1/1994 tarihli ve 21828 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığı Anadolu Öğretmen Liseleri Yönetmeliği ek ve değişiklikleri ile birlikte yürürlükten kaldırılmıştır.

Geçici Madde 1- (12/08/2006 tarihli ve 26257 sayılı R.G. yayımlanan Yönetmeliğin 5 inci maddesi ile yürürlükten kaldırılmıştır)

Geçici Madde 2- (25/08/2005 tarihli ve 25917 sayılı R.G. yayımlanan Yönetmeliğin 1 inci maddesi ile eklenmiştir) 2004-2005 Öğretim Yılı ve öncesinde Anadolu öğretmen liselerinde kayıtlı olan öğrencilerin nakilleri;

 1. Kamuda çalışan velinin nakli, bir yıldan az olmamak üzere görevlendirilmesi, görevlendirilmesinin iptali, emekli olması, görevine son verilmesi, istifa etmesi, boşanması, ölmesi, can güvenliğinin olmaması veya doğal afet yaşaması,
 2. Velinin kamu görevine açıktan atanması veya ilk defa göreve başlatılması,
 3. Özel işyeri bulunan veya özel iş yerinde çalışan velinin nakli, iş yeri açması, iş yeri değiştirmesi,
 4. Öğrencinin öğrenim gördüğü yerde can güvenliğinin olmaması, hastalık nedeniyle bulunduğu il/ilçedeki sağlık kurumlarından verilmiş sağlık kurulu raporunun bulunması

durumlarında nakil gerekçesinin belgelendirilmesi kaydıyla yapılır. Bu nakillerde, naklen gidilmek istenilen okula aynı yıl kaydedilen sınav puanı en düşük öğrencinin sınav puanından az olmaması ve kontenjan açığı bulunması şartı aranmaz. Ancak, öğrencilerin yerleştirilmelerinde puan üstünlüğü esası ve okullardaki sınıf mevcutlarının dengeli dağılımına dikkat edilir.
Özre dayalı olmayan isteğe bağlı nakiller, kontenjan açığı bulunması ve naklen gidilmek istenilen okula aynı yıl kaydedilen sınav puanı en düşük öğrencinin sınav puanından az olmaması şartıyla puan üstünlüğü esasına göre ilgili okul müdürlüklerince yapılır.

SEKİZİNCİ BÖLÜM

Yürürlük ve Yürütme

Yürürlük
Madde 31- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme
Madde 32- Bu Yönetmelik hükümlerini Millî Eğitim Bakanı yürütür.


ANADOLU ÖĞRETMEN LİSELERİNE ADAY GÖSTERİLEN ÖĞRENCİLERE AİT ÖĞRETMENLER KURULU KARAR ÖZETİ

EK-1

 

 

ADI VE SOYADI

 

 

OKULU

 

 

OKUL NO

 

ÖĞRENCİNİN

ANA ADI

 

 

BABA ADI

 

 

DOĞUM YERİ VE YILI

 

 

NÜFUSA KAYITLI OLDUĞU İL-İLÇE

 

 

 

 

     Yukarıda açık kimliği yazılı ................................................'ın; Anadolu Öğretmen Liseleri Yönetmeliği'nin 9. Maddesinde belirtilen esaslar çerçevesinde, Anadolu Öğretmen Liseleri için aday gösterilmesi, okulumuz öğretmenler kurulunun ....................... tarih ve .................. sayılı kararıyla uygun bulunmuştur.

 

../../

Okul Müdürü

Adı ve soyadı
(İmza-Mühür)

 

 

 

 

 


EK-2
.................. MÜDÜRLÜĞÜNE

.../... Öğretim Yılında okulunuz ...... sınıfı ..... nolu öğrencisi ...........'ı naklen ........ Anadolu Öğretmen Lisesine kaydettirmek istiyorum.
Başvuruda gerekli olan aşağıdaki bilgilerin ilgili okul müdürlüğüne gönderilmesini/yazılı olarak tarafıma verilmesini arz ederim.

 

Öğrenci Velisinin
Adı Soyadı
İmza

ADRES:

Tel:

ÖĞRENCİ NAKLİNE ESAS DURUM BELGESİ

Sayı   :
Konu :

................. Müdürlüğüne

... nolu ... sınıfı ..... alanı öğrencisi ...........nın nakil talebine ilişkin bilgileri aşağıya çıkarılmıştır.
Gereğini arz ederim.

...........
Okul Müdürü

 

Öğrenciye İlişkin Bilgiler:

1) .../.... Öğretim Yılı Orta Öğretim Kurumları Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sınavında aldığı puanı: ....
2) Halen öğrenime devam ettiği Alanı/Bölümü: .........

 

...../.../.....
Kayıtlarımıza uygundur
Okul Müdürü
Adı Soyadı
Mühür

 

Not: Bu belge iki nüsha olarak düzenlenir, bir örneği nakil için başvurulan okul müdürlüğüne verilmek üzere kapalı - mühürlü zarf içinde imza karşılığı öğrenci velisine teslim edilir. Naklin uygun bulunması hâlinde, ikinci nüshası, nakil yapılacak okul müdürlüğüne tasdikname ve dosyası ile birlikte gönderilir.