T.C.
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI
Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü

Sayı        :   B.08.0.ETG.0.21.01.04.00-300/

A N K A R A

Konu      :   Bilişim Teknolojisi Destekli Eğitimde Yaratıcı Örnekler Proje Yarışması.

/        / 2006

. . . . . . . . . . .   V A L İ L İ Ğ İ N E
(İl Millî Eğitim Müdürlüğü)

 

Bilişim teknolojilerinde yaşanan başdöndürücü gelişmeler, günlük hayatın tüm boyutlarını önemli ölçüde etkilemekte, eğitim sistemlerinin de vazgeçilmez bir unsuru olma özelliğini gün geçtikçe artırmaktadır. Tüm gelişmiş ülkelerde olduğu gibi, Ülkemizde de teknolojinin eğitimde kullanılmasına yönelik proje ve etkinlikler başlangıçtan bugüne duraksamadan sürdürülmekte, böylelikle eğitimde kalite ve verim artışı sağlanmaya çalışılırken eğitim sisteminden yetişen bireylerin de yeni teknolojileri kullanma becerilerini geliştirme, bilgiye ulaşma, bilgiyi üretme ve bilgiyi yayma çabası içinde bilgi toplumunu oluşturma yolunda önemli adımlar atılmaktadır.

Okul öncesi eğitimden yükseköğretime kadar bütün eğitim öğretim kademelerinde bilgisayarların ve internet'in eğitime destek olarak kullanılması "Bilgisayar Destekli Eğitim" kavramını gündeme getirmiştir. Ayrıca, bilgisayarların; birden fazla duyu organına hitap ederek öğrenmeyi daha kalıcı ve etkili hale getirmesi, öğretilmek istenen konu içinde bireysel hıza göre ilerleme imkânı vermesi böylece, özgüven ve iç disiplin kazanmayı kolaylaştırması, istenilen zaman ve mekânda eğitim alma, konuları tekrar etme ve ders kitabı dışındaki kaynaklardan da yararlanma imkânı sunması, verilen yanıtlara anında dönüt vermesi, diğer öğrencilerle ve öğretmenlerle iletişim kurmayı kolaylaştırması gibi etkileri bilgisayarlar başta olmak üzere bilişim teknolojisi araçlarının eğitim ortamlarında kullanılmasını gerektirmektedir.

Bilgisayarlar ve diğer bilişim teknolojisi araçları yardımıyla öğretmenler hem kendi branşlarında yeni bilgi ve beceriler kazanmakta, hem de öğrenme yöntemleri, eleştirel ve üst düzey düşünme becerileri ile çoklu zeka alanlarında eğitim etkinlikleri düzenleyerek öğrencilerin öğrenmeden zevk almaları ve yaşam boyu öğrenen bireyler haline gelmeleri sağlanmaktadır.

Bilişim teknolojisi araçlarının eğitim öğretim ortamlarında kullanılmasının olumlu etkileri yapılan bilimsel çalışmalarla kanıtlanınca, Bakanlığımız; eğitim öğretimin teknolojik gelişmelerle desteklenmesi, yaygınlaştırılması, niteliğinin yükseltilmesi çalışmalarını ivedilikle yürütmeye başlamıştır. Bu kapsamda pek çok program ve proje geliştirilerek uygulamaya alınmıştır.

Bu sebeple, her tür ve derecedeki okul ve kurumlarımızda bulunan bilişim teknolojisi araçlarının en etkin ve yoğun olarak kullanılmasında Bakanlığımıza bağlı tüm merkez ve taşra teşkilatı birimleri yöneticileri ile öğretmenlerimize önemli görevler düşmektedir.

Bu olumlu gelişmelerden hareketle, öğretmenlerimizin bilişim teknolojisi araçlarını kendi branşlarına entegre edebilmelerini sağlamak, bu alanda özellikle istekli ve gayretli olan öğretmenlerimizin yaratıcılıklarını ortaya çıkarmak amacıyla, ülke genelinde Bakanlığımıza bağlı resmi okulların öğretmenleri arasında "Bilişim Teknolojisi Destekli Eğitimde Yaratıcı Örnekler Proje Yarışması" düzenlenmesi kararlaştırılmıştır.

Söz konusu proje yarışmasına ilişkin "Yarışmaya Teklif Edilecek Projelerde Aranan Özellikler (EK-1)", "Proje Yarışması Başvuru Formu (EK-2)", "Proje Teslim Alma Formu (EK-3)", "Proje Değerlendirme Esasları (EK-4)" ve "Sonuç Bildirim Formu (EK-5)" ilişikte gönderilmiştir. Ayrıca, söz konusu proje yarışmasına ilişkin detaylı bilgi Bakanlığımızın http://www.meb.gov.tr adresinden elde edilebilir.

İlinizde bu yarışma ile ilgili işlemleri yürütmek üzere iliniz millî eğitim müdürlüğü bilişim ve sınav hizmetleri müdür yardımcısı ya da şube müdürünün koordinatörlüğünde ve başkanlığında (EK-1)'de belirtilen öğretmenlerden oluşan bir komisyonun kurularak, gerekli çalışmaların başlatılması ve söz konusu yarışmanın ilinizde her tür ve derecedeki ilk ve orta öğretim resmi okullarında görev yapan her branştan bütün öğretmenlere duyurulması için gerekli tedbirlerin alınması gerekli görülmektedir.

Belirtilen yarışmaya katılmak isteyen ve projeleri, Projelerde Aranan Özelliklerde (EK-1) belirtilen şartları sağlayan öğretmenlerin başvuruları iliniz millî eğitim müdürlüğü bilişim ve sınav hizmetleri müdürlüğü tarafından 01 Mayıs-09 Haziran 2006 tarihleri arasında kabul edilerek, başvuru sahiplerinin projeleri başvurular sırasında bu müdürlüklere teslim edilecektir.

Söz konusu yarışmanın, Proje Değerlendirme Esaslarında (EK-4) yer alan kriterler kapsamında 12-30 Haziran 2006 tarihleri arasında değerlendirilmesi sonucunda, iliniz genelinde ilk üç dereceye giren projeler belirlenerek, yarışmacılara ait projelerin CD, DVD, flush bellek gibi bir optik veya elektronik medya ortamına kaydedilmek suretiyle proje dokümanı ile birlikte iliniz milli eğitim müdürlüğü tarafından en geç 30 Haziran 2006 Cuma günü mesai bitimine kadar Millî Eğitim Bakanlığı Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü Teknikokullar-ANKARA adresine gönderilecektir.

Bakanlığımız Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğünde daha sonra yapılacak değerlendirme sonucunda, ülke genelinde ilk üç dereceye giren projeler belirlenerek, Ankara'da düzenlenecek ödül töreninde proje sahipleri ödüllendirilecek ve birinciliğe hak kazanan yarışmacının projesi 2006 yılı Kasım ayında Microsoft firması tarafından Amerika Birleşik Devletleri'nde düzenlenecek "Dünya Yenilikçi Öğretmenler Forumu"nda ülkemizi temsil etmek üzere yarışmaya katılma hakkını kazanacaktır.
Söz konusu çalışmaların ivedilikle başlatılarak, bu konuda gerekli hassasiyetin gösterilmesi hususunda bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.

Prof. Dr. Nizami AKTÜRK
Bakan a.
Genel Müdür

 

 


EKLER:

  1. Projelerde Aranan Özellikler (2 sayfa word dosyası),
  1. Proje Yarışması Başvuru Formu (1 sayfa word dosyası),
  1. Proje Teslim Alma Formu (1 sayfa word dosyası),
  1. Proje Değerlendirme Esasları (5 sayfa word dosyası),
  1. Sonuç Bildirim Formu (1 sayfa word dosyası).

 Tüm Ekler