T.C.
MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI
TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI
MÜFETTİŞ YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI DUYURUSU

 

SINAVIN ADI: Milli Eğitim Bakanlığı Müfettiş Yardımcılığı Giriş Sınavı

SINAVIN YAPILACAĞI YER: ANKARA

SINAVIN TARİHİ: 16 NİSAN 2006 Pazar günü (Saat:10.00'da başlayacak)

SINAVA KATILABİLECEKLER: Fakülte veya en az dört yıllık yüksek okul mezunu olup, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okullarda branşında en az on yıl öğretmenlik veya branşında beş yıl öğretmenlik yaptıktan sonra Bakanlık teşkilatında veya okul ve kurumlarında asıl olarak en az üç yıl yöneticilik yapmış Bakanlık mensupları.

SINAV KONULARI

A- GENEL MEVZUAT

1) T.C.Anayasası,

2) İdare Hukuku(Genel Esaslar, İdari Yargı, Türkiye'nin Yönetim Yapısı)

3) Devlet Memurları Kanunu,

4) İl idaresi Kanunu,

B- ÖZEL MEVZUAT

1) Milli Eğitim Bakanlığı'nın Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun,

2) Milli Eğitim Temel Kanunu,

3) Özel Öğretim Kurumları Kanunu ile 1702, 4357, 5816 ve 3628 sayılı Kanunlar,

C- ÖZEL ALAN BİLGİSİ

1) Ortaöğretim kurumları ile ilgili idari yönetmelikler,

2) Eğitim-öğretim çalışmaları ile ilgili yönetmelikler,

3) Branş bilgisi,

4) Öğretim metot ve teknikleri,

D-YABANCI DİL

İngilizce, Fransızca Almanca dillerinden birisi. (Yabancı dil puanı ortalama puanları eşit olan adayların başarı sıralamasında dikkate alınır.)

 

SINAV YÖNTEMİ:

Test tekniği uygulanacaktır. Sınav, Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü Ölçme Değerlendirme ve Yerleştirme Merkezi (ÖDYM) aracılığıyla yapılacaktır.

SINAVA KATILMA ŞARTLARI:

Milli Eğitim Bakanlığı Müfettiş Yardımcılığı Giriş Sınavı'na katılabilmek için;

1.      657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nda belirtilen, Devlet memuru olabilmek için aranan nitelikleri taşımak,

2.      Fakülte veya en az dört yıllık yüksek okul mezunu olup, Bakanlığa bağlı okullarda branşında en az on yıl öğretmenlik veya branşında beş yıl öğretmenlik yaptıktan sonra Bakanlık teşkilatında veya okul ve kurumlarında asıl olarak en az üç yıl yöneticilik (en az şube müdürlüğü, ilköğretim veya ortaöğretim kurumlarında müdür yardımcılığı) yapmış Bakanlık mensubu olmak,

3.      Sicili ile yapılacak inceleme ve araştırma sonunda tutum ve davranışları yönünden müfettiş yardımcılığına alınmasına engel hali bulunmamak,

4.      Giriş sınavına birden fazla katılmamış olmak,

5.      Müfettiş yardımcılığı giriş sınavının açıldığı yılın Ocak ayının birinci gününde kırk yaşından gün almamış olmak, (01 OCAK 1967 ve daha sonraki tarihte doğmuş olmak.)

6.      Görevini yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı veya vücut sakatlığı ile özürlü bulunmadığını ve sağlık durumunun iklim değişikliklerine ve her çeşit yolculuk şartlarına elverişli olduğunu sağlık kurulu raporu ile belgelendirmek,( Tam teşekküllü resmi hastanelerden alınacak Sağlık Kurulu Raporu sözlü sınava katılanlardan alınacaktır.) gerekir.

SINAVA KATILMA ŞARTLARI İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR:

1.      Fizik, Kimya, Biyoloji, Tarih, Coğrafya ve Felsefe, branşları için ortaöğretim kurumlarında ve Erkek Teknik. Kız Teknik, Ticaret (Meslek Dersleri) branşları  için de mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarında branşında çalışmış olma şartları aranacaktır.

2.      Müfettiş Yardımcılığı boş kadro sayısı toplam 80 olup, bunun 71'i 5.derece ve 9'u 7. derece kadrolardır. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 76.maddeleri gereğince, müktesebi 1.derece olan adaylar bu kadrolara atanamamaktadır. Bu nedenle, müktesep kadrosu 1. derece olan adayların başvuruları kabul edilmeyecektir.

3.      Müktesep kadro dereceleri 2. 3 ve 4.derecede olan adaylar sınavı kazandıkları takdirde, belirtilen Müfettiş Yardımcılığı kadrolarına atanmayı kabul etmiş sayılacaklardır.

SINAVA BAŞVURU YERI: Elektronik ortamdaki başvurular, adayın kadrosunun bulunduğu kurum aracılığı ile yapılacaktır.

SINAVA BAŞVURU ŞEKLİ: http://www.sinavlar.meb.gov.tr adresinden internet aracılığı ile yapılacaktır.

SINAVA BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER:

1.      Nüfus cüzdanının yetkili merciden tasdikli örneği,

2.      Cumhuriyet Savcılığından alınacak, sabıka kayıt belgesi,

3.      4,5x6 ebadında 4 adet vesikalık renkli fotoğraf,

4.      Askerlik görevini yaptığını veya tecil durumunu gösterir belgenin aslı veya tasdikli sureti

5.      Yüksek öğrenim kurumu diploma veya bitirme belgesinin aslı veya noterden tasdikli sureti,

6.      Hizmet belgesi (asıl olarak yöneticilik yapılan tarihler açıkça belirtilecek).

7.      Kendi el yazısı ile öz geçmişi,

8.      Sınav ücretinin yatırıldığına ilişkin banka hesap belgesi.

YAPILACAK İŞLEM:

Milli Eğitim Bakanlığı Müfettiş Yardımcılığı Giriş Sınavına katılmak isteyenler, başvuru formu bilgi girişini  internet üzerinden yetkili merciden yaptıktan sonra başvuru yapılan kurumdan alacakları, kurum yetkilisince onaylanmış "SINAV BAŞVURU FORMU" ile aşağıdaki belgeleri "MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI 6. KAT B BLOK 06600 Bakanlıklar /ANKARA" adresine şahsen ya da APS veya özel hızlı posta servisi aracılığı ile göndereceklerdir. Başvuru evrakının Teftiş Kurulu Başkanlığına son teslim  tarihi 27 Mart 2006 saat 17.00  dır. Postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

SINAVA BAŞVURU SÜRESİ:

20 ŞUBAT 2006-27 MART 2006 Saat 17.00 tarihleri arasındadır.

ATAMA YAPILACAK MÜFETTİŞ YARDIMCILIĞI KADROLARI İLE İLGİLİ BİLGİLER:

Branşlara göre: Türk Dili ve Edebiyatı (6), Matematik (9), İngilizce (7), Fizik (6), Kimya (3), Biyoloji (3), Tarih (3), Coğrafya (3), Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi (4), Erkek Teknik (Meslek Dersleri) (5), Kız Teknik (Meslek Dersleri) (4), Ticaret (Meslek Dersleri) (3),  Felsefe (5), Beden Eğitim (4), Müzik (4), Resim (3), Rehberlik (5) ve Sanat Tarihi (3) olmak üzere toplam (80) müfettiş yardımcısı alınacaktır

BAŞVURU İŞLEMLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ:

Başvuru evrakının sınav kurulunca incelenmesi sonucunda, sınav başvurusu kabul edilen ve edilmeyen adaylar 10 NİSAN 2006 tarihinden itibaren http://www.sinavlar.meb.gov.tr ve Teftiş Kurulu Başkanlığı internet sayfasında ilan edilecektir.

Başvurusu kabul edilen adaylar 10 NİSAN 2006 tarihinden itibaren başvurusunu yaptığı kurumlardan "SINAV GİRİŞ BELGESİ" alacaklardır.

Başvurusu kabul edilmeyen adaylar itirazlarını  Teftiş Kurulu Başkanlığına yapacaktır.

YAZILI SINAV SONUÇLARININ DUYURULMASI:

Müfettiş Yardımcılığı Giriş (Yazılı-Test) Sınav sonuçları; değerlendirmenin tamamlanarak Teftiş Kurulu Başkanlığı'na intikal ettirildiği tarihten sonraki (7) gün içerisinde Bakanlık merkez binasında (halkla ilişkiler bölümünde), Teftiş Kurulu Başkanlığı'nda, Teftiş Kurulu Başkanlığı İstanbul ve İzmir Çalışma Merkezlerinde, Bakanlığımız internet sayfasında ilan edilecektir. Yazılı sınavda başarılı olan ve başarı sıralamasında branşlara göre belirtilen kontenjan sayısının iki katı arasına giren adaylara sözlü sınav yeri, günü ve saati ayrıca yazılı olarak duyurulacaktır.

Başarısız olan adayların başvuru belgeleri istekleri üzerine, kendilerine elden veya postayla iade edilecektir.

SINAVA KATILACAKLARDAN ALINACAK ÜCRET:

Milli Eğitim Bakanlığı Müfettiş Yardımcılığı Giriş (Yazılı-Test) Sınavına katılacaklardan, sınavla ilgili iş ve işlemler ile basılı evrak karşılığında 20.-YTL (Yirmi Yeni Türk Lirası) ücret alınır. Bu ücret, sınava girecek kişiler tarafından Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğü'nün T.C.Ziraat Bankası Beşevler Şubesindeki 5500537-5001 veya T.Vakıflar Bankası Ankara Merkez Şubesindeki 2071082 numaralı Protokollü Sınav Gelirleri hesabına yatırılır. Ücretin yatırıldığına ilişkin ödeme belgesi başvuru evrakı ile birlikte verilir. Herhangi bir nedenle sınava katılamayan adaya sınav ücreti iade edilmez)

SINAVLA İLGİLİ DANIŞMA HATLARI:

Teftiş Kurulu Başkanlığı'nın (0312) 4251438, 4131657 4131658 ve 4131668 numaralı telefonları ile WEB sitesinden gerekli bilgiler alınabilir.

 

Müfettiş Yardımcılığı Giriş Sınavına Başvuru Formu (Ms Word)