DUYURULAR


<<< geri   

Anasayfa Duyurular #

T.C.
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI
Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü

 

Sayı : B.08.0.DİG.0.17.03.05.203/000643 19 OCAK 2005
Konu : Yurt Dışında Görevlendirilecek Öğretmenler

 

 

GENELGE
2005 / 06

İlgi :   a) 03 Temmuz 2003 tarih ve 25157 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Bakanlıklararası Ortak Kültür Komisyonunun Çalışma Esas ve Usulleri ile Bu Komisyon Tarafından Yurtdışında Görevlendirilen Personelin Nitelikleri ile Hak ve Yükümlülüklerinin Belirlenmesine İlişkin 5/6/2003 tarihli ve 2003/5753 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı

b) Dış İlişkiler Genel Müdürlüğünün 30/12/2004 tarih ve 014621 sayılı Makam Oluru

c) Bakanlıklararası Ortak Kültür Komisyonunun 11/01/2005 tarih ve 01 sayılı kararı

Yurt dışında yaşayan vatandaşlarımız ve soydaşlarımızın öğrenim çağındaki çocuklarının eğitim-öğretimlerinde görevlendirilmek üzere sınavla sınıf ve branş öğretmeni seçilmesi Bakanlık Makamının ilgi (b) oluru ve Bakanlıklararası Ortak Kültür Komisyonunun ilgi (c) kararı ile uygun görülmüştür.

Seçilecek öğretmenlerin branşları, sayıları başvuru şartları, sınav şekli ve yapılacak diğer işlemler aşağıda belirtilmektedir.

A) SEÇİLECEK ÖĞRETMENLERİN BRANŞLARI VE SAYILARI :

1) Almanca, Fransızca ve İngilizce konuşulan ülkelerde (Almanya, Belçika, Fransa, İngiltere, İsviçre vb.) görevlendirilmek üzere;

Atanmasına Esas Olan Branşı

Yabancı Dili

Seçilecek Öğretmen Sayısı

Sınıf öğretmenliği, Almanca öğretmenliği, Türkçe, Türk Dili ve Edebiyatı

Almanca

54
Branş ayırımı gözetilmeksizin başarı durumuna göre seçim yapılacaktır.

Anaokulu

Almanca

4

Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi

Almanca

2

Rehberlik

Almanca

15

Rehberlik

Fransızca

6

Sınıf öğretmenliği, İngilizce öğretmenliği, Türkçe, Türk Dili ve Edebiyatı

İngilizce

26
Branş ayırımı gözetilmeksizin başarı durumuna göre seçim yapılacaktır.

Matematik

İngilizce

3

Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi

İngilizce

3

Folklor bilen Beden Eğitimi Öğretmeni

İngilizce

3

Rehberlik

İngilizce

2

TOPLAM

118


2) Gürcistan, Suudî Arabistan, Libya v.b. ülkelerde görevlendirilmek üzere;

Atanmasına Esas Olan Branşı

Seçilecek Öğretmen Sayısı

Sınıf öğretmeni (Bay)

10

Sınıf öğretmeni (Bayan)

3

Anaokulu

2

Türk Dili ve Edebiyatı

3

Felsefe Grubu (Bay)

2

Sosyal Bilgiler

4 (2 Bayan)

Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi (Bayan)

2

Matematik

5

Fizik

3

Kimya

2

Biyoloji

2

Fen Bilgisi (Bayan)

2 (Bayan)

İngilizce

6

Resim-İş

2 (Bayan)

Müzik(Türk Halk Müziği alanında deneyimli)

2

Beden Eğitimi (Bay)

1

Beden Eğitimi (Bayan)

3

Bilgisayar

1

Rehberlik (Bay)

2

Rehberlik (Bayan)

5

TOPLAM

62

3) Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde görevlendirilmek üzere ;

Atanmasına Esas Olan Branşı

Seçilecek Öğretmen Sayısı

Zihinsel Engelliler

1

Görme Engelliler

1

İşitme Engelliler

2

Ev Ekonomisi (Eğitilebilir çocuklarla çalışma deneyimi olan)

3

Kuaför

3

Mobilya ve Dekorasyon

3

Soğutma ve İklimlendirme

2

Metal İşleri

2

Motor

1

Ticaret

1

TOPLAM

19


4) Yunanistan'da (Batı Trakya) görevlendirilmek üzere;

Atanmasına Esas Olan Branşı

Seçilecek Öğretmen Sayısı

Sınıf Öğretmeni

15

Matematik

1

Resim-İş

1

TOPLAM

17


GENEL TOPLAM

216 öğretmen seçilecektir.

B) SINAVA KATILACAK VE YURT DIŞINDA GÖREVLENDİRİLECEK ÖĞRETMENLERDE ARANACAK ŞARTLAR :

1) T. C. vatandaşı olmak,

2) Meslekî yeterlik sınavının yapılacağı 13 Mart 2005 tarihinde en az (5) yıl öğretmenlik hizmeti bulunup, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununa tâbi olarak Millî Eğitim Bakanlığına bağlı devlet okullarında veya merkez teşkilâtında son (1) yıldır öğretmen kadrosunda fiilen çalışıyor olmak (Vekil öğretmenler ile sözleşmeli olarak çalıştırılanlar hariç),

3) Millî Eğitim Bakanlığına bağlı özel okullarda sınıf veya branş öğretmeni olarak görevli iken devlet okullarına atananlarda; (5) yıllık öğretmenlik hizmetinin son üç yılını Millî Eğitim Bakanlığına bağlı devlet okullarında yapıyor olmak,

Hizmet yılı hesaplamalarında hizmet cetveli esas alınacak, hizmet cetvelinde yer almayan hususlarda sorumluluk başvuru sahibine ait olacaktır. Askerlikte geçen süre -yedek subay öğretmenlik hariç-hizmetten sayılmayacaktır. Ücretsiz izin, hastalık izni, istifa vb. şeklindeki hizmete ara verilmesi hizmet yılının hesaplanmasında dikkate alınmayacaktır.

4) Taksirli suçlar ve aşağıda sayılan suçlar dışında tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere, ağır hapis veya 6 aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla, zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyet kırıcı suçtan veya istimal ve istihlak kaçakçılığı hariç kaçakçılık, resmî ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, devlet sırlarını açığa vurma suçlarından dolayı hükümlü bulunmamak,

5) Son 10 yılda uyarma ve kınama cezaları dışında disiplin cezası verilmemiş olmak, (Disiplin cezalarının affı kanunu ile affedilen cezalar hariç)

6) Askerlik hizmetini yapmış olmak veya askerlik hizmetinden muaf tutulmuş olmak,

7) Lisans düzeyinde öğrenim görmüş olmak ( 4 yıllık fakülte mezunu olmayanların başvuruları kabul edilmeyecektir),

8) Görevini yapmasına engel olabilecek vücut ve akıl hastalığı veya vücut sakatlığı ile özürlü bulunmamak,

9) Hizmetin gerektirdiği temsil yeteneğine sahip bulunmak,

10) Son üç yıl içinde her yıl en az iyi derecede sicil almış bulunmak (Sicil raporu eksik olanların raporları ilgili mevzuatına göre değerlendirilecektir),

11) Yurt dışında görevlendirilmesine bir engeli bulunmamak (İlgili makamlarca yapılacak arşiv araştırması ve güvenlik soruşturması sonucunda elde edilecek bilgi ve belgelere göre),

12) Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde görevlendirilecek;

a) Zihinsel engelliler, görme engelliler ve işitme engelliler öğretmenlerinde; (5) yıllık öğretmenlik hizmetinin yanında yükseköğretim kurumlarının zihin engelliler öğretmenliği, görme engelliler öğretmenliği, işitme engelliler öğretmenliği, özel eğitim öğretmenliği ve özel eğitim bölümlerinden mezun olup Millî Eğitim Bakanlığına bağlı zihinsel engelliler, görme engelliler ve işitme engelliler okul, kurum ve sınıflarında en az (2) yıl çalıştıklarını,

b) Ev ekonomisi öğretmenlerinde, eğitilebilir çocuklarla en az (2) yıl çalışma deneyimleri olduğunu belgelendirmek,

13) Gürcistan, Suudî Arabistan, Libya, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Yunanistan (Batı Trakya) vb. ülkeler dışında; Almanya, Belçika, Fransa, İngiltere, İsviçre v.b. ülkelerde görevlendirilecek sınıf öğretmenlerinde :

Yüksek öğretim kurumlarının sınıf öğretmeni yetiştiren bölümlerinden veya bu bölümlerin dışında herhangi bir bölümden mezun olup halen sınıf öğretmeni olarak görev yapanlardan, Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavında (KPDS) son (5) yıl içerisinde en az (D) düzeyinde başarılı olduklarını belgelendirmek veya yüksek öğretim kurumlarının Almanca, Fransızca veya İngilizce bölümlerinden mezun olup halen sınıf öğretmeni olarak görev yapıyor olmak,

Branş öğretmenlerinde (Yabancı dil branşı hariç), Almanca, Fransızca veya İngilizce dillerinden Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavında (KPDS) son (5) yıl içerisinde en az (D) düzeyinde başarılı olduklarını belgelendirmek (Yabancı dil ile eğitim yapan fakültelerden mezun olanlarda KPDS şartı aranmaz),

Anaokulu öğretmenlerinde, Almanca'dan Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavında (KPDS) son (5) yıl içerisinde en az (E) düzeyinde başarılı olduklarını belgelendirmek,

Rehberlik öğretmenlerinde, Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavında (KPDS) son (5) yıl içerisinde en az (E) düzeyinde başarılı olduklarını belgelendirmek (Yabancı dil ile eğitim yapan fakültelerden mezun olanlarda KPDS şartı aranmaz),

Gürcistan, Suudî Arabistan, Libya, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Yunanistan (Batı Trakya) vb. ülkelerde görevlendirilecek sınıf ve branş öğretmenlerinde yabancı dil bilgisi şartı aranmayacaktır.

14) Adlî ve idarî soruşturma sonucunda üzerinden yöneticilik görevi alınmamış olmak,

15) Daha önce yurt dışında görevlendirilmiş olanların ikinci kez görevlendirilebilmeleri için, önceki yurt dışı görevlerini başarılı olarak tamamlamış, yurt içi görevlerine başlamalarından itibaren meslekî yeterlik sınav tarihine kadar 3(üç) yıl çalışmış ve yapılacak seçme sınavında başarılı olmak (Yurt dışında görevli iken kendi isteği dışında herhangi bir nedenle süresinden önce yurt içi görevine döndürülenler hariç),

16) Yapılacak sınavlarda başarılı olmak,

C) BAŞVURULARIN YAPILMASI :

1) Bu genelgenin (B) bölümünde belirtilen şartları taşıyan öğretmenler, (A) bölümünde belirtilen ülke gruplarından yalnız biri için başvuruda bulunabileceklerdir.

2) En son atama kararnamelerindeki branşlar ile başvuruda bulunulan ülke grubundaki branşlar aynı olacaktır.

3) Bu genelgenin (B) bölümünün 13 üncü maddesinde belirtilen yabancı dil şartını taşıyan Almanca, İngilizce, Türkçe, Türk Dili ve Edebiyatı öğretmenleri Almanya, Belçika, İngiltere, İsviçre vb. ülkelerde görev almak üzere başvuruda bulunabileceklerdir.

4) Başka bir birimde onay ile görev yapmakta olanlar, başvurularını kadrolarının bulunduğu birime yapacaklardır.

5) Usulüne uygun olarak ve süresi içinde yapılmayan başvurular kabul edilmeyecektir.

6) Sınava girecek öğretmenler, Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü Döner Sermaye İşletmesinin T.C. Ziraat Bankası Beşevler / ANKARA Şubesindeki 5500537-5001 numaralı sınav gelirleri hesabına sınav ücreti olarak 20 YTL (Yirmi Yeni Türk Lirası) yatıracaklardır.

7) Öğretmenler 19/01/2005-02/02/2005 tarihleri arasında merkez teşkilâtında birimlerine, taşra teşkilâtında okul/kurum müdürlüklerine aşağıdaki belgelerle başvuracaklardır.

Teslim edilecek belgeler:

I- Başvuru formu (Bilgisayar ortamında ya da daktilo ile doldurulacaktır),

II- Hizmet cetveli (Onaylı),

III- Okul/kurum müdürlüklerinden alınacak başvuru sahibinin branşını açık şekilde belirten belge,

IV-En son mezun olduğu okul diploması veya çıkma belgesinin onaylı fotokopisi,

V-Yabancı dil belgesi: Almanya, Belçika, İngiltere, İsviçre v.b. ülkelerde görev almak isteyen sınıf öğretmenleri Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından son (5) yıl içerisinde en az (D) düzeyinde başarılı olduklarını gösteren belgeyi veya fakültelerin Almanca veya İngilizce bölümlerinden mezun olup sınıf öğretmeni olarak görev yapıyor iseler, fakülte diplomasının ya da çıkma belgesinin onaylı fotokopisini ; branş öğretmenleri KPDS ' den son (5) yıl içerisinde en az (D) düzeyinde, anaokulu ve rehberlik öğretmenleri en az (E) düzeyinde başarılı olduklarını gösteren belgeyi veya yabancı dil ile eğitim yapan fakültelerden mezun iseler diplomalarının onaylı fotokopisini ekleyeceklerdir.

VI- Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde zihinsel engelliler, görme engelliler ve işitme engelliler öğretmeni olarak görev almak isteyenler için genelgenin (B) bölümünün 12 nci maddesinin (a) bendi, ev ekonomisi öğretmeni olarak görev almak isteyenler için genelgenin (B) bölümünün 12 nci maddesinin (b) bendinde belirtilen belgeler,

VII- Kendisinin, eşinin ve çocuklarının nüfus cüzdanlarının onaylı fotokopileri (Nüfus cüzdanları başvuru tarihindeki medenî durumlarına uygun olacaktır),

VIII- Vukuatlı aile nüfus kayıt örneği,

IX- Askerlik durum belgesi (Erkekler için),

X- Personel güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması formu (4 adet),

XI- Adlî sicil (Sabıka kayıt) belgesi (5 adet),

XII- Banka dekontu,

XIII- Bilgi formu,

Başvuru formu ile personel güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması formunun boyutları ve içeriği değiştirilemez. Formlar bilgisayar ortamında veya daktilo ile doldurulacak, her birine son 6 ay içerisinde çekilmiş renkli vesikalık fotoğraf yapıştırılacak ve başvuru sahibi tarafından imzalanacaktır. İsimlerde ve diğer nüfus bilgilerinde kısaltma yapılmayacaktır. Tüm belgelerin aslına uygunluk onayları okul/kurum müdürlerince yapılacaktır. İstenen belgeler yukarıdaki sıraya göre plastik telli dosya içerisinde teslim edilecektir.

Eksik belge ile yapılan başvurularda sorumluluk başvuru sahibine ait olacak, yanlış beyanda bulunanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır.

Başvuru belgelerini okul müdürlükleri 03/02/2005 tarihinde ilçe millî eğitim müdürlüklerine, ilçe millî eğitim müdürlükleri de 07/02/2005 tarihinin mesai saatı bitimine kadar il millî eğitim müdürlüklerine teslim edeceklerdir.

D) MERKEZDE İLGİLİ BİRİMLERCE, TAŞRADA İL MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜKLERİNCE YAPILACAK İŞLEMLER :

1) Merkez teşkilâtında ilgili birimler, taşra teşkilâtında il millî eğitim müdürlükleri bu genelgeyi görev yapan tüm öğretmenlere imza karşılığında duyuracaklardır.

2) Değerlendirme komisyonunun kurulması:

Başvuru belgelerini değerlendirmek üzere,

a) Merkezde ilgili birimlerde personelden sorumlu daire başkanı başkanlığında, ilgili şube müdürü ve şeften,

b) Taşrada il millî eğitim müdür yardımcısı başkanlığında, ilköğretim müfettişler kurulu başkanlığınca görevlendirilecek bir ilköğretim müfettişi, ilgili şube müdürü, bir okul müdüründen oluşan değerlendirme komisyonu kurulacaktır.

3) Değerlendirme komisyonları:

a) Öğretmenlere ait başvuru belgeleri ile sicil dosyalarını 10/02/2005 tarihine kadar inceleyerek, genelgedeki şartları taşıyan ve sınava girmeye hak kazanan öğretmenleri belirleyecektir.

b) Başvuruları kabul edilen öğretmenlere ait bilgilerin yer aldığı liste, bilgisayar ortamında WİNDOWS-EXCEL programında büyük harflerle ekteki örnek tablo formatına uygun olarak düzenlenerek diskete kaydedilecektir.

c) Sınava girmeye hak kazanan öğretmenlere ait başvuru formundaki ilgili bölüm değerlendirme komisyonunca onaylanacaktır. Onaysız belgeler işleme alınmayacaktır.

d) Değerlendirme Komisyonunca incelenen ve başvurusu kabul edilen öğretmenlere ait;

- Başvuru formu ve banka dekontunu,

- Bilgisayar ortamında WİNDOWS-EXCEL programında ekteki örnek tablo formatına uygun olarak düzenlenecek listeyi,

- Listenin kayıtlı olduğu bilgisayar disketini,

en geç 16.02.2005 tarihi mesai saatı bitimine kadar "Millî Eğitim Bakanlığı Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü 06648 Bakanlıklar / ANKARA" adresine APS veya kargo ile göndereceklerdir.

e) Genelge şartlarını taşımayanların başvuru formları kesinlikle Bakanlığımıza gönderilmeyecektir.

f) Postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

Genelge hükümlerine aykırı uygulama yapanlar hakkında yasal işlem yapılacak, başvuru ile ilgili her türlü hukukî sorumluluk başvuru sahibine ve inceleme komisyonuna ait olacaktır.

B aşvurusu kabul edilen öğretmenlere ait başvuru formu ve banka dekontu dışındaki belgeler Bakanlığımıza gönderilmeyerek il millî eğitim müdürlüklerince/kurumlarınca muhafaza edilecektir. Bu belgeler;

I- Hizmet cetveli,

II- Okul/kurum müdürlüklerinden alınacak başvuru sahibinin branşını açık şekilde belirten belge,

III- En son mezun olduğu okul diploması veya çıkma belgesinin onaylı fotokopisi,

IV- Yabancı dil belgesi,

V- Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde zihinsel engelliler, görme engelliler ve işitme engelliler öğretmeni olarak görev almak isteyenler için genelgenin (B) bölümünün 12 nci maddesinin (a) bendi, ev ekonomisi öğretmeni olarak görev almak isteyenler için genelgenin (B) bölümünün 12 nci maddesinin (b) bendinde belirtilen belgeler,

VI- Kendisinin, eşinin ve çocuklarının nüfus cüzdanlarının onaylı fotokopileri,

VII- Vukuatlı aile nüfus kayıt örneği,

VIII- Askerlik durum belgesi,

IX- Personel güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması formu (4 adet),

X- Adlî sicil (Sabıka kayıt) belgesi (5 adet),

XI- Bilgi formu,

Meslekî yeterlik sınavında başarılı olarak mülâkata girmeye hak kazananlara ait bu belgeler 01 Nisan 2005 tarihi mesai saatı bitimine kadar Bakanlığımızda olacak şekilde APS veya kargo ile gönderilecektir.

E) SEÇME SINAVI:

Yurt dışında görevlendirilecek öğretmenler meslekî yeterlik ve temsil yeteneği mülâkatı şeklinde iki aşamalı bir sınavla seçilecek, meslekî yeterlik sınavı Bakanlığımız Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğünce, temsil yeteneği mülâkatı ise Bakanlıklararası Ortak Kültür Komisyonunca yapılacaktır.

1) Meslekî yeterlik sınavı :

a) Meslekî yeterlik sınavı, çoktan seçmeli test şeklinde 13 Mart 2005-Pazar günü saat 10.00'da Ankara'da yapılacaktır . Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü ÖDYM Başkanlığı sınavın yapılacağı bina ve salonları sınava giriş belgesi ile duyuracaktır. Ayrıca sınavın yapılacağı bina ve salonları gösteren liste il millî eğitim müdürlüklerine gönderilecek ve Bakanlığımız ( www.meb.gov.tr ) internet adresinde de yayınlanacaktır.

b) Sınavda meslekî bilgi ve genel kültür (Türkçe, Türk Tarihi, Türk Kültür ve Medeniyeti, Atatürk İlke ve İnkılâpları, Türkiye Coğrafyası, Matematik, Vatandaşlık vb.) alanlarında sorular sorulacaktır.

c) Sınav sonuçları ÖDYM Başkanlığınca sınav sonuç belgesi ile duyurulacak, ayrıca Bakanlığımız ( www.meb.gov.tr ) internet adresinde de yayınlanacaktır.

Meslekî yeterlik sınavı sonuçlarına göre temsil yeteneği mülâkatına girmeye hak kazanan öğretmenlerin belirlenmesi:

I- Her branş ve ülke grubu ayrı ayrı değerlendirilmek üzere, en yüksek puan alandan en düşük puan alana doğru bir başarı sıralaması yapılarak, birinci maddede belirtilen öğretmen ihtiyacının % 50 fazlası mülâkata alınacaktır.

II- Mülâkata alınacak öğretmen sayısı, 1 (bir) ya da 2 (iki) öğretmen seçilecek branşlarda 5 (beş) den, 3 (üç), 4 (dört), 5 (beş) ya da 6 (altı) öğretmen seçilecek branşlarda 10 (on) dan az olmayacaktır.

III- Mülâkata alınacak son öğretmen ile aynı puanı alan diğer öğretmenler de mülâkata alınacaklardır.

2) Temsil yeteneği mülâkatı:

a) Mülâkat Bakanlıklararası Ortak Kültür Komisyonunca yapılacaktır.

b) Mülâkat tarihleri ve sonuçları Bakanlığımızca duyurulacak, ayrıca Bakanlığımızın ( www.meb.gov.tr ) internet adresinde de yayınlanacaktır.

Temsil yeteneği mülâkatı sonunda:

I- Öğretmenlerin başarı sıralaması temsil yeteneği mülâkat puanlarına göre, branşlar ve ülke grupları dikkate alınarak Komisyonca ayrı ayrı yapılacaktır.

II- Temsil yeteneği mülâkat puanı en az 50 ve daha yukarı olan öğretmenler içerisinde, en yüksek puan alandan en düşük puan alana doğru bir başarı sıralaması yapılarak, bu genelgenin (A) bölümünde belirtilen sayıdaki öğretmen yurt dışında görevlendirilmek üzere başarılı sayılacaktır.

III- Temsil yeteneği mülâkat puanı 50 ve daha yukarı olan öğretmen sayısı (A) bölümünde belirtilen seçilecek öğretmen sayısından fazla olması halinde, ihtiyaç fazlası öğretmenler ile mülâkat puanı 50' den az olanlar başarısız sayılacaklardır.

IV- Mülâkat puanlarının eşit olması durumunda test puanı yüksek olanlara, test puanının eşit olması durumunda doktora veya lisans üstü eğitim yapanlara, bunların da eşit olması durumunda ilk defa görevlendirileceklere, eşitliğin bozulmaması durumunda meslekî kıdemi fazla olanlara sıralamada öncelik verilecektir.

Temsil yeteneği mülâkatında başarılı olan öğretmenlerin sınav sonuçları, sınavın yapıldığı yılı takip eden üçüncü yılın sonuna kadar geçerli olacaktır.

 

F) YURT DIŞINDA GÖREVLENDİRME :

1) Temsil yeteneği mülâkatında başarılı olan öğretmenlerin görevlendirilmeleri, dış temsilciliklerimizin ihtiyaç duyulan öğretmenin nitelikleri, bay ya da bayan olması konusundaki teklifi göz önünde bulundurularak, başarı listesinden sıra atlanmaksızın Komisyonca bir öğretim yılı süre ile yapılacaktır.

2) Öğretmenlerin görev süreleri, başarılı olmaları ve bulundukları ülkenin çalışma koşulları dikkate alınmak kaydıyla her defasında bir yılı geçmemek üzere Komisyonca en fazla 4 yıl daha uzatılabilecektir. Toplam görev süresi 5 yılı geçmeyecektir.

3) Yurt dışında görevlendirme sırası gelen öğretmenler, sağlık bakımından yurt dışında görev yapmalarına engel bir durumları bulunmadığını tam teşekküllü bir devlet ya da üniversite hastanesinden alacakları sağlık kurulu raporu ile belgelendireceklerdir.

4) Yurt dışında görevlendirilen öğretmenler, görevlendirildikleri süre içerisinde kurumlarınca aylıklı izinli sayılacaklardır. Söz konusu öğretmenlerin; ek ders, fazla çalışma, ek tazminat, geliştirme ödeneği ve döner sermaye katkı payı ve benzeri ücret unsurları gibi ödenmesi fiilen görev yapılması esasına bağlı ödemeler hariç kadrolarına ilişkin aylıkları ile diğer malî haklarının, mensubu oldukları kurum veya kuruluş tarafından Türkiye'de Yeni Türk Lirası olarak ödenmesine devam edilecektir.

Yurt dışında ise; görevli oldukları ülkenin özelliği, ekonomik durumu, geçim şartları dikkate alınmak suretiyle, bu yerlerdeki görevlerini fiilen yapmaları karşılığında yurt dışı görevlerine başladıkları tarihten itibaren Dışişleri Bakanlığı bütçesinden karşılanmak üzere, ilgi (a) Bakanlar Kurulu Kararı'na ekli cetvelde belirtilen tutarlarda ayrıca ödeme yapılacaktır.

5) Yurt dışında görevlendirilen öğretmenlerin yalnız kendilerinin yol giderleri ile "Devlet Memurları Tedavi Yardımı ve Cenaze Giderleri Yönetmeliği" hükümlerine göre sağlık giderleri Bakanlığımızca karşılanacaktır.

6) Soruşturması devam eden öğretmenlerin görevlendirilmeleri soruşturma sonuçlanıncaya kadar ertelenecektir.

7) Bakanlıklararası Ortak Kültür Komisyonunca yurt dışında görevlendirilecek öğretmenler; "Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Okul ve Kurumların Yönetici ve Öğretmenlerinin Norm Kadrolarına İlişkin Yönetmelik" gereğince, tahsis edilen boş kadrolara atanacaklardır. Yurt içi görevlerine döndüklerinde görev yerleri "Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim Kurumları Öğretmenlerinin Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği" hükümleri çerçevesinde belirlenecektir.

8) İlgi (a) Bakanlar Kurulu Kararı' nın 14 üncü maddesi gereğince, yurt dışında görevlendirilen öğretmenlerin eşlerine kurumlarınca, memuriyetleri süresince her defasında bir yıldan az olmamak üzere en çok 4 yıla kadar 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 108 inci maddesinde belirtilen esaslar dahilinde aylıksız izin verilebilecektir.

  9) Yurt dışında görevlendirilecek öğretmenler, 20-24 Haziran 2005 tarihleri arasında Ankara'da Bakanlığımız Hizmetiçi Eğitim Dairesi Başkanlığınca yurt dışı göreve uyum seminerine alınacaklardır. Seminere katılmak zorunludur. Komisyonca kabul edilebilir bir mazeret göstermeksizin seminere katılmayanlar yurt dışında görevlendirilme haklarından vazgeçmiş sayılacaklar, görevlendirilmeleri iptal edilerek başarı listesinden çıkarılacaklardır.

10) Görevlendirme sırası geldiği hâlde, herhangi bir nedenle erteleme talebinde bulunan ya da Komisyonunun görevlendirdiği ülkeye gitmek istemeyerek yer değişikliği talebinde bulunan öğretmenlerin bu talepleri kabul edilmeyecek ve başarı listesinden çıkarılacaklardır.

11)Yurt dışında görevlendirildiği halde bu haklarından vazgeçen öğretmenlerden Bakanlıklararası Ortak Kültür Komisyonunca mazereti uygun görülmeyenlerin (5) yıl süre ile sınav başvuruları kabul edilmeyecektir.

12) Öğretmenlerin yurt içi göreve dönme istekleri eğitim-öğretim yılının görev bölgelerinde sona eriş tarihi itibarıyla kabul edilecek, ancak en az bir öğretim yılı görev yapmadan, Komisyonca kabul edilebilir bir mazereti olmaksızın yurt içi görevine dönme isteğinde bulunan öğretmenlerin istekleri ise kabul edilmeyecektir.

13) Bir öğretmenin görevlendirme şartlarını taşımadığının sonradan anlaşılması veya görevlendirme şartlarından herhangi birini sonradan kaybetmesi durumunda, sınavı kazanmış hatta yurt dışında görevlendirilmiş olsa dahi hakkındaki tüm işlemler iptal edilerek başarı listesinden çıkarılacak, yurt dışında görevlendirilmiş ise görevi sona erdirilecek ve bu genelgenin (F) bölümünün 7 nci maddesine göre yurt içi görevine döndürülecektir.

G) GENEL HÜKÜMLER :

1) Başvuru şartlarını taşımadığı halde sınav ücretini yatıran, başvurusu geçersiz sayılan, sınava girmeyen veya alınmayan, sınavdan çıkarılan, başarısız olan veya iki defa ücret yatıranların ödedikleri ücretler ile başvuru belgeleri hiçbir şekilde iade edilmeyecektir.

2) Meslekî yeterlik ve temsil yeteneği mülâkatına çağrılan öğretmenler bağlı bulundukları makamlarca izinli sayılacaklardır. Yol masrafları ve diğer giderler kendilerince karşılanacaktır.

3) Bu genelge ile ilgili konularda tereddüte düşülmesi hâlinde Dış İlişkiler Genel Müdürlüğünün (0 312) 413 16 88 -413 17 00 numaralı telefonlarından bilgi alınabilecektir.

4) Başvuru sahipleri, ilk başvurularında belirttikleri adreslerin herhangi bir nedenle değişmesi hâlinde bu değişikliği ivedilikle Dış İlişkiler Genel Müdürlüğünün (0312) 418 82 89 numaralı faksına bildireceklerdir. Aksi takdirde yapılacak tebligatlarda ilk adres esas alınacak ve her türlü sorumluluk kendilerine ait olacaktır.

5) Bu genelge kapsamında gerçekleştirilecek iş ve işlemlere ilişkin her türlü yazışma İLSİS projesi kapsamında e-posta yoluyla yapılacak ve il millî eğitim müdürlüklerine bildirilmiş olarak kabul edilecektir.

6) Bu genelge, Bakanlığımızın ( www.meb.gov.tr ) internet adresinde de yer almaktadır.

Genelgenin ilinizde görevli tüm öğretmenlere zamanında imza karşılığı duyurulmasını ve işlemlerde gerekli hassasiyetin gösterilmesini rica ederim.

Prof. Dr. Necat BİRİNCİ
Bakan a.
Müsteşar

 

 

 

EKLER :

1- Başvuru Formu
2- Personel Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırma Formu
3- Bilgi Formu
4- Düzenlenecek Liste ve Bilgisayar Disketi İçin Örnek Tablo

    EKLER_1_2_3_4    EKLER_1_2_3_4