<<< geri   

Anasayfa Duyurular #

SAĞLIK BAKANLIĞI SÖZLEŞMELİ SAĞLIK PERSONELİ EK YERLEŞTİRMESİ İLE İLGİLİ
M.E.B. EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÖLÇME DEĞERLENDİRME VE
AÇIKÖĞRETİM KURUMLARI DAİRE BAŞKANLIĞINDAN DUYURU

 

24/07/2003 tarih ve 25178 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 4924 sayılı "Eleman Temininde Güçlük Çekilen Yerlerde Sözleşmeli Sağlık Personeli Çalıştırılması İle Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun ile 02/09/2003 tarih ve 25217 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren "Sözleşmeli Sağlık Personeli Atama ve Nakil Yönetmeliği" hükümlerine göre Sağlık Bakanlığınca eleman temininde güçlük çekilen yerlerde ihtiyaç duyulan pozisyonlar için 13 Aralık 2003 tarihinde yapılmış olan "Sağlık Bakanlığı Sözleşmeli Sağlık Personeli Seçme ve Yerleştirme Sınavı"na girmiş olup halen söz konusu Kanun çerçevesinde sözleşmeli sağlık personeli olarak istihdam edilmemiş olanlar arasından, boş olan pozisyonlara sözleşmeli sağlık personeli yerleştirilecektir.

1- Yerleştirme yapılacak pozisyon unvanlarına göre kontenjanlar ile taban puanlar aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

2- Yerleştirme işlemleri, Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü Ölçme Değerlendirme ve Açıköğretim Kurumları Daire Başkanlığı'nca yapılacaktır. Başvurular, il millî eğitim müdürlükleri başvuru bürolarına yapılacak olup, başvurular 23 Mart 2005 tarihinde başlayacak, 01 Nisan 2005 tarihi mesai bitiminde sona erecektir.

3- Başvuruda bulunacak adayların;

a •  13 Aralık 2003 tarihinde yapılan Sözleşmeli Sağlık Personeli Seçme ve Yerleştirme Sınavına girmiş olmaları,

b •  Atanmak için son başvuru günü olan 22 Nisan 2005 tarihi itibariyle, 18 yaşını doldurmuş ve 60 yaşından gün almamış olmaları,

c •  Kılavuzda belirtilen genel ve özel şartları taşıyor olmaları,

d •  Her hangi bir sosyal güvenlik kuruluşundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmaları

e •  Başvuracağı unvan için aşağıdaki tabloda gösterilen taban puan ve üzerinde puan almış olmaları,

gerekmektedir.

4- Bu ek yerleştirmeye ; atanmak için son başvuru günü olan 22 Nisan 2005 tarihi itibariyle,

a •  4924 sayılı Kanunun 7 nci maddesinin 2 nci fıkrasındaki "Norm pozisyon sayısında değişiklik olması, sözleşmeli personel pozisyonlarının vizelendiği birimlerin kapatılması veya bu birimlerde sözleşmeli personel istihdam edilmesinden vazgeçilmesi sebebiyle sözleşmesi feshedilenler hariç olmak üzere, sözleşmesi feshedilenler ile hizmet sözleşmesini feshedenler iki yıl geçmedikçe yeniden sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler ...." ,

b •  Sözleşmeli Sağlık Personeli Atama ve Nakil Yönetmeliğinin 18 nci maddesinin son fıkrasındaki "Ancak, atama için öngörülen koşullara uymayan veya gerekli belgeleri süresi içinde teslim etmeyen adayların atamaları yapılmaz. Bu durumda olanlar ile yerleştirme sonucunda atamaları yapıldığı halde belirtilen süre içinde göreve başlamayanlar, göreve başlamaları gereken tarihten itibaren bir yıl boyunca sözleşmeli personel olarak atanamazlar ",

c •  Sağlık Bakanlığı Sözleşmeli Sağlık Personeli Hizmet Sözleşmesinin 11 inci maddesindeki "İlgili iki ay önceden yazılı ihbarda bulunmak şartıyla sözleşmeyi tek taraflı olarak her zaman feshedebilir. Usulüne uygun fesih ihbarı bulunmaksızın görevinden ayrılanlar, dört yıl geçmedikçe yeniden sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler ",

hükümlerinde öngörülen süreleri doldurmamış ve dolayısıyla istihdam ve atama şartlarına haiz olmayanlar başvuramazlar. Bu durumda olanların başvurup yerleşmeleri halinde Sağlık Bakanlığınca atamaları gerçekleştirilemeyecek, sonradan tespit edilmesi halinde ise yine Sağlık Bakanlığı tarafından sözleşmeleri fesh edilecektir.

5- Başvurmak isteyen adaylar Başvurma Belgesini ve Kılavuzunu il milli eğitim müdürlüklerindeki başvuru bürolarından 2 YTL (İki milyon TL) karşılığında alabileceklerdir. Adaylardan başka bir ücret alınmayacaktır. Kılavuzda belirtilen esaslara göre doldurdukları Başvurma Belgesini 23 Mart-01 Nisan 2005 tarihleri arasında başvuru bürolarına teslim edeceklerdir.

 

KONTENJAN SAYILARI VE TABAN PUANLARI

NO

UNVAN

KONTENJAN

TABAN PUANI

1

Diyetisyen

51

Baraj Yok

2

Fizyoterapist

62

Baraj Yok

3

Psikolog

41

Baraj Yok

4

Sağlık Teknikeri(Acil Tıp Teknikeri)

23

50

5

Sağlık Teknikeri(Odyometri)

9

58

6

Ebe

1658

Baraj Yok

7

Hemşire

915

62

8

Sağlık Memuru(Acil Tıp Teknisyeni)

31

73

9

Sağlık Memuru(Laboratuvar)

354

62

10

Sağlık Memuru(Röntgen)

221

59

11

Sağlık Memuru(Tıbbi Sekreter)

396

69

12

Sağlık Memuru(Toplum Sağlığı)

715

59

 

TOPLAM

4476