<<< geri   

nerdeyim

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞINDAN


1416 sayılı Yasa uyarınca Milli Eğitim Bakanlığınca üniversitelerimizin öğretim elemanı ihtiyacını karşılamak amacıyla, Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (LES) sonuçları kullanılmak suretiyle verilecek yurtdışı yüksek lisans burs kontenjanları ile ilgili bilgileri (başvurma tarihi, şartları, kontenjanlar v.b) içeren YLSY-2004 Kılavuzu 19-30 Ocak 2004 tarihleri arasında üniversite rektörlüklerinden, üniversite rektörlüğünün bulunmadığı illerde ise ÖSYM Sınav Merkezi Yöneticiliklerinden alınabilecektir.


2003-2004 ÖĞRETİM YILINDA VERİLECEK
YURTDIŞI YÜKSEK LİSANS BURSLARIYLA İLGİLİ
AÇIKLAMA


1416 sayılı Kanuna dayalı olarak, yükseköğretim kurumlarının öğretim elemanı, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı Genel Müdürlüğünün (TPAO) uzman personel ihtiyacının karşılanması amacıyla, Millî Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından resmî-burslu statüde yüksek lisans öğrenimi görmek üzere yurtdışına öğrenci gönderilecektir.

1. Yurtdışına gönderilecek adayların seçimi ile ilgili başvurma ve kontenjanlara yerleştirme işlemleri ÖSYM tarafından yapılacaktır.

2. Kontenjanlara yerleştirme işleminde adayların LES sonuçları kullanılacaktır. Yerleştirme işleminde LES'e birden fazla katılan adayların, tercih ettikleri programların puan türünde katıldıkları LES'ten aldıkları puanların en yüksek olanı dikkate alınacaktır.

3. Verilecek burslara başvurma koşullarına uyan lisans derecesine sahip adaylar başvurabilirler. Yükseköğretim kurumlarının öğretim elemanı ihtiyacını karşılamak amacıyla verilecek burs ile öğrenim yapmaya hak kazanıp, yüksek lisans öğrenimlerini, verilen süre içerisinde yurtdışında başarı ile tamamlayanlardan Millî Eğitim Bakanlığınca yapılacak değerlendirme sonucunda uygun görülenlere doktora izni verilecektir. TPAO adına verilen burs kontenjanlarına yerleştirilen adaylara ise yurtdışında sadece yüksek lisans öğrenimi yapma izni verilecektir.

Verilen burslar karşılıklı olup bursu alan aday, yurtdışında öğrenim göreceği sürenin iki katı kadar zorunlu hizmetle yükümlüdür. Adaylar, bu yükümlülüklerini adına burs kazandıkları üniversiteler ile TPAO'da yerine getireceklerdir.

4.
Adayların, yurtdışına gönderilmeleri ile ilgili kanun, tüzük, yönetmelik ve diğer mevzuat ile bu Kılavuzda belirtilen koşullara uymaları gerekir. Seçildikleri halde ilgili mevzuattaki koşullara uymadıkları tespit edilenler, bu seçimden doğabilecek hiçbir haktan yararlandırılmazlar.

5.
Programlara yerleştirilen adaylardan resmî bir görevde çalışıyor olanların görevlerinden istifa etmeleri istenecektir.

6.
LES sonuçlarına göre yapılacak yerleştirme işlemleri sonunda hangi nedenle olursa olsun boş kalan kontenjanlara sonradan yerleştirme yapılmayacaktır.

BAŞVURMA KOŞULLARI

Yurtdışına gönderilecek adaylarda aşağıdaki şartlar aranacaktır:
a) TC vatandaşı olmak ,

b) 2002-Mayıs, 2002-Aralık, 2003-Mayıs ve 2003-Aralık dönemlerinde yapılan LES'ten tercih edebileceği programın aday kabul ettiği puan türünden en az 60 puan almış olmak,

c) 1978 ve daha sonraki yıllarda doğmuş olmak; askerliğini yapmış erkek adaylar için 1976 ve daha sonraki yıllarda doğmuş olmak (Her ne sebeple olursa olsun 18 yaşından sonra yaş düzeltmesi yaptırmış olanların yaşlarının hesabı, düzeltmeden önceki doğum tarihine göre yapılır.),

d) Yüksek öğrenimi sırasında kınama cezasından daha ağır bir disiplin cezası almamış olmak,

e) Yüksek öğrenimde normal öğretim süresini en fazla bir yıl gecikmeli tamamlamış olmak,

f) Erkek adaylar için askerlikle ilişkisi bulunmamak (Askerlikten muaf olmak, askerliğini yapmış veya ertelettirebilecek durumda bulunmak veya en geç 01 Mart 2004 tarihine kadar terhis olabilecek durumda olmak),

g)
Sağlık durumu yurtdışında öğrenim görmeye elverişli olmak (Normal iletişim kurabilme -konuşabilme- gücüne sahip olmak. Eğitim ve öğretimini aksatmayacak düzeyde görme gücüne sahip olmak. Yerleştirilen adaylardan sağlık kurulu raporu istenecektir.),

h) Tercih edeceği programın ait olduğu alanda, en az dört yıllık fakülte veya yüksekokul mezunu olmak, (Yüksek lisans derecesine sahip adaylar başvuramazlar.),

i) Lisans öğrenimi ile ilgili genel akademik not ortalaması " dört üzerinden 2.75 ", "on üzerinden 7.00", " yüz üzerinden 70 " veya daha yukarı olmak (Not sistemleri arasındaki dönüştürme kabul edilmez.),

j) Millî Eğitim Bakanlığınca 1416 sayılı Kanun uyarınca daha önce verilen yurtdışı yüksek lisans burs kontenjanlarına aday olarak yerleştirilmemiş olmak,

Bu koşullardan herhangi birine uymadığı tespit edilen adaylar, yerleştirme işlemine alınmış ve hatta bir programa yerleştirilmiş olsalar bile, bu durumdan doğabilecek hiçbir haktan yararlandırılmazlar.

Yükseköğretim kurumlarının öğretim elemanı ile TPAO Genel Müdürlüğünün uzman personel ihtiyacını karşılamak amacıyla yüksek lisans öğrenimi için yurtdışına gönderilecek adaylar sadece mezun oldukları programın altında yazılı alt dallardan tercih yapabileceklerdir. Burs verilecek alanlara hangi programı bitirenlerin başvurabilecekleri aşağıda gösterilmiştir.

MEZUN OLUNAN LİSANS PROGRAMI

Anaokulu Öğretmenliği
Bilgisayar Öğretmenliği
Bilgisayar Sistemleri Öğretmenliği
Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği
Bilgisayar ve Kontrol Öğretmenliği
Biyoloji
Biyoloji Öğretmenliği
Çocuk Gelişimi ve Eğitimi
Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Öğretmenliği
Çocuk Gelişimi ve Okul Öncesi Eğitimi Öğretmenliği
Eğitim Programları ve Öğretim
Fen Bilgisi Öğretmenliği
Fizik
Fizik Öğretmenliği
Görme Engelliler Öğretmenliği
Hukuk
İşletme
İşitme Engelliler Öğretmenliği
Jeofizik Mühendisliği
Jeoloji Mühendisliği
Kimya
Kimya Mühendisliği
Kimya Öğretmenliği
Makine Mühendisliği
Matematik
Matematik Mühendisliği
Matematik Öğretmenliği
Okul Öncesi Eğitimi Öğretmenliği
Özel Eğitim
Özel Eğitim Öğretmenliği
Petrol Mühendisliği
Petrol-Doğalgaz Mühendisliği
Psikoloji
Psikolojik Danışma ve Rehberlik/Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
Sınıf Öğretmenliği
Zihin Engelliler Öğretmenliği

BAŞVURU TARİHLERİ

19 OCAK 2004 - 30 OCAK 2004