<<< geri   

nerdeyim

 

REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMA
HİZMETLERİ
İL DANIŞMA KOMİSYON KARARLARI

2002-2003 ÖĞRETİM YILI BAŞI (EYLÜL)

 

SUNUŞ


Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetleri Yönetmeliğinin 19.maddesi gereğince, her ilde rehberlik ve psikolojik danışma hizmetlerinin il düzeyinde planlanması ve kurumlar arası işbirliğinin sağlanması amacıyla; milli eğitim müdürü veya milli eğitim müdür yardımcısının/şube müdürünün başkanlığında; a) İlde rehberlik ve psikolojik danışma hizmetlerinden sorumlu milli eğitim müdür yardımcısı/şube müdürü, b) İlçelerde şube müdürleri, c) Rehberlik ve araştırma merkezi müdürü/müdürleri, d) Rehberlik ve araştırma merkezinin/merkezlerinin rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri bölüm başkanları, e) İlköğretim ve ortaöğretim kurumlarından seçilen birer okul müdürü, metropol illerde metropolü oluşturan ilçelerden birer okul müdürü, f) Değişik türden eğitim-öğretim kurumlarındaki rehberlik ve psikolojik danışma servislerinde çalışan en az üç psikolojik danışmandan, oluşturularak haziran ve eylül ayları olmak üzere en az iki defa toplanan "Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetleri İl Danışma Komisyonları"nda alınan kararlar ilgili ayları içinde Genel Müdürlüğümüze gönderilmektedir. 2002-2003 öğretim yılı başında (Eylül 2002) illerde yapılan komisyon toplantılarında alınan kararlar Genel Müdürlüğümüz "Rehberlik ve Araştırma Merkezleri Şubesi"nce incelenerek değerlendirilmesi yapılmıştır. Elde edilen değerlendirme sonuçlarının ilgililere, konuyla ilgili çalışma yapacaklara yararlı olacağı umulmaktadır.

ÖZEL EĞİTİM REHBERLİK ve DANIŞMA HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ REHBERLİK ve ARAŞTIRMA MERKEZLERİ ŞUBESİ

 

 

REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMA HİZMETLERİ
İL DANIŞMA KOMİSYONLARI EYLÜL-2002 TOPLANTILARINDA ALINAN KARARLARI

İL EYLÜL-2002 KARARLARI
ADANA 1. Rehber öğretmen atamasında öncelikli ilçe okullarından başlayarak atama yapılması,
2. Rehber öğretmenlerin ortam ve araç-gereç ihtiyaçlarının karşılanması,
3. Rehberlik hizmetlerinin ve mesleki formasyonların arttırılmasına yönelik hizmet içi etkinliklere ağırlık verilmesi,
4. Rehberlik hizmetlerinin denetimine ağırlık verilmesi,
5. Öğretmenlere yönelik ergenlik dönemi, sınıf yönetimi, öğretmen öğrenci ilişkileri, iletişim becerileri, rehberlik uygulamaları gibi konularda seminer düzenlenmesi,
6. Okullarda okul-çevre ilişkileri, aile eğitimi ve aile rehberliği hizmetleri ile şiddet, saldırganlık, madde kullanımı, etkin öğretme, dağılmış aile çocukları ve psikoeğitim çalışmalarına yer verilmesi,
7. Rehber öğretmeni olmayan okullarda rehberlik hizmetlerinin planlama ve yönetiminin RAM tarafından yapılması,8. Mesleki rehberlik çalışmalarına önem verilmesi,9. Okul müdürleri toplantılarında RAM'dan destek alınması,
10. Çocuk psikolojisi konulu kitap hazırlanması ve okullara dağıtılması,
  ADIYAMAN Toplantı raporu gönderilmiş, herhangi bir karar alınmamıştır.
AFYON 1. Depremin etkisinin yüksek olduğu ilçelerde psikososyal projenin uygulanamadığı okullarda uygulama yapılması,
2. Yaşanan deprem felaketinin etkilerini gidermek amacıyla ilgili kurumlarla işbirliği yapılması,
3. Rehberlik anlayışı geliştirme seminerlerine ihtiyaca göre devam edilmesi,
AĞRI 1. Psikososyal müdahale hizmetlerinin yaygınlaştırılması,
2. Rehberlikle ilgili yönetici ve öğretmenlere uygulamaya yönelik seminer verilmesi ve kaynak kitap hazırlanması,
3. ÖSS mesleki rehberlik etkenliklerinin koordineli yapılması,
4. Kaynaştırma eğitimi el kitapçığı hazırlanması,
5. Üniversite ile işbirliği yapılması,
AMASYA 1. RAM'a internet bağlantısı kurulması,
2. İldeki rehber öğretmenlerin RAM'ın belirleyeceği yer ve zamanda periyodik toplantılar yapması,
3. İlköğretim sınıf öğretmenlerine rehberlikle ilgili seminer düzenlenmesi,
ANKARA 1. RAM'ların ulaşımı kolay bağımsız binalarda personel, donanım ve bütçe konularında desteklenerek işlevselliklerinin arttırılması,
2. RAM'ların yönetici ve uzman personelin teknoloji kullanımı konularında hizmetiçi eğitim ile yetiştirilmesi,
3. RPD hizmetleri ile ilgili tüm kurumlarda kullanılabilecek bilgisayar programının geliştirilmesi,
4. ÖSS tercih döneminde görevlendirilecek rehber öğretmenlerin özlük haklarına açıklık getirilmesi ve bu konuda eğitimlerinin sağlanması,
5. Psikososyal okul projesinde kullanılacak kırtasiye harcamalarının İl ve ilçe M.E.Md.'ce planlanması, yükün RAM'lardan kaldırılması,
6. Aile eğitimi seminerlerinin il genelinde yaygınlaştırılması,
7. Öğrenci sorunlarına sağlıklı çözümler üretmek amacıyla okul türlerine göre okul bünyesinde öğretmenlere eğitim seminerleri düzenlenmesi,
8. Rehber öğretmenlerin-psikolojik danışmanların ilçe düzeyinde dağıtımının eşit yapılması, her okula en az bir rehber öğretmenin atanması,
9. Okul RPD servislerinin RAM'ların desteği ile aile eğitimi seminerlerine ağırlık vermesi,
10. Rehber öğretmenlerin hizmetiçi eğitimlerinin zamanlamasının okuldaki görevlerini aksatmayacak biçimde planlanması,
  ANTALYA Eylül döneminde, Haziran Kararları gönderilmiştir.
ARTVİN 1. Özel eğitim öğretmeni ve destek eğitimi çalışmalarının sürdürülmesi ve bu konudaki öğretmen ihtiyacının giderilmesi için sınıf öğretmenlerine ya da norm kadro fazlası öğretmenlere özel eğitim semineri düzenlenmesi,
2. RPD Hizmetleri konusunda velilere yönelik kurslar ve bilgilendirici toplantılar hazırlanması,
3. Tüm öğretmenlere rehberlik anlayışı kazandırma semineri düzenlenmesi,
4. İlk ve orta öğretim okullarında mesleki rehberlik etkinlikleri ile ilgili çalışmaların 2002-2003 öğretim yılı başlangıcından itibaren planlanması ve çalışmaların planlı bir şekilde sürdürülmesi,
AYDIN 1. Özel eğitim sınıflarının yaygınlaştırılması, mevcutların fiziki ortamlarının iyileştirilmesi,
2. Okullardaki psikolojik danışmanların ve sınıf öğretmenlerinin uzmanlık gerektiren ölçme araçlarını kullanmamaları,
3. İlçelerdeki okullarda RPD hizmetlerinde eşgüdüm sağlamak için rehber öğretmenlerin toplantı yapması,
4. Okulların RPD hizmetleri yıl sonu çalışma raporlarını zamanında ve kritere uygun olarak göndermeleri,
5. Okul ve işyeri gezilerinin belirlenen tarihlerde gerçekleştirilmesi,
6. Okul RPD servislerine yönetimin gerekli donanım ve araç-gereç desteği sağlaması,
7. Okullardaki psikolojik danışmanlara ilişkisiz konularda görev verilmemesi,
8. ÖSS mesleki rehberlik etkinliklerinin devam edilmesi ve görevlendirme sürelerinin uzun tutulması,
9. ÖSS değerlendirme sonuçlarının zamanında gönderilmesi,
10.Rehberlik anlayışı kazandırma seminerlerine planlandığı şekilde devam edilmesi,
BALIKESİR 1. Mesleki yönlendirmede üst öğretim kurumlarının tanıtımı amacıyla okullara ziyaretler yapılması.
2. Sorunları çözmede daha verimli olmaları için rehber öğretmenlere yönelik seminer ve toplantılar düzenlenmesi,
3. Mesleki yönlendirmede grup ve bireysel mesleki rehberlik etkinlilerinin Okul RPD Servislerince gerçekleştirilmesi,
4. Psikososyal eğitim seminerlerinin ve uygulamalarının planlanan tarihlerde gerçekleştirilmesi,
5. Merkez okullarda ve köy okullarında öğrenme yetersizliği olan çocukların tanılanması amacıyla TKT taramalarının yapılması,
BİLECİK 1. Okullarda aile eğitimi seminerleri düzenlenmesi,
2. Rehberlik çalışmalarının daha verimli yürütülmesi amacıyla rehber öğretmen bulunmayan okullarda okul müdürleri ve sınıf rehber öğretmenlerine rehberlik semineri düzenlenmesi ve RAM tarafından gerekli yardımın sağlanması,
3. İlçelerdeki okulların RAM tarafından ziyaret edilmesi,
4. İl düzeyindeki tüm 9. sınıflara alan seçimi konusunda seminer verilmesi ve 7. sınıftan itibarın mesleki rehberlik yapılması,
5. Katılmamış öğretmenlere yönelik rehberlik anlayışı geliştirme seminerleri düzenlenmesi,
6. Psikososyal müdahale hizmetlerinin rehber öğretmeni olan okullarda başlatılması,
7. Rehberlik saati olmayan okulların ihtiyacı olan dokümanların RAM tarafından okullara ulaştırılması,
BİNGÖL 1. Okullarda rehberlik öğretmeni olmasa da Okul RPD servisinin oluşturulması,
2. Her eğitim bölgesine bir rehber öğretmen verilmesi,
3. İlk ve ortaöğretim kurumlarına rehberlik dersinin konulması,
4. Eğitim yıl başında ve sonunda okullarda öğretmenlere yönelik verilen seminerlerin içeriklerinin gözden geçirilmesi,
5. 1-5. sınıflar için RPD hizmetleri çerçeve planını hazırlanarak okullara gönderilmesi,
6. Psikososyal müdahale hizmetlerinin yaygınlaştırılması,
7. Sınıf ve şube öğretmenleri belirlenirken okulda uzun süre görev yapmalarına dikkat edilmeli,
8. Yeterli sayıda engelli öğrencisi olan okullarda özel eğitim sınıfının oluşturulması,anne baba, veli ve öğrencilere eğitim verilmesi,
  BİTLİS 12.12.2002 tarihe kadar Komisyon kararı gelmemiştir.
BOLU 1. RPD hizmetlerinden İlçe M.E. Şb.Md.'leri ile toplantı yapılması,
2. İşbirliğini arttırmak amacıyla İlçe orta öğretim okullarında görevli rehber öğretmenlerle ayrı ayrı toplantı yapılması,
3. ÖSS adaylarına yönelik sınav kaygısı ve verimli derse çalışma teknikleri konusunda bilgilendirme çalışmaları yapılması,
4. Taşımalı eğitim servis şoförlerine öğrenci gelişimi ile ilgili bilgilendirme çalışması yapılması,
5. Yeni atanan rehber öğretmenlere psikososyal proje semineri verilmesi,
6. Rehberlik anlayışı kazandırma seminerlerine devam edilmesi,
BURDUR 1. Etkinlik değerlendirme formunun çoğaltılması ile ilgili sıkıntıların giderilmesi için okul müdürleriyle iletişim kurulması,
2. ÖSS adaylarına yönelik her okulda bilgilendirme seminerleri düzenlenmesi,
3. Rehber öğretmeni olmayan okullardaki ÖSS bilgilendirme seminerleri için RAM'dan rehber öğretmen görevlendirilmesi,
4. ÖSS Öğrenci danışma merkezinin, ÖSS puanlarının açıklanmasından sonra faaliyet göstermesi,
5. ÖSS ilgili değişikliklerin RAM tarafından ilgili kurumlara ulaştırılması,
6. ÖSS il değerlendirme formuna özel yetenek sınavı ile yerleşenlerin de eklenmesi,
7. Psikoeğitim çalışmalarının rehber öğretmenler ile planlanması ve çalışmalara başlanması,
BURSA 1. Birden fazla ÖSS Danışma Merkezinin oluşturulması,
2. İlçelerin öğrenci danışma kurullarıyla ilgili kararlarını mayıs sonuna kadar İle göndermesi,
3. İlçelerde rehberlik anlayışı kazandırma seminerlerinin başlatılması,
ÇANAKKALE 1. Okullarda sene başında yapılan kurul toplantılarında fiziki şartlarını da değerlendirerek durumlarına uygun şekilde rehberlik saati belirlemeleri,
2. Okulların RPD hizmetleri plan ve yıl sonu çalışma raporlarının doğrudan RAM'a gönderilmesi,
3. Okullarda RPD hizmetleriyle ilgili ihtiyaç duyulan seminer konularının belirlenmesi ve RAM'dan talep edilmesi,
4. Zorunlu olmadıkça sınıf rehber öğretmenlerinin sınıftaki öğrencilerin mezuniyetine kadar değiştirilmemesine okullarda dikkat edilmesi,
5. Psikoksosyal okul projesi ile ilgili okul müdürlerine bilgilendirme toplantısı yapılması,6. İletişim ve empati konulu yayın hazırlanması ve isteyen okullarda seminer düzenlenmesi,
ÇANKIRI 1. Rehber öğretmeni olmayan okullara RAM'ca kaynak dokümanlar gönderilmesi,
2. Rehber öğretmen olmayan ilçelerde 1 günlük bilgilendirme toplantıları düzenlenmesi,
3. Okullarda ÖSS ile ilgili çalışmalara devam edilmesi,
4. RPD anlayışı geliştirme seminerlerinin 3 grup halinde sürdürülmesi,
5. Rehber öğretmeni olmayan okullarda RPDH'den sorumlu müdür yardımcılarına seminer verilmesi,
6. Okullarda rehberlik faaliyetleriyle ilgili uygulamaların yerinde için inceleme gezileri yapılması,
7.Eleman ihtiyacı olan meslek gruplarının belirlenmesi için RAM'ca çalışma yapılması,
ÇORUM 1.Köy okullarının ziyareti amacıyla İl M.E.Md.'den araç tahsisi istenmesi,
2.Rehberlik hizmetleri seminerlerinin ocaktan itibaren yöneticilere öncelik verilerek devam edilmesi,
3.Kaynaştırma öğrencisi bulunan sınıf öğretmenlerine kaynaştırma konulu seminer düzenlenmesi,
4.Kurs ve seminerlerin hizmetiçi eğitim programında yer alması için yazışma yapılması,
5.RAM elemanlarından kurs ve seminerlerde yararlanılması,
6.9. sınıflardaki başarı düşüklüğünün nedenlerinin araştırılması,
7.2001/83 nolu genelgeye göre RAM'ın desteklenmesi
8.RAM'ın rehber öğretmen ihtiyacının karşılanması,
9.Rehber öğretmen atamalarının norm kadro yönetmeliğine uygun olarak yapılması,
10.Rehber öğretmen atamalarında Ortaköy, Laçin, Uğurludağ ilçelerine öncelik verilmesi,
11.Rehberlik saatinin ilköğretim okulları ve meslek liselerinde program içine alınması,
12.RAM'daki rehber öğretmenlerin özlük hakları ile çalışma şartlarının iyileştirilmesi için Bakanlığa teklif yapılması,
DENİZLİ 1.Katılmayanlar için rehberlik anlayışı kazandırma seminerlerinin bir takvime bağlanması,
2.Psikososyal okul projesinde uygulama çalışmalarına başlanması,
3.ÖSS Mesleki rehberlik etkinliklerine devam edilmesi,
4.Öğrencileri mesleğe yönlendirme çalışmaları kapsamında İş Kurum İl Müdürlüğü ile işbirliğine devam edilmesi,
5.İlköğretim okulu rehber öğretmenlerinin TKT 7-11 kursuna alınması,
6.Rehber öğretmenler değerlendirme toplantısının raporlaştırılması ve M.E.Md.'ne gönderilmesi,,
7.Okullarda kullanılan rehberlik programının programı olmayan okullara yaygınlaştırılması,
8.MEB'in düzenlediği kurslara katılan rehber öğretmenlerin kurs bilgilerini diğer rehber öğretmenlerle paylaşmasının sağlanması,
9.İl Milli Eğitim Müdürlüğündeki optik okuyucudan rehber öğretmenlerin de yararlanması,
10.M.E.V. tarafından RAM'a alanla ilgili kitap alınması,
DİYARBAKIR 1. Yeni bir özel eğitim sınıfı ve görme engelliler özel eğitim sınıfı açılabilmesi için çalışma yapılması,
2. Psikolojik danışmanlar tarafından öğretmen. Veli ve öğrencilere kapsamlı etkinlikler düzenlenmesi,
3. Psikososyal müdahale hizmetlerinin psikoeğitim bölümü uygulamalarına devam edilmesi,
4. Okulların hazırladığı rehberlik çalışma programlarının RAM'a zamanında gönderilmesi,
5.RAM'ın fiziksel koşullarının iyileştirilmesi,
6.Yeni atanacak psikolojik danışmanlara oryantasyon eğitimi verilmesi,
7.lde yapılacak çalışmalar için İstanbul görme engelliler derneğinin desteğinin alınması,
8.Okullarda mesleki rehberlik etkinliklerinin arttırılması,
EDİRNE 1. ABKÖ uygulamasının dersanelerce 8. sınıflara ekimde, 9. sınıflara nisanda yapılması; yorumlama ve bireysel görüşmelerin görevli psikolojik danışmanlarca yapılması,
ELAZIĞ 1. Okul yöneticilerinin özel eğitim ve rehberlik etkinliklerine destek olmaları ve uygulamalarda özen göstermeleri,
2. Özel eğitim ve rehberlik etkinliklerinin milli eğitim vakfı, okul, kurum, dernekler ve sivil toplum örgütleri tarafından desteklenmesi,
3. Aile rehberliği çalışmalarına devam edilmesi,
4. Okullardaki öğrenci kurullarına işlerlik kazandırılması,
5. Üstün zekalı çocuklara yönelik çalışma yapılması,
6. RAM'ın desteklenmesi,
7. Öğretmen, idareci, öğrenci ve aileleri bilgilendirme amaçlı yayın hazırlanması, seminerler düzenlenmesi,
ERZİNCAN 1. Rehber öğretmenlerin ayda bir toplantı yapması,
2. RAM'a bilgisayar alınması,
3. TKT'nin ilköğretim okullarında uygulanmaya başlanması,
4. İldeki rehber öğretmen ve RAM'ın norm kadrodaki personel ihtiyacının karşılanması,
5. Rehberlik anlayışı geliştirme seminerlerine devam edilmesi,
6. RAM'ca ilçelerdeki taramaların sürdürülmesi,
7. Psikososyal müdahale hizmetlerinin ekim ayında okullarda uygulanması,
8. Okullardaki yönlendirme çalışmalarının kapsamlı olarak sürdürülmesi,
9. Sınıf rehber öğretmenlerine rehberlik görevleriyle ilgili seminer verilmesi,
ERZURUM 1.Okul RPD servislerinin hazırladığı rehberlik programında belirtilen faaliyetlerden yapılamayanların niçin yapılamadığı konusunda okul idaresi tarafından değerlendirme yapılması,
2.Ortaöğretim kurumlarında disiplin durumu bulunan öğrencilerin öncelikle okul RPD servisine gönderilmesi için çalışma yapılması,
3.Okul RPD servislerinin yaptığı faaliyetlerde idare, psikolojik danışman ve sınıf öğretmenlerinin işbirliği yapması,
4.RPD hizmetleri ile özel eğitim hizmetlerinin yürütülmesinde ilçe milli eğitim şube müdürlerinin gerekli titizliği göstermesi,
5.İlk ve orta öğretim kurumlarında mesleki rehberliğe işlevsellik kazandırılması ve gerekli çalışmaların yapılması,
6.Öğrencilere yönelik seminer ve konferansların sürekli olarak yapılması ve RAM'dan bir eleman görevlendirilmesi,
7.Bu kararların ilçelere ve okul müdürlüklerine duyurulması,
ESKİŞEHİR 1.RAM'ın materyal ve ulaşım giderleri konusunda desteklenmesi,
2.Psikososyal okul projesini yaygınlaştırma çalışmalarına devam edilmesi,
3.Yetiştirme yurdundan okula giden öğrencilere yönelik çalışmaları düzenleyecek bir komisyon oluşturulması,
4.Okullarda aile, öğretmen ve öğrencilere yönelik seminerlerin yıl boyunca devam etmesi ve gerekirse rehber öğretmenlere de görev verilmesi,
GAZİANTEP 1.Rehberlik anlayışı kazandırma seminerlerine katılmayan öğretmenler için seminer planlanması,
2.ÖSS Öğrenci Danışma Merkezlerinin Temmuzda açılması ve tercih dönemi sonuna kadar devam etmesi, ÖSS'nin açıklanmasından okulların açılmasına kadar öğrencilere danışmanlık yapılması ve tam donanımlı bilgisayar odası hazırlanması,
3.RAM hizmet binası yapımı için çalışma yapılması,
4.Yeni atanan psikolojik danışmanların oryantasyon eğitimine alınması,
5.Psikolojik danışmanlarla aylık toplantılar yapılması,
6.Psikolojik danışmanlara yönetmelikte belirtilenler dışına görev verilmemesi konusunda okul müdürlerinin uyarılması,
7.Tüm danışmanların psikososyal okul projesi konusunda eğitim verilmesi,
8.Psikolojik danışmanı olmayan okulların rehberlik hizmetlerinden sorumlu müdür yardımcılarının eğitim bölgesindeki psikolojik danışmanlar tarafından bilgilendirilmesi konusunda öneride bulunulması,
9. Aday rehber öğretmenlerin farklı branşlardan olmaması, gerekirse eğitim bölgesindeki danışmanlardan yaralanılması,
GİRESUN 1. Rehber öğretmenler tarafında anne baba eğitimi etkinlikleri düzenlenmesi ve Mayıs 2003 sonunda RAM'a bilgi verilmesi,
2.Okul yöneticileri tarafından halkla ilişkilere önem verilmesi ve bu amaçla bir oda ayrılması ve bunun teftiş kurulunca denetlenmesi,
3. Mesleki rehberlik ve alan seçimi ile ilgili çalışmaların Kasım ayında başlatılması,
4. Psikososyal müdahale hizmetleri ve ÖSS mesleki rehberlik etkinliklerinin bu yıl da sürdürülmesi,
5. Okullarda istismarı önlemeye yönelik çalışmalar yapılması,
6. Okul RPD servislerinin eksiliklerinin giderilmesi için idareciler tarafından çalışma yapılması ve RAM'a bilgi verilmesi,
7.RAM tarafından öğrencilerle ilgili formların bir format şeklinde hazırlanması, okullarda bu formların veli, öğrenci ve okul yönetimi işbirliği ile doldurulması ve yönlendirmelerin buna göre yapılması,
8.Okul rehberlik hizmetlerinin yürütülmesinde çerçeve programa bağlı kalınması,
GÜMÜŞHANE 1.RPD kursuna katılmayan öğretmenlerin programa göre kursa alınması,
2.Öğrencilere zararlı maddelerin olumsuzlukları ve ÖSS konusunda seminer verilmesi,
3.Sekizinci sınıflara yönelik mesleki rehberlik çalışmalarına önem verilmesi,
4.Öğrenci tanıma tekniklerinin bilgisayar ortamında kullanılması,
5.Öğrenci velilerine gençlik, ergenlik ve kuşak çatışması konusunda konferans verilmesi,
6. Davranış bozukluğu olan öğrenciler için psikiyatri bölümleriyle koordinasyon sağlanması,
7. Psikososyal müdahale hizmetlerinin hazırlanan programa uygun olarak yürütülmesi,
8. Gençlik ve Spor Müd., Sosyal Hizmetler Müd. ve Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Fonu ile işbirliği yapılması,
HAKKARİ 1.Psikososyal müdahale hizmetleri psikoeğitim okul projesinin yaygınlaştırılması,
2.Anababa eğitimi etkinlikleri düzenlenmesi,
3.Öğrencilerin uyumsuz davranışlarına yönelik disiplin durumlarında RAM'ın görüş ve önerileri alınması,
4.Rehberlik anlayışı kazandırma seminerlerine verimli biçimde devam edilmesi,
5.Rehberlik saatlerinin verimli olması için RAM'ca hazırlanan dokümanların kullanılması ve RAM'la işbirliği yapılması,
6.Sınıf ve rehberlik çalışmalarında üstün başarılı olduğu RAM'ca tespit edilen öğretmenlerin ödüllendirilmesi için ödüllendirme komisyonuna görüş bildirilmesi,
HATAY 1.Merkez ve ilçelerden gönderilen çalışma planı ve raporlarının zamanında ve tüm okullar tarafından gönderilmesi,
2.ÖSS öğrenci danışma merkezlerine araç-gereç desteği sağlanması ve tanıtımının yapılması,
3.RAM tarafından Türkiye İş Kurumundan temin edilen meslek bilgi özetlerinin ÖSS öğrenci danışma merkezlerine dağıtılması,
4. Rehberlik anlayışı kazandırma seminerlerinin devamı için planlama yapılması,
5.İskenderun'da bir RAM açılması
6.Psikososyal Okul Projesi çalışmaları gerekli planlamanın yapılması ve okul yöneticilerinin desteği ile sürdürülmesi,
7.Okul RPD programları oluşturulurken öğrencinin, okulun ve çevrenin ihtiyacının dikkate alınması,
8.Okul RPD hizmetleri yıl sonu raporu hazırlanırken yapılmayan çalışmaların yapılmış gibi gösterilmemesi, yapılan çalışmaların sonuçlarına ilişkin istatistiksel verilerin raporlara aktarılması,
ISPARTA 1. Psikososyal proje çalışmalarına devam edilmesi,
2. Her ay il merkezinde rehber öğretmenler toplantısı yapılması,
MERSİN 1.Komisyonda alının kararların İl Milli Eğitim Müdürlüğünce okullara ve teftiş kuruluna gönderilmesi,
2.Alınan kararların uygulanmasının ve denetiminin Teftiş kurulu başkanlığınca yapılması,
3.RAM'ın hazırladığı RPD hizmetlerinin yürütülmesine ilişkin bir çalışma takvimine tüm okulların uyması,
4.Eğitim bölgelerinde görev yapan rehber öğretmenler, bölge koordinatör okuldaki rehber öğretmenin koordinasyonunda dayanışma ve RAM ile işbirliği içerisinde çalışmaların yürütülmesi,
5.Eğitim bölgelerindeki çalışmaların belirli aralıklarla ve belirli gündem doğrultusunda düzenlenmesi,
6.Tüm okullarda RPD hizmetleri okul yürütme komisyonlarının kurulması ve kararların bir örneğinini RAM'a gönderilmesi,
7.Okul RPD servislerini donanım ve kırtasiye ihtiyaçlarının okul yönetimince karşılanması,
8.Liselerde rehberlik saatinin sınıf ve şube durumuna göre düzenlenmesi,
9.Liselerde görevli rehber öğretmenlere ortalama yükseltme, sınavlar ve alan seçimi konularında seminer düzenlenmesi,
10.Mesleklerin ve meslek liselerinin tanıtımında teknolojik olanaklardan ve Türkiye İş Kurumundan yararlanılması,
11.8. ve 9. sınıfların ilgi alanlarını belirlemeye yönelik envanter uygulanması,
12.Psikososyal müdahale hizmetleri el kitabının Bakanlık'ça çoğaltılarak okullara dağıtılması,
13.İlköğretim okulları için rehberlik programı hazırlanması,
14.Eğitsel kollarda görevli öğretmenlere ücret ödenmesine yönelik yasal düzenleme yapılması,
İSTANBUL 1. Okul yöneticilerine yönelik rehberlik seminerlerine devam edilmesi,
2. RAM'ların iş takviminin eylül sonuna kadar İl M.E.Md.'ne gönderilmesi,
3. Okul yöneticilerine yönelik 1 günlük seminerin ekimin ilk iki haftasında yapılması ve bilgi alış verişinde bulunulması,
4. RAM'ların planlanan görev dağılımına göre çalışmalarını yürütmesi,
5. Her okula en az bir rehber öğretmenin atanması ve atamaların il içinde dengeli yapılması,
6. Yeni açılacak RAM'lara rehber öğretmen ataması yapılırken norm kadro fazlası istekli ve deneyimli rehber öğretmenlere öncelik verilmesi,
7. Yeni atanan rehber öğretmenlere Yaşam becerileri paket programı ile ilgili eğitim verilmesi,
8. 21 Ekim 2002 de tekrar toplantı yapılarak il değerlendirme formunun hazırlanması,
9. Rehber öğretmen atamalarının gerçek ihtiyaca göre yapılabilmesi için komisyon oluşturulması,
10. Orta öğretim kurumlarında 9,10,11. sınıf rehberlik programının tüm orta öğretim okullarında uygulanması için okullara yazı yazılması,
11. Eğitimde kalite için aileleri bilgilendirme projesinin Küçükçekmece bölgesinde pilot olarak başlatılması,
İZMİR 1.2001/83nolu genelgeye uygun olarak İldeki RAMların desteklenmesi,
2.ÖSS Öğrenci Danışma Merkezleri İl Yürütme Komisyonu oluşturulması ve bu komisyonun hazırlayacağı ÖSS 2003 İl Eylem Planının ilgili Genelge çerçevesinde yürütülmesi,
3.Aday rehber öğretmenlerin bir yıl süre ile RAM'larda görevlendirilmesi ve ortak yetiştirme programı uygulanması,
4.Mili Eğitim Müdürü Başkanlığında okul müdürleri ve psikolojik danışmanların katılacağı toplantılar düzenlenmesi,
5.Psikososyal okul projesinin il eylem planı çerçevesinde yaygınlaştırılarak sürdürülmesi,
6.Kiraz İlçesinde artan intihar olaylarından dolayı RPD hizmetlerinin özellikle kadınlara yönelik olarak yoğunlaştırılması,
7.Gençlere yönelik tehlike arzeden konularda üniversiteler ile işbirliği içerisinde psikolojik danışmanlar tarafından bilgilendirme çalışmaları yapılması,
KARS 1. Rehber öğretmenlerin adaylık eğitimlerinin RAM ile birlikte yürütülmesi,
2. RAM tarafından açılan rehberlik kurslarına az sayıda kursiyer alınması ve daha uzun sürede verilmesi,
3. RAM'a ilgili Yönetmelikte belirtilen uzman kadrolarının tahsisinin yapılması,
4. M.E.Md.'ce tüm okul müdürlerine yönelik rehber öğretmenlerin özlük hakları ile ilgili toplantı yapılması,
KASTAMONU 1.ÖSS mesleki rehberlik çalışmalarına daha erken başlanması,,
2.Psikososyal müdahale hizmetleri ile ilgili çalışmalara devam edilmesi,
3.Rehberlik hizmetleri ile ilgili çalışmalarda ve uygulamalarda ortak hareket edilmesi ve farklılığın azaltılması,
4.Özel eğitim ve RPD hizmetleri ile ilgili bir kaynak hazırlanması,
KAYSERİ 1.2002-2003 eğitim öğretim yılında RAM'ın okullarda kullanmak üzere rehberlik ve psikolojik danışma konularını içeren yayınlar hazırlaması,
2.Rehber öğretmeni olmayan ilçelerde bu eksikliğin giderilmesi için yazışmaların yapılması,
3.Rehberlik anlayışı kazandırma seminerlerine devam edilmesi, ortaöğretim ve ilköğretim okulları öğretmenlerine ve yöneticilerine ayrı gruplar halinde dengeli bir dağılım yapılarak planlanması; Bakanlığın gönderdiği öğretim programı esas alınarak uygulanması; gerekli ihtiyaçların kurs müdürlükleri tarafından sağlanması; Eğitim görevlisi için üniversite ile iletişime geçilmesi, Seminer sonuçlarının Bakanlığa gönderilmesi,
4.2002/11 ve 2002/15 nolu genelgeler gereği titizlikle sürdürülmesi,
5.2002/11 nolu genelge gereği yapılacak çalışmaların ilçe milli eğitim müdürlüklerince koordine edilmesi ve üç ayda bir il milli eğitim müdürlüğüne rapor sunulması,
KIRKLARELİ 1. Rehber öğretmeni bulunan okullarda görme taramalarının rehber öğretmen tarafından yapılması,
2. Zihinsel öğrenme yetersizliği bulunan öğrencilerin RAM tarafından tanılanması,
KIRŞEHİR 1. Gelişim dosyalarının okullarda düzenli olarak tutulması,
2.Aday öğretmenlerin yetiştirilme kurslarında rehberlik hizmetleri konularının da alınması,
3.3Okul aile birliği toplantılarında rehberlik ve yönlendirme konularına yer verilmesi,
4.Yerel basın yayın organları için rehberlik konuları hazırlanması,
5.RAM aracılığıyla anne babalara yönelik konferans düzenlenmesi,
6.Rehber öğretmeni olmayan okullarda öğretmenlere yönelik rehberlik anlayışı geliştirme seminerleri düzenlenmesi,
7.Rehber öğretmenler ile periyodik toplantılar yapılması,
8.Gelişimsel rehberlik programı hazırlanması ve personel istihdamının bu programa göre yapılması,
9.İlçelerde birer özel eğitim sınıfı açılması,
10.Basın yayın organlarında eğitici programlar yapılması,
11.İlköğretim okullarında görevli rehber öğretmenlerin de ÖSS öğrenci danışma merkezlerinde görevlendirilmesi,
  KOCAELİ Toplantı raporu gönderilmiş, herhangi bir karar alınmamıştır.
KONYA 1.Cihanbeyli, Seydişehir, Hadim, Karapınar, Çumra, Selçuklu ve Karatay ilçelerinde RAM açılması,
2.Konya RAM'ın uygun yer bulunması durumunda taşınması,
3.Psikolojik danışmanların binden fazla okulda görevlendirilmesine son verilmesi,
4.Psikososyal müdahale hizmetlerinin yaygınlaştırılması,
5.Anne-baba seminerlerine devam edilmesi,
6.Madde bağımlılığı konusunda anket çalışması yapılması ve gerekli tedbirlerin alınması,
7.Bilim Sanat Merkezi açılması,
8.Özel eğitim sınıf öğretmeni ihtiyacının giderilmesi ne yönelik kurs açılması,
9-Okullarda RPD Servisleri için tam donanımlı oda sağlanması ve denetiminin yapılması,
10- RAM'da dernek oluşturulması,
11- RPD Hizmetlerinin öneminin anlaşılması amacıyla hizmetiçi eğitim etkinliği düzenlenmesi,
12. Psikolojik danışmanlar tarafından alan tercihi ve mesleki yönlendirme konusu üzerinde önemle durulması,
KÜTAHYA 1. Her ay merkezde yapılan rehber öğretmenler toplantısına her ilçeden bir rehber öğretmenin katılması,
MALATYA 1.RAM'a M.E.Md.'lüğü tarafından araç tahsisi yapılması,
2.2001/83 nolu Genelge doğrultusunda RAM harcamalarına kaynak temin edilmesi,
3.1. sınıf işitme ve görme taramalarının yapılıp sonucun RAM'a bildirilmesi,
4.ÖSS tercih döneminde görev alan öğretmenlere teşekkür teklifi yapılması,
5.ÖSS ile ilgili yeni çalışma planının, zümre toplantısına öğretmenlere bilgilendirme şeklinde yapılması,
6.Zümre öğretmenler toplantısının Ekimin 2. haftasında yapılması,
MANİSA 1.ÖSS mesleki rehberlik etkinliklerine ve ÖSS öğrenci danışma merkezi uygulamasına devam edilmesi,
2.ÖSS çalışmaları il değerlendirme formunun kasımdan sonra hazırlanması konusunda Bakanlığa bilgi verilmesi,
3.Psikososyal müdahale ekibi oluşturulması ve çalışmalarının planlandığı şekilde yürütülmesi,
4.Rehberlik seminerlerinin haziran ve eylülün iki haftasında olacak şekilde hizmetiçi eğitim planında yer alması,
5.ÖSS'deki değişiklikler ve liselerin 4 yıl şeklinde düzenlenmesi konusunda tüm rehber öğretmenlere seminer düzenlenmesi için çalışma yapılması,
K.MARAŞ 1.Rehberlik anlayışı kazandırma seminerlerinin tüm idareci ve öğretmenleri kapsayacak biçimde verilmesi,
2.Her ilçede bir rehber öğretmenin koordinatör olarak görevlendirilmesi,
3.ÖSS Danışma Merkezinin iki eğitim bölgesinde kurulması,
4.RAM'a özel eğitim öğretmeni atanması, 3.Her okula en az bir rehber öğretmenin görevlendirilmesi,
5.Rehberlik çerçeve programının RAM tarafından 'gelişimsel rehberlik 'e göre hazırlanması ve okullara dağıtımın, öğretim yılının başlamasından bir ay önce yapılması,
MARDİN 1.Tüm İlköğretim öğretmenlerine rehberlik semineri düzenlenmesi,
2.Gelişim dönemlerine göre öğrenci problemleri ve çözüm yolları konulu doküman hazırlanması ve okullara gönderilmesi,
3.İlköğretim okullarında görülen davranış bozuklukları, düşünce bozuklukları ve duygusal sorunlar konusunda çalışma yapılması ve bu okullara ulaştırılması,
4.İlköğretim 2. kademe öğrencilerine yönelik ergenlik sorunları ile ilgili rehberlik çalışması yapılması,
5.Yapılacak göz taraması sonucunda yardıma muhtaç öğrencilerin gözlük ihtiyaçlarının karşılanması için girişimde bulunulması,
6.RAM'ın okullarda yapacağı çalışmalarda yöneticilerin gerekli kolaylığı göstermesi,
7.Rehber öğretmeni olmayan okullara RAM tarafından destek olunması,
8.RPD hizmetlerinin tanıtımı için basın-yayın kuruluşları ile işbirliği yapılması,
9.Her dönem başında rehber öğretmenler arasında değerlendirme toplantıları yapılması,
10.Rehber öğretmen ihtiyacının karşılanması, 11.RAM'ın eksiklerinin giderilmesi,
  MUĞLA Toplantı raporu gönderilmiş, herhangi bir karar alınmamıştır.
  MUŞ 12.12.2002 tarihe kadar Komisyon kararı gelmemiştir.
NEVŞEHİR 1. 8. sınıflara yönelik mesleki rehberlik çalışmalarının planlandığı gibi yürütülmesi ve mesleki rehberlik çalışmalarına önem verilmesi,
2 RPD hizmetlerinin öğrenci ve velilere tanıtımı için çalışma yapılması,
3. Verimli ve etkili çalışma yöntemleri konusunda çalışma yapılması,
4. Rehber öğretmenlerin oda ve araç-gereç ile ilgili güçlüklerinin giderilmesi,
5. Alınana ve okulları ilgilendiren kararların okul müdürlüklerine resmi yazı ile bildirilmesi,
NİĞDE 1-RPD hizmetleri planlarında sosyal beceri etkinliklerine yer verilmesi ve bu etkinlikleri içeren bir broşür hazırlanması,
2-Yönlendirme çalışmalarına 7. sınıfın 2. yarısında ÖBKÖ uygulanarak başlanması,
3-RPDH İl çerçeve planı örneklerinin http://nigde.meb.gov.tr sitesinde yayınlanması,
4-Rehber öğretmenlerin her ayın son haftasında toplanarak yapılan çalışmaları değerlendirmesi,
5-Psikososyal eğitim çalışmalarına rehber öğretmeni bulunan okullarda devam edilmesi,
6-Okullarda öğretmenler kurulunun her dönem birer defa öğrenci başarısızlıklarını değerlendirmek amacıyla toplanması,
7-Öğrenci ruhsal dosyalarının sınıf rehber öğretmenleri tarafından her yarı yıl sonunda doldurulması,
8-Rehber öğretmenlerin veli toplantılarında velileri bilgilendirme konuşması yapması,
9-Okul rehber öğretmenlerin oda girişlerine unvan olarak "Okul Psikolojik Danışmanı" yazmaları,
10-Okullarda meslek günleri düzenlenmesi,
ORDU 1-ÖSS'ye yönelik çalışmaların öğretim yılı başında başlatılması,
2-Psikososyal okul projesi eylem planını hazırlanması amacıyla programın uygulanacağı okulların belirlenmesi,
3-Mesleki rehberlik ve yönlendirme faaliyetlerine 4. sınıftan itibaren başlanılması ve Türkiye İş Kurumu ile işbirliği yapılması,
4-Rehber öğretmenlerin birden fazla okulda görevlendirilmesi yerine rehber öğretmeni olmayan okulların RAM ile işbirliği yapması,
5-Duygusal, sosyal ya da psikolojik problemlerine yardım edilemeyen öğrencilerin gerekli yardım için RAM'a yönlendirilmesi,
6-Psikolojik danışmanlarla periyodik olarak meslektaş dayanışma toplantıları düzenlenmesi,
7-Okulların RPD hizmetleri yıllık çalışma programlarının RAM'ın hazırladığı çerçeve programa göre hazırlanması ve RAM'a gönderilmesi,
RİZE 1-Okula yeni kayıt olan öğrenciler için oryantasyon çalışması yapılması,
2-Rehberlik anlayışı kazandırma seminerlerine devam edilmesi, rehber öğretmenlerin bu konuda aktif çalışma yapması,
3-Mesleki rehberlik çalışmalarına ve ÖSS öğrenci danışma merkezi uygulamalarına devam edilmesi,
4-Okul RPD servislerinin daha aktif olması için psikolojik danışmanların rehberlikle ilgili konularda önderlik yapması,
SAKARYA 1-İlin rehber öğretmen ihtiyacının karşılanması amacıyla çalışma yapılması,
2-Psikolojik danışmanı olmayan okulların ihtiyacının eğitim bölgeleri içindeki diğer okullarla işbirliği ile karşılanması,
3-Özel eğitim okullarının psikolojik danışman ihtiyacının karşılanması,
4-ÖSS Danışma Merkezlerinin seçilecek pilot okullarda devam etmesi,
5-Rehberlik anlayışı seminerlerinin ihtiyaca göre planlanarak sürdürülmesi,
6-Sınıf öğretmenlerine özel eğitim konusunda seminer verilmesi ve kaynaştırma programına dahil öğrencilere kaynak odalarda destek eğitimi verilmesi,
7-İl genelinde TKT 5-7 taramalarının yapılması,
8-Rehberlikle ilgili eğitim seminerlerinin RAM tarafından planlanması,
SAMSUN 1-.Psikososyal müdahale hizmetlerinin İl Eylem Planı doğrultusunda yürütülmesi,
2-Yıl sonu çalışma raporlarının RAM'ın hazırladığı formata uygun düzenlenmesi,
3.Okul RPD Hizmetleri Yürütme Komisyonlarının tüm okullarda işlevsel hale getirilmesi,
4.BEP konusunda seminer düzenlenmesi,
SİİRT 1-Tüm okulların ziyaret edilerek RPD hizmeti verilmesi,
2-Okul RPD servislerinin karşılaştığı sorunların çözümü için RAM'ca rehberlik yapılması,
3-Okullardaki özel eğitime muhtaç çocukların tespiti, tanılaması ve izlemesinin yapılması,
4-Okullarda yürütülen RPD hizmetlerine destek olunması,
5-Kaynaştırmadaki öğrencilerin izlenmesi,
6-İhtiyaç duyulan konularda yayın hazırlanması,
7-RPD hizmetlerinin yaygınlaştırılması,
8-8 ve 11. sınıflara mesleki rehberlik çalışmaları yapılması,
9-Yönetici ve öğretmenlere RAM'ca rehberlikle ilgili bilgilendirme toplantıları yapılması,
10-RAM'ca okullara yönelik rehberlik bültenleri hazırlanması,
11-Rehberlik anlayışı kazandırma seminerlerine devam edilmesi,
SİNOP 1-İlköğretim sonrası öğrencilerin meslek liselerine yönlendirilmesine ağırlık verilmesi,
2-Öğrenci danışma merkezinin yıl içinde faaliyete devam etmesi,
3-Psikososyal müdahale hizmetlerinin yaygınlaştırılmasına devam edilmesi,
4-RAM'ca özel eğitim ve kaynaştırma sınıflarına destek verilmesi,
SİVAS 1.RAM'a araç tahsisi konusunda çalışma yapılması,,
2.ÖSS faaliyetleri değerlendirme sonuçlarının komisyon üyelerine gönderilmesi,
3.Psikososyal okul projesinin bu yıl 76 okula yaygınlaştırılması,
4.Stajyer rehber öğretmenlere psikososyal proje semineri verilmesi,
5.16 ilçede ve merkez ilçede özel eğitim taramaları ve rehberlik hizmetleri için çalışma yapılması,
6. Katılmayanlar için rehberlik anlayışı kazandırma seminerlerinin planlanması,
7.Psikolojik danışma hizmetlerinin yaygınlaşması için okullara yazı gönderilmesi,
8.Katılmayan üyelerin takibinin yapılması,
  TEKİRDAĞ 12.12.2002 tarihe kadar Komisyon kararı gelmemiştir.
TOKAT 1-Erbaa ve Niksar RAM'ın etkin hale getirilmesi,
2-Rehber öğretmeni olmayan okullara rehber öğretmenlerin birer gün görevlendirilmesi,
3-Eğitim bilimleri mezunlarının rehber öğretmen olarak görevlendirilmesine devam edilmesi,
4-Okul RPD hizmetleri yürütme kurullarının etkin hale getirilmesi için rehber öğretmenlerden destek alınması,
5-Katılmayan öğretmenlerin rehberlik anlayışı geliştirme seminerlerine alınması,
6-Niksar RAM'ın Başçiftlik ilçesinde rehberlik anlayışı semineri düzenlemesi,
7-Okullardan birer öğretmenin rehberlik hizmetlerini verimli yürütülmesi amacıyla rehberlik seminerine alınması,
8-Okul yöneticilerine rehberlik semineri düzenlenmesi,
9-RPD hizmetleri il danışma komisyonu 2. toplantısının Turhal'da yapılması,
TRABZON 1-Psikososyal müdahale hizmetleri konusunda 7 pilot okulda çalışma yapılması,
2. TKT 7-11 konusunda seçilen ilköğretim okulunda 10 psikolojik danışmana uygulamalı kurs düzenlenmesi,
3. ÖSS danışma merkezlerinin çalışmalarına kapsamlı biçimde devam etmesi, ilçelerde mesleki rehberlik etkinlikleri düzenlenmesi
4. Okullarda yönlendirme ve mesleki rehberlik amacıyla Türkiye İş Kurumu ile işbirliği içerisinde konferanslar düzenlenmesi,
  TUNCELİ 12.12.2002 tarihe kadar Komisyon kararı gelmemiştir.
  ŞANLIURFA 12.12.2002 tarihe kadar Komisyon kararı gelmemiştir.
  UŞAK Toplantı raporu gönderilmiş, herhangi bir karar alınmamıştır.
VAN 1-İş Kurumu ile işbirliği içerisinde psikolojik danışmanların meslek danışmanlığı çalışması yapması,
2-Rehber öğretmeni olmayan ilçelere rehber öğretmen görevlendirilmesi yapılması,
3-Merkezde 6 İ.Ö.O.'da ve ilçelerde birer İ.Ö.O.'da psikoeğitim çalışmaları yapılması,
4-ÖSS seminerlerin gerçekleştirmek amacıyla rehber öğretmeni olmayan okullarda rehber öğretmen görevlendirilmesi,
5-Alan dışından görevlendirilen rehber öğretmenlere RPD hizmetleri konusunda seminer verilmesi,
6-Yönetici ve öğretmenlere yönelik rehberlik anlayışı kazandırma seminerlerine devam edilmesi,
YOZGAT 1. Okul RPD hizmetleri çerçeve programının 1-5 ve 6-8. sınıflar için ayrı hazırlanması; ilçelere, okullara ve ilköğretim müfettişleri başkanlığına gönderilmesi,
2. Ortaöğretim okulları RPD hizmetleri çerçeve programının okul türlerine göre hazırlanması ve okullara gönderilmesi,
3. RPD hizmetlerinin ilköğretim okullarında etken olması için ilgili konularda okullara yönelik CD hazırlanması,
4. ÖSS'deki başarının arttırılması amacıyla ilgili konularda cd hazırlanarak okullara dağıtılması,
5. ÖSS'de başarısı düşük okullara yönelik hazırlanacak öneri ve tedbirlerin uygulanması için İl M.E.Md.'ne öneri götürülmesi,
6. RAM'ca zararlı alışkanlıklar konusunda hazırlanan 2 saatlik CD'nin öğrencilere izlettirilmeye devam edilmesi,
7. ÖSS mesleki rehberlik etkenliklerine devam edilmesi,
8. Rehberlik anlayışı kazandırma seminerlerinin eğitim aksatmayacak şekilde sürdürülmesi,
9. Psikososyal müdahale hizmetlerinin etkin biçimde yaygınlaştırılması,
10. Haftalık ders çizelgesinde rehberlik saati olmayan ortaöğretim okullarının rehberlik çalışmalarını ilgili Genelgede belirtildiği şekilde yürütmeleri için tedbir almaları,
ZONGULDAK 1.Okulların rehber öğretmen ihtiyacının karşılanması,
2.Özel eğitim öğretmenleri ile toplantı yapılması,
3.İlk ve orta öğretim rehber öğretmenleri ile ayrı gruplar halinde belirli aralıklarla toplantı yapılması,
4.Okullarda yapılacak rehberlik çalışmalarına RAM'ca destek olunması ve anne baba eğitimi verilmesi,
5.Psikososyal müdahale hizmetlerinin devam etmesi ve yaygınlaştırılması,
6.İhtiyaç olan okullarda özel eğitim sınıfı açılması,
7.Okul RPD servislerine uygun çalışma koşulları sağlanması,
8.ÖSS Danışma Merkezlerinin çalışmalarına öğretim yılı başında başlaması,
9.Alo Karnem danışma hattının oluşturulması,
10.RAM'ın hazırladığı RPD hizmetleri ile ilgili kitapların okullara ulaştırılması,
KARABÜK 1. ÖSS danışma merkezinde görevlendirilen rehber öğretmenlerin yapılan planlamaya göre çalışmalarını yürütmeleri,
2. Psikososyal müdahale hizmetlerinin il eylem planı doğrultusunda yürütülmesi,
3. ÖSS ilgili mesleki rehberlik etkinliklerine ilgili genelge doğrultusunda devam edilmesi, ÖSS'deki değişikliklerin kısa zamanda öğrencilere aktarılması, ÖSS Danışma Merkezi uygulamasına devam edilmesi,
4. RPD anlayışı kazandırma seminerlerine devam edilmesi,
5. Rehber öğretmenlerin 1.5 aylık periyotlar halinde toplantı yapması,
AKSARAY 1. Okullardaki RPD Hizmetleri Okul Yürütme komisyonlarının RAM ile işbirliği yapması,
2. RPD hizmetlerinde birlik sağlanması için rehber öğretmenlerin iki ayda bir toplanması,
3. Psikososyal müdahale hizmetleri seminerlerine katılan rehber öğretmenlerin pilot uygulamaları kendi okullarında yapması,
4. Psikososyal müdahale hizmetlerinin yürütülmesinde ilgili birimlerle işbirliği yapılması,
5. Tavmatik yaşantısı olan öğrencilerin bulunduğu okulların müdürlerince okul eylem planı hazırlanması,
6. Rehberlik anlayışı geliştirme seminerlerine devam edilmesi ve gerçekleştirilen seminerlerin Eylül ayındaki toplantıda değerlendirilmesi,
7. ÖSS Mesleki Rehberlik Etkinlikleri çerçevesinde çalışmalara devam edilmesi,
8. 2003 ÖSS'ye yönelik geniş kapsamlı bir bülten hazırlanması ve yerel basın organlarına duyurulması,
  BAYBURT 12.12.2002 tarihe kadar Komisyon kararı gelmemiştir.
KARAMAN 1-Okul öğrenci kurullarının çalışma şeklinin açık olarak belirlenmesi ve rehber öğretmenlerin bu konudaki katılımının arttırılması,
2-İlköğretimde yönlendirme çalışmaları ile ilgili okul rehber öğretmenler toplantısında bilgi verilmesi,
3-ÖSS Öğrenci Danışma Merkezlerinin oluşturulması ve öğrencilere tanıtımının yapılması,
4-Meslek liselerinin ilköğretim öğrencilerine tanıtılması v kayıt dönemlerinde basın-yayın yoluyla tanıtılması,
5-Okul rehber öğretmenleri ile sıkça toplantı yapılması ve yapılan örnek çalışmaların paylaşılması,
6-Öğrenci değerlendirmesinde bireysel farklılıklara önem verilmesi ve sonuçlarından yararlanılması,
7- 8. sınıftan itibaren yönlendirme çalışmalarına ekip halinde yoğunlaşılması,
8-Yönlendirme amacıyla ABKÖ ölçeğinin uygulanması,
9-Mezun öğrencilere yönelik köşe hazırlanması,
10-Rehberlik çalışmalarının drama etkinlikleriyle desteklenmesi,
  KIRIKKALE 12.12.2002 tarihe kadar Komisyon kararı gelmemiştir.
BATMAN 1 Her okulun kendi RPD hizmetleri çerçeve programını hazırlaması ve bir nüshasını RAM'a göndermesi,
2. Her okulda RPD hizmetleri okul yürütme kurulunun kurulması ve görevlilerin isimlerinin RAM'a bildirilmesi ,
3. Özel eğitime muhtaç çocukların taramasının yapılması ve sonuçların RAM'a bildirilmesi,,
4. Rehberlik anlayışı kazandırma seminerlerine devam edilmesi,
5. Belirli okullarda özel eğitim sınıflarının açılması,
6. Psikoeğitim çalışmalarına başlanması,
7. ÖSS öğrenci danışma merkezinin oluşturularak gerekli altyapının sağlanması,
8. Okullarda ilgili program çerçevesinde yapılan çalışmaların her ay rapor halinde RAM'a gönderilmesi,
9. Rehber öğretmenler ile RAM'da aylık toplantılar yapılması,
BARTIN 1-Dershaneye gidemeyen öğrenciler için sınav ortamı oluşturulması,
2-Her rehber öğretmenler toplantısı yapılması,
3-Okul gelirlerinin ¾'nün teknolojik gelişmelere yatırılması ve bu gelişmelerden öğrencilerin yararlandırılması,
4-İlçelerdeki okulların rehber öğretmen ihtiyacının karşılanması,
5-RPD Hizmetleri İl Danışma Komisyonu toplantısına Milli Eğitim Müdürünün davet edilmesi,
6-Önce rehber öğretmenler toplantısının sonra il danışma komisyonu toplantısının yapılması,
7-ÖSS Öğrenci Danışma Merkezlerinin merkezi yerde oluşturulması ve cazip hale getirilmesi, öğrenciyi tanıyan öğretmenlerin görevlendirilmesi,
8-İlköğretimdeki mesleki yönlendirmenin daha gerçekçi yapılması,
9-Okulların özelliklerine göre okul tanıtımlarının özelliklerine göre yapılması,
10-Gelişimsel rehberlik programının içeriğinin rehber öğretmenler toplantısında görüşülmesi,
11-Psikososyal okul projesi çalışmalarının yaygınlaştırılması,
12-RAM'ın personel ihtiyacının karşılanması,
ARDAHAN 1. İldeki okulların ziyaret edilerek, öğrenci, öğretmen ve veli ilişkileri ile sorunları hakkında velilerle bir dizi toplantı yapılması,
2. okullardan öğretim yılı sonunda çalışma raporlarını RAM'a gönderilmesinin istenmesi,
3.İlçeler ve köylerde yapılacak çalışmalar için M.E.Md.'den araç istenmesi,
4.Özel eğitim sınıfının işlevsel olması için gönüllü öğretmenler görevlendirilmesi,
5.RAM'ın uygun bir binaya taşınması,
6. Tedavi ya da gerekli cihazlarını karşılayamayan engelli öğrenciler için yardımlaşma fonu ile işbirliği yapılması,
8.Yeni atanan öğretmenlere rehberlik hizmetleri konusunda seminer düzenlenmesi,
9.Okullardaki rehberlikle ilgili eksik dokümanların karşılanması,
IĞDIR 1. İlköğretim okulları ve liselerin problemlerin çözümünde işbirliği yapması,
2. Okul RPD Servislerinden aylık çalışma raporu istenmesi ve gerekli görülen konularda yardım edilmesi,
3. Göz taramalarının yapılması ve maddi durumu yetersiz öğrencilere ilaç ve gözlük konusunda destek olunması,
4. Rehber öğretmenlere gerekli envanterleri temin etmelere konusunda RAM'ca yardım edilmesi,
5. Eksik olan ölçme araçlarının Bakanlıktan istenmesi,
6. RAM'ın kadrosunun tamamlanması için atama yapılması,
7. ÖSS'deki değişiklikler konusunda doküman hazırlanarak okullara gönderilmesi,
8. 8 ve 11. sınıflar için mesleki rehberlik çalışmaları yapılması,
9. Psikososyal okul projesinin donanımı yeterli okullarda uygulamaya başlanması,
10. Yeni atanan rehber öğretmenlere psikososyal proje konusunda seminer verilmesi,
11. Gerekli zamanlarda psikolojik danışmanlarla etkileşim toplantıları düzenlenmesi,
ŞIRNAK 1-İle yeterli sayıda rehber öğretmen atanması ve yeni atananların adaylıklarının RAM'da kaldırıldıktan sonra okullara atanması,
2-RPD Hizmetleri Okul Yürütme Komisyonlarının okullarına uygun gerçekçi kararlar alması ve bunu tutanakla RAM'a göndermesi,
3-Rehber öğretmeni olmayan okullarda bu hizmetlerin verimliliği için yöneticilerin gerekli düzenlemeyi yapması,
4-İlköğretim okullarında özel eğitim sınıfları açılması,
5-Rehberlik anlayışı kazandırma seminerlerine devam edilmesi,
6-Özel eğitime muhtaç öğrencilerin idarelerce belirlenerek RAM'a bildirilmesi,
7-Özel eğitimi kurumları açılması ve gerekli personelin atamasının yapılması,
8-Kaynaştırma eğitimi programı için RAM ile işbirliği yapılması ve bilgilerin RAM'a ulaştırılması,
9-RAM'ın araç-gereç yönünden desteklenmesi,
10-Rehberlik hizmetlerinin yürütülmesinde titizlik gösterilmesi,
KİLİS 1. Özel eğitim sınıfı açılabilecek okulların tespit edilmesi,
2. Rehber öğretmenlerin oda ve araç-gereç ihtiyacının okullarca karşılanması için çalışma yapılması,
YALOVA 1. Rehberlik anlayışı kazandırma seminerlerine devam edilmesi,
2. Rehber öğretmen ihtiyacının Bakanlığa bildirilmesi,
3. Altyapısı yeterli okullarda psikoeğitime devam edilmesi,
4. Okul proje ekiplerinin RAM'ca eğitilmesi ve kaynak ile desteklenmesi,
5. ÖSS'ye yönelik çalışmaların kapsamlı biçimde yürütülmesi,
6. Mesleki tanıtım çalışmalarına 7. sınıftan itibaren başlanması,
7. Rehberlik anlayışı kazandırma seminerlerine devam edilmesi,
OSMANİYE 1-İl danışma komisyonunda alınan kararların uygulanma durumunun rehber öğretmenler toplantısında ele alınması,
2-ÖSS bilgilendirme etkinliklerinin Aralık 2002 de başlatılması ve programlanması,
3- 8. sınıf öğrencilerine yönelik mesleki yönlendirme çalışmaları için komisyon oluşturulması ve program hazırlanması,
4-Rehber öğretmen atamalarında rehber öğretmeni olmayan ilçelere öncelik verilmesi,
5-İl danışma komisyonunda alınan kararların okullar tarafından incelenmesi ve kendileriyle ilgili çalışmaları yürütmesi, dönem sonlarında RAM'a değerlendirme raporu vermesi,
6-Okullarda uygulanan ölçme araçlarının bilgisayar ortamına aktarılması için çalışma yapılması,
7-Rehberlik anlayışı kazandırma seminerlerinin katılımcı sayısına göre RAM tarafından düzenlenmesi,
8-Haziran ayı İl Danışma Komisyonu kararlarının RAM ve okul yöneticilerince uygulanması,
  DÜZCE Toplantı raporu gönderilmiş, herhangi bir karar alınmamıştır.
ÖZEL EĞİTİM REHBERLİK VE DANIŞMA HİZMETLERİ
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Rehberlik ve Araştırma Merkezleri Şubesi