<<< geri   

nerdeyim

T.C.
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI
Müsteşarlığı

 

SAYI  : B.08.0.MÜB.0.37.02.00/2124 01/11/2002
KONU : Telâfi Eğitimi  

GENELGE
2002/92


İLGİ :
a)
3308 sayılı Meslekî Eğitim Kanunu
b) 03 Temmuz 2002 tarih ve 24804 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan "Meslekî ve Teknik Eğitim
Yönetmeliği"
c) Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Sınıf Geçme Yönetmeliği
d) Meslekî ve Teknik Eğitim Okul ve Kurumlarında Tam Gün Tam Yıl Eğitim Uygulamasına
İlişkin Yönerge
e) Millî Eğitim Bakanlığının 10/07/2002 tarih ve Erkek Teknik Öğretim Genel Müdürlüğü
B.08.0.ETÖ.0.10.03.02/266-5617-2002/55 sayılı Genelgesi.
f) Milli Eğitim Bakanlığının 23/09/2002 tarih ve Kız Teknik Öğretim Genel Müdürlüğü 3096
sayılı yazısı
g) Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğünün 10 Haziran 1997 tarih ve 2895 sayılı yazısı
h) Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğünün 3 Ağustos 1998 tarih ve 3926 sayılı yazısı

    Meslekî ve teknik eğitime reform niteliğinde yenilikler getiren ve 3308, 2547, 3797 ve 4306 sayılı Yasalarda değişiklik yapan çerçeve niteliğindeki 4702 sayılı Yasa gereğince çıkarılması gereken 11 yönetmelik ile meslekî ve teknik eğitim okul ve kurumlarında uygulanmakta olan 20 yönetmelik birleştirilerek ilgi (b) Yönetmelik yürürlüğe girmiştir.

     4702 sayılı Kanunun 19 uncu maddesi ile ilgi (a) Kanunun 35 inci maddesinde yapılan değişiklikle, genel lise mezunları ile ilköğretim mezunu kalfa ve ustaların telâfi eğitimine devam ederek başarılı olmaları halinde bitirdikleri alana ait meslek lisesi diploması almalarına olanak sağlanmış ve bu uygulama ile ilgili esaslar, ilgi (b) Yönetmeliğin 89-95 inci maddeleri ile belirlenmiştir.

      Bu çerçevede gerçekleştirilecek telâfi eğitimi, 2002-2003 öğretim yılında ilgi (b) Yönetmeliğin 89 uncu maddesine göre, meslekî ve teknik orta öğretim okul ve kurumlarında, ilgi (e) genelge ile ilgi (f) yazı eki (EK-1)'de belirtilen meslek alan/dallarında meslek liselerinde uygulanmakta olan öğretim programları esas alınarak aşağıdaki açıklamalar doğrultusunda uygulanacaktır.

     1. Söz konusu öğretim programlarının uygulanacağı okul ve kurumlar, ilgi (f) yazı eki (EK-1)'de yer alan meslek alan/dallarının eğitim ve öğretiminin yapıldığı okul ve kurumların; derslik, atölye, laboratuar gibi fiziki olanakları, atölye ve meslek dersi öğretmen durumu ile ilgi (d) Yönerge uygulaması dikkate alınarak valilik/kaymakamlıklarca belirlenecektir.

     2. İlgi (b) Yönetmeliğin 92 nci maddesine göre telâfi eğitimi yapılacak okul ve kurumlar, açılacak telâfi eğitimi programlarının türleri ve her bir programa alınacak öğrenci sayısı ile eğitim süresi milli eğitim müdürlüklerince duyurulacaktır.

     3. Bir meslek alan/dalında telâfi eğitimine başlanabilmesi için ilgili programa kayıt yaptıran öğrenci sayısının ilgi (b) Yönetmeliğin 162 nci maddesi gereği en az 12 olması zorunludur.

     4. İl veya ilçe bazında aynı ismi taşıyan program birden fazla okul ve kurumda açılmış, ancak her birine yapılan başvuru 12'den az ise bunlar birleştirilerek bir okulda eğitim uygulamasına olanak sağlanacaktır.

     5. Bu programlara; genel lise mezunları, ilköğretim okulu mezunu kalfa ve ustalar ile kontenjan bulunması durumunda, meslekî ve teknik orta öğretim programlarından mezun olup farklı bir meslek alan/dalından mezun olmak isteyenler başvurabileceklerdir. Bu programlarda karma eğitim yapılacaktır.

     6. Telâfi eğitimine devam etmek isteyen adaylar, tercih sırasına göre devam etmek istedikleri meslek alan/dalını gösteren bir dilekçe ile telâfi eğitiminin yapılacağı okul/kurum müdürlüğüne başvuracaklardır.
Başvurunun kontenjandan fazla olması durumunda; başvuranların yaşı en küçükten başlanarak tercihleri ve diploma notları; ilköğretim mezunu kalfa ve ustalarda ise alan/dalında çalışma süresi en fazla olandan başlanarak sıralama yapılacaktır. Genel lise mezunları ile ilköğretim mezunu kalfa ve ustaların telâfi eğitimi kontenjanları ayrı ayrı belirlenecektir.

     7. Telâfi eğitimine kayıt yaptıracaklardan; diploma ve öğrenim belgesinin onaylı birer örneği, yeterli sayıda fotoğraf, pul ve zarf ile ikâmet ve askerlik durumu belgesi gibi belgeler istenecek, ancak önceki mezun oldukları okuldan öğrenci kişisel dosyaları istenmeyecektir.

     8. Genel lise mezunlarına uygulanacak telâfi eğitimi programları, ilgi (b) Yönetmeliğin 90 ıncı maddesi gereği, ilgili alan/dal programlarına ait haftalık ders çizelgelerinde yer alan teorik ve uygulamalı meslek derslerinden oluşacaktır.

     9. Genel lise mezunları;
     a) Endüstri meslek lisesi telâfi eğitimine devam etmek istemeleri halinde, bu okullarda uygulanmakta olan ilgili bölüm programlarına ait haftalık ders çizelgesinde yer alan; ortak genel kültür dersleri ile alan dersleri içerisinde bulunan matematik, fizik, kimya gibi genel kültür dersleri ve bölüm seçmeli/seçmeli derslerden muaf tutulacaklar, teorik ve uygulamalı bölüm derslerinden,
     b) Kız meslek lisesi telâfi eğitimine devam etmek istemeleri halinde, bu okullarda uygulanmakta olan ilgili alan/dal programlarına ait haftalık ders çizelgelerinde yer alan; ortak genel kültür dersleri ile alan seçmeli/seçmeli derslerden muaf tutulacaklar, meslek alan dersleri gurubunda yer alan ortak dersler, ortak alan dersleri ile teorik ve uygulamalı meslek derslerinden,
     c) Ticaret meslek lisesi telâfi eğitimine devam etmek istemeleri halinde, bu okullarda uygulanmakta olan ilgili bölüm programlarına ait haftalık ders çizelgelerinde yer alan; ortak genel kültür dersleri ve bölüm seçmeli/seçmeli dersler ile bölüm dersleri bloğunda yer alan ve genel liselerde aynı isimle okutulan derslerden muaf tutulacaklar, bölüm dersleri bloğunda yer alan ve genel liselerde aynı isimle okutulmayan meslek derslerinden,
sorumlu olacaklardır.

     10. Meslekî ve teknik orta öğretim programlarından mezun olanlar;
     a) Farklı bir alan/dal programı telâfi eğitimine katılmak istemeleri halinde; devam etmek istedikleri alan/dala ait öğretim programının haftalık ders çizelgesinde yer alan ortak genel kültür dersleri ile alan seçmeli/seçmeli derslerden,
     b) İlgi (b) Yönetmeliğinin 91 inci maddesinde belirlenen esaslara göre daha önce mezun oldukları alan/dala ait haftalık ders çizelgesi ile devam etmek istedikleri programa ait haftalık ders çizelgesi ve öğretim programı içeriklerinin karşılaştırılması sonucu;
(1) Aynı isimli derslerden; haftalık ders saati sayısı aynı veya ders saati sayısı farkı bir olan derslerin öğretim programı içeriklerinin tamamı veya en az % 80'i aynı olan,
(2) Farklı isimdeki derslerden; öğretim programı içeriklerinin tamamı veya en az % 80'i aynı, haftalık ders saati sayısı aynı veya ders saati sayısı farkı bir olan
derslerden muaf tutulacaklardır.
     c) Haftalık ders saati sayısı farkı iki ve daha fazla olan dersler ile okunmamış derslerden sorumlu olacaklardır.
Bu hususta yapılacak tespitler öğrencinin devam etmek istediği telâfi eğitimi programının uygulanacağı okulun ilgili alan/dalında görevli zümre öğretmenleri tarafından oluşturulacak komisyon marifeti ile belirlenecektir.

     11. Telâfi eğitiminin süresinin belirlenmesinde ilgi (b) Yönetmeliğin 93 üncü maddesi ile ilgili meslek alan/dalının öğretim programlarına ait haftalık ders çizelgelerinde yer alan ve yukarıda açıklanan hususlar dikkate alınarak okutulması zorunlu olan teorik ve uygulamalı meslek derslerinin haftalık ders saati sayısı, bir ders yılı süresi olan 36 hafta ile çarpılarak her bir sınıfa ait toplam eğitim süresi bulunacaktır.

     12. Telâfi eğitimi çalışma takvimi, il/ilçe millî eğitim müdürlükleri koordinesinde, ilgili okul müdürlerinden oluşacak komisyon tarafından, uygulanacak program türlerinin eğitim süresi dikkate alınarak hazırlanacak ve uygulanacaktır.

     13. Telâfi eğitimi kapsamındaki öğretim programlarının uygulama plânı, çalışma takvimine göre;
     a) Genel lise mezunları için her sınıfın öğretim programını uygulama süresi bir dönem olmak üzere üç dönemi,
     b) Meslekî ve teknik orta öğretim programları mezunları için aynı koşullarda gruplar oluşması durumunda ise okumakla sorumlu oldukları teorik ve uygulamalı meslek dersleri dikkate alınarak belirlenecek dönem sayısını
kapsayacak şekilde ilgi (b) Yönetmeliğin 90'ıncı maddesine göre ilgili alan/dal zümre öğretmenlerince hazırlanacaktır. Dönem süreleri, programların özelliğine göre değişiklik gösterebilecek ve dönemler arasında bir veya iki hafta tatil verilebilecektir.

     14. İlgi (b) Yönetmeliğin 94 üncü maddesi gereğince telâfi eğitimine devam eden öğrencilerden başarısız olanlar için ortalama yükseltme sınavı yapılmayacak, sorumluluk sınavlarına ise telâfi eğitimi programı sonunda yer verilecektir. Bu öğrenciler, ilki telâfi eğitimi programı bitiminde olmak üzere ilgi (c) Yönetmeliğin 38. maddesi hükümlerine göre örgün eğitime devam eden öğrencilerle birlikte 6 dönem sorumluluk sınavına girebilecektir.

     15. Telâfi eğitimine devam eden öğrencilerin başarı durumlarının belirlenmesinde ilgi (c) Yönetmelik hükümleri uygulanacak, eğitim süresince yapılacak yazılı, sözlü ve uygulamalı sınav sonuçlarına göre her dersten yıl sonu notu verilecektir.

     16. Telâfi eğitimine devam eden öğrenciler ilgi (b) Yönetmeliğin staj çalışmaları ile ilgili hükümlerine tâbi olacaklardır. Söz konusu öğrenciler, telâfi eğitimine devam ettikleri alan/dal programına ait bir iş kolunda çalıştıklarını ilgili sosyal güvenlik kuruluşlarından belgelendirmeleri halinde staj çalışmasından muaf tutulacaktır.

     17. Telâfi eğitimi sonunda başarılı olanların diplomalarının düzenlenmesinde;
     a) Diplomanın öğretim süresi bölümüne 3 yıl yazılacaktır.
     b) Diploma notu, ilgi (c) Yönetmeliğin 48 inci maddesinde belirtilen esaslara göre, telâfi eğitimi yapılan derslerin üç sınıfa ait yıl sonu başarı ortalamalarının aritmetik ortalaması ile lise diploma notunun aritmetik ortalaması alınarak bulunacaktır.
     c) Diplomanın daha önce mezun olduğu okul bölümüne, telâfi eğitimine başlamadan önce mezun olunan en son okulun adı yazılacaktır.

     18. İlgi (c) Yönetmeliğin 49 uncu maddesine göre;
     a) Telâfi eğitimi sonunda diploma almaya hak kazananlar için ders kesimi tarihi,
     b) Sorumluluk sınavları sonunda mezun olanlar için bu sınavların sona erdiği tarih,
     c) Staj çalışmasını tamamlamayanlar için staj çalışmalarının sona erdiği tarih
diploma tarihi olarak yazılacaktır.

     19. Telâfi eğitimine devam edecekler için ayrı kütük defteri tutulacak, ancak diploma defterleri ortak kullanılacaktır.

     20. İlköğretim okulu mezunu kalfa ve ustaların telâfi eğitimi uygulamasında, halen Açıköğretim Lisesi Meslekî ve Teknik Açıköğretim uygulaması yapılan bölüm/alan/dallarda uygulanan programlar ile ilgi (g), (h) yazı ve eklerinde yer alan hususlar dikkate alınacaktır. Bunlar, okumakla yükümlü oldukları genel kültür derslerini mevzuatına uygun olarak Açıköğretim Lisesinden alacak ve mezuniyet aşamasında diplomaları Açıköğretim Lisesi tarafından düzenlenecektir.

     21. Telâfi eğitimine başladıktan sonra her hangi bir nedenle eğitimi terk eden öğrencilere, istekleri halinde ayrıldıkları tarihe kadar aldıkları yıl sonu notlarının gösterildiği tasdikname ve öğrenim belgesi düzenlenecek, yıl sonu notu alınamayan derslerin varsa o tarihe kadar alınmış yazılı ve sözlü puanları tasdiknameye işlenecektir.

     22. Telâfi eğitimine devam eden öğrencilere "Millî Eğitim Bakanlığı ile Diğer Bakanlıklara Bağlı Okullardaki Görevlilerle Öğrencilerin Kılık Kıyafetlerine İlişkin Yönetmelik" hükümleri uygulanmayacak, ancak bunların kılık-kıyafetlerinin sade ve temiz olması, uygulamalı derslere uygun iş giysileri ile girmeleri sağlanacaktır.

     23. Telâfi eğitimine devam eden öğrenciler okul müdürlüğünce belirlenen genel kurallara uymak zorundadırlar. Kurallara uymamakta ısrar edenler hakkında "Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Ödül ve Disiplin Yönetmeliği" hükümleri uygulanacak, "Örgün Eğitim Dışına Çıkarma" cezasını gerektiren davranışta bulunanların eğitimle ilişiği kesilecektir.

     24. Ayrıca, telâfi eğitimi uygulamalarının yanında ilgi (b) Yönetmelik esaslarına göre meslekî ve teknik orta öğretim okul ve kurumları bünyesinde uygulanmakta olan yaygın eğitim çalışmalarına da devam edilecektir.

Bilgilerinizi ve gereğini önemle rica ederim.

Prof. Dr. İsmail BİRCAN
Bakan a.
Müsteşar