DUYURULAR


<<< geri   

nerdeyim

2001-2002 ÖĞRETİM YILINDA
MESLEKÎ VE TEKNİK ORTA ÖĞRETİM KURUMLARI
ÖĞRENCİLERİ ARASINDA YAPILACAK BECERİ
YARIŞMALARI UYGULAMA ESASLARI


     Beceri yarışmaları, Erkek Teknik Öğretim Genel Müdürlüğü, Kız Teknik Öğretim Genel Müdürlüğü ile Ticaret ve Turizm Öğretimi Genel Müdürlüğüne bağlı olarak faaliyetlerini yürüten liselerin son sınıf öğrencileri arasında, aşağıdaki esaslara göre yapılacaktır.

     A) BECERİ YARIŞMALARI ORGANİZASYONU:
     Beceri yarışmalarının sağlıklı bir şekilde yapılmasını sağlamak üzere; Bakanlık, il ve okul seviyesinde aşağıda belirtilen kurul ve komisyonlar kurulacaktır.

     1- Bakanlıkta Meslekî ve Teknik Öğretim Genel Müdürlükleri bünyesinde;
     a) Merkez Organizasyon Kurulları,
     b) Merkez Hazırlık Komisyonları,

     2- Her ildeki millî eğitim müdürlüğü bünyesinde;
     a) İl Yürütme Kurulu,
     b) İl Yarışma Komisyonları,

     3- EK-1'deki yarışma alan/bölümlerinin bulunduğu bütün okul müdürlüklerinde; her alan/bölüm için okul yarışma komisyonları kurulacaktır.
     Yukarıda belirtilen kurullar ve komisyonlar EK-3'teki organizasyon şemasına göre koordineli olarak görev yapacaklardır.

     B) MESLEKÎ VE TEKNİK ÖĞRETİM GENEL MÜDÜRLÜKLERİ BÜNYESİNDE KURULACAK KURUL VE KOMİSYONLARIN KURULUŞU VE GÖREVLERİ :

     1- Merkez Organizasyon Kurulunun Kuruluşu:
     a) Koordinatör Genel Müdür (Erkek Teknik Öğretim Genel Müdürü),
     b) Meslekî ve Teknik Öğretim Dairelerinin İlgili Genel Müdür Yardımcıları,
     c) Meslekî ve Teknik Öğretim Dairelerinin İlgili Daire Başkanları,
     d) Meslekî ve Teknik Öğretim Dairelerinin İlgili Şube Müdürleri,
olmak üzere 10 üyeden kurulur. Kurulun sekreteryasını Genel Müdürlükler adına görevlendirilen Şube Müdürleri yürütür.

     2- Merkez Organizasyon Kurulunun Görevleri:
     a) Beceri Yarışmasının yapılacağı meslek alanlarını tespit etmek.
     b) Beceri Yarışmalarına ait genelgeyi hazırlamak.
     c) Merkez hazırlık komisyonlarını oluşturmak.
     d) Merkez hazırlık komisyonu tarafından her kademe için hazırlanan sorular içinden seçim yaparak, süresi içerisinde yarışmanın yapılacağı okul ve/veya illere göndermek.

     3- Merkez Hazırlık Komisyonlarının Kuruluşu:
     a) Üç veya dört branş öğretmeni,
     b) Varsa bir meslek kuruluşu temsilcisi
olmak üzere beceri yarışması yapılacak her meslek alanı için ilgili genel müdürlüklerin merkez organizasyon kurulu üyeleri tarafından ayrı ayrı kurulur.

     4- Merkez Hazırlık Komisyonlarının Görevleri:
     Her kademedeki yarışmalar için ayrı ayrı olmak üzere;
     a) Yarışma iş, proje ve sorularını hazırlamak.
     b) İş ve projelerin yapım resmini çizmek.
     c) Parça listesini hazırlamak.
     d) Hazır olarak temin edilecek malzemeleri belirlemek.
     e) Yarışma için kullanılacak makine, araç ve gereci belirlemek.
     f) Yarışma süresini belirlemek.
     g) Yarışmada yapılacak iş, proje ve soruların değerlendirilmesi ile ilgili esasları belirlemek, bunları bir çizelge haline getirmek.
     h) Yarışmanın uygulanması ile ilgili esas ve usulleri tespit etmek.

     D) İL MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜKLERİ BÜNYESİNDE KURULACAK
KURUL VE KOMİSYONLARIN KURULUŞU VE GÖREVLERİ :


     1- İl Yürütme Kurulunun Kuruluşu:
     İl Yürütme Kurulu;
     a) İl millî eğitim müdürü veya görevlendireceği millî eğitim müdür yardımcısı veya şube müdürü,
     b) Yarışmalara katılan okulları temsilen Erkek Teknik Öğretim Genel Müdürlüğü, Kız Teknik Öğretim Genel Müdürlüğü ve Ticaret ve Turizm Öğretimi Genel Müdürlüğüne bağlı birer okul müdürü,
     c) İlde bulunan ilgili meslek kuruluşlarının temsilcilerinden
oluşur.

     2- İl Yürütme Kurulunun Görevleri:
     a) Birinci ve ikinci kademe beceri yarışmalarının ilde sağlıklı bir şekilde planlanmasını ve yürütülmesini sağlamak.
      b) İkinci kademe beceri yarışmalarında her meslek alan/bölümü için il yarışma komisyonlarını kurmak.
      c) İkinci kademe beceri yarışması ile ilgili soru, proje, değerlendirme çizelgesi, cevap anahtarı ve diğer dokümanları gereksinim duyulan sayıda çoğaltmak.
     d) İkinci kademe beceri yarışmalarının yapılacağı okulları belirlemek.
     e) Yarışma yapılacak okulların yarışma ile ilgili hazırlıklarını kontrol etmek, eksiklikleri tamamlatmak, yarışma için uygun koşulları hazırlatmak.
     f) Yarışma süresince ikinci kademe beceri yarışmalarına katılan öğrenciler ve görevli öğretmenlerin yemek ve konaklama gereksinimleri ile il içi ulaşımlarını sağlamak.
     g) İkinci kademe yarışma sonucunu bildirmek üzere EK-7/1-2-3 formu doldurarak, EK-2'de belirtilen süre içinde Bakanlığa göndermek.
     h) İkinci kademe beceri yarışmaları sonucunda il düzeyinde tören düzenlemek.

     3- İl Yarışma Komisyonlarının Kuruluşu:
     İl Yürütme Kurulu tarafından beceri yarışması yapılacak her alan/bölüm için oluşturulan il yarışma komisyonları, komisyon başkanının dışında,
     a) Yarışmanın yapılacağı okulun ilgili bölüm şefi,
     b) En az iki branş öğretmeni (*),
     c) İlgili meslek kuruluşu temsilcisi
olmak üzere en az dört üyeden oluşturulur. Komisyonun başkanı, yarışmanın yapıldığı okulun müdürüdür.
     (*) İl merkezi ve ilçelerde yarışmanın yapıldığı alan/bölüm birden fazla okulda var ise komisyon üyeleri farklı okullardan oluşturulur.
     4- İl Yarışma Komisyonlarının Görevleri:
     a) İkinci kademe beceri yarışmalarının yapılacağı okulda Merkez Hazırlık Komisyonu tarafından belirlenen esas ve usullere göre yarışma öncesinde; makine, araç ve gerecin hazır olup olmadığını kontrol etmek, varsa eksiklikleri ilgili okul müdürlüğü ile işbirliği yaparak gidermek.
     b) Birinci kademe beceri yarışması sonunda okul birincisi, ikincisi ve üçüncüsü olan öğrencileri, Merkez Hazırlık Komisyonu tarafından belirlenen esaslara ve sınavlarda uygulanan kurallara göre ikinci kademede yarıştırmak, yarışmanın düzenli bir şekilde yapılması için gerekli önlemleri almak.
     c) İkinci kademe birinci, ikinci ve üçüncülerini İl Yürütme Kuruluna bildirmek.

     E) BİRİNCİ KADEME (OKUL) YARIŞMA KOMİSYONLARININ KURULUŞU
VE GÖREVLERİ:

     Okul müdürlüklerince; birinci kademe yarışmalarını yaptırmak üzere, EK-1'deki yarışma alan/bölümlerinin bulunduğu okullarda, her alan/bölüm için ayrı ayrı yarışma komisyonları kurulacaktır.

     1- Birinci Kademe (Okul) Yarışma Komisyonlarının Kuruluşu:
     a) İlgili bölüm şefi,
     b) En az iki branş öğretmeni,
     c) İlgili meslek kuruluşlarının temsilcisi
olmak üzere en az dört üyeden oluşturulacaktır. Gereksinim duyulması halinde aynı okulda aynı alan/bölüm için birden fazla komisyon kurulabilecektir. Komisyon başkanı okul müdürüdür.

     2- Birinci Kademe (Okul) Yarışma Komisyonlarının Görevleri:
     a) Alan/bölümdeki öğrenci sayısı ve atölyedeki donanım imkânlarına göre yarışmayı planlamak.
     b) Yarışma sorularını çoğaltmak, gerekli olan makine, araç ve gereci önceden hazırlamak, planlanan zamanda öğrencilere dağıtmak, öğrencilerin eşit koşullarda yarışmalarını sağlamak.
     c) EK-1'de belirtilen alan/bölümlerdeki son sınıf öğrencilerinin tamamının birinci kademe beceri yarışmalarına katılmasını sağlamak.
     d) Yarışmaları; sınavlarda uygulanan kurallara uygun olarak gerçekleştirmek.
     e) Yarışmaları Bakanlıkça planlanan tarihler arasında tamamlamak, değerlendirmek ve değerlendirme sonuçları ile alan/bölüm birincilerini, ikincilerini, üçüncülerini okul müdürlüğüne bildirmek.

     F) BECERİ YARIŞMALARININ HER KADEMESİNDE YAPILACAK
İŞLEMLER ŞUNLARDIR :


     1- Beceri Yarışmalarının Birinci Kademesinde Yapılacak İşlemler:
     a) Yarışmalar; meslekî ve teknik öğretim okullarının EK-1'de belirtilen alan/bölümlerinde yapılacaktır. Bu alan/bölümlerdeki son sınıf öğrencilerinin tamamı yarışmaya katılacaktır. Yarışma sonucunda ilgili alan/bölümlerin okul birincileri, ikincileri ve üçüncüleri belirlenecektir.
     b) Birinci kademe yarışmalarında; Bakanlıkça, merkez hazırlık komisyonlarına hazırlattırılan resim, proje ve sorular uygulanacaktır.
     c) Okul müdürlüklerince okulda bulunan EK-1 deki her alan/bölüm için birisi bölüm şefi olmak üzere öğrenci sayısı da dikkate alınarak en az iki veya daha fazla atölye ve meslek dersi öğretmeni ve bir meslek kuruluşu temsilcisinden oluşan yarışma komisyonları kurulacaktır. Komisyonların başkanı okul müdürüdür. Meslek kuruluşu temsilcisinin katılamaması durumunda da komisyonun diğer üyelerince yarışmalar zamanında uygulanacaktır.
Okul yarışma komisyonları kurulurken, okuldaki alan/bölüm öğretmenlerinin sayısı yetersiz ise Valilikçe; il dahilindeki diğer ilgili meslek liselerinde aynı branşta görev yapan öğretmenlerden, bu okullardan da yeterli sayıda öğretmen sağlanamaması durumunda ilde faaliyet gösteren kamu kurum ve kuruluşlarının yarışma yapılan branştaki elemanları komisyon üyesi olarak görevlendirilecektir.
     d) Öğrencilerin bu yarışmada aldığı puanlar, son sınıfın ikinci dönemine ait atölye, laboratuvar veya ilgili uygulamalı dersten bir temrin, iş, deney veya hizmet puanı olarak değerlendirilecektir.
     e) Okulda yapılan birinci kademe beceri yarışması sonucunda düzenlenecek EK-4 Form, EK-2'de belirtilen süre içinde il millî eğitim müdürlüğüne gönderilecektir.
     f) Birinci kademe yarışma işlerinin değerlendirilmesi sonunda okul birinci, ikinci ve üçüncüsü seçilenler, ikinci kademe yarışmalarına, yarışma tarihinden bir gün önce, bir yönetici veya öğretmen refakatinde gönderilecektir.
     g) Birinci kademe beceri yarışmalarının sonuçları Bakanlığa kesinlikle gönderilmeyecektir.

     2- Beceri Yarışmalarının İkinci Kademesinde Yapılacak İşlemler:
     a) İl genelindeki meslekî ve teknik öğretim orta öğretim kurumlarında, birinci kademe beceri yarışması sonunda belirlenen okul birinci, ikinci ve üçüncüleri ilde yapılacak olan ikinci kademe yarışmasına katılacaktır.
     b) Beceri Yarışması İl Yürütme Kurulunca; ildeki her yarışma alan/bölümü için il genelindeki alan/bölüm öğretmenlerinden yarışmanın yapıldığı okulun ilgili bölüm şefi de dahil olmak üzere en az üç öğretmen ve ilgili meslek kuruluşlarını temsilen bir eğitim personelinin katılımı ile yarışma komisyonları oluşturulacaktır. Yarışma komisyonlarının başkanı, yarışmanın yapıldığı okul müdürüdür.
     c) İl merkezi ve ilçelerde yarışmanın yapıldığı alan/bölüm birden fazla okulda var ise komisyon üyeleri farklı okullardan oluşturulacaktır.
     d) Beceri yarışmasının ildeki uygulaması, yarışmanın değerlendirilmesi, il birincilerinin belirlenmesi ile ilgili iş ve işlemler, il yarışma komisyonları tarafından her alan/bölüm ve okul türü için ayrı ayrı yapılacaktır.
     e) Birden fazla aynı tür meslekî ve teknik öğretim okulu bulunan il merkezlerinde yarışmanın yapılacağı okul; yarışma alan/bölümleri dikkate alınmak suretiyle, Beceri Yarışması İl Yürütme Kurulunca tespit edilecektir.
     f) İl merkezlerindeki okullarda yarışma yapılacak alan/bölüm bulunmaması halinde, ikinci kademe yarışması aynı il sınırları içinde bulunan ilçelerdeki okullardan birinde yapılacaktır.
     g) Öğrencilere; yarışma öncesinde, yarışmanın yapılacağı ortam ile kullanılacak makine, teçhizat, araç-gereç tanıtılacaktır.
     h) İlde yarışma alan/bölümünün yalnız bir okulda bulunması durumunda, o alan/bölümün okul birincisi, ikincisi ve üçüncüsü ikinci kademe beceri yarışmasına alınacak ve değerlendirme sonucu ilgili okul müdürlüğünce EK-6 Forma işlenerek il millî eğitim müdürlüğüne bildirilecektir.
     i) Her alan/bölümün il birinci, ikinci ve üçüncüleri, yarışmanın yapıldığı okul müdürlüğünce EK-6 Forma işlenerek il millî eğitim müdürlüğüne bildirilecektir.
     j) İl millî eğitim müdürlüklerince; ikinci kademe alan/bölüm birincileri EK-7/1-2-3 Forma eksiksiz doldurularak EK-2'de belirtilen süre içinde Bakanlığın ilgili genel müdürlüklerine bildirilecektir. Ayrıca, her alan/bölümün yarışma sonuçlarındaki sıralaması, yarışmaya katılan öğrencilerin okullarına yazı ile bildirilecektir.
     k) İkinci kademe beceri yarışmalarına katılan öğrenciler ile refakatçi olarak görevlendirilen yönetici veya öğretmenlerin ulaşım, yemek ve konaklama giderleri, il olanakları ile karşılanacaktır.

     G) BECERİ YARIŞMALARINDA UYULMASI GEREKEN GENEL
KURALLAR:


     1- Beceri yarışması; 2001-2002 Öğretim Yılına özgü olmak üzere, EK-1'deki alan/bölümlerin bulunduğu meslekî ve teknik orta öğretim kurumlarının son sınıf öğrencileri arasında EK-2'deki çalışma takvimine göre iki kademeli olarak gerçekleştirilecektir.

     2- Beceri yarışmaları soru ve dokümanları her kademede EK-2'deki çalışma takvimine uygun olarak, Bakanlıkça okul ve/veya il millî eğitim müdürlüklerine gönderilecektir.

     3- 2001-2002 Öğretim Yılında yapılacak olan beceri yarışmalarının birinci kademesine, EK- 1'de belirtilen alan/bölümlerde okuyan son sınıf öğrencilerinin tamamı katılacaktır. Bu yarışmada öğrencilerin aldığı puanlar, son sınıfın ikinci dönemine ait uygulamalı meslek derslerinden haftalık ders saati en fazla olan derste bir temrin, iş, deney veya hizmet puanı olarak değerlendirilecektir.

     4- Birinci ve ikinci kademe beceri yarışmalarının yapıldığı okulların müdürlükleri; yarışma süresince gerekli her türlü iş güvenliği önlemlerini alacaklar, yarışmalar için gerekli her türlü makine, araç ve gereci yeterli sayı ve nitelikte olmak üzere, yarışma gününde hazır bulunduracaklardır. Yarışma komisyonları; hazırlıkların tam olarak yapılıp yapılmadığını kontrol edecek, varsa eksiklikler tamamlattırıldıktan sonra, Bakanlıkça gönderilen yarışma sorusunu öğrencilere dağıtacak ve yarışmayı başlatacaklardır.

     5- Her kademedeki yarışmalara katılan öğrencilerin eşit koşullarda yarışmaları ve değerlendirilmeleri sağlanacaktır.

     6- Yarışmanın yapıldığı atölye, laboratuvar, derslik ve salonlara; komisyon üyeleri, yarışmaya katılan öğrenciler, yarışmanın organizasyonundan sorumlu ve denetleme yetkisine haiz görevlilerin dışında hiç kimse alınmayacaktır.

     7- Yarışmalar bir günden fazla sürede yapılacak ise çalışma saati bitiminde yarışmanın yapıldığı atölye, laboratuvar, derslik ve salonlar kilitlenecek, öğrencilerin yarışmalara ait iş veya dokümanları dışarıya çıkartmasına izin verilmeyecektir.
Yarışma salonları ertesi sabah yarışmanın başlama saatinde, yarışmaya katılan tüm öğrenciler ve komisyon üyeleri ile birlikte açılacaktır.

     8- Yarışma komisyon üyeleri; yarışma süresince öğrencilere yarışma sonucunu etkileyebilecek hiç bir müdahalede bulunmayacak ve başkalarına da bu imkânı vermeyecektir. (İş kazası olasılığı hariç)

     9- Yarışma ürünleri, verilen sürenin bitiminde toplanacak ve değerlendirme kriterleri çerçevesinde değerlendirilecektir.

     10- Beceri yarışmalarının her kademesinde, değerlendirme sonunda aynı alan/bölümde birden fazla öğrencinin en yüksek puanı alması halinde, bu öğrencilerden;
     a) Onbirinci sınıfın birinci dönemine ait alan/bölüm derslerinin, dönem sonu notlarının ağırlıklı ortalaması en yüksek olan,
     b) Eşitliğin bozulmaması halinde, onuncu sınıftaki alan/bölüm derslerine ait yıl sonu notlarının ağırlıklı ortalaması en yüksek olan,
     c) Eşitliğin yine bozulmaması halinde; dokuzuncu sınıftaki tüm derslere ait yıl sonu başarı ortalaması en yüksek olan,
     d) Eşitliğin devam etmesi halinde, doğum tarihi itibariyle yaşı küçük olan
öğrenci alan/bölüm birincisi olacak ve bu durum tutanakla belirlenip sonuç bildirim formlarına yazılacaktır.

     11- Okul müdürlükleri, ikinci kademe yarışmalarına katılacak öğrenciler için, EK-5 formu doldurarak refakatçi yönetici veya öğretmen ile birlikte sınav komisyonu başkanına teslim edilmek üzere göndereceklerdir.

     12- Beceri yarışmalarında ödüllendirme;
     a) Birinci kademe beceri yarışmalarında ilk üçe giren öğrencilere okul müdürlüklerince belirlenen ödüller,
     b) İkinci kademe beceri yarışmalarında ilk üçe giren öğrencilere valilikçe belirlenen ödüller,
     c) İl birincisi olan öğrencilere ve okul müdürlüklerine Bakanlıkça Teşekkür Belgesi
verilecektir.

     13- İkinci kademe yarışmalarında, yarışmaları erken biten öğrenciler ile komisyon üyesi öğretmen ve refakatçiler görevli oldukları süre içerisinde, yarışmanın yapıldığı yerleşim biriminden ayrılmayacaklar, bu süreyi il millî eğitim müdürlüklerinin organize edeceği tanıtıcı çevre gezileri ile değerlendireceklerdir.

     14- Yarışmaya katılan öğrenciler, yarışma süresince görevli izinli sayılacaklar ve bu süre, devamsızlık süresinin hesabında dikkate alınmayacaktır.

     15- Erkek Teknik Öğretim Genel Müdürlüğü, Kız Teknik Öğretim Genel Müdürlüğü ve Ticaret ve Turizm Öğretimi Genel Müdürlüğüne bağlı Çok Programlı Liseler ile diğer okullar bünyesinde uygulanan ortak programlara devam eden öğrenciler EK-1'de belirtilen yarışma alan/bölümlerinde yarışmaya katılacaklardır. İlgili Genel Müdürlüklerin hazırlattığı sorular, Çok Programlı Liselerin bağlı bulunduğu Genel Müdürlükler tarafından yarışmaların yapılacağı okullara gönderilecektir.

     16- Beceri Yarışmasında dereceye giren öğrencilerin ürünleri, illerde açılacak olan Meslekî ve Teknik Eğitim Fuarında sergilenecektir.

EKLER :
EK-1 Beceri Yarışmalarının Yapılacağı Alan/Bölümler (1 Adet 2 sayfa)

EK-2 Beceri Yarışmaları Çalışma Takvimi (1 Adet 1 sayfa)

EK-3 Beceri Yarışması Organizasyon Şeması (1 Adet 1 sayfa)

EK-4 Beceri Yarışması Birinci Kademe Sonuç Bildirim Formu (1 Adet 1 sayfa)

EK-5 Beceri Yarışmasına Katılan Öğrencilere Ait Başarı Durumu Bildirim Formu (1 Adet 1 sayfa)

EK-6 Beceri Yarışması İkinci Kademe Birinci, İkinci ve Üçüncülerini Bildirim Formu (1 Adet 1 sayfa)

EK-7/1 Beceri Yarışması İkinci Kademe İl Birincilerini Bildirim Formu (1. Sayfa)

EK-7/2 Beceri Yarışması İkinci Kademe İl Birincilerini Bildirim Formu (2. Sayfa)

EK-7/3 Beceri Yarışması İkinci Kademe İl Birincilerini Bildirim Formu (3. Sayfa)