<<< geri   

nerdeyim

T.C.
MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI
PERSONEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

2002
ÖĞRETMEN
ATAMA KILAVUZU
Ağustos 2002

DİKKAT !


BAŞVURU FORMUNU DOLDURMADAN ÖNCE KILAVUZU DİKKATLE OKUYUNUZ.
TÜM BİLGİ BAŞLIKLARININ TAM VE DOĞRU OLARAK DOLDURULUP DOLDURULMADIĞINI KONTROL EDİNİZ.
BAŞVURU SÜRESİ
19-31 Ağustos 2002
Cumartesi ve Pazar
Günleri dahil

BAŞVURU KILAVUZU VE FORMUNUN
ALINACAĞI VE TESLİM EDİLECEĞİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜKLERİ

ADANA, AFYON, ANKARA, ANTALYA, BOLU, BURSA, ÇANAKKALE, ÇORUM, DENİZLİ, DİYARBAKIR, EDİRNE, ELAZIĞ, ERZİNCAN, ERZURUM, GAZİANTEP, ISTANBUL, İZMİR, KAYSERİ, KIRKLARELİ, KOCAELİ, KONYA, MALATYA, SAMSUN, SİİRT, SİVAS,
TRABZON, ŞANLIURFA, VAN VE ZONGULDAK

OPTİK OKUYUCULU BAŞVURU FORMU VE KILAVUZ ÜCRETİ

6.000.000 TL
(Altı milyon lira)
BAŞVURU FORMU VE KILAVUZ ÜCRETİ
MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI
EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ MÜDÜRLÜĞÜNÜN
T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş.'NİN
ANKARA-BEŞEVLER ŞUBESİNDE BULUNAN
200627 NOLU HESABINA YATIRILACAKTIR.
MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI İNTERNET ADRESİ
http:\\personel.meb.gov.tr
http:\\www.meb.gov.tr
T.C. KİMLİK NUMARASI İNTERNET ADRESİ
http:\\tckimlik.nvi.gov.tr

Bu kılavuz Bakanlık Makamı'nın 07/08/2002 tarih ve B.08.0.PGM.0.23.10.04/69384 sayılı onayına göre hazırlanmış ve basılmıştır.

 

ÖĞRETMENLER!

Yeni nesli; Cumhuriyetin fedakar Öğretmen ve eğitimcileri, sizler yetiştireceksiniz. Yeni nesil, sizin eseriniz olacaktır. Eserin değeri, sizin beceriniz ve fedakarlığınız derecesiyle uyumlu bulunacaktır.
Cumhuriyet; fikren, ilmen, fennen, bedenen kuvvetli ve yüksek karakterli koruyucular ister! Yeni nesli, bu Özellik ve yetenekte yetiştirmek sizin elinizdedir. Üstün görevinizin yapılmasına yüksek emeklerle varlığınızı adayacağınıza asla kuşku duymam...
Fakat, biliyorsunuz ki görüşlerin, programların kesin ve açık olması çok Önemli olmakla beraber etkili ve verimli olabilmesi, onların güçlü, kavrayışlı ve fedakar Öğretmenlerimiz tarafından okullarımızda çok büyük dikkat ve emekle uygulanmasına bağlıdır. İşte özellikle sizden rica edeceğim konu budur. Sizin başarınız, Cumhuriyetin başarısı olacaktır.

 

 

İÇİNDEKİLER


1. İLGİLİ MEVZUAT 5

2. ATAMA YAPILACAK KADRO SAYISI 5

3. ATAMA YAPILACAK ALANLAR, KONTENJAN VE ATAMA BİÇİMİ 5

4. ATAMA KOŞULLARI VE BAŞVURULAR 5
4.1. Öğretmen Olarak Atanacaklarda Aranacak Koşullar 5
4.2. Öğretmenlik İçin Kimler Başvurabilir? 6
4.3. Öğretmenlik İçin Kimler Başvuramaz? 7
4.4. Bedensel Özürü Olanlar Öğretmenlik İçin Başvurabilir mi? 8
4.5. Sınıf Öğretmenliği Sertifikası Olanlar Öğrenimlerine Uygun Alan Öğretmenliğine Başvurabilir mi? 8
4.6. Birden Fazla Alana Kaynak Olan Yüksek Öğretim Programı Mezunlarının Başvuruları 8
4.7. 2001 Yılında Yapılan Öğretmenlik Başvuruları Geçerli mi? 8
4.8. Başvuru Tarihi ve Yerleri 8
4.9. Başvuruda İstenecek Belgeler 9
4.10. Başvuruların Geçersiz Sayılacağı Durumlar 9

5. ATAMA İŞLEMLERİ 10
5.1. Atamada Öncelik 10
5.2. Atamalarda İl Tercihi ve Tercih Dışı Atama 10
5.3. Kontenjandan Fazla Başvuru Olması Halinde Uygulanacak Atama Yöntemi 10
5.4. Kontenjandan Az Başvuru Olması Halinde Uygulanacak Atama Yöntemi 10
5.5. Ataması Farklı İllere Yapılan Eş ve Kardeşler 11
5.6. Atamaların Duyurulması, Tebligat ve Göreve Başlama 11
5.7. Atananlardan (Göreve Başlayacaklardan) İstenecek Belgeler 12

6. İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜNCE YAPILACAK İŞ VE İŞLEMLER 12

7. BAŞVURU FORMUNUN DOLDURULMASI 13

EK-1 ATAMA YAPILACAK ALANLAR İLE BAŞVURUYA ESAS OLACAK TABAN PUAN ÇİZELGESİ
19

EK-2 ATAMA YAPILACAK ALANLARA KAYNAK OLUŞTURAN YÜKSEK ÖĞRETİM PROGRAMLARI 20

EK-3 İL VE İLÇE KODLARI 48

EK-4 ALANLARA GÖRE KONTENJAN VERİLEN İLLER VE SAYILARI
52

EK-5 ÖĞRETMEN OLARAK ATANACAKLARIN ATANMALARINA ESAS ALANLAR İLE MEZUN OLDUKLARI YÜKSEK ÖĞRETİM PROGRAMLARI
(T.T.K'nın 340 Sayılı Kararı) 54

EK-6 PERSONEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜNÜN ATAMA BİRİMLERİ 581. İLGİLİ MEVZUAT
a) Milli Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkındaki 3797 sayılı Kanunun değişik 61 ve 62 nci maddeleri.
b) 10/08/1999 tarih ve 23782 sayılı Resmi Gazete' de yayımlanan Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Okul ve Kurumların Yönetici ve Öğretmenlerinin Norm Kadrolarına İlişkin Yönetmelik.
c) 11/06/2000 tarih ve 24076 sayılı Resmi Gazete' de yayımlanan Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim Kurumları Öğretmenlerinin Atama ve Yer Değiştirme YÖnetmeliği.
d) 03/05/2002 tarih ve 24744 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Kamu GÖrevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel YÖnetmelik.
e) Talim ve Terbiye Kurulunun 01/06/2000 tarih ve 340 sayılı Kararı eki Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Öğretim Kurumlarına Öğretmen Olarak Atanacakların Atanmalarına Esas Olan Alanlar ile Mezun Oldukları YüksekÖğretim Programlarına İlişkin Esaslar.

2. ATAMA YAPILACAK KADRO SAYISI

2002 yılında Eğitim ve Öğretim Hizmetleri Sınıfından (1-9 uncu derece) 30.000 Öğretmen kadrosuna atama yapılacaktır.

3. ATAMA YAPILACAK ALANLAR, KONTENJAN VE ATAMA BİÇİMİ
Atama yapılacak alanlar, kontenjan ve atama biçimi Ek-1 çizelgede gÖsterilmiştir.

4. ATAMA KOŞULLARI VE BAŞVURULAR

4.1. ÖĞRETMEN OLARAK ATANACAKLARDA ARANACAK KOŞULLAR
a) Türk vatandaşı olmak. (Bu koşul, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşlarından aranmaz),
b) Kamu haklarından yoksun bulunmamak.
c) Taksirli (kusurlu) suçlar ve aşağıda sayılan suçlar dışında tecil (ertelenmiş) edilmiş hükümler hariç olmak üzere, ağır hapis veya 6 aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla, zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kÖtüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya istimal ve istihlak kaçıkçılığı hariç kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, devlet sırlarını açığa vurma suçlarından dolayı hükümlü bulunmamak.
d) Askerlikle ilgisi bulunmamak. (muaf, ertelenmiş veya yapmış olmak)
e) Öğretmenlik gÖrevine aday olarak ilk defa atanacaklar bakımından, 01/01/1963 ve daha sonraki bir tarihte doğmuş olmak.
f) Atanacağı alan için, Talim ve Terbiye Kurulu'nun 01/06/2000 tarih ve 340 sayılı Kararı'na gÖre belirlenen (Ek-5) lisans düzeyindeki yüksekÖğretim programlarından (Yurtdışı yüksekÖğretim kurumları mezunlarından aynı alana denkliği YüksekÖğretim Kurulunca belirlenenler dahil) mezun olmak.

İngilizce Öğretmenliği için ayrıca:
" Anılan Karar kapsamında yer alan (Ek-5) lisans Öğrenimini İngilizce olarak yapan yurt içi veya YüksekÖğretim Kurulu'nca aynı alana denkliği kabul edilen yurt dışı yüksekÖğretim kurumlarından mezun olmak.
" Anılan Karar kapsamı dışında kalan ancak lisans Öğrenimini İngilizce olarak yapan yurt içi veya YüksekÖğretim Kurulu'nca aynı alana denkliği kabul edilen yurt dışı yüksekÖğretim kurumlarından mezun olup "İngilizce Öğretmenliği Sertifikası"na sahip olmak.
" Eğitim fakültelerinin batı dilleri (Almanca ve Fransızca) Öğretmenlik programlarından mezun olup, en az 40 kredilik İngilizce almış olmak.
g) OrtaÖğretim Alan Öğretmenliği Tezsiz Yüksek Lisans Programını veya Öğretmenlik Meslek Bilgisi (Pedagojik Formasyon veya 33 kredilik İlkÖğretim Sınıf Öğretmenliği Sertifikası) Programını bitirmiş olmak.
Bu koşul aşağıda belirtilenlerde aranmaz.
" Eğitim fakültesi mezunları.
" Öğretmenlikte adaylığı kalktıktan sonra gÖrevinden ayrılmış olup, yeniden Öğretmen olarak atanmak üzere başvuruda bulunanlar.
" Öğretim üyesi, Öğretim gÖrevlisi, okutman ve araştırma gÖrevlisi olarak yüksekÖğretim kurumlarında en az iki yıl süreyle çalışmış olanlar.
" Özel Öğretim kurumlarında Öğretmenlikte adaylığı kaldırılmış olanlar.
" Talim ve Terbiye Kurulunun 01/06/2000 tarih ve 340 sayılı Kararı kapsamında bulunan (Ek-5) ve Lisans Öğrenimini İngilizce olarak yapan yurt içi veya YüksekÖğretim Kurulu'nca aynı alana denkliği kabul edilen yurt dışı yüksekÖğretim kurumlarından mezun olup İngilizce Öğretmenliği için başvuranlar.
h) Sağlık durumunun; Türkiye'nin her bÖlgesinde ve iklim koşullarında Öğretmen olarak gÖrev yapmasına engeli olmadığını son 6 ay içinde alınmış Sağlık Kurulu Raporu ile belgelendirmek,
i) Devlet memurluğundan veya Öğretmenlik mesleğinden çıkarılmayı gerektiren tür ve derecede adli veya disiplin cezası bulunmamak,
j) "Devlet Memurluğu Seçme Sınavı (DMS)", "DMS-Öğretmenlik 2000", veya "Kurumlar İçin Merkezi Eleme Sınavı (KMS) veya Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS)"ndan en az birisine girmiş ve atanmak istediği alan için belirlenen düzeyde
(Ek-1'e bakınız) puan almış olmak. (Bu koşul devlet memurluğunda adaylığı kaldırılmış olanlarda aranmaz)

4.2. ÖĞRETMENLİK İÇİN KİMLER BAŞVURABİLİR?
Öğretmen olarak atanacaklarda aranan koşulları taşıyanlardan;
a) 17/10/1999 ve 12/12/1999 tarihlerinde yapılan "Devlet Memurluğu Seçme Sınavına (DMS)", 16/07/2000 tarihinde yapılan "DMS 2000 Öğretmenlik Sınavı"na, 07/07/2001 tarihinde yapılan "Kurumlar İçin Merkezi Eleme Sınavı"na (KMS) veya 06/07/2002 tarihinde yapılan "Kamu Personel Seçme Sınavı"na (KPSS) katılarak Atama Yapılacak Alanlar ile Başvuruya Esas Olacak Taban Puanı Çizelgesinde (Ek-1) belirtilen düzeyde puan alanlar.
Esas Alınacak Puan Türleri:
" Devlet Memurluğu Seçme Sınavı sonucunda alınan, "DMS" puanı,
" Devlet Memurluğu Seçme Sınavı Öğretmenlik 2000 sonucunda alınan, "DMS Öğretmenlik 2000" puanı,
" Kurumlar İçin Merkezi Eleme Sınavı sonucunda alınan , "KMSPN 10" puanı,
" Kamu Personel Seçme Sınavı sonucunda alınan, KPSSP 10 puanı
esas alınacaktır. Bu sınavlardan birden fazlasına giren adaylar en yüksek puan aldıkları sınav sonucuna gÖre başvurmalıdırlar.
b) Daha Önce Öğretmenlik gÖrevinde bulunmuş olup, adaylıkları kaldırıldıktan sonra bu gÖrevinden ayrılanlar.
c) Kamu kurum ve kuruluşlarında, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu kapsamında devlet memuru statüsünde adaylığı kaldırılmış olanlardan; halen gÖrevine devam edenler ile adaylıklarının kaldırılmasından sonra bu gÖrevlerinden ayrılanlar.
d) Son başvuru tarihine (31 Ağustos 2002) gÖre yüksek Öğretim kurumlarında Öğretim üyesi, Öğretim gÖrevlisi, okutman ve araştırma gÖrevlisi olarak en az 2 yıl süreyle çalışmış olanlar.
e) Halen askerlik gÖrevini yapmakta olanlar.
f) Atama yapılacak alana kaynak oluşturan bir yüksek Öğretim programının (Ek-2)
2001-2002 Öğretim yılında son sınıfında olup yaz okuluna veya bütünlemeye kaldıklarını belgelendirenler. (Bunların atamaları, mezun olmaları koşuluyla yapılacaktır. Bu nedenle mezuniyet belgelerinin atama tarihinden Önce Milli Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğüne ulaştırılması gerekmektedir)
g) Türkçe,Türk Dili ve Edebiyatı, Bilgisayar, Rehberlik ve İngilizce Öğretmenliklerinden emekli olanlar (atanmaları halinde emekli aylıkları kesilir)
Öğretmenlik için başvurabileceklerdir.

4.3. ÖĞRETMENLİK İÇİN KİMLER BAŞVURAMAZ?
a) Öğretmen olarak atanacaklarda aranan koşulları taşımayanlar.
b) Öğrenimleri, Atama Yapılacak Atamalara Kaynak Oluşturan Yüksek Öğretim Programlarına İlişkin Listede (Ek-2) her alan için belirtilen (Bu koşullar için Kılavuzun 4.1. maddesine bakınız) yüksekÖğretim programlarına uymayanlar.
c) Kamu kurum ve kuruluşlarında halen aday memur olarak çalışanlar.
d) Devlet Memurluğundan çekilen veya çekilmiş sayılanlardan 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun değişik 97 nci maddesinde belirtilen bekleme sürelerini son başvuru tarihine gÖre tamamlamamış olanlar.
e) Son başvuru tarihi itibariyle Öğretmenlik mesleğinden (10) yıl ayrı kalanlar. (Bu süre içinde Öğretim üyesi, okutman, araştırma gÖrevlisi ve Özel Öğretim kurumlarında Öğretmen olarak gÖrev yapanlar hariç)
f) Daha Önce Öğretmenlik gÖrevine atandığı halde; gÖrevine başlamayanlardan, atamalarının yapıldığı tarihten bu atama dÖnemine ilişkin son başvuru tarihine kadar aradan bir yıl geçmemiş olanlar.
g) Devlet memurluğundan veya Öğretmenlik mesleğinden çıkarılanlar.
h) Adaylık süresi içerisinde gÖrevine son verilenlerden 3 yıllık bekleme süresini bu atama dÖnemine ilişkin son başvuru tarihine gÖre tamamlamamış olanlar.
i) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 98/b maddesi gereğince memuriyeti sona erenler.
j) İl Özel İdareleri ve Belediyeler ile bunların kurdukları birlik ve müesseselerde 657 sayılı Kanuna tabi olarak gÖrevli olanlar.
k) Tarih, Coğrafya, Sosyal Bilgiler ve Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi alanları için Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti hariç yurt dışındaki yüksekÖğretim kurumlarından mezun olanlar.
Öğretmenlik için başvuramayacaktır. Ancak; (d, g, h, i) fıkralarına gÖre memurluğu sona erenlerden daha sonra kanunların ÖngÖrdüğü koşulları yerine getiren veya bu koşulları yeniden kazananlar, bu durumlarını belgelendirmeleri halinde başvurabileceklerdir.

4.4. BEDENSEL ÖZÜRÜ OLANLAR ÖĞRETMENLİK İÇİN BAŞVURABİLİR Mİ?
Öğretmenlik için gerekli diğer koşulları taşımakla birlikte, haklarında düzenlenen sağlık kurulu raporlarında bedensel Özür belirtenlerden;
a) Ortopedik Özürlüler: Beden eğitimi dışında kalan alanlar için.
b) İşitme Özürlüler: Normal iletişim kurabilmek koşuluyla beden eğitimi ve iş eğitimi (İş ve Teknik Eğitim, Ev Ekonomisi, Ticaret) alanları için.
c) GÖrme Özürlüler: Türkçe, Türk Dili ve Edebiyatı, İngilizce, sosyal bilgiler, müzik ve rehber Öğretmenlik, Her iki gÖzde toplam gÖrme oranı en az 10/10 olanlar ve renk algılama bozukluğu bulunmayanlar sınıf Öğretmenliği için başvuruda bulanabilirler.

4.5. SINIF ÖĞRETMENLİĞİ SERTİFİKASI OLANLAR ÖĞRENİMLERİNE UYGUN ALAN ÖĞRETMENLİKLERİNE BAŞVURABİLİR Mİ?
YüksekÖğretim kurumlarının sınıf Öğretmenliği dışında kalan programlarından mezun olup "İlkÖğretim Sınıf Öğretmenliği Sertifikası" bulunanlar 2002 yılında sınıf Öğretmenliğine başvuramayacaklardır.
Ancak, 33 kredilik sınıf Öğretmenliği sertifika programı, 21 kredilik pedagojik formasyon programını kapsar nitelikte olduğundan sınıf Öğretmenliği sertifikasına sahip bulunanlar
Ek-1 çizelgede belirtilen alanlardan Öğrenimlerine uygun olanlar için bu sertifika ile başvuruda bulunabileceklerdir.

4.6. BİRDEN FAZLA ALANA KAYNAK OLAN YÜKSEK ÖĞRETİM PROGRAMI MEZUNLARININ BAŞVURULARI
Ek-1 çizelgede yer alan atama yapılacak alanlardan, birden fazlası için kaynak olan yüksekÖğretim programlarından mezun olanlar, bu alan Öğretmenliklerinden sadece birisi için başvurabileceklerdir.

4.7. 2001 YILINDA YAPILAN ÖĞRETMENLİK BAŞVURULARI GEÇERLİ Mİ?
2001 yılında herhangi bir alan Öğretmenliği için başvuruda bulunanlardan ataması yapılamamış olanların başvurularının geçerlilik süresi, bu atama dÖneminde Öğretmen ataması için yapılan ilan tarihinde sona ermiştir.
Bu durumda bulunanların, istekleri halinde Ek-1 çizelgede belirtilen alanlardan Öğrenim durumlarına gÖre bu Kılavuzda belirtilen koşullara uygun olarak yeniden başvurmaları gerekmektedir.

4.8. BAŞVURU TARİHİ VE YERLERİ
Başvurular; 19/08/2002-31/08/2002 tarihleri arasında Adana, Afyon, Ankara, Antalya, Bolu, Bursa, Çanakkale, Çorum, Denizli, Diyarbakır, Edirne, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Gaziantep, Istanbul, İzmir, Kayseri, Kırklareli, Kocaeli, Konya, Malatya, Samsun, Siirt, Sivas, Trabzon, Şanlıurfa, Van ve Zonguldak İl Milli Eğitim Müdürlüklerince oluşturulan Başvuru Büroları'na yapılacaktır.
"Öğretmen Atama Kılavuzu" ve "Öğretmenlik Başvuru Formu" bu bürolardan ücret karşılığı alınabilecektir. Bunun için, Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü DÖner Sermaye İşletmesi Müdürlüğünün, Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası Ankara Beşevler Şubesinde açılmış olan 200627 No'lu hesabına 6.000.000 TL (Altı milyon lira) yatırılması ve vezne alındı belgesi Örneğinin başvuru bürosuna teslim edilmesi gerekmektedir.
Başvuru Formu, doldurulduktan sonra başvuru süresi içerisinde başvuru bürolarından herhangi birine teslim edilecektir.

4.9. BAŞVURUDA İSTENECEK BELGELER
Başvuruda adaylardan istenecek belgeler şunlardır:
a) Mezuniyet belgesinin onaylı Örneği (Yurtdışı yüksekÖğretim kurumu mezunları için denklik belgesi Örneği dahil) veya 2001-2002 Öğretim yılında kayıtlı oldukları yüksek Öğretim programının son sınıfında olanların yaz okuluna veya bütünlemeye kaldıklarına ilişkin belge.
b) Başvuruda bulunacağı alan için gerekli olan Orta Öğretim Alan Öğretmenliği Tezsiz Yüksek Lisans Belgesi, Öğretmenlik Meslek Bilgisi Sertifikası (Pedagojik Formasyon veya 33 kredilik İlkÖğretim Sınıf Öğretmenliği Sertifikası) veya İngilizce Öğretmenliği Sertifikası Örneği. Bu belge;
" Eğitim fakültesi mezunlarından,
" Yeniden ve emekli dÖnüşü atananlardan,
" İngilizce Öğretmenliğine pedagojik formasyon koşulu aranmadan atanlardan istenmez.
c) Hizmet cetveli ve cumhuriyet savcılıklarından alınacak sabıka sorgulama belgesi, (hizmet cetveli, Devlet memurluğuna Öğretmen olarak ilk defa atanmak üzere başvuracaklardan istenmez)
d) Devlet Memurluğu Seçme Sınavı (DMS)", "DMS-Öğretmenlik 2000" "Kurumlar İçin Merkezi Eleme Sınavı (KMS) ve Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) sınav sonuç belgesi Örneği, (bu belge, Devlet memurluğuna Öğretmen olarak ilk defa atanmak üzere başvuracaklardan istenecektir)

4.10. BAŞVURULARIN GEÇERSİZ SAYILACAĞI DURUMLAR
a) Başvuru büroları dışında veya posta yoluyla yapılan,
b) Kişisel bilgiler bÖlümünde istenilen bilgiler tam olarak veya uygun biçimde yazıp kodlamayan,
c) Başvuru alındı belgesi ve kayıt kartında gerekli bilgiler yazılmamış veya başvuru alındı belgesi onaylanmamış olan,
d) Süresi içinde yapılmayan,
e) Birden fazla yapılan,
f) Belgelerinde silinti, kazıntı ve değişiklik yapıldığı saptanan,
g) Atanmak için gerekli koşulları taşımayanların (2001-2002 Öğretim yılında kayıtlı oldukları yüksek Öğretim programının son sınıfında olduğunu belgelendirenler hariç),
başvuruları işleme alınmayacak ve geçersiz sayılacaktır. Ayrıca durumları (f) bendine uyanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır.
Başvurma belgesine bilgilerin gerçeğe uygun olarak yazılması ve kodlanmasından aday sorumludur. Adayların yazdığı ve kodladığı bilgilerdeki eksik ve yanlışlardan doğacak sonuçlarla ilgili itirazları dikkate alınmayacaktır. Ayrıca yanlış bilgi verildiğinin saptanması durumunda atamaya ilişkin hakları geçersiz sayılacaktır.

5. ATAMA İŞLEMLERİ
5.1. ATAMADA ÖNCELİK
Öğretmenlik gÖrevine ilk defa (aday olarak) atanacaklarda, Talim ve Terbiye Kurulunun 01/06/2000 tarih ve 340 sayılı Kararı'nın 7 nci maddesi gereği, alanlar itibariyle aşağıdaki Öncelik sırası esas alınacaktır.
a) Eğitim fakültelerinin ilgili alan Öğretmenliğine ilişkin programlarından mezun olanlar.
b) Eğitim fakülteleri dışında olmakla birlikte anılan Kararda yer alan diğer yüksekÖğretim programlarından mezun olup OrtaÖğretim Alan Öğretmenliği Tezsiz Yüksek Lisans Programını veya Milli Eğitim Bakanlığı ile YüksekÖğretim Kurulu Başkanlığının eşgüdümü ile düzenlenen Öğretmenlik Meslek Bilgisi (Pedagojik Formasyon/33 kredilik İlkÖğretim Sınıf Öğretmenliği Sertifikası) Programını bitirenler.

5.2. ATAMALARDA İL TERCİHİ VE TERCİH DIŞI ATAMA

Öğretmen olarak atanma isteği ile başvuruda bulunanlar, başvuru belgelerinde alanlara gÖre kontenjan ayrılan iller (Ek-4) arasından en fazla 5 il tercihinde bulunabileceklerdir.
Atamalar, tercih edilen iller için ayrılan kontenjan Ölçüsünde olmak üzere; Öncelik sıralaması ve sınav puanı (DMS, DMS Öğretmenlik 2000, KMS ve KPSS) dikkate alınarak bilgisayar ortamında yapılacaktır.
Puan sıralamasına gÖre tercih ettikleri illerden birine atanamayanlardan, bu iller dışında branşlarına gÖre Öğretmen gereksinimi olan başka bir il'e atanmayı kabul ettiğini başvuru formlarında belirtenlerin atamaları, puanları esas alınarak bilgisayar kur'ası ile yapılacaktır. Tercih ettiği iller dışındaki illerde gÖrev kabul etmediğini belirtenler ise bu kur'aya dahil edilmeyecektir.

5.3. KONTENJANDAN FAZLA BAŞVURU OLMASI HALİNDE UYGULANACAK ATAMA YÖNTEMİ

Atama yapılacak alanlara gÖre belirtilen kontenjandan fazla başvuru olması durumunda atanacaklar; DMS, DMS Öğretmenlik 2000, KMS ve KPSS sonuçlarına gÖre her branş için ayrı ayrı 100 puandan başlamak üzere ayrılan kontenjan sayısını karşılayacak puana kadar sıralama yapılarak belirlenecektir.
Bu bakımdan belirtilen sınavlardan birden fazlasına katılanlar en fazla puan aldıkları sınav sonucuna gÖre başvurmaları gerektiğini unutmamalıdırlar.

5.4. KONTENJANDAN AZ BAŞVURU OLMASI HALİNDE UYGULANACAK ATAMA YÖNTEMİ

Atama yapılacak alanlara gÖre belirlenen kontenjandan az başvuru olması durumunda illerin o alandaki Öğretmen gereksinim derecesi dikkate alınarak belirlenecek oranlamaya gÖre atama yapılacaktır.

5.5. ATAMASI FARKLI İLLERE YAPILAN EŞ VE KARDEŞLER
Atamaları farklı illere yapılan Öğretmen adaylarından her ikisi de Öğretmen olan eş ve kardeşlerden isteyenler durumlarını belgelendirmeleri ve atandıkları il emrinde henüz gÖreve başlamamış olmaları kaydıyla her ikisinin de atanabileceği açık norm kadro bulunan illerden birinde birleştirilmeleri değerlendirilecektir.

5.6. ATAMALARIN DUYURULMASI, TEBLİGAT VE GÖREVE BAŞLAMA
Bilgisayar ortamında gerçekleştirilen Öğretmen atamalarıyla ilgili sonuçlar, aynı gün internet aracılığıyla kamuoyuna duyurulacaktır. (www.meb.gov.tr)
Atamaları yapılanların, Bakanlıkça düzenlenen atama kararnameleri en kısa sürede atandıkları il milli eğitim müdürlüklerine gÖnderilecektir.
İl milli eğitim müdürlükleri, ataması yapılan Öğretmen adaylarının gÖrev yerlerini belirledikten sonra buna ilişkin işlemi, başvuru formunda yer alan adreslerine 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine gÖre (iadeli taahhütlü olarak) tebliğ edeceklerdir. Atamaları yapılan adaylar, resmi tebligatı beklemeden 5.7 nci maddede belirtilen gerekli belgelerle birlikte atandıkları il milli eğitim müdürlüklerine başvurduklarında gÖreve başlamaları sağlanacaktır.
Kendilerine tebligat yapılan adayların, tebligat tarihinden itibaren en geç 15 gün içinde gÖrevlerine başlamaları gerekmektedir.
Belgelendirilebilir zorlayıcı bir nedenle 15 gün içinde gÖreve başlamayanlar Özürlerine ilişkin belgelerini atandıkları il milli eğitim müdürlüklerine bir dilekçe ekinde gÖndermekle yükümlüdürler. 15 gün içerisinde veya belgelendirilebilir zorlayıcı bir nedenle en geç 2 ay içinde gÖrevlerine başlamayanların atamaları iptal edilecektir. Bu süreden sonra belgelendirilen Özür halleri dikkate alınmayacaktır.
Ataması yapılanlardan;
" Herhangi bir Özel Öğretim kurumunda sÖzleşmeli Öğretmen veya yÖnetici olarak gÖrevli olduklarını sÖzleşme ve atama onayı ile belgelendirenlerin gÖreve başlamaları 18-29 Ağustos 2003 tarihine kadar,
" Muvazzaf askerlik gÖrevini yapmakta olduklarını birliklerinden alacakları belge ile belgelendirenlerin gÖreve başlamaları ise terhis oldukları tarihi izleyen 30 günün bitimine kadar,
yazılı istekleri üzerine atandıkları il milli eğitim müdürlüklerince ertelenecektir. Özel Öğretim kurumlarında çalışanlardan sÖzleşme süreleri anılan tarihten Önce sona erenler ile muvazzaf askerlik gÖrevleri yaz tatili içinde sona erenlerin gÖreve başlatılmalarında da
18-29 Ağustos 2003 tarihi esas alınacaktır.
Sağlık kurulu raporlarında bedensel Özür belirtilenlerin bu Özürlerinin Öğretmenlik gÖrevine engel olup olmayacağı Milli Eğitim Bakanlığında oluşturulan bir komisyonca belirlenecektir. Bu bakımdan sağlık kurulu raporlarında bedensel Özürü belirtilenler gÖreve başlatılmayacak anılan komisyonca yapılacak değerlendirmeye ilişkin daha sonra belirlenecek işlem takvimine gÖre hareket edilecektir.
Atamaları iptal edilenler iptale ilişkin onay tarihinden itibaren aradan bir yıl geçmedikçe Devlet memurluğuna atanamazlar.

5.7. ATANANLARDAN (GÖREVE BAŞLAYACAKLARDAN) İSTENECEK BELGELER
Ataması yapılanlar, 5.6 ncı maddede belirtilen süre içinde aşağıdaki belgeleri, atandıkları il milli eğitim müdürlüklerine bir dilekçe ekinde teslim edeceklerdir.
GÖreve başlamak için gerekli belgeler şunlardır:
a) Nüfus hüviyet cüzdanının onaylı Örneği, (l adet)
b) 3 adet vesikalık fotoğraf, (Bilgisayar veya kopya yoluyla çoğaltma kabul edilmez)
c) Mezuniyet belgesinin aslına uygun noterce onaylı Örneği, (yurtdışı yüksekÖğretim kurumlarından mezun olanlar için ayrıca denklik belgesinin aslı)
d) Atanacakları alana gÖre; OrtaÖğretim Alan Öğretmenliği Tezsiz Yüksek Lisans Belgesi veya Öğretmenlik Meslek Bilgisi Sertifikası (Pedagojik Formasyon/33 kredilik İlkÖğretim Sınıf Öğretmenliği Sertifikası), İngilizce Öğretmenliği Sertifikası, (Bu belge, 4-1/g'de belirtilenlerden istenmez)
e) Cumhuriyet savcılığından alınmış sabıka sorgulama belgesi,
f) İlk defa atanacaklar için; lisans düzeyindeki Öğrenimlilere yÖnelik yapılan Devlet Memurluğu Seçme Sınavı (DMS), DMS Öğretmenlik 2000, Kurumlar İçin Mesleki Eleme Sınavı (KMS), Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) sonuç belgelerinden başvurusuna esas olanın aslı, (Devlet memurluğunda adaylığı kaldırılmış olanlar hariç)
g) Askerlik durumunu gÖsteren belge,
" Askerlik yükümlüsü olup henüz askerliğini yapmamış olanlar için, gÖreve başlamak üzere başvurdukları tarihte askerlikle ilişkilerinin olmadığına veya bu tarihe kadar memuriyete atanmasında askerlikleri bakımından herhangi bir sakınca olmadığına ilişkin askerlik şubesi veya birliklerinden alınacak belge,
" Halen silah altında olanlar için, birliklerinden alacakları muhtemel terhis tarihlerini de gÖsterir belge.
" Askerliğini yapmış olanlar için terhis belgesi,
h) Resmi sağlık kurumundan son 6 ay içerisinde alınmış olan, her bÖlge ve iklim koşullarında çalışabileceğine ilişkin "Öğretmen olur" kayıtlı sağlık kurulu raporu, (Bedensel Özürü bulunanların sağlık kurulu raporlarında ayrıca Özürün tür ve derecesi belirtilecektir)
i) Mal Bildirimi, (il milli eğitim müdürlüklerinden sağlanacaktır)


6. İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜNCE YAPILACAK İŞ VE İŞLEMLER
6.1. Tüm il milli eğitim müdürlükleri; Başvuru Kılavuzunu herkesin gÖrebileceği uygun bir yerde başvuru süresince asılı bulunduracaktır. Adayların başvurularla ilgili bilgi isteklerinin zamanında ve doğru olarak karşılanması yÖnünde gerekli Önlemleri alacaklardır.
6.2. Başvuru kabul edecek il milli eğitim müdürlükleri;
a) Başvuru tarihi Öncesinde Öğretmen adaylarının başvurularının kabul edilmesi için milli eğitim müdür yardımcısı veya şube müdürünün sorumluluğunda yeteri kadar personel gÖrevlendirilerek başvuru bürosu oluşturacaklardır.
b) Başvuruyla ilgili iş ve işlemlerin bu kılavuzda belirtilen esaslar çerçevesinde en sağlıklı biçimde sonuçlandırılması bakımından başvuru bürolarında gÖrev alan personel konuyla ilgili olarak bilgilendirilecek, ilgili mevzuata ilişkin doküman ile gerekli olacak diğer teknik donanım ve çalışma ortamı sağlanacaktır. Bu bağlamda adaylardan herhangi bir istekte bulunulmayacaktır.
c) Başvuru Formu ve Kılavuzu; adaylara, Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü DÖner Sermaye İşletmesi Müdürlüğünün T.C. Ziraat Bankası Ankara Beşevler Şubesinde bulunan 200627 nolu hesabına 6.000.000.-TL yatırdıklarına ilişkin banka dekontunu getirmeleri halinde verilecektir.
d) Başvuru süreci 19 Ağustos 2002 günü çalışma saatinden itibaren başlayacak Cumartesi ve Pazar günleri dahil 31 Ağustos 2002 günü çalışma saati sonuna kadar devam edecektir.
e) Koşulları taşımayanların başvuruları kabul edilmeyecek bu yÖnde oluşacak duraksamanın giderilmesinde Milli Eğitim Bakanlığının ilgili birimleriyle koordine sağlanacaktır.
f) Başvuruların alınmasında adayların gerekli koşulları taşıyıp taşımadığı ve formları doğru ve eksiksiz olarak kodlayıp kodlamadıkları yÖnünden kontrol edilecek herhangi bir yanlışlık veya eksikliği olmadığı saptanan formlar teslim alınacak, formun "Başvuru Alındı Belgesi" bÖlümü onaylanmak suretiyle kesilecek ve adaya verilecektir.
g) Başvuru formları optik okuyucu ile değerlendirileceğinden adaylara verilmesi teslim alınması ve Bakanlığa gÖnderilmesinde hiçbir şekilde yıpranmasına fırsat verilmeyecektir.
h) Başvuru formları herhangi bir belge eklenmeden düzgün bir şekilde, başvuruda alınan diğer belgeler ise her adaya ait "Başvuru Kayıt Kartı" ile birleştirilerek ayrı ayrı (Ek-6 da gÖsterilen atama birimleri itibariyle gruplandırılarak) paketlenecektir. Her pakette bulunan başvuru sayısı ile adayların adı, soyadı ve başvuru numaraları üç Örnek olarak listelenecektir. Bu listelerin; birinci Örneği başvuru formlarının bulunduğu pakete, ikinci Örneği başvuruda alınan diğer belgelere ilişkin pakete eklenerek en geç 05 Eylül 2002 tarihinde Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğünde olacak şekilde gÖnderilecektir. Üçüncü Örneği ise İl Milli Eğitim Müdürlüğünde bulundurulacaktır.
i) Başvuru belgelerinin Bakanlığa gÖnderilmesi, gelişindeki yÖnteme uygun olarak kargo ile yapılacaktır.
j) Atamaya ilişkin işlemlerin zamanında, sağlıklı ve düzenli yürütülmesinden birinci derecede il milli eğitim müdürleri sorumlu olacaktır.


7. BAŞVURU FORMUNUN DOLDURULMASI
Başvuru Formu "Kişisel Bilgiler Belgesi", "Başvuru Alındı Belgesi" ve "Başvuru Kayıt Kartı" olmak üzere üç bÖlümden oluşmaktadır. Kişisel Bilgiler Belgesi yumuşak siyah kurşun kalemle, Başvuru Alındı Belgesi ile Başvuru Kayıt Kartı ise dolma kalem veya tükenmez kalemle büyük harf kullanılarak doldurulacaktır.
Kodlama yapmadan Önce madde başlıkları ile ilgili açıklamalar dikkatle okunmalıdır. Formun hatalı doldurulmasından doğacak olumsuzluklardan Bakanlığımız sorumlu olmayacaktır. Kodlama yaparken tek rakamlı olan il trafik kodlarının Önüne mutlaka 0 (Sıfır) yazılacaktır. Örneğin Adana; 1 olarak değil, 01 olarak kodlanacaktır.

7.1. SOYADINIZ
İlk kutudan başlamak ve her kutuya bir harf gelmek üzere soyadınızı büyük harflerle yazınız. Soyadınız için 14 harflik yer ayrılmıştır. Soyadınız, 14 harften fazla ise buraya ilk 14 harfini yazmanız yeterlidir. Yazma işlemi bitince kodlama işlemine geçiniz. Kodlama işlemi için bir kutuya yazdığınız harfi, o kutunun altındaki sütunda bularak daire dışarıya taşmadan kurşun kalemle karalamak suretiyle kodlayınız. Tüm kodlamaları kurşun kalemle yapınız.

7.2. ADINIZ

İlk kutudan başlamak ve her kutuya bir harf gelmek üzere büyük harflerle adınızı yazınız. Adınız, iki ya da üç kelimeden oluşuyorsa Önce birinci adınızı yazınız. Sonra birer kutu boş bırakarak 2 nci ve 3 üncü adınızın sadece baş harflerini yazınız. Bu işlem tamamlandıktan sonra kodlayınız.


7.3. BABANIZIN ADI

İlk kutudan başlamak ve her kutuya bir harf gelmek üzere büyük harflerle babanızın adını yazınız. Babanızın adı iki ya da üç kelimeden oluşuyorsa Önce birinci adını yazınız. Sonra birer kutu boş bırakarak 2 nci ve 3 üncü adının sadece baş harflerini yazınız. Bu işlem tamamlandıktan sonra kodlayınız.

7.4. ANNENİZİN ADI
İlk kutudan başlamak ve her kutuya bir harf gelmek üzere büyük harflerle annenizin adını yazınız. Annenizin adı iki ya da üç kelimeden oluşuyorsa, Önce birinci adını yazınız. Sonra birer kutu boş bırakarak 2 nci ve 3 üncü adının sadece baş harflerini yazınız. Bu işlem tamamlandıktan sonra kodlayınız.

7.5. MEZUN OLDUĞUNUZ / OLACAĞINIZ OKUL
Dolma kalem veya tükenmez kalemle mezun olduğunuz/olacağınız üniversite, fakülte, bÖlüm, ana bilim/sanat dalı adını okunaklı bir şekilde mezuniyet belgenize uygun olarak yazınız.

7.6. SINAV ADAY NO
Devlet Memurluğuna ilk defa Öğretmen olarak atanacaksanız, katılmış olduğunuz "Devlet Memurluğu Seçme Sınavı (DMS)", "DMS Öğretmenlik 2000", "Kurumlar İçin Merkezi Eleme Sınavı (KMS)" ve Kamu Personel Seçme Sınavına (KPSS) hangisine gÖre başvuracaksanız bu bÖlümde o sınava ilişkin ÖSYM'ce verilen aday numaranızı yazarak kodlayınız. (Birden fazla sınava katılmış iseniz en yüksek puan aldığınız sınava ilişkin aday numaranızı yazarak kodlayınız. (Kamu Personel Seçme Sınavına (KPSS) aday numarası onbir (11) rakamdan oluştuğundan, DMS/DMS Öğretmenlik 2000/KMS sınav sonuçlarına gÖre başvuracak adaylar, aday numarasının soluna sıfır (0) yazarak kodlayacaklardır)

7.7. SINAVDA ALDIĞI PUAN
17/10/1999 ve 12/12/1999 tarihlerinde yapılan DMS, 16/07/2000 tarihinde yapılan DMS ÖĞRETMENLİK 2000, 07/07/2001 tarihinde yapılan KMS veya 06/07/2002 tarihinde yapılan KPSS'na katılmışsanız bu sınavlar sonucu almış olduğunuz puanlardan birini ilgili yerlere yazıp kodlayınız. Birden fazla sınava katılmışsanız aldığınız en yüksek puanı kodlayınız. (Esas alınacak puan türleri: DMS, DMS Öğretmenlik 2000,
KMSPN 10, KPSSP 10)

7.8. ALAN KODU
Öğretmen olarak atanmak istediğiniz alanın kodunu Ek-1 çizelgeden bularak ilgili yere yazarak kodlayınız. Öğreniminiz birden fazla alana kaynak oluştursa dahi sadece bir alan için başvuruda bulunabileceğinizi unutmayınız.

7.9. MEZUN OLDUĞUNUZ/OLACAĞINIZ YÜKSEKÖĞRETİM KURUM KODU

Mezun olduğunuz/olacağınız fakülte ve yüksek okulun (lisans düzeyinde) bÖlüm/ana bilim dalı kodunu Ek-2 çizelgeden bularak yazınız ve kodlayınız. Çizelgede bulunmayan fakülte ve yüksek okul mezunlarının atamaları yapılmayacaktır. Bu bakımdan çizelgeyi dikkatlice inceleyiniz. İngilizce Öğretmenliği için başvuruda bulunacaklardan mezun oldukları yüksek Öğretim programına Ek-2 çizelgede yer verilmeyenler aynı bÖlümdeki açıklamalarda (dipnot) belirtilen ve durumlarına uygun olan kodu kullanacaklardır.

7.10. DOĞUM TARİHİNİZ
Doğum tarihinizin günü için ayrılan kutulara doğduğunuz ayın kaçıncı günü olduğunu, ay için ayrılan kutulara doğduğunuz yılın kaçıncı ayı olduğunu, yıl içinse doğduğunuz yılın son iki rakamını yazarak kodlayınız. (Kutulara soldan başlayarak yazınız, tek rakamların Önüne (0) eklemeyi unutmayınız)

7.11. DOĞUM YERİNİZ

Doğduğunuz il ve ilçe kodunu Ek-3'den bularak kodlayınız. (Yabancı ülkelerde doğanlar 9999'u kodlayacaklardır.)

7.12. NÜFUSA KAYITLI OLDUĞUNUZ İL/İLÇE
Nüfusa kayıtlı olduğunuz il ve ilçe kodunu Ek-3'den bularak kodlayınız.

7.13. VARSA ESKİ GÖREV YERİNİZ

Daha Önce Öğretmen olarak Bakanlık kadrolarında gÖrev yapmış, ancak çeşitli nedenlerle bu gÖrevinizden ayrılmış iseniz, ayrıldığınız il ve ilçenin kodunu Ek-3'den bularak kodlayınız.

7.14. BAŞVURU NO

Bu bÖlümde herhangi bir kodlama yapmayınız.

7.15. EŞİNİZ ÇALIŞIYORSA, ÇALIŞTIĞI İL KODU
Eşinizin çalıştığı ilin kodunu Ek-3'de bularak, kodlayınız.

7.16. ATANMAK İSTEDİĞİNİZ İLLER
Atanmak istediğiniz alan için kontenjan verilen iller Ek-4'de belirtilmiştir. Bu illerden en fazla beşini Ek-3'den yararlanarak tercihiniz olarak kodlayınız.

7.17. TERCİHLERİNİZ DIŞINDA BAKANLIKÇA UYGUN GÖRÜLECEK HER HANGİ BİR İL'E ATANMAK İSTİYOR MUSUNUZ ?
Puan sıralamasına gÖre tercih ettiğiniz beş ilden birine atanamadığınızda, Bakanlıkça uygun gÖrülecek ve alanınızda Öğretmen gereksinimi bulunan ve kur'a ile saptanacak bir ilde gÖrev alıp almayacağınızı ilgili seçeneği kodlamak suretiyle belirtiniz.

7.18. ANADOLU ÖĞRETMEN LİSESİ MEZUNU İSENİZ
Anadolu Öğretmen lisesi mezunu iseniz "Evet" bÖlümünü, değilseniz "Hayır" bÖlümünü işaretleyiniz.

7.19. EŞİNİZİN İŞİ
Evli iseniz eşinizin işini belirten seçeneği kodlayınız.

7.20. ATAMA BİÇİMİ

a) İlk Atama: Milli Eğitim Bakanlığının eğitim ve Öğretim hizmetleri sınıfındaki Öğretmen kadrolarına ilk defa aday Öğretmen olarak (Özel Öğretim kurumlarında Öğretmenlikte adaylığı kaldırılanlar dahil) atanmayı,
b) Kurumiçi İlk Atama: Milli Eğitim Bakanlığının eğitim ve Öğretim hizmetleri sınıfı dışındaki hizmet sınıflarına dahil kadrolarında gÖrevli olanların aday Öğretmen olarak atanmalarını,
c) Kurumlararası İlk Atama: Diğer kamu kurum ve kuruluşlarının eğitim ve Öğretim hizmetleri sınıfı dışındaki hizmet sınıflarında çalışmakta olanların aday Öğretmen olarak atanmalarını,
d) Yeniden Atama: Milli Eğitim Bakanlığı veya diğer kamu kurumlarının eğitim ve Öğretim hizmetleri sınıfı içindeki Öğretmen kadrolarında çalışmış olup, adaylıklarının kaldırılmasından sonra bu gÖrevlerinden ayrılmış olanların yeniden Öğretmen olarak atanmalarını,
e) Kurumiçi Yeniden Atama: Milli Eğitim Bakanlığı kadrolarında Öğretmen olarak çalışmış olup, adaylıklarının kaldırılmasından sonra diğer hizmet sınıflarında dahil kadrolara atanmış olanların yeniden Öğretmen olarak atanmalarını,
f) Kurumlararası Yeniden Atama: Halen diğer kamu kurum ve kuruluşlarının eğitim ve Öğretim hizmetleri sınıfı dışındaki kadrolarında gÖrevli olanlardan Öğretmenlikte de adaylığı kaldırılmış olanlar ile yüksekÖğretim kurumlarında Öğretim üyesi, Öğretim gÖrevlisi, okutman ve araştırma gÖrevlisi olarak en az 2 yıl süreyle çalışmış olanların Öğretmen olarak atanmalarını,
g) Açıktan İlk Atama: Milli Eğitim Bakanlığı veya diğer kamu kurumlarının eğitim ve Öğretim hizmetleri sınıfı dışındaki kadrolarında memur olarak çalışmış olup, adaylıklarının kaldırılmasından sonra bu gÖrevlerinden ayrılanların aday Öğretmen olarak atanmalarını,
h) Emekli DÖnüşü Atama: Türkçe, Türk Dili ve Edebiyatı, Bilgisayar, Rehberlik ve İngilizce Öğretmenliklerinden emekli olanların yeniden atanmalarını,
kapsamaktadır. Durumunuza uygun seçeneği kodlayınız.

7.21. BİR İŞYERİNDE ÇALIŞIYOR MUSUNUZ?

Öğretmenlik için başvuru yaptığınız sırada herhangi bir iş yerinde çalışıp çalışmadığınıza ilişkin durumunuza uygun seçeneği kodlayınız.

7.22. CİNSİYETİNİZ

Cinsiyet durumunuza uygun seçeneği kodlayınız.

7.23. MEDENİ DURUMUNUZ
Medeni durumunuza uygun seçeneği kodlayınız.

7.24. BEDENSEL ÖZÜRÜNÜZ VAR MI?

Bedensel herhangi bir Özürünüz varsa durumunuza uygun seçeneği kodlayınız.

7.25. , 26. ADRES SATIRI 1 / ADRES SATIRI 2
Adresiniz için her biri 44 kutudan oluşan iki alan ayrılmıştır. Ayrılan alana her kutuya bir harf gelecek şekilde ve kelimeler arasında bir kutu boşluk vererek adresinizi yazınız.
"Adres Satırı-1"e son olarak yazacağınız kelime veya numara bu satırda kalan kutulara sığmıyorsa, ara vermeden "Adres Satırı-2"ye devam ediniz. Bir başka deyişle adres satırı l ile adres satırı 2 arasında kelime veya numara bÖlünmemelidir. Adresiniz ayrılan alanlara sığmıyorsa anlamlı kısaltmalar yapabilirsiniz. Mahalle için "M" cadde için "C", sokak için "S" yazmak yeterlidir. Ayrıca numara varken apartman adı yazmak gereksizdir. Bu alana semt, ilçe veya il adı yazmayınız. Yazma işlemi bitince kodlama işlemine geçiniz.

7.27. SEMT/İLÇE
12 kutudan oluşan bu alana adresinizle ilgili semt veya ilçe adını yazınız ve kodlayınız. Adresinizde yalnız il adı yeterli ise bu alanı boş bırakınız.

7.28. ADRES İL KODU
Bu alana adresinizle ilgili il kodunu Ek-3'den bularak yazınız ve kodlayınız.

7.29. BAŞVURU FORMUNU TESLİM ETTİĞİNİZ İL
Başvuru formunuzu teslim edeceğiniz ilin kodunu Ek-3 den bularak yazınız ve kodlayınız.

7.30. TÜRKİYE CUMHURİYETİ KİMLİK NUMARASI
Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Numaranızı, nüfus müdürlüklerinden veya http://tckimlik.nvi.gov.tr. adresinden Öğrenip yazınız ve kodlayınız.

7.31. MEZUNİYET DURUMUNUZ
Mezunsanız veya yaz okuluna/bütünlemeye devam ediyorsanız ilgili bÖlümü kodlayınız.

 

Memleketimizi, sosyal toplumumuzu gerçek hedefe, mutluluk hedefine eriştirmek için iki orduya ihtiyaç vardır.
Biri vatanın hayatını kurtaran asker ordusu, diğeri milletin geleceğini yoğuran irfan ordusu.
Bu iki ordunun ikisi de değerlidir, yücedir, verimlidir, saygıdeğerdir. Kütahya 24 Mart 1923

Ülkemizi çağdaş uygarlık düzeyinin üzerine çıkaracak kuşaklar yetiştirecek olan genç meslektaşlarım yukarıda BaşÖğretmenimiz ATATÜRK'ün dediği gibi sizleri irfan ordumuzun saflarında gÖrmek bizlere yeni bir heyecan ve güç kazandıracaktır.

 

 

ATAMA KLAVUZU WORD DOKÜMANI ve WORD'ün zipli hali

 

2002 ATAMA KLAVUZU
Sayfa 01-19 Word Sayfa 01-19 Word
Sayfa 20-47 Word Sayfa 20-47 Word
Sayfa 48-51 Word Sayfa 48-51 Word
Sayfa 52-53 Exzel Sayfa 52-53 Exzel
Sayfa 54-57 Word Sayfa 54-57 Word
Sayfa 58 Word Sayfa 58 Word
TAMAMI word dosyası  

 

2002 ATAMA KLAVUZU
Sayfa 01-19 Adobe Acrobat Document BasvuruKlavuzu2002 Tamamı (Html)
Sayfa 20-47 Adobe Acrobat Document
Sayfa 48-51 Adobe Acrobat Document
Sayfa 52-53 Adobe Acrobat Document
Sayfa 54-57 Adobe Acrobat Document
Sayfa 58 Adobe Acrobat Document
Adobe Acrobat Document Tamamı