<<< geri   

nerdeyim


T.C.
MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI
ÖZEL EĞİTİM REHBERLİK ve DANIŞMA HİZMETLERİ
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

 

YÜKSEK ÖĞRETİME GEÇİŞTE
MESLEKİ REHBERLİK HİZMETLERİ

Aralık 2002

 


ÖSS 2002
MESLEKİ REHBERLİK ETKİNLİKLERİ

Gençlerimiz için çok önemli bir dönüm noktası olan Öğrenci Seçme Sınavı sürecinde; adayların gelecekleri ile ilgili belirgin hatalar yapmalarının temelinde;

* Yetenekleri, değerleri, mesleki ilgileri, meslek seçme ölçütleri, yüksek öğretim programları, program tercihlerinde dikkat edilmesi gereken önemli konularda bilgiye ulaşamamak,

* Meslekî ilgileri, yetenekleri ve değerleri, konusunda edindikleri bilgiyi değerlendirememek,

* Program tercihi konusunda çevresel etkiyi kontrol edememek gibi nedenler bulunmaktadır.

Öğrencilerimize bu konuda yardımcı olmak üzere Özel Eğitim Rehberlik ve Danışma Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nün 2002/15 nolu Genelgesi ile;

* Öğrenci Seçme Sınavı öncesinden başlamak üzere sınav süreci boyunca öğretmenlere, öğrencilere, okul dışı adaylara, velilere yönelik bilgilendirme toplantıları düzenlenerek rehberlik ve psikolojik danışma hizmetlerinden adayların en üst düzeyde yararlanmalarının sağlanması,

* Genel bilgilendirmeler dışında adayların bilgi alabilecekleri psikolojik danışmanların ve ilgili personelin görev yapacağı, Valiliklerce merkezî yerlerde oluşturulacak "Öğrenci Danışma Merkezleri"nde adaylara hazırlanma, karar verme ve yöneltme desteği verilmesi ile sınavı kazanamayan ya da yerleştirilemeyen adaylara psikososyal destek hizmetlerinin verilmesi amaçlanmıştır.

Genelgeyle, önerilen çalışma programı çerçevesinde sürdürülecek çalışmalarla ilgili esaslar 01.02.2002 tarih ve 539 sayılı yazımızla Valiliklere duyurulmuştur.

Genelge doğrultusunda illerde yapılacak çalışmalarda birliktelik ve etkileşim sağlamak amacıyla, İçel Hizmetiçi Eğitim Enstitüsünde 01- 05.Nisan.2002 tarihleri arasında her ildeki rehberlik ve araştırma merkezlerinden birer psikolojik danışmanın katıldığı bir haftalık "ÖSS sistemi" konulu bir seminer gerçekleştirilmiş, seminere ÖSYM Başkanlığı ile Türkiye İş Kurumu'ndan konunun uzmanları öğretim üyesi olarak katılmıştır.

Seminere katılan ve akademik destek verilen psikolojik danışmanlar kendi illerinde öğretmen, öğrenci ve velilere yönelik olarak yürütülen bilgilendirme çalışmalarıyla, sınav ve tercih dönemlerinde adayların bilgi alabilecekleri, Valiliklerce açılan "Öğrenci Danışma Merkezleri"nde bireysel ve grup olarak eğitsel ve mesleki rehberlik hizmetlerini yürütmüşlerdir.

Çalışma takvimi süresince mahallinde gerçekleştirilecek etkinlikler İllerde "Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetleri İl Danışma Komisyonlarında" görüşülerek kararlaştırılmış, yürütülen çalışmalarla mesleki rehberlik etkinlikleri yine aynı komisyonlarda değerlendirilerek Ekim 2002 sonu itibariyle Bakanlığımıza gönderilmiştir.


ÖSS 2002 etkinliklerine ilişkin Türkiye genelinde yürütülen çalışmalar Genel Müdürlüğümüz Rehberlik ve Araştırma Merkezleri Şubesince;

*Çalışmadaki ilçe, okul, öğretmen ve öğrenci sayıları (Tablo:1),
*Gerçekleştirilen bilgilendirme toplantıları (Tablo:2),
*Uygulanan ölçekler ve uygulama durumu (Tablo :3),
*Bilgilendirme ve yerleştirme sayıları (Tablo:4) olarak değerlendirilmiştir.

Sayısal veriler illerde 2002 yılı içinde ÖSS adayı olup çalışmalarda ulaşılabilen öğrencilerle, bu öğrencilere yönelik eğitsel ve mesleki rehberlik etkinlikleri kapsamında yapılan çalışmaları ifade etmektedir. Bakanlığımız veya konu ile ilgili diğer kurumların sayısal verileriyle ilgisi yoktur. Görüş ve öneriler bölümü illerden alınan değerlendirme formlarında mesleki rehberlik hizmetlerinin uygulanmasına yönelik olarak belirtilen görüş ve önerilerin değerlendirilmesi sonucu oluşturulmuştur.

 


ÖSS 2002 MESLEKİ REHBERLİK ETKİNLİKLERİ İLE İLGİLİ
GÖRÜŞ VE ÖNERİLER

Valiliklerden 10.12.2002 tarihine kadar alınan değerlendirme raporlarında ÖSS 2002 ile ilgili olarak gerçekleştirilen mesleki rehberlik etkinliklerinin öğrencilerin eğitsel ve psikolojik kaygılarını hafiflettiği; ÖSS'ye ilişkin hatalarını ve tercih sıralama yanlışlıklarını azalttığı; sınavı kazanmanın yanında meslek seçiminin öneminin anlaşılmasını sağladığı ifade edilmiştir.

Çalışmaların daha kapsamlı ve verimli olmasına yönelik olarak şu öneriler alınmıştır :

1. ÖSS Öğrenci Danışma Merkezlerinin tanıtımı için gerekli çalışmaların yapılması, bilgisayar gibi teknik donanımın mahallinde karşılanması, yapılacak çalışmaların aksamaması için buralarda gönüllü rehber öğretmenlerin görevlendirilmesi, görevlendirilen rehber öğretmenlere ÖSS tercihleri sırasında Valilik onayı ile 'Bilgilendirme Çalışmaları' adı altında günlük 6 saat ek ders ücreti ödenmesinin sağlanması, sınavsız geçiş için meslek liselerinde görev yapmış rehber öğretmenlerin görevlendirilmesine öncelik verilmesi,
2. Valilikler tarafından mesleki rehberlik için gerekli teknik araç ve gereçlerin temin edilerek okullara ulaştırılması,
3. ÖSS ile ilgisi olan yönetici ve öğretmenlere yönelik bilgilendirme toplantılarının, bundan sonraki sınav dönemlerinde de yapılması,
4. Okullarda ve Öğrenci danışma merkezlerinde görevli rehber öğretmenlerin mesleki rehberlik hizmetleri konusunda işbirliği yapması,
5. ÖSS mesleki rehberlik etkinliklerinin daha kapsamlı olması için öğretim
yılının başından itibaren sürekli olacak biçimde planlanması,
6. ÖSS tercih döneminde deneyimli rehber öğretmenler tarafından diğer rehber öğretmenlere seminer düzenlenmesi, kullanılabilecek bilgisayar programlarının araştırılması, ihtiyaca göre bilgisayarların arttırılması,
7. Anne babalara ve mahalli basına yönelik ÖSS konulu bilgilendirme çalışmalarının arttırılması ve görsel teknoloji araçlarından yararlanılması,
8. Rehber öğretmen sayısının yeterli olmadığı illerde 11. sınıf rehber öğretmenlerine ÖSS ile ilgili seminer düzenlenmesi,

2002/15 Nolu Genelge esaslarına göre Türkiye genelinde yıl içinde gerçekleştirilen "ÖSS 2002 sürecinde gerçekleştirilen Eğitsel ve Mesleki Rehberlik Etkinliklerinin" her kademesinde destek olan, görev alan, konuya gönül veren yönetici, rehber öğretmen ve sınıf rehber öğretmenlerimize teşekkür ederiz.

Bundan sonraki sınav süreçlerinde de çalışmaların İl Milli Eğitim Müdürlükleri, Rehberlik ve Araştırma Merkezleri, Okul Rehberlik Servisleri ve ilgili diğer kurumlarla işbirliği içinde sürdürülmesi, bu konuda yaşanan olumsuzlukları önleyecektir.

ÖZEL EĞİTİM REHBERLİK VE DANIŞMA HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

 

TABLO 1: ÇALIŞMANIN KAPSAMI

TABLO 2: BİLGİLENDİRME ÇALIŞMALARININ DAĞILIMI

TABLO 3: BİLGİLENDİRME ve YERLEŞTİRME

TABLO 4: UYGULANAN ÖLÇEKLERİN DAĞILIMI