<<< geri   

nerdeyim
T.C.
MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI
Personel Genel Müdürlüğü

SAYI : B.08.0.PGM.0.23.06.02.6/ 471

KONU : Şef ve Şube Müdürü Adaylarının Atamaları 07/01/2002

 

GENELGE
2002/01

İLGİ : a) Milli Eğitim Bakanlığı Yönetici Atama, Değerlendirme, Görevde Yükselme ve Yer Değiştirme
Yönetmeliği.

b) M.E.B.'nın 08/05/2000 tarih ve B.08.0.PGM.0.23.06.03.5-772/40873 Sayılı Genelgesi.
(Genelge:2000/47)

c) M.E.B.'nın 02/03/2001 tarih ve B.08.0.PGM.0.23.06.03.5-337/24962 sayılı Genelgesi.
(Genelge:2001/19)

Bakanlığımız merkez ve taşra teşkilatı yönetim kadrolarına ilk defa yapılacak atamalar 30/04/1999 tarih ve 23681 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan ilgi (a) Yönetmelik ile 30/11/2000 tarih ve 24246 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan ve bu yönetmelikte değişiklik yapan yönetmelik hükümlerine göre gerçekleştirilmektedir.

İlgi (b) genelge ile yapılan açıklamalar uyarınca; şef ve şube müdürü adaylarından 01/07/2000 tarihinde yapılan seçme sınavını kazanarak 27/10/2001 tarihine kadar görev öncesi hizmetiçi eğitime alınıp başarılı olanlar arasından boş kadrolara; merkez teşkilatı için şef ve şube müdürü, taşra teşkilatı için ise şef ve ilçe şube müdürü ataması yapılacaktır.

A-GENEL HUSUSLAR
1-Şef Kadrolarına Atanacaklara İlişkin Açıklamalar:

a) Boş bulunan kadrolar; merkez teşkilatında birimler bazında, taşra teşkilatında ise il ve ilçe milli eğitim müdürlükleri bazında gösterilmiştir. (Ek-1)
b) İlgi (a) Yönetmeliğin değişik 16.maddesi uyarınca boş kadro sayısı kadar, adaylar arasından puan üstünlüğüne göre başarı sıralaması esas alınarak atama yapılacaktır. Puanların eşitliğinde öğrenim süresi en fazla olana, eşitliğin devam etmesi halinde ise hizmet süresi fazla olana öncelik verilecektir.
Biriminizden/ilinizden başarılı olan adaylara ilişkin liste ektedir.(Ek-2)
c) Adaylar, görevli oldukları birimin/ilin boş kadroları için başvuracaklardır.
d) Merkez teşkilatındaki boş kadrolara Personel Genel Müdürlüğünce, taşra teşkilatındakilere ise Bakanlıkça kazanılmış hak aylık derecelerine uygun kadro değişikliği sağlandıktan sonra valiliklerce atama yapılacaktır.
e) Şeflik görevine atanacak adayı bulunmayan birimin/ilin şef ihtiyacı, ilgi (a) Yönetmeliğin değişik 16.maddesinin son paragrafında belirtildiği üzere, ilgililerin isteği ve görev yaptığı birimin/ilin uygun görüşü üzerine, Personel Genel Müdürlüğünün eşgüdümünde diğer birimlerdeki/illerdeki kontenjan fazlası olan adaylardan karşılanacaktır.
2- Şube Müdürü Kadrolarına Atanacaklara İlişkin Açıklamalar:
a) Merkez teşkilatı şube müdürlüğü sınavını kazanıp, görev öncesi hizmetiçi eğitimde başarılı olan adaylar, görevli oldukları birimin (kadrolu) boş kadroları (Ek-3) için istekte bulunacaklardır.
Bu adaylardan puan üstünlüğüne göre birimlerin boş kadro sayısı kadar atama yapılacaktır.

Ancak, boş kadro sayısı aday sayısından az olduğundan atanamayanlar ile biriminde boş kadro olmadığı için başvuruda bulunamayanlara yönelik duyuru, bu genelgeye göre atamalar gerçekleştirildikten sonra ayrıca yapılacaktır.

b) İlçe Şube Müdürlüğü sınavını kazanıp, puan üstünlüğüne göre 27/10/2001 tarihinden önce katıldıkları görev öncesi hizmetiçi eğitimde başarılı olanlar ile ilgi (a) Yönetmeliğin değişik 20.maddesi gereğince, (A) tipi okul ve kurum müdürlerinden seçme sınavına alınmaksızın, 2000 yılında görev öncesi hizmetiçi eğitim programına katılıp, başarılı olanlardan, ilgi (c) genelge uyarınca başvuruda bulunmayanlar ya da başvurup atanamayanlar (Ek-4) listede belirtilen boş kadrolara başvurabileceklerdir.
Ayrıca, merkez teşkilatı kadrolarında görevli olanlardan şube müdürlüğü sınavını kazanıp, görev öncesi hizmetiçi eğitiminde başarılı olanlar da, ilçe milli eğitim şube müdürlüğüne atanma isteğinde bulunabileceklerdir.

c) Şube Müdürü Adaylarının Değerlendirilmesi:
İlgi (a) Yönetmeliğin değişik 16.maddesi uyarınca, yönetici seçme sınavını kazanan ve görev öncesi hizmetiçi eğitimde başarılı olanların eğitim sonunda aldığı puanlara;
(1) Halen şef olarak görev yapanların 2000 ve 2001 yıllarına ilişkin Değerlendirme Raporu I'e göre yapılan değerlendirme sonucunda 70-75 puan alanlara 1 puan, 76 ve daha yukarı puan alanlara 2 puan,
(2) Okul ya da kurum müdürlerinin bu unvanda iken aldıkları sicil ve denetim raporlarına göre en az iyi derecede değerlendirildikleri her yıla 1 puan,
eklenecektir.
Ayrıca; ilgi (a) Yönetmeliğin değişik 20/g. maddesine göre sınavsız olarak 2000 yılında görev öncesi hizmetiçi eğitim kursuna katılan, (A) tipi okul müdürlerinden ilçe şube müdürlüğü için başvuruda bulunanların değerlendirilmesi, aynı yönetmeliğin değişik 14.maddesinin birinci ve son fıkrası uyarınca; Değerlendirme Raporu I puanlarının ortalamasının % 30, sicil notlarının ortalamasının % 10 ve hizmetiçi eğitim sonunda yapılan değerlendirme sınavının % 30 ile Değerlendirme Raporu II'nin % 30'u alınmak kaydıyla 100 puan üzerinden yapılacaktır.

Söz konusu yönetmeliğin değişik 20.maddesinin son fıkrasında; "Bunların yeterliklerinin tespitinde dikkate alınacak Değerlendirme Raporu I, değerlendirme sınavı sonucunda sicil amirlerince derhal düzenlenir." hükmü yer aldığından ilgililer hakkında Değerlendirme Raporu I'in düzenlenmesi gerekmektedir.

d) İlçe Şube Müdürü Adaylarının Atanamayacağı Yerler:
Bakanlar Kurulunun 83/6525 sayılı kararı ile yürürlüğe konulan Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmeliğin 11 Ağustos 1999 günlü Resmi Gazete'de yayımlanan 99/13143 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile değişik 15.maddesine göre ilçe şube müdürlüğüne başvuruda bulunacak adayların;
- Kendisinin veya eşinin nüfusa kayıtlı olduğu il ve bu il'e bağlı ilçelere,
- Nüfusa kayıtlı olmamakla birlikte, en az 15 yıl müddetle devamlı olarak ikamet ettikleri veya hizmetini olumsuz yönde etkileyecek maddi ilişkisinin bulunduğu il veya ilçeye, bu il'e bağlı ilçelere, ilçenin bağlı bulunduğu il ve bu il'e bağlı diğer ilçelere,
atanamayacakları,

Ancak, son genel nüfus sayımına göre; Ek-7 listede IV, V ve VI ncı bölge kapsamında belirlenen il merkezleri ile bunlara bağlı ilçe merkezlerinde nüfusu 50.000'i aşan yerlere, diğer il veya ilçe merkezlerinden nüfusu 100.000'i aşan yerlere yapılacak atamalarda yukarıdaki fıkra hükmünün uygulanmayacağı öngörülmektedir.

Yine aynı Yönetmeliğin 03/10/2000 günlü Resmi Gazete'de yayımlanan, 2000/1228 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile eklenen ek maddesinde; ilk defa yönetim görevine atanacakların görev yerlerinin; V ve VI ncı hizmet bölgesi kapsamındaki illere ait ilçelerin olması, bu hizmet bölgelerine dahil ilçelerde atama yapılacak boş kadro bulunmaması durumunda daha sonra bu bölgelere atanmak üzere diğer ilçelere atama yapılabileceği belirtilmektedir.
Bu hükümlere uygun başvuruda bulunmayan adayların atamaları yapılmayacaktır.

B-BAŞVURU ZAMANI VE YERİ

Her iki görev için de başvurular 21/01/2002-28/01/2002 tarihleri arasında ilgi (a) Yönetmelik eki Yönetici Görev İstek, Yer Değiştirme Başvuru ve Teklif Formu (Ek-7) ile yapılacaktır. Anılan formun aday tarafından sadece A ve B bölümü doldurulacaktır.

Merkez teşkilatı şef ve şube müdürü adayları halen kadrosunun bulunduğu birimlere, taşra teşkilatı şef ve ilçe şube müdürü adayları il Milli Eğitim Müdürlüklerine, merkez teşkilatı şube müdürü adaylarından ilçe şube müdürlüğüne atanmak isteyenler ise Personel Genel Müdürlüğü Milli Eğitim Müdürlükleri Dairesi Başkanlığına başvuruda bulunacaklardır.

C-ADAYLARDAN İSTENECEK BELGELER

1- Merkez teşkilatı:
Şef ve şube müdürlüğü görevine atanacak adayların sicil dosyaları Bakanlıkta tutulduğundan adaylardan başvuru formu dışında herhangi bir belge istenmeyecek ve atamayı yapacak birimce gerekli önlemler alınacaktır.
2-Taşra teşkilatı;
a) Şeflik görevine atanacak adaylardan sicil dosyaları illerinde tutulduğundan, adayların kazanılmış hak aylık derecelerine uygun kadro sağlanabilmesi için atama yapılmadan önce tüm hizmetlerini gösterir hizmet cetvelleri ile son öğrenim belgelerinin,
b) İlçe şube müdürlüğü görevine atanacak adaylardan:
(1) Aile nüfus kayıt örneği ile eşi ve kendisine ait nüfus cüzdanı,
(2) Hizmet cetveli,
(3) Öğrenim belgesi,
(4) Görev öncesi hizmetiçi eğitim sonucu yapılan sınav sonuç belgesi,
(5) (A) tipi okul müdürü olarak görev yapanların okul tipinin belirlendiği tarihi gösterir belge,
(6) Şef kadrosunda görev yapanların 2000 ve 2001 yılı Değerlendirme Raporu I'in,

Onaylı örnekleri istenecektir.


D-YAPILACAK İŞ VE İŞLEMLER

1-Milli Eğitim Müdürlüklerince Yapılacak İşlemler:
a) Genelge ve eklerini tüm adaylara duyurmak,
b) Şef kadrolarına atanacak adaylardan, başarı durumları ile istekleri de dikkate alınarak ataması planlananların hizmet cetvelleri ile öğrenim belgeleri Personel Genel Müdürlüğü Kadro Dairesi Başkanlığına, İlçe şube müdürü adaylarının ise başvuru formu ve atamaya esas belgeleri, (Ek-5 ve 6) çizelgelerine eklenerek Personel Genel Müdürlüğü Milli Eğitim Müdürlükleri Dairesi Başkanlığına 31/01/2002 günü çalışma saati bitimine kadar kurye aracılığıyla elden teslim etmek,

c) İlgi (a) Yönetmeliğin 21.maddesi uyarınca taşra teşkilatına ait şef kadrolarına Bakanlıkça kadro derecesi bildirildikten sonra, adaylara ilişkin bilgi ve belgeleri İl Yönetici Değerlendirme Komisyonu'na sunmak, istek ve puan üstünlüğüne göre atama işlemlerini gerçekleştirmek.

d) Gerektiğinde, başvuruların kabulü, belgelerin incelenmesi, ek puanların hesaplanması vb. işlemleri yürütmek üzere "Başvuru İnceleme Komisyonu" kurmak.

2- Merkez Teşkilatı Birimlerince Yapılacak İşlemler:
a) Genelge ve eklerini birimlerinde görevli adaylara duyurmak,
b) Şef ve şube müdürü adaylarının başvurularına ilişkin ilgi (a) Yönetmelik eki başvuru formlarını (Ek-7) inceleyerek, 31/01/2002 günü çalışma saati bitimine kadar Personel Genel Müdürlüğüne göndermek,

3- Personel Genel Müdürlüğünce Yapılacak İşlemler:
a) Merkez teşkilatı şef ve şube müdürü adaylarının başvuru formlarını inceleyerek Bakanlık Yönetici Değerlendirme Komisyonuna sunmak, istek ve puan üstünlüğüne göre atamalarını gerçekleştirmek.
b) İlçe şube müdürü adaylarının başvuru formu ve belgelerini inceleyerek uygun olanları "Bakanlık Yönetici Değerlendirme Komisyonu"na sunmak, istek ve puan üstünlüğüne göre bilgisayar ortamında atamalarını gerçekleştirmek.
c) Taşra teşkilatı şef adaylarının valiliklerce gönderilen belgelerini inceleyip, kazanılmış hak aylık derecelerine uygun kadroları sağlayarak valiliklere bildirmek.
d) Bu genelgeye göre atamalar geçekleştirildikten sonra, boş kadro sayısı aday sayısından az olduğu için atanamayanlar ile biriminde boş kadro olmadığı için başvuruda bulunamayan şef/şube müdürü adaylarına ilişkin duyuru yapmak.


E- DİĞER HUSUSLAR

1- İlçe şube müdürü adaylarının atamaları, öncelikle Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle
Atanmalarına İlişkin Yönetmeliğe, 2000/1228 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile eklenen ek madde de belirtilen V ve VI ncı hizmet bölgesi kapsamındaki illere ait ilçelere yapılacağından, ilgi (a) yönetmelik eki başvuru formunun (Ek-7) ilgili bölümünü doldururken en az bir isteğinin bu hizmet bölgesine dahil ilçelerden olmasına dikkat edilmesi gerekmektedir.

2- İlgi (a) Yönetmeliğin 45.maddesi uyarınca, ataması yapılanlar yasal süre içerisinde göreve başlamak zorundadırlar. Bu süre içerisinde başlamayanların atamaları iptal edilecektir. Atamaları iptal edilenler, atamalarının iptal edildiği tarihten itibaren aradan iki yıl geçmedikçe seçme ve değerlendirme sınavına alınmayacaklardır. Bu nedenle ilgi (c) genelge hükümlerine göre ataması yapılıp, atandığı göreve başlamayanlar ile atamaları iptal edilenlerin başvuruları kabul edilmeyecektir.
3- Atama koşullarını taşımayanların atamaları yapılmayacak, atananlardan gerekli koşulların bir veya birkaçını taşımadıkları sonradan belirlenenlerin atamaları iptal edilecektir.
4- İlgi (b) genelgeye göre yapılan yönetici seçme sınavında başarılı olan, ancak görev öncesi hizmetiçi eğitim programına alınmayanlar ile 19 Kasım - 14 Aralık 2001 tarihleri arasında yapılan hizmetiçi eğitime katılanların başvuruları bu aşamada kabul edilmeyecektir. Bunlara ilişkin duyurular daha sonraki bir tarihte ayrıca yapılacaktır.

5- Bakanlar Kurulunun 18/07/1984 tarih ve 84/8360 sayılı kararı eki kadro ihdas cetvelleri ile Bakanlığımıza ihdas edilen şef ve şube müdürü kadrolarının tamamı belli ölçütler doğrultusunda birimler/il ve ilçe milli eğitim müdürlükleri bazında dağıtılmıştır. Bu bakımdan ayrıca ek kadro isteğinde bulunulmayacaktır.
İlgi (a) Yönetmelikte belirtilen esas ve usuller ile yukarıda yer verilen açıklamalara uymayan başvurular kesinlikle kabul edilmeyecek ve Bakanlığımıza gönderilmeyecektir. Aksi halde ilgililer ve yöneticiler hakkında gerekli yasal işlem yapılacaktır.
Söz konusu atamalar için yapılacak başvuruların titizlikle değerlendirilmesi, iş ve işlemlerin yürütülmesinde herhangi bir aksamaya meydan verilmemesi için gerekli önlemlerin alınmasını önemle rica ederim.


Metin BOSTANCIOĞLU
Milli Eğitim Bakanı


EKLER :
EK-1 Boş şef kadrolarını gösterir liste.

EK-3 Merkez teşkilatı boş şube müdürü kadrolarını gösterir liste.

EK-4 Boş İlçe Şube Müdürü kadrolarını gösterir liste.

EK-5 Yöneticilik görevine atanacaklara ilişkin çizelge .(excel dosyası zip'li)
EK-6 (A) tipi okul/kurum müdürü olup yöneticilik
        görevlerine atanacaklara ilişkin çizelge.
(excel dosyası zip'li)

EK-7 Hizmet Bölgelerini gösterir liste.

 

MEB Duyurular