<<< geri   

nerdeyim

T.C.
MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI
Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü

Kültürel ilişkilerimiz çerçevesinde Yabancı Hükümetlerce 2002-2003 öğretim yılı için Hükümetimiz emrine verilen burslarla ilgili bilgiler aşağıda belirtilmiştir.

Bursların ilgililere duyurulmasını arz/rica ederim.

Meral HACIPAŞAOĞLU
Bakan a.
Genel Müdür V.

 

1. BURSLARLA İLGİLİ GENEL BİLGİLER:

a) Burslar ilgili ülkede bir üniversite veya araştırma kurumunda kendi konularında bilimsel bir çalışma yapmak isteyen (4) yıl süreli fakülte mezunu (özel şart durumu hariç) T.C. vatandaşlarına verilecektir.

b) Bursu veren ülkeye gidiş-dönüş yol giderleri adaylara veya kurumlarına aittir.

c) Burslar 2002-2003 öğretim yılı için verilmiş olup, bir sonraki akademik yıla ertelenmeyecektir.

d) Burslarla ilgili diğer bilgiler ekli tablolarda belirtilmiştir.

2. BAŞVURACAKLARDAN İSTENEN BELGELER:

a) Türkçe başvuru formu

b) Herhangi bir yerde görevli olanların ya da herhangi bir kuruluşa mecburi hizmetle yükümlü bulunanların, bursa başvurmalarında sakınca olmadığına ve bursu kazandıkları takdirde izinli sayılacaklarına dair bağlı bulundukları ya da mecburi hizmetle yükümlü oldukları kuruluştan alacakları belge (Türkçe - 1 adet). Söz konusu belge kendilerine yurtdışına çıkışta izin verme yetkisine sahip olan en üst makamdan alınacaktır.

c) Son öğrenim durumunu gösteren belge.

d) Öz geçmiş.

e) "İLGİLİ MAKAMA" hitaben yazılacak en az iki profesör veya amirden alınacak tavsiye mektubu.

f) Başvuranın, ilgili ülkede gerçekleştirmek istediği çalışma programı.

g) Nüfus cüzdanı sureti.

NOT : c, d, e, f ve g' de belirtilen belgeler istenen yabancı dilde ve Türkçe olarak birer adet ( Bağlı bulunduğu kurumu, üniversitesi veya noter tarafından onaylanıp) düzenlenerek başvuruya eklenecektir.

3. BAŞVURU VE SEÇİM ŞEKLİ:

a) Başvuru şartlarını taşıyanlar, başvurularını istenen belgelerle birlikte doğrudan doğruya veya bağlı oldukları kuruluş kanalıyla Bakanlığımız Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü'ne intikal ettireceklerdir.

b) Başvurular, gerektiğinde başvuranların duyurudaki şartları taşıyıp taşımadıkları ve önerdikleri çalışma programının bursların amacına uygun olup olmadığı açısından Bakanlığımızda kurulacak bir Alt Komisyonca incelenecektir. Bu nedenle gerekli şartları taşımayan adayların müracaat etmemeleri gerekmektedir. Başvuruları uygun olanlar Bakanlığımızda toplanacak Karma Burs Komisyonu'nca yapılacak mülâkat sınavına alınacaklardır. Bu amaçla Ankara'ya geliş-dönüş giderleri başvuranlara ait olacaktır. Postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

c) Söz konusu burslara başvuruda bulunan adaylar ikinci bir çağrı yazısı beklemeden ekli cetvellerde belirtilen tarihlerde Bakanlığımız Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü'nde (6. Kat, C Blok) hazır bulunacaklar ve mülâkata alınacaklardır. Adayların mülâkat günü saat: 09.00'da belirtilen yerde hazır bulunmaları gerekmektedir.

d) Asıl ve yedek adaylar, mülâkat sınavında 50 ve üzeri puan alanlar arasından, burs kontenjanına ve başarı sırasına göre belirlenecektir.

e) Mülâkat sınavı sonucunda Karma Burs Komisyonu'nca asıl ve yedek aday olarak belirlenen kişiler hakkındaki nihai karar ilgili ülke makamlarına ait olup, kesin kabulleri gelmeyen adaylar burslardan faydalanamayacaktır.

f) Kabulü geldikten sonra burstan faydalanmaktan vazgeçen adaylar, durumu bir dilekçe ile Bakanlığımıza bildirileceklerdir.

NOT: 1. Mülâkat Türkçe ve ilgili ülkenin istediği yabancı dilde yapılacaktır.

2. Başvuruda bulunan adayların hangi ülkenin ne tür bursuna başvurduklarını müracaat formunda belirtmeleri gerekmektedir.

3. Bakanlığımız merkez ve taşra teşkilatına mensup öğretmen ve personelin burslara adaylığı mümkün görülmemektedir.

4. Başvurunun fazla olması halinde Ankara'dan başvuran adaylar ikinci gün mülâkata alınacaktır.

 

2001-2002 Öğretim Yılı İçin Yabancı Hükümetlerce Hükümetimiz Emrine Verilen Burslar