DUYURULAR


<<< geri   

nerdeyim

KONFERANS BİLDİRİSİ

8. AVRUPA EĞİTİM BAKANLARI KONFERANSI
YAŞAM BOYU ÖĞRENME - SÖYLEMDEN GERÇEKLİĞE

24-25 Haziran 2004
Norveç - Oslo

24-25 Haziran 2004 tarihlerinde Oslo'da gerçekleşen Avrupa Eğitim Bakanları Konferansı, 1997 yılında Varşova'da başlayan konferanslar serisinin sekizincisidir. Konferansın genel amacı, daha geniş bir Avrupa perspektifinden Avrupa'daki son dönem politikaları ve uygulamaları değerlendirmek, karşılıklı bilgilenmek, çeşitliliğe saygı göstermek ve yaşam boyu öğrenmenin gerçekleşmesine ivme kazandırmaktır. Bakanlar, "Yaşam Boyu Öğrenme: Söylemden Gerçeğe" temasına değinirken eğitim, öğretim ve öğrenme politikalarının modernizasyonu ve dönüşüm süreçlerinde ortak bazı politik ve uygulamalı problemlerle karşılaştıklarını fark ettiler. Toplumlarımızda var olan bilgi ve yeterlilik kaynaklarından nasıl yararlanılacağı, arttırılacağı ve geliştirileceği konularına özel ilgi gösterildi.

Arka plan

İnsan kaynakları Avrupa'nın temel varlığıdır. Avrupa'nın gelecekteki ekonomik ve sosyal gelişimi, bu geniş bilgi, beceri ve yeterlilik rezervlerinin etkin bir şekilde kullanımı, artırılması ve geliştirilmesine bağlıdır. Avrupa Birliği'nin "2010 yılına kadar dünyanın en dinamik, rekabetçi ve bilgiye dayalı toplumu olma" stratejik hedefi de (Lizbon, Mart 2000) bu temel anlayışa göre oluşturulmuştur.

Eğitim, öğretim ve öğrenmedeki politikalar bu stratejik hedefe ulaşmanın merkezidir. Ayrıca diğer politikalarla (örneğin; araştırma, teknolojik yenilikler, istihdam, kültürel ve sosyal politikalar) sinerji içinde ve tamamlayıcı olarak hareket etmektedirler. "İşler, iş, işler - Avrupa'da daha çok istihdam yaratma"- Raporu (AB İstihdam Görev Gücü, Kasım 2003), Lizbon'da belirlenen stratejik hedeflere ulaşmada insan kaynakları gelişiminin çok önemli bir rolü olduğunun altını çizmektedir. İşçi ve işverenler değişen ekonomik ve teknolojik koşullara ayak uydurma yeteneklerini arttırmalı ve bireylerin işgücünde daha uzun süre kalmaları sağlanmalıdır, insan kaynakları yatırımları sadece arttırılmamalı aynı zamanda etkin hâle de getirilmeli ve toplumdaki bütün paydaşlar kendilerini gerçek bir yaşam boyu öğrenme stratejisinden sorumlu kılmalıdırlar.

Konsey ve Komisyonun, eğitim ve öğretim alanlarında Lizbon stratejilerinin uygulanması konusundaki 2004 ortak raporu, "Eğitim ve Öğretim 2010" insan kaynaklarına daha fazla ve daha iyi yatırımın gerekliliği hususunu vurgulamaktadır. Yaygın ve informal öğrenmenin geçerliliği için ortak Avrupa ilkelerinin geliştirilmesi bu stratejinin önemli bir unsuru olup bilgi ve yeterlilikler için daha geniş bir görüş ve daha dengeli bir değerlendirme hedeflemektedir.

Mesajlar

2006 itibarıyla Yaşam Boyu Öğrenme stratejilerinin Avrupa ülkelerinde yerleştirilmesi gerekliliği (AB Komisyonunca belirtildiği şekilde) bütün Bakanlarca tekrar doğrulanmıştır. Ayrıca eğitim, öğretim ve öğrenmenin maliyetlerinin genellikle net olduğu ancak geri dönüşler ve kazançların daha az görülebilir ve ölçülebilir olduğu Bakanlarca vurgulanmıştır. İnsan kaynaklarına yapılan yatırımın etkilerinin ve sonuçlarının daha görülebilir ve daha hesaplanabilir olması gerektiği belirtilmiştir.

Avrupa Bakanları, öğrenenlerin bilgi ve yeterliklerinin belirlenmesi ve belgelendirilmesi için geliştirilen, uygulanan metot ve yaklaşımlarda ilerleme kaydedildiğini kabul ettiler. Avrupa düzeyinde tutarlılık sağlanması ve genel kalitenin artırılması amacıyla deneyim ve iyi uygulamaların değişiminde daha sistematik olunması gerektiğini ifade ettiler.

Bakanlar, Yaşam Boyu Öğrenme vizyonunun gerçekleşmesinde tanıma ve geçerliliğin önemli bir rolü olduğunu kabul ettiler. Bireysel düzeyde, örgün eğitim dışında kazanılan yeterliliklerin sistematik ve tutarlı bir yöntemle tanınması ve geçerli kılınması gerektiğini belirttiler. Bu aşamada rehberliğin yaşam boyunca önemini ifade ettiler.

Yaygın ve informal öğrenmenin tanınması ve geçerliliğinde Avrupa ilkeleri konulu AB Konsey Kararları (Mayıs 2004), uygun uygulamalı ulusal çözümler geliştirilirken ve araştırılırken referans noktası ve temel dayanak olarak alınmalıdır. Avrupa Bakanları, vatandaşlara tanınma ve geçerlilik konularında haklar tanıyan bu ilkelerin vurgulanmasını, bu sürecin tüm ilgili paydaşları kapsamasını desteklediler ve inanılırlık ve güvenin sağlanması için kalite güvence mekanizmalarına olan ihtiyacı belirttiler.

Avrupa'da yaşam boyunca rehberlik alanındaki politikaları, sistemleri ve uygulamaları güçlendirme konusundaki AB Konsey Kararları (Mayıs 2004), Avrupa rehberlik hizmetine ulaşmanın öneminin altını çizmekte ve bireylerin daha fazla stratejik yatırımlar için yaşam boyu öğrenimini desteklemektedir.


Girişimciler yoluyla; bilgi ve yeterliliğin görünülebilirliğinin arttırılmasına ihtiyaç duyulmaktadır. Bu ihtiyaç, tüm ekonomilerde insan ve entelektüel sermayenin artan önemini yansıtmaktadır. Harcamadan yatırıma öğrenmenin algılanmasındaki değişiklikler, eğitim ve iş sektörü arasındaki yakın işbirliğinin önemini göstermektedir.

Özel sektör ve ekonomik sektörde insan sermayesi kârlılığını ve yeterlilik ölçütlerini desteklemek için metot ve yaklaşımların geliştirilmesi Avrupa düzeyinde karşılıklı öğrenme ve deneyimlerin değişimine dayanmalıdır. Örgün ve informal öğrenmeyi desteklemek amacıyla yapılan yatırımlar için daha fazla girişimciler arama ihtiyacı, işçi ve işveren arasındaki diyaloğun geliştirilerek öne çıkmasına bağlıdır.

Toplum düzeyinde, mevcut bilgi ve yeterlilik kaynaklarının daha sistematik olarak raporlandırılmasına ihtiyaç vardır. Yeterlilik kazanımı ve raporlama alanındaki deneyimler yaşam boyu öğrenme stratejilerini destekleyen yeni olası yaklaşımları göstererek Bakanlara sunuldu. Bakanlar, Avrupa işbirliği kapsamında gelişmelerin daha ileri düzeye çıkarılması ihtiyacını kabul ederler.

Bakanlar, politika ve uygulama arasındaki bağlantı ve işbirliğini güçlendirmek anlamında daha geniş bir Avrupa çapında uygulamaların ve tecrübelerin değişiminde diyaloğu cesaretlendirmek için sarf edilen gayretlerin önemine dikkat çektiler. Genişletilmiş Graz Sürecinin başarıları / Güney Doğu Avrupa İstikrar Paktı Eğitim ve Gençlik Görev Gücü ve onun Güney Doğu Avrupa için Eğitim Reformu Girişimindeki (ERISEE) faaliyetleri olumlu karşılandı. Yaşam boyu öğrenme üzerine Avrupa düzeyinde güçlendirilmiş işbirliğini arzulayan ve ilgi gösteren Bakanlar tarafından özel açıklamalar yapıldı.