MEB Yurtdışı Teşkilatına Sürekli Görevle Atanacak Personeli Seçme Sınavı Klavuzu 2012  1. Klavuzu İndirmek için tıklayınız....
2. Ekleri İndirmek için tıklayınız....

 

 

T.C.
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI
AVRUPA BİRLİĞİ VE DIŞ İLİŞKİLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞININ YURT DIŞI TEŞKİLATINA SÜREKLİ GÖREVLE ATANACAK PERSONELİ SEÇME SINAVI KILAVUZU

2012

I. BÖLÜM
GENEL ESASLAR

1- Bu Kılavuz:

a) Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğünün 09/02/2012 tarihli ve B.08.0.ABD.0. 01.00.00-902.03-(P1-1)/2535 sayılı Makam Oluru.

b) Sınav Komisyonunun 20/02/2012 tarihli ve (1) sayılı Kararı.

c) 16/12/2011 tarihli ve 28144 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Millî Eğitim Bakanlığının Yurt Dışı Teşkilatına Sürekli Görevle Atanacak Personel Hakkında  Yönetmelik”. (Bu Kılavuz’da “Yönetmelik” olarak yer alacaktır.) esas alınarak hazırlanmıştır.

2- Bu Kılavuz’da geçen Yönetmelik; 16/12/2011 tarihli ve 28144 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığının Yurt Dışı Teşkilatına Sürekli Görevle Atanacak Personel Hakkında Yönetmeliği ifade etmektedir.

3- Bakanlığımızın yurt dışı teşkilatında boş bulunan ve 2012 yılı içerisinde boşalacak olan eğitim müşaviri ve eğitim ataşesi kadrolarına sürekli görevle atanacak personeli seçmek amacıyla, yukarıda belirtilen mevzuat hükümleri doğrultusunda seçme sınavı yapılacaktır.

Yönetmeliğin 7 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan yabancı dil şartı ile ilgili hükümler ve eğitim müşavirliği ile eğitim ataşeliği için boş kadro sayısı dikkate alınarak, seçilecek personel sayısı aşağıdaki şekilde tespit edilmiştir.

Gruplar ve kadro unvanları

Seçilecek personel sayısı

1. Grup- Eğitim Müşavirleri

14

2. Grup- Eğitim Ataşeleri

13

TOPLAM

27


4- Resmî dili Türkçe veya Türkçe’nin lehçelerinden biri olan ülkelere görevlendirilecek eğitim müşavirleri (Astana, Aşgabat, Bakü, Bişkek, Taşkent ve Lefkoşa Eğitim Müşavirleri) bu Kılavuzda öngörülen sınav kapsamı dışındadır.

5- Bu Kılavuzun yayımı tarihinden sonra, sınav süreci ve mevzuatla ilgili olabilecek yasal ve hukuki düzenlemelerde izlenecek yol Millî Eğitim Bakanlığınca belirlenecek ve adaylara duyurulacaktır.

 

II. BÖLÜM
BAŞVURU ŞARTLARI, SÜRESİ, ŞEKLİ VE YAPILACAK İŞLEMLER

A- MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞININ YURT DIŞI TEŞKİLATINA SÜREKLİ GÖREVLE ATANACAK PERSONELDE ARANACAK ŞARTLAR

1- Genel şartlar: 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesi ile 68 inci maddesinin (B) bendinde belirtilen şartların yanında aranacak genel şartlar şunlardır:

a) Başvurunun son günü olan 09/03/2012 tarihi itibarıyla, geriye dönük son üç yıl Bakanlık merkez veya taşra teşkilatı kadrolarında çalışıyor olmak. Muvazzaf askerlik süresi üç yıllık hizmet süresinin hesabında dikkate alınmaz,

b) Aylıktan kesme veya daha ağır bir disiplin cezası almamış olmak,

c) Yönetmelikte belirlenen usul ve esaslara uygun olarak yapılacak yazılı sınav ve mülakat sonucunda Komisyonca Bakanlık yurt dışı teşkilatına sürekli görevle atanmak için yeterli bulunmak.

2- Özel şartlar:

  a) Eğitim müşaviri kadrolarına atanabilmek için aşağıda belirtilen hususlardan en az birine sahip olmak,

  1) Müsteşar, Talim ve Terbiye Kurulu Başkanı, Müsteşar Yardımcısı, Rehberlik ve Denetim Başkanı, Strateji Geliştirme Başkanı ve Genel   Müdür kadrolarında asaleten görev yapmış olmak,

  2) Üniversitelerin eğitim fakültelerinde öğretim üyesi olarak görev yapmış olmak,

  3) I. Hukuk Müşaviri, Talim ve Terbiye Kurulu Üyesi, Grup Başkanı, (şahsa bağlı Genel Müdür Yardımcısı ve Daire Başkanı dâhil), İl Millî   Eğitim Müdürü, Millî Eğitim Denetçisi, İç Denetçi, Millî Eğitim Uzmanı kadrolarında üç yıl asaleten görev yapmış olmak,

  4) Yurt dışında Almanca, Arapça, Fransızca, İngilizce veya Rusça dillerinden birinde veya görevlendirileceği ülkenin resmi dilinde eğitim yapan   üniversitelerde doktora eğitimini tamamlamış ve Bakanlık kadrolarında toplam üç yıl asaleten görev yapmış olmak,

  b) Eğitim ataşesi kadrolarına atanabilmek için, eğitim müşaviri için yukarıda belirtilen kadrolara ek olarak; en az Hukuk Müşaviri, Eğitim   Denetmeni, İl Millî Eğitim Müdür Yardımcısı, İlçe Millî Eğitim Müdürü, Şube Müdürü veya Okul Müdürü kadrolarında toplam üç yıl asaleten görev yapmış olmak, şarttır.

3- Yabancı dil şartı:

Öncelikle görev yapılacak ülkenin resmî dilinden olmak üzere, Almanca, Arapça, Fransızca, İngilizce, Rusça dillerinden birinde veya görev yapılacak ülkenin resmî dilinde Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından en az yetmiş puan alınması veya buna denk kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan bir belgeye sahip olunması şarttır. Yurt dışında Almanca, Fransızca veya İngilizce dillerinden birinde veya görevlendirileceği ülkenin resmî dilinde eğitim yapan üniversitelerde doktora yapmış olanlar yabancı dil şartını yerine getirmiş sayılır.

 ÖSYM tarafından kabul edilen “Yabancı Dil Sınavları Eşdeğerlikleri” Ek-5’de yer almaktadır.

 

B- BAŞVURU SÜRESİ, ŞEKLİ VE YAPILACAK İŞLEMLER

1- Başvuru süresi ve şekli:

a) Bu Kılavuz’da belirtilen başvuru şartlarını taşıyan adaylardan; Bakanlığımız merkez teşkilatında görev yapanlar kadrolarının bulunduğu birim amirliğine, taşra teşkilatında görev yapanlar ise il veya ilçe millî eğitim müdürlüklerine 27/02/2012 – 09/03/2012 tarihleri arasında başvuracaklardır.

b) Millî Eğitim Bakanlığının yurt dışı teşkilatına sürekli görevle atanacak personelde aranacak genel veözel şartlar ile yabancı dil şartı birlikte değerlendirildiğinde;

ı- Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde sayılan kadrolarda görev yapan ve Yönetmeliğin 7 nci maddesinin birinci fıkrasında belirtilen yabancı dil şartını taşıyanlar 1. veya 2. Grup kadrolardan tercih edecekleri bir kadroya,

ıı- Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde sayılan; en az Hukuk Müşaviri, Eğitim Denetmeni, İl Millî Eğitim Müdür Yardımcısı, İlçe Millî Eğitim Müdürü, Şube Müdürü veya Okul Müdürü kadrolarında görev yapan ve Yönetmeliğin 7 nci maddesinin birinci fıkrasında belirtilen yabancı dil şartını taşıyanlar ise 2. Grup kadrolara,başvurabileceklerdir.

c)Sınava başvuracak adaylar 27/02/2012 – 09/03/2012 tarihleri arasında, Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü Döner Sermaye İşletmesinin T.C. Ziraat Bankası A.Ş. Ankara-Beşevler, Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. Ankara-Merkez veya Türkiye Halk Bankası A.Ş. Ankara-Küçükesat Şubelerinden herhangi birine “Kurumsal Tahsilât Programı” aracılığıyla sınav ücreti olarak 150 TL.(Yüzelli Türk Lirası) yatıracaklardır.

ç) İlçe millî eğitim müdürlüklerinde toplanan başvuru belgeleri, en geç 12/03/2012 günü mesai bitimine kadar il millî eğitim müdürlüklerine teslim edilecektir.

2- Başvuru sırasında teslim edilecek belgeler:

a) Başvuru dilekçesi (Ek-1),

b) Bilgi formu (Ek-2),

c) En son mezun olduğu okula ait lisans diploması ile yüksek lisans/doktora
diploması/mezuniyet belgesinin onaylı fotokopisi,

ç) Yabancı dil düzeyini gösteren belgenin onaylı fotokopisi (KPDS sınav sonuç belgesi veya KPDS dışındaki yabancı dil belgelerinde KPDS’den 70 puana denkliğini gösteren belge veya yurt dışında Almanca, Fransızca veya İngilizce dillerinden birinde veya görevlendirileceği ülkenin resmî dilinde eğitim yapan üniversitelerde doktora yapmış ise diploma ve denkliğini gösteren belge),

d) Nüfus cüzdanının onaylı fotokopisi,

e) Hizmet cetveli aslı (Yönetmeliğin 6 ncı maddesinde sayılan unvanlarda geçirilen süreler hizmet cetvelinde yer alacaktır),

f) Adlî sicil belgesi (2 adet),

g) Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formu 3 adet (Ek-3),

ğ) Sınav ücretinin yatırıldığına dair banka dekontu.

Başvuru formu, bilgi formu ve Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formunun boyutları ve içeriği değiştirilmeyecek, bilgilerde kısaltma yapılmayacaktır. Formlar bilgisayar ortamında doldurulacak, her birine son 6 ay içinde çekilmiş renkli vesikalık fotoğraf yapıştırılacak ve başvuru sahibi tarafından imzalanacaktır. Tüm belgelerin aslına uygunluk onayları okul/birim amirlerince yapılacaktır.
Başvuru belgeleri, yukarıdaki sıraya göre her bir belge şeffaf dosyaya konulmak suretiyle plastik telli dosya içerisinde teslim edilecektir.
Eksik belge ile yapılan başvurularda sorumluluk başvuru sahibine ait olacak, yanlış beyanda bulunanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır.

3- Millî Eğitim Bakanlığı merkez ve taşra teşkilatınca yapılacak işlemler:

a) İnceleme ve Değerlendirme Komisyonunun kurulması: Başvuru belgelerini değerlendirmek üzere;

ı- Merkez teşkilatı birimlerinde; birim amirinin görevlendireceği bir grup başkanı başkanlığında 2 personelden,

ıı- Taşra teşkilatında valilik onayı ile il millî eğitim müdür yardımcısı ve iki şube müdüründen,
oluşan “İnceleme ve Değerlendirme Komisyonu” kurulacaktır.

b) İnceleme ve Değerlendirme Komisyonunun yapacağı işlemler: Komisyon 13/03/2012 tarihinde toplanarak;

ı- Başvuru belgelerini inceleyip, bu Kılavuzda belirtilen şartları taşıyan ve sınava girmeye hak kazananları belirleyecektir. 

ıı- Sınava girmeye hak kazananlara ait başvuru formundaki ilgili bölüm, Komisyonca onaylanacaktır. Onaysız belgeler işleme alınmayacaktır.

ııı- Başvurusu kabul edilenlere ait bilgiler, bilgisayar ortamında ek-4’deki örneğe uygun olarak -büyük harflerle- WINDOWS-EXCEL programında liste haline getirilerek Komisyonca onaylanacak ve öncelikle “digmp1@meb.gov.tr” e-posta adresine gönderilecektir.

ıv- Başvurusu kabul edilenlere ait belgeler ile WINDOWS-EXCEL programında düzenlenen onaylı liste ve kaydedildiği CD en geç 21/03/2012 tarihi mesai bitimine kadar “Millî Eğitim Bakanlığı Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü 6. Kat C Blok 06648 Bakanlıklar/ANKARA” adresinde olacak şekilde APS veya kargo ile gönderilecektir.

v- Bu Kılavuz’da belirtilen şartları taşımayan ve usulüne uygun başvuruda bulunmayan adayların başvuru belgeleri kesinlikle Bakanlığımıza gönderilmeyecektir.

vı- Bu Kılavuz hükümlerine aykırı uygulama yapanlar hakkında yasal işlem yapılacak, başvuru ile ilgili doğacak hata ve eksikliklerin her türlü hukukî sorumluluğu başvuru sahibine ve Komisyona ait olacaktır.

vıı- Postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

4- Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğünce yapılacak işlemler:
Bakanlığımız merkez teşkilatı ve il millî eğitim müdürlüklerinden Avrupa Birliği ve  Dış İlişkiler Genel Müdürlüğüne ulaştırılan belgeler, Genel Müdürlük bünyesinde kurulan komisyonca incelendikten sonra, başvuru şartlarını taşıyan personelin listesi http://abdigm.meb.gov.tr internet adresinden duyurulacak, ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

5- Başvurunun geçersiz sayılacağı durumlar:

a) Başvuru şartlarını taşımayan,
b) Başvuru belgelerini eksik teslim eden,
c) Yanlış beyanda bulunan,
ç) Süresi içerisinde başvurmayan,
d) Sınav ücretini yatırmayan,
e) Başvuru belgeleri İnceleme ve Değerlendirme Komisyonunca incelenip onaylanmayan,
f) Doğrudan Avrupa Birliği ve  Dış İlişkiler GenelMüdürlüğüne başvuran,
e) Süresi içerisinde başvuru belgeleriAvrupa Birliği ve  Dış İlişkiler Genel Müdürlüğüne ulaşmayan,
adayların başvuruları geçersiz sayılacaktır. Başvurusu geçersiz sayılanların belgeleri iade edilmeyecektir.

III. BÖLÜM
SEÇME SINAVI

A- YAZILI SINAV:

1- Yazılı sınavın tarihi ve yeri:
Yazılı sınav, 15 Nisan 2012 tarihinde Ankara’da Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğünce merkezî sistemle yapılacaktır. Sınava giriş belgeleri Bakanlığımızın http://www.meb.gov.tr internet adresinden yayımlanacaktır.

2- Yazılı sınav alanları ve ağırlık katsayıları:
Yazılı sınav konuları ve ağırlık katsayıları aşağıda gösterilmiştir:

a) Türkçe dil bilgisi ve resmî yazışma kuralları (% 10),

b) Genel kültür (% 10),

c) Genel Türk Tarihi (% 10),

ç) Uluslararası kuruluşlar, görevleri ve Türkiye’nin bu kuruluşlarla ilişkileri (% 15),

d) Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 3071 sayılı Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanun, 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu (% 20),

e) Komisyon tarafından belirlenen millî eğitim mevzuatı ile ilgili konular (% 35).
Komisyonun 20/02/2012 tarihli ve (1) sayılı kararıile belirlenen “Millî Eğitim Mevzuatı” ile ilgili konular aşağıya çıkarılmıştır:

Kanunlar:

1- 430 sayılı Tevhidi Tedrisat Kanunu,
2- 1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu,
3- 222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu,
4- 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunu,
5- 2923 sayılı Yabancı Dil Eğitimi ve Öğretimi Kanunu,
6- 6581 sayılı Azınlık Okulları Türkçe ve Türkçe Kültür Dersleri Öğretmenleri Hakkında Kanun.
7- 1416 sayılı Ecnebi Memleketlere Gönderilecek Talebe Hakkında Kanun,
8- Pasaport Kanunu.

 Kanun Hükmünde Kararnameler:
1- 14/09/2011 tarih ve 28054 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname,
2- 06/06/1997 tarih ve 23011 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Özel Eğitim Hakkında Kanun Hükmünde Kararname.

Bakanlar Kurulu Kararları:
1- 23/07/2009 tarih ve 27297 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sürekli Görevle Yurt Dışında Bulunan Memurlara Ödenecek Aylıklara İlişkin Karar,
2- 03/07/2003 tarih ve 25157 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bakanlıklararası Ortak Kültür Komisyonunun Çalışma Esas ve Usulleri ile Bu Komisyon Tarafından Yurtdışında Görevlendirilecek Personelin Nitelikleri ile Hak ve Yükümlülüklerinin Belirlenmesine İlişkin Karar.

 Esaslar:
1- 28/06/1978 tarih ve 15754 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar,
2- 00/03/2010 tarih ve 2630 sayılı Tebliğler Dergisinde yayımlanan Kurum Açılması ve Kapatılmasına İlişkin Esaslar.

Yönetmelikler:
Millî Eğitim Bakanlığına bağlı resmî/özel okullar ve kurumlar ile yönetici ve öğretmenlerinin, öğrenim gören öğrencilerin tâbi olduğu yönetmelikler.

3- Yazılı sınava girecek adayların yanlarında bulundurmaları gereken belgeler:
Adaylar; sınav giriş belgesi, MEB personel kimlik kartı ve özel kimlik belgelerinden birisi (nüfus cüzdanı, sürücü belgesi veya pasaport) ile sınava gireceklerdir.

4- Yazılı sınavın değerlendirilmesi, sonuçlarının duyurulması:

a) Yazılı sınavın değerlendirilmesi 100 puan üzerinden yapılacaktır. Başarı puanı hesaplamasında [Puan=(Doğru Sayısı / Soru Sayısı) x 100] formülü kullanılacaktır. Sınavda yer alacak her soru puan olarak eşit ağırlığa sahiptir.

b) Sınavda 70 ve üzerinde puan alanlar arasından, en yüksek puan alandan başlamak üzere eğitim müşavirliği ve eğitim ataşeliği için ayrı ayrı ilan edilen boş kadro sayısının iki katı aday mülakata hak kazanacaktır.

 

Gruplar ve kadro unvanları

Mülakata alınacak aday sayısı

Seçilecek personel sayısı

1. Grup- Eğitim Müşavirleri

28

14

2. Grup- Eğitim Ataşeleri

26

13

TOPLAM

54

27

 

Son sıradaki adayla aynı puana sahip olanlar da mülakata hak kazanacaklardır.

c) Sınav sonuçları Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğünce Bakanlığımızın http://www.meb.gov.tr internet adresinden elektronik ortamda duyurulacak, ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

5- Yazılı sınav soruları ve cevap anahtarı 16/04/2012 tarihinde Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğünce http://www.meb.gov.tr internet adresinde yayımlanacaktır.

6- Yazılı sınav sonuçlarına itiraz:

a) Yazılı sınav sorularına ve uygulamasına ilişkin itirazlar soru ve cevap anahtarının http://www.meb.gov.tr internet adresinde yayımlanmasından sonra en geç 3 (üç) iş günü içerisinde, sınav sonuçlarına ilişkin itirazlar ise sonuçların ilan edildiği tarihi izleyen on işgünü içinde Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğüne ulaşacak şekilde yazılı olarak yapılacaktır. İtirazlar, Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğüne ulaştığı tarihten itibaren en geç on gün içinde değerlendirilerek sonuçlandırılacak ve adaylara bildirilecektir.

b) Adaylar itiraz başvurularını Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü Döner Sermaye İşletmesinin T.C. Ziraat Bankası A.Ş. Ankara-Beşevler, Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. Ankara-Merkez veya Türkiye Halk Bankası A.Ş. Ankara-Küçükesat Şubelerinden herhangi birine “Kurumsal Tahsilât Programı” aracılığı ile 10 TL (On TL) itiraz ücreti yatırarak, alınan banka dekontu ve sınav adının yazılı olduğu dilekçe ile yapacaklardır. Banka dekontu, T.C. kimlik numarası, adı, soyadı, imza ve adresi olmayan dilekçe, faksla yapılan itiraz ile süresi geçtikten sonra yapılan itirazlar dikkate alınmayacaktır.


B- MÜLAKAT:

1- Mülakatın yeri ve zamanı: Mülakatın yeri, zamanı ve saati http://www.meb.gov.tr ve http://abdigm.meb.gov.tr internet adresindenduyurulacaktır.

2-Adayların değerlendirilmesi: Mülakatta adaylar, her bir Komisyon üyesince Yönetmelik eki (Ek-1/A) Mülakat Değerlendirme Formunda yer alan konu başlıkları çerçevesinde 100 puan üzerinden değerlendirilecektir. Komisyon üyelerinin vermiş olduğu puanların aritmetik ortalaması alınarak adayın mülakat puanı belirlenecek, kesirli puanlar bir üst puana tamamlanacaktır.

3- Adayın başarı sıralamasına alınabilmesi için mülakatta en az 70 puan alması gerekmektedir.

4- Başarı sırasının tespiti:

ı- Başarı sırasının tespitinde yazılı sınav puanı ile mülakat puanının toplamının aritmetik ortalaması esas alınacaktır.

ıı- Komisyonca, en yüksek puan alandan başlanılarak puan üstünlüğüne göre eğitim müşaviri ve eğitim ataşeliği kadroları için ayrı ayrı sıralama listesi oluşturulacaktır. Puanların eşit olması durumunda yazılı sınav puanı yüksek olanlara, eşitliğin bozulmaması hâlinde ise hizmet süresi daha fazla olanlara sıralamada öncelik verilecektir.

ııı- Her bir liste için başarı sıralaması esas alınarak, ilan edilen boş kadro sayısı kadar personel bu Yönetmelik kapsamındaki kadrolara atanmaya hak kazanacaktır.

5- Sınavların geçerlilik süresi: Sınav sonuçları sınavın yapıldığı tarihten itibaren üç yıl geçerlidir.


IV. BÖLÜM
DİĞER HUSUSLAR

1- Daha önce yurt dışında eğitim müşaviri veya eğitim ataşesi olarak görev yapanlar yurt içi göreve dönmelerinin üzerinden en az iki yıl geçmeden yeniden başvuruda bulunamazlar.

2- Başvuru şartlarını taşımadığı sonradan anlaşılanlar, seçme sınavında başarılı olmuş, hatta yurt dışına atanmış olsa dahi, hakkındaki tüm işlemler iptal edilerek yurt dışı görevi sona erdirilecektir.

3- Seçme sınavına katılacak olan adaylar bağlı bulundukları makamlarca izinli sayılacaklar, Bakanlığımız taşra teşkilatı personelinin yol masrafları ve diğer giderleri kendilerince karşılanacaktır.

4- Başvuru sahiplerinin ilk başvurularında belirttikleri iletişim bilgilerinin, görev yerleri ve görev unvanlarının herhangi bir nedenle değişmesi hâlinde, bu değişikliği acele olarak Millî Eğitim Bakanlığı Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü’nün “digmp1@meb.gov.tr” e-posta adresine ve (0312) 418 82 89 numaralı faksına bir dilekçe ile bildireceklerdir. Yapılacak tebligatlarda ilk adres esas alınacağından her türlü sorumluluk kendilerine ait olacaktır.

5- Kılavuz’da yer alan hususlarda tereddüte düşülmesi hâlinde, Bakanlığımız Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğünün (0312) 413 16 94 – 413 17 00 numaralı telefonlarından bilgi alınabilecektir.

6- Başvurusu/sınavı geçersiz sayılan, sınava girmeyen, sınava alınmayan ya da sınavdan çıkarılan, başarılı olamayan, başvuru şartlarını taşımadığı halde sınav ücreti yatırmış olan adayların ödedikleri ücretler kesinlikle iade edilmeyecektir. Ancak; kendi kusuru dışında idarî sebeplerle sınava giremeyen ve bu mazereti Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü tarafından kabul edilen adaylar sınavın ait olduğu yıl içinde ve banka dekontu ödendi makbuzu ile başvuruda bulunduğu takdirde kendisine ücret iadesi yapılabilecektir.

7- Bu Kılavuz’un duyurusu, Bakanlığımız “İLSİS Projesi” kapsamında e-posta yoluyla yapılacak ve Bakanlığımız merkez ve taşra teşkilatına bildirilmiş olarak kabul edilecektir.

 

EKLER :
1- Başvuru dilekçesi (1 sayfa),
2- Bilgi formu (1 sayfa),
3- Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formu (1 sayfa),
4- İnceleme ve Değerlendirme Komisyonunca düzenlenecek örnek liste (1 sayfa),
5- ÖSYM Tarafından Kabul Edilen “Yabancı Dil Sınavları Eşdeğerlikleri” (Bilgi için),
6- 16/12/2011 tarihli ve 28144 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Millî Eğitim
Bakanlığının Yurt Dışı Teşkilatına Sürekli Görevle Atanacak Personel Hakkında 
Yönetmelik” (Bilgi için).

 

  1. Klavuzu İndirmek için tıklayınız....
2. Ekleri İndirmek için tıklayınız....