ÖĞRETMEN YETİŞTİRME VE ATAMALARI HAKKINDA SIKÇA SORULAN SORULAR VE CEVAPLARI

SORU : Öğretmen atamalarına ilişkin bilgi verebilir misiniz?

CEVAP : Her türlü öğretmen atama işlemleri, Bakanlığımız Personel Genel Müdürlüğünce yürütüldüğünden bu konuyla ilgili bilgilere http://personel.meb.gov.tr adresinden ulaşılmaktadır.

SORU : Öğretmen atamalarında bilgisayar sertifikası istenip-istenmediği hakkında bilgi verebilir misiniz?

CEVAP : Öğretmen atamalarında bilgisayar sertifikası istenip-istenmediğine ilişkin çalışmalar, Millî Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğünce sürdürülmekte olup, tamamlandığında gerekli duyuru yapılacaktır.

SORU : Mevcut öğretmen yetiştirme sistemi hakkında bilgi verebilir misiniz?

CEVAP : Bakanlığımız ve Yükseköğretim Kurulu (YÖK) iş birliğinde, 1998-1999 eğitim-öğretim yılından itibaren öğretmen yetiştiren yüksek öğretim kurumlarında yeniden bir yapılanmaya gidilmiştir.

Bu yapılanma ile;

•  İlköğretim alanlarına sınıf ve branş öğretmeni yetiştiren programlar 4 (dört) yıllık lisans,

•  İlköğretim ve orta öğretime ortak branş öğretmeni yetiştiren programlar (Resim-İş, Müzik, Beden Eğitimi, Yabancı Dil) ile meslekî ve teknik eğitim kurumları meslek dersleri öğretmenliği programları dört yıllık lisans,

•  Eğitim fakülteleri bünyesindeki orta öğretim alan öğretmenliği ile ilgili programlar 3,5+1,5=5 yıllık tezsiz yüksek lisans,

•  Orta öğretim kurumlarına alan öğretmeni yetiştiren Edebiyat, Fen, Fen-Edebiyat, Fakülteleri, Dil Tarih ve Coğrafya Fakültesi İlahiyat Fakülteleri ile Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulu programları ise 4+1,5=5,5 yıllık tezsiz yüksek lisans

düzeyine getirilmiştir.

SORU : Fen-Edebiyat ve benzeri fakültelerden mezun olanlar pedagojik formasyonu nasıl alacaklar? 

CEVAP : Fen-Edebiyat ve benzeri fakültelerin mezunları pedagojik formasyonu üniversitelerin ilgili enstitülerinde açılan 1,5 yıllık Orta Öğretim Alan Öğretmenliği Tezsiz Yüksek Lisans Programını bitirerek almaktadırlar.

(Bu programların hangi üniversitelerde açıldığına ilişkin bilgiler YÖK-Eğitim-Öğretim Dairesi Başkanlığından sorulabilir.)

SORU : Orta Öğretim Alan Öğretmenliği Tezsiz Yüksek Lisans Programları nasıl açılmaktadır?  

CEVAP : Orta Öğretim Alan Öğretmenliği Tezsiz Yüksek Lisans Programları üniversitelerin talebi üzerine Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının onayı ile açılmaktadır. Bu programlar, varsa Eğitim Bilimleri Enstitülerince yoksa Sosyal yada Fen Bilimler Enstitülerince yürütülmektedir. 

SORU : Orta Öğretim Alan Öğretmenliği Tezsiz Yüksek Lisans Programına başvurabilmek için hangi şartları taşımalıyız? 

CEVAP : Orta Öğretim Alan Öğretmenliği Tezsiz Yüksek Lisans Programına başvurabilmek için; üniversitelerin en az 4 (dört) yıllık lisans düzeyinde bir programından mezun olmak ve LES sınavında 45 veya daha yukarı puan almış olmak şartları aranmaktadır.

SORU : Hangi programlardan mezun olanlar hangi öğretmenlik branşı için başvurabilmektedir?

CEVAP : MEB-Talim ve Terbiye Kurulunun 12.07.2004 tarih ve 119 sayılı Kararı ile yeniden belirlenen "Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim Kurumlarında Öğretmen Olarak Atanacakların Atamalarına Esas Olan Alanlar ile Mezun Oldukları Yüksek Öğretim Programları ve Aylık Karşılığı Okutacakları Derslere İlişkin Esaslar ".Eki çizelgede hangi programlardan mezun olanların hangi branşlara öğretmen olarak atanabileceği gösterilmiş bulunmaktadır.(Söz konusu Karar eki çizelge www.meb.gov.tr adresinden Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı sitesine girilerek duyurular bölümünde görülebilir).

SORU : Pedagojik formasyonu olmayan fen-edebiyat mezunları öğretmen olarak atanabilirler mi? 

CEVAP : MEB- Talim ve Terbiye Kurulu'nun 12.07.2004 tarih ve 119 sayılı Kararı ile yeniden belirlenen "Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim Kurumlarında Öğretmen Olarak Atanacakların Atamalarına Esas Olan Alanlar ile Mezun Oldukları Yüksek Öğretim Programları ve Aylık Karşılığı Okutacakları Derslere İlişkin Esaslar' ın 9.maddesinde "Bu Esasların 7 ve 8'inci maddelerinde belirtilen nitelikleri taşıyan potansiyel adaylarla ihtiyacın karşılanamadığı atama dönemleriyle sınırlı olmak ve belirtilen nitelikleri taşıyan adayların atanmalarından sonra gelmek koşuluyla, ek çizelgede yer verilen yüksek öğretim programlarından mezun olanlardan Orta Öğretim Alan Öğretmenliği Tezsiz Yüksek Lisans ya da Pedagojik Formasyon Programını tamamlamamış olanlar, KPSS'nda 75 ve daha yukarı puan aldıkları takdirde, pedagojik yönden eksiklikleri tamamlatılmak üzere alan öğretmenliklerine atanabilirler. Bu şekilde öğretmenliğe atananların Pedagojik Formasyon eğitimleri adaylık dönemi içinde gerçekleştirilir" denilmektedir.

SORU : Pedagojik formasyonu olmayan fen-edebiyat mezunları özel kurs veya dershanelerde görev alabilirler mi?

CEVAP : Pedagojik formasyonu olmayan fen-edebiyat mezunları özel dershanelerde Uzman Öğretici adı altında görev yapabilmektedirler .

SORU : Öğretmen yetiştirme sisteminde herhangi bir öğretmenlik sertifika programı var mı?

CEVAP : 1998-1999 öğretim yılında yeni öğretmen yetiştirme sisteminin uygulamaya girmesiyle birlikte, orta öğretime öğretmen yetiştiren Pedagojik Formasyon programı uygulamadan kaldırılmış yerine Orta Öğretim Alan Öğretmenliği Tezsiz Yüksek Lisans Programı geliştirilmiştir. Bunun yanında , İngilizce öğretmen açığının kapatılabilmesi amacıyla sistemde sadece İngilizce Öğretmenliği Sertifika Programı uygulaması sürdürülmektedir.

SORU : İngilizce Öğretmenliğine kimler, hangi şartları taşımaları halinde başvurabilirler? 

CEVAP : MEB-Talim ve Terbiye Kurulunun 12.07.2004 tarih ve 119 sayılı Kararı eki çizelgede İngilizce Öğretmenliği için;

•  İngilizce Öğretmenliği ile

•  İngiliz Dili ve Edebiyatı,

•  Amerikan Kültürü ve Edebiyatı,

•  Mütercim-Tercümanlık,

•  İngiliz Dil Bilimi bölümleri, kaynak olarak gösterilmektedir.

•  Bu bölümlerin mezunları ile yapılacak atamalar sonucunda öğretmen açığının kapanmaması halinde; İngilizce Öğretmenliği Sertifika Programını tamamlamak şartıyla;

•  Yabancı dilde öğretim yapan yüksek öğretim kurumlarının Ek Çizelgede yer verilen lisans düzeyinde İngilizce öğretim yapan bölümlerinden mezun olanlar,

•  Ek çizelgede her hangi bir alan öğretmenliğine kaynak olarak gösterilen programlarından mezun olup, KPDS'de "B" ve daha yukarı düzeyde puan alanlar puan üstünlüğüne göre atanırlar.

SORU : Eğitim fakültelerindeki (3,5+1,5=5 yıllık Orta Öğretim Alan Öğretmenliği Programları ile fen-edebiyat fakültelerindeki (4+1,5=5,5) yıllık uygulamanın farkı nedir?

CEVAP : Eğitim fakülteleri bünyesindeki Orta Öğretim Alan Öğretmenliği programlarındaki öğrenciler 3,5 yılda (ilk 7 yarı yılda) alan bilgisini derslerini almakta, sonraki 1,5 yılda ise öğretmenlik meslek bilgisi derslerini alarak (3,5 +1,5) 5 yılda öğretmenlik bölümünden mezun olmaktadırlar.

Fen-edebiyat mezunları ise lisans programlarından mezun olduktan sonra öğretmen olmak istedikleri takdirde, Üniversitelerin ilgili enstitülerinde açılan Orta Öğretim Alan Öğretmenliği Tezsiz Yüksek Lisans Programını tamamlamak zorundadırlar. Bir fen-edebiyat mezunu, Tezsiz Yüksek Lisans Programını kendi bulmak ve kaydolmak zorundadır.

SORU : İktisat, işletme ve maliye bölümleri mezunları muhasebe grubu öğretmenliğine atanabilirler mi?

CEVAP : MEB-Talim ve Terbiye Kurulunun 12.07.2004 tarih ve 119 Sayılı Karar Eki Çizelgede Muhasebe Gurubu Öğretmenliğine sadece "Muhasebe ve Finans Öğretmenliği" kaynak gösterilmiştir. Bu nedenle, yüksek öğretim kurumlarının İktisat, İşletme ve Maliye Bölümleri mezunlarının Muhasebe Grubu Öğretmenliğine atamaları mümkün olamamaktadır.

SORU : Ön lisans mezunları öğretmen olarak atanabilirler mi?

CEVAP : Öğretmenliğe atanabilmek için üniversitelerin en az (4 yıllık) lisans düzeyinde bir programından mezun olmak gerekmektedir. Ön lisans mezunları öğretmen olarak alınmamaktadır.

SORU : Öğretmen atamalarında; eğitim fakülteleri Orta Öğretim Alan Öğretmenliği Bölümlerinden mezun olanların, fen-edebiyat fakültelerinin aynı bölümünden mezun olup pedagojik formasyon alanlara göre bir önceliği var mıdır?

CEVAP : Orta öğretim alan öğretmenliğine yapılacak atamalarda, eğitim fakültesi mezunları ile fen-edebiyat fakültesi mezunu olup Orta Öğretim Alan Öğretmenliği Tezsiz Yüksek Lisans Programını tamamlamış olanlar arasında öncelik yönünden bir farklılık bulunmamaktadır. Atamalarda KPSS'de alınan puan üstünlüğü esas alınmaktadır .

SORU : Bakanlığın öğretmen ihtiyacı varken, yeteri kadar mezun öğretmen adayı da mevcut iken neden az öğretmen alınmaktadır?

CEVAP : Öğretmen atamaları, öğretmen ihtiyacı ve Maliye Bakanlığından alınacak toplam öğretmen kadrosu sayısı içerisinde ilgili branşlar için ayrılacak kontenjan sayısı dikkate alınarak yapılmaktadır.

Bu nedenle, Maliye Bakanlığından alınan öğretmen kadrosu sayısının üzerinde öğretmen ataması yapılması mümkün olamamaktadır.

SORU : Yurt dışından alınan öğretmenlik diplomaları ile öğretmenlik başvurusu yapılabilir mi ?

CEVAP : Yurt dışından alınan öğretmenlik diplomalarının öncelikle Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının denklik biriminde denklik işlemlerinin yaptırılması gerekmektedir.

SORU : Öğretmenlik Mesleği Kariyer Basamaklarında Yükselmeye ilişkin bilgi verebilir misiniz?

CEVAP : 08/07/2004 tarih ve 25516 Sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan 5204 Sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu ve Devlet Memurları Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun'un uygulanmasına dair "Öğretmenlik Mesleği Kariyer Basamaklarında Yükselme Yönetmeliği Taslağı" çalışması son aşamaya getirilmiştir. Yönetmeliğin, Resmî Gazetede yayımından sonra konuya ilişkin ayrıntılı duyuru yapılacaktır.

SORU: Öğretmenlik Mesleği Genel Yeterlikleri çalışmasıyla ilgili bilgi verebilir misiniz?

CEVAP : Temel Eğitime Destek Projesinin Öğretmen Eğitimi Bileşeni kapsamında yapılan çalışmalar sonucunda, "Öğretmenlik Mesleği Genel Yeterlikleri" belirlenmiştir.

Öğretmenlik mesleği genel yeterlikleri 6 ana yeterlik, 32 alt yeterlik ve 219 performans göstergesinden oluşmaktadır.

Projenin üçüncü çalışma yılında ise (2005-2006) temel eğitim kademesindeki branşlara yönelik "özel alan yeterliklerinin" belirlenmesi çalışmalarına başlanacaktır.